Wydział Powiatowy w Lęborku

Sygnatura
65/106/0
Daty skrajne
1720-1933
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Samorząd i gospodarka komunalna 1720-1915; 140 j.a. - sejmy krajowe oraz sejmiki komunalne i powiatowe, protokoły sejmików powiatowych, posiedzenia i uchwały wydziału powiatowego, wybory deputowanych powiatowych, „Das Lauenburger Kreisblatt”, administracja powiatowa, sprawy samorządowe w poszczególnych miejscowościach, samorząd gminny, zmiany granic gmin i majątków, łączenie i rozdzielanie poszczególnych gmin i dóbr oraz tworzenie samodzielnych okręgów dworskich, spory i procesy, sprawy budowlane. 2. Przemysł i rzemiosło 1805-1933; 82 j.a. - gorzelnie i browary oraz instalacja w nich urządzeń parowych, rzeźnia miejska w Lęborku, zakładanie młynów w poszczególnych miejscowościach, olejarnie, huta szkła, kuźnia, cegielnie, mydlarnie, gazownia w Lęborku, fabryka piecyków, produkcja papy dachowej, fabryka zapałek, koncesje. 3. Rolnictwo - osadnictwo 1874-1908; 9 j.a. - osiedlanie kolonistów, spory i skargi. 4. Gospodarka wodna i melioracja 1779-1914; 35 j.a. - zarządzenia i przepisy, regulacje rzek, budowa spiętrzeń wodnych i śluz, melioracje, umacnianie brzegów strumieni. 5. Sądownictwo 1855-1921; 24 j.a. - skargi i spory o: przebieg kanału młyńskiego, spiętrzenia wodne, umacnianie brzegów strumieni oraz czyszczenie ich nurtu wreszcie o myślistwo i dzierżawy myśliwskie. 6. Komunikacja 1828-1917; 170 j.a. - sieć dróg powiatowych, nadzór nad szosami, budowa, remonty i utrzymanie poszczególnych dróg, wywłaszczenia oraz odszkodowania za tereny przeznaczone pod budowę dróg i kolei, skargi i spory, ulice Lęborka, mosty i groble, linie kolejowe, zakładanie telegrafów. 7. Finanse 1814-1901; 14 j.a. - zarządzenia i statuty, administracja kasy powiatowej, kasa budowlana, budżety powiatu, cła na utrzymanie grobli, hipoteka. 8. Policja 1818-1889; 7 j.a. - zarządzenia, administracja policyjna, więzienie powiatowe. 9. Ochrona przeciwpożarowa 1874-1930; 4 j.a. - towarzystwo pożarowe, sprzęt przeciwpożarowy i jego kontrole. 10. Medycyna i weterynaria 1829-1920; 10 j.a. - założenie szpitala, fundusz na lazaret powiatowy, położnictwo, akuszerki, budowa szpitala dla chorych umysłowo, zakład dla ociemniałych, weterynarz powiatowy. 11. Szkolnictwo 1873-1901; 25 j.a. - spory między samorządami a administracją państwową oraz między władzami samorządowymi a właścicielami ziemskimi o opłaty i świadczenia na rzecz szkół. 12. Biblioteki 1899-1907; 1 j.a. - utrzymywanie bibliotek ludowych ze środków państwowych.

Dzieje twórcy:

Wydział Powiatowy w Lęborku jako samorządowy organ administracji został powołany na mocy uchwały z 13.XII.1872 r. (Kreisordnung). Wydział był z jednej strony organem przedstawicielskim sejmiku powiatowych, z drugiej strony był organem ogólnej administracji państwowej oraz sądem administracyjnym I instancji. W myśl ustawy z 1872 r. w skład wydziału powiatowego wchodziło sześciu członków wybieranych na sześć lat, posiadających bierne prawo wyborcze oraz powoływanych na sejmik powiatowy. Przewodniczącym wydziału był zawsze urzędujący landrat danego powiatu. Do zadań Wydziału Powiatowego w Lęborku jako urzędu administracji samorządowej należało przygotowywanie uchwał na sejmiki, a po ich zatwierdzeniu nadzór nad realizacją, organizowanie wyborów do sejmików powiatowych i współudział przy organizacji wyborów do sejmu krajowego wreszcie nadzorowanie instytucji i przedsiębiorstw państwowych. Ponadto w gestii wydziału jako organu samorządowego znajdowały się: nominacje urzędników powiatowych, kontrola nad samorządem gminnym, a także zatwierdzanie statutów towarzystw ziemskich. Jako organowi administracji ogólnej wydziałowi podlegały: sprawy porządkowe, przemysł, rzemiosło i handel (w tym wydawanie koncesji), rolnictwo (podział podatku gruntowego, osadnictwo, melioracja), leśnictwo, myślistwo i rybołówstwo, komunikacja (administracja dróg publicznych, budowa dróg, mostów, grobli i linii kolejowych), medycyna i opieka społeczna (szpitale, nominacje lekarzy) oraz szkolnictwo (budowa szkół, płace nauczycieli). Jako sądowi administracyjnemu pierwszej instancji Wydział Powiatowe rozstrzygał spory administracyjne nie podlegające władzom rejencyjnym. Ustawa z 1872 r. została znowelizowana w dniu 19 III 1881 r. W świetle nowelizacji wydziały powiatowe obok sejmików powiatowych utrzymały swe funkcje jako organy samorządowe szczebla powiatowego. Podtrzymano także dwoistą funkcję landrata, łączącego w swych rękach władzę państwową z samorządową, jako przewodniczący wydziału. Tak zorganizowane wydziały powiatowe pełniły swe funkcje przez blisko 60 lat. Dopiero ustawa z dnia 15 XII 1933 r. odebrała wydziałom uprawnienia uchwałodawcze oraz większość prerogatyw administracyjnych. Odtąd były one w zasadzie sądami administracyjnymi pierwszej instancji. W 1936 r.znaczenie wydziałów powiatowych ograniczono jedynie do roli organów doradczych landratów. Taka sytuacja przetrwała do 1945 r. W czasie II wojny światowej zespół pozostał w szczecińskich magazynach archiwum.

Daty skrajne:

1720-1933

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1720-1933.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kreisausschuß Lauenburg

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

521

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

521

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA