Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych w Warszawie

Sygnatura
2/13/0
Liczba serii
40
Liczba skanów
0

Zawartość:

Gabinet Ministra: Organizacja, administracja lasów państwowych, 1919-1939, sygn. 1-21, 6519; Departament Personalno-Organizacyjny: 1918-1939, sygn. 22-77; Departament Ekonomiczny: Eksport i obrót produktów rolnych, 1937-1939, sygn. 78-91; Departament Produkcji Rolnej i Weterynarii: Rybołówstwo, zakłady doświadczalne, 1937-1939, sygn. 92-233; Departament Urządzeń Rolniczych: Organizacja, parcelacja majątków, 1918-1939, sygn. 234-6197; Departament Aprowizacyjny: Przemysł spożywczy na Śląsku, 1939, sygn. 6198-6201; Biuro Wojskowe: Przygotowania do wojny, 1936-1939, sygn. 6202-6204; Departament Obrotu i Przemysłu Rolnego: Organizacja, 1939, sygn. 6205-6206; Naczelna Dyrekcja Lasów Państwowych: Kredyty z Państwowego Banku Rolnego, 1939, sygn. 6207; Gabinet Ministra: Organizacja, 1931-1933, sygn. 6208-6211; Departament Personalno-Organizacyjny: Organizacja pracy biurowej, obsada etatów, 1922-1939, sygn. 6212-6218; Departament Ekonomiczny: osadnictwo wojskowe, ceny ziemi, 1919-1931, sygn. 6219-6223; Departament Produkcji Rolnej i Weterynarii: Prace badawcze, 1929-1936, sygn. 6224-6230; Departament Urządzeń Rolnych: Regulacje rolne, finansowe, włączanie majątków prywatnych z działania ustawy rolnej, budowa zapór wodnych, melioracje, 1919-1939, sygn. 6231-6508; Departament Aprowizacyjny: Odszkodowania, 1919, sygn. 6509-6510; Biuro Wojskowe: Zabezpieczanie akt tajnych, 1932, sygn. 6511; Naczelna Dyrekcja Lasów Państwowych: Zapotrzebowanie na drewno, 1930-1938, sygn. 6512-6514.

Dzieje twórcy:

Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Koronnych powołane zostało na mocy dekretu Rady Regencyjnej z 3 stycznia 1918r. o tymczasowej organizacji naczelnych władz Królestwa Polskiego, 22 listopada tegoż roku przemianowane zostało na Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych. W jego kompetencjach leżały sprawy rolnictwa (nasiennictwa, nawozów sztucznych, obrotu ziemiopłodami, hodowli, rybołówstwa, pszczelarstwa, leśnictwa i ochrony lasów, weterynarii) oraz zarządu majątkami państwowymi i będącymi pod zarządem przymusowym. W 1927r. urząd otrzymał nazwę Ministerstwo Rolnictwa. Dekretem Rady Regencyjnej z 11 listopada 1918r. utworzona została Główna Komisja Ziemska, sprawująca nadzór nad strukturą majątków ziemskich, kwestiami służebności, obrotem ziemią. Jej kompetencje przejął – utworzony 22 lipca 1919r. – Główny Urząd Ziemski, zniesiony 6 lipca 1923r. i zastąpiony nowopowstałym Ministerstwem Reform Rolnych. Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych powstało 21 maja 1932r. poprzez połączenie Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Reform Rolnych. Struktura organizacyjna Ministerstwa ukształtowała się ostatecznie w 1938r. Urząd tworzyły: Gabinet Ministra, Departament Personalno-Organizacyjny, Departament Ekonomiczny, Departament Produkcji Rolniczej i Weterynarii, Departament Urządzeń Rolnych, Departament Aprowizacyjny, Biuro Planowania Aprowizacyjnego, Biuro Wojskowe; ponadto ministrowi podlegała Naczelna Dyrekcja Lasów Państwowych.

Daty skrajne:

1918-1939

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1918-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6492

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6492

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

90.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

90.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 6492 j.a.

do wybrakowania 4j.=0,19 mb, Bza danych IZA-6517 rekordów