Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Szczecinie

Sygnatura
65/440/0
Daty skrajne
1945-1991
Liczba serii
111
Liczba skanów
0

Zawartość:

INWENTARZ KSIĄŻKOWY 1139 j.a. I. Wydział Planowania, Organizacji, Zatrudnienia i Płac sygn. 1-193; 193 j.a. 1. Organizacja przedsiębiorstwa 1950-1974; sygn. 1-4; 4 j.a. - regulaminy i schematy organizacyjne, wyciągi z rejestrów przedsiębiorstw państwowych 2. Zarządzenia wewnętrzne 1957-1974; sygn. 5-8; 4 j.a. 3. Powoływanie i likwidacja jednostek podległych 1949-1972; sygn. 9-14; 6 j.a. 4. Sprawy kancelaryjno-archiwalne 1951-1953, 1963, 1972-1973; sygn. 15-17; 3 j.a. 5. Biuletyn organizacyjny "Nasze Sprawy" 1956-1957; sygn. 18; 1 j.a. 6. Protokoły narad 1951-1956; sygn. 19-32; 14 j.a. 7. Akcja osiedleńcza 1951-1957; sygn. 33-35; 3 j.a. 8. Współzawodnictwo pracy 1954-1965; sygn. 36-48; 13 j.a. 9. Skargi i zażalenia 1954-1956, 1961-1964; sygn. 49-52; 4 j.a. 10. Plany perspektywiczne i wieloletnie rozwoju gospodarki leśnej 1949, 1955, 1959, 1965; sygn. 53-57; 5 j.a. 11. Narodowe plany gospodarcze 1952-1962; sygn. 58-76; 19 j.a. 12. Plany nakładów i kosztów 1953-1963; sygn. 77-133; 57 j.a. 13. Plany pozyskiwania i wywozu drewna 1951-1953, 1959-1960; sygn. 134-142; 9 j.a. 14. Plany zatrudnienia i funduszu płac 1952-1961, 1966-1967; sygn. 143-154; 12 j.a. 15. Sprawozdania statystyczne 1952-1966; sygn. 155-193; 39 j.a. II. Wydział Kadr i Szkolenia Zawodowego sygn. 194-196; 3 j.a. 1. Sprawozdania statystyczne 1959-1961; sygn. 194-196; 3 j.a. III. Wydział Kontroli i Rewizji Gospodarczej sygn. 197-248; 52 j.a. 1. Protokoły narad i konferencji 1952; sygn. 197; 1 j.a. 2. Kontrola działalności jednostek podległych 1948-1960; sygn. 198-248; 51 j.a. IV. Wydział Administracyjno-Gospodarczy 1958-1964; sygn. 249-272; 24 j.a. 1. Materiały dot. Przejęcia pod zarząd OZLP obiektów i nieruchomości 1958-1964; sygn. 249-272; 24 j.a. V. Samodzielne Stanowisko ds…………………………………………………………………………………… Wojskowych 1946-1962; sygn. 273-295; 23 j.a. 1. Wykazy stanowisk służbowych i etatowych 1946, 1951; sygn. 273-276; 4 j.a. 2. Wykazy nadleśnictw 1948-1951; sygn. 277-280; 4 j.a. 3. Wzory pieczęci 1949-1950; sygn. 281; 1 j.a. 4. Protokoły narad i konferencji 1948, 1950; sygn. 282-283; 2 j.a. 5. Współpraca z Wojskiem Polskim 1946-1962; sygn. 284-295; 12 j.a. VI. Wydział Zbytu i Spedycji 1959; sygn. 296-300; 5 j.a. 1. Protokoły narad koordynacyjnych 1959-1960; sygn. 296; 1 j.a. 2. Sprawozdania z wykonania dostaw materiałowych 1959-1960; sygn. 297-300; 4 j.a. VII. Wydział Głównego Mechanika 1954--1957; sygn. 301-302; 2 j.a. 1. Protokoły narad 1954-1957; sygn. 301-302; 2 j.a. VIII. Samodzielne Stanowisko Postępu Technicznego 1956; sygn. 303; 1 j.a. 1. Wynalazki, udoskonalenia i usprawnienia techniczne 1956; sygn. 303; 1 j.a. IX. Wydział Hodowli i Ochrony Lasu 1945-1965; sygn. 304-345; 42 j.a. 1. Ewidencja powierzchni leśnych 1946, 1951, 1957; sygn. 304-306; 3 j.a. 2. Informacje dot. Problematyki hodowli lasów 1957-1962; sygn. 307-311; 5 j.a. 3. Plany zagospodarowania lasów 1951-1957; sygn. 312-317; 6 j.a. 4. Wykonanie wniosków odnowienia i pielęgnacji lasów 1945-1950, 1953, 1957; sygn. 318-332; 15 j.a. 5. Sprawozdania statystyczne 1950-1958, 1961, 1965; sygn. 333-345; 13 j.a. X. Wydział Urządzenia i Regulacji Stanu Posiadania 1947-1967; sygn. 346-683; 338 j.a. 1. Rejestry powierzchniowe nadleśnictw, wykazy łąk, gruntów ornych i pastwisk, bilanse powierzchniowe lasów; 1948-1954, 1958, 1962; sygn. 346-352; 7 j.a. 2. Plany wieloletnie urządzenia lasów w nadleśnictwach 1947-1956; sygn. 353-519, 601-1139; 406 j.a. 3. Plany wieloletnie cięć drzew w nadleśnictwach 1960-1965; sygn. 520-542; 23 j.a. 4. Roczne wnioski cięć drzew w nadleśnictwach i ich wykonanie 1955-1967; sygn. 543-683; 141 j.a. XI. Wydział Finansów, Rachunkowości i Informatyki 1948-1972; sygn. 684-900; 217 j.a. 1. Plany finansowe 1959/60-1960/61, 1965/66, 1969/70; sygn. 684-699; 16 j.a. 2. Sprawozdania finansowe 1948-1949, 1952-1963; sygn. 700-789; 90 j.a. 3. Analizy działalności gospodarczej 1961/62-1972; sygn. 790-801; 12 j.a. 4. Kontrole finansowo-księgowe 1947-1950, 1957, 1959-1968; sygn. 802-900; 99 j.a. XII. AKCESJA nr 2008-2009/2005 r.; 1953-1985; sygn. 1140-2548; 1409 j.a. 1. Spis nr 1; 1974-1983; sygn. 1140-1176; 37 arkuszy map gospodarczych obrębów leśnych i nadleśnictw. 2. Spis nr 2; 1958-1985; sygn. 1177-1646; 470 j.a. - plany urządzeń gospodarstw leśnych w poszczególnych nadleśnictwach - plany cięć, plany upraw, mapy poglądowe. 3. Spis nr 3; 1953-1983; sygn. 1647-2548; 902 j.a. - - Wydział Ekonomiki, Organizacji i Spraw Socjalnych sygn. 1647-1829 - rejestracja przedsiębiorstwa (1953-1975), zarządzenia i pisma okólne (1956-1975), organizacja jednostek podległych Administracji Lasów Państwowych (1964-1977), organizacja OZLP, protokoły zmian terytorialnych poszczególnych nadleśnictw (1977-1979), protokoły zdawczo-odbiorcze nadleśnictw (1975-1981), dokumentacja zlikwidowanych nadleśnictw (1959-1972); plany wieloletnie OZLP, roczne plany techniczno-ekonomiczne (1964-1970, 1973, 1975-1981), plan inwestycyjny (1975), plan poprawy stanu bhp (1980), sprawozdania statystyczne ze stanu i ruchu środków trwałych (1966-1979), ze stanu zatrudnienia (1971-1978), z efektów i kosztów realizacji planu poprawy warunków pracy i świadczeń pracowniczych (1978-1980), analizy działalności gospodarczej (1964-1972, 1974), analiza działalności Ośrodka Transportu Leśnego (1969-1971, 1973), analizy stanu bhp i wypadków w pracy (1964-1970), analizy wydajności pracy (1977, 1979), normy zakładowe (1955-1958, 1970-1978), akcja osiedleńcza 91958-1966), przydział broni służbowej (1958-1962, 1969-1972). - Wydział Kontroli i Rewizji Gospodarczej sygn. 1830-1938 - protokoły kontroli OZLP przeprowadzanych przez jednostki zwierzchnie oraz protokoły kontroli jednostek podległych (1959-1981). - Wydział Gospodarki Zasobami Leśnymi sygn. 1939-2453 - programy perspektywiczne rozwoju gospodarstw leśnych, plany urządzeń gospodarstw leśnych ((1969-1977), urządzanie lasu-poszczególne nadleśnictwa (1958-1973), rewizje planów urządzania lasów w poszczególnych nadleśnictwach (1969-1978), nadzór nad lasami niepaństwowymi (1956-1957, 1961-1964), opretary pomiarowe nadleśnictw (1967-1978), dokumentacja rezerwatu Rzeka Drawa (1973), plany wieloletnie i roczne oraz wnioski cięć w nadleśnictwach. - Wydział Finansów i Rachunkowości sygn. 2454-2548 - plany finansowe (1966-1972, 1974, 1975, 1978, 1980), sprawozdania finansowe (1962-1974), rewizje finansowo-księgowe w OZPL i nadleśnictwach (1966-1971). XIII. AKCESJA nr 3452/2014; 1946-1991; 4060 j.a. 1. Spis nr 1; 1947-1991; 537 j.a. - uchwały i ustalenia Kolegium Lasów Państwowych (1983-1987), narady pracownicze (1985-1989), materiały z posiedzeń komisji, konferencji i zjazdów (1983-1984), organizacja jednostek podległych (nadleśnictw), normowanie pracy (1978-1991), ewidencja pieczęci (1978-1987), zarzadzenia wewnętrzne dyrektora OZLP (1967-1988), programy poprawy gospodarki leśnej do 1990 r. (z 1984 r.), zbiorcze plany techniczno-ekonomiczne na lata 1980-1990, plany finansowe, sprawozdania statystyczne z wypadków przy pracy (za lata 1978-1981), ze zużycia paliw i energii (za lata 1978-1983), z zagrożenia i ochrony środowiska (za lata 1975-1978), analizy ekonomiczne (za lata 1982-1989), materiały z kontroli nadleśnictw (1980-1989), zasady wynagradzania pracowników (1978-1989), plany i sprawozdania z bhp (1979-1981), współzawodnictwo pracy (1978-1985), zakup osad z funduszu leśnego, dopuszczanie do korzystania z gruntów Lasów Państwowych, dzierżawa gruntów, ewidencja stanu posiadania (1975-1978), plany urządzenia gospodarstw leśnych (na lata 1975-1989), prace dotyczące urządzenia lasu (1975-1978), plany cięć lasówi ich wykonanie (na lata 1975-1990). 2. Spis nr 2; 1958-1991; 220 j.a. - protokoły narad i komisji (1990-1991), materiały Konferencji Samorządu Robotniczego (1978-1980), materiały Rady Techniczno-Ekonomicznej (1982-1984), zakresy czynności pracowników (1962-1991), program rekonstrukcji gospodarki leśnej w województwie szczecińskim (z 1968 r.), plany techniczno-ekonomiczne jednostek podległych (na lata 1986-1991), sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń (za lata 1986-1991), sprawozdania finansowe jednostek podległych (za 1990 r.), analizy działalności za lata 1962-1968, 1973, 1978-1989, monografia gospodarstwa leśnego na terenie województwa szczecińskiego z 1964 r., materiały z konkursów wiedzy o lesie (1979), skargi i wnioski (1986-1990), współpraca zagraniczna (1984-1989), materiały z kontroli nadleśnictwa (1987-1991), regulaminy premiowania pracowników (1972-1989), projekty racjonalizatorskie (1983-1991), materiały dotyczące planów urządzenia rezerwatów przyrody i lasów ochronnych (1967-1988)plany i sprawozdania z ochrony lasów (za lata 1979-1982), operaty szkód przemysłowych (1979-1991), materiały dotyczące wpływu zanieczyszczeń emitowanych przez Zakłady Chemiczne Police i inne zakłady przemysłowe na środowisko leśne (1981-1990), pomiary zanieczyszczeń powietrza w lasach (1987-1991), ochrona gatunkowa roślin i zwierząt (1985-1991). 3. Spis nr 3; 1945-1962; 3303 j.a - akta osobowe pracowników. XIV. AKCESJA nr 3707/2015; 1965-1983; 182 j.a. - plany urządzeń gospodarstw leśnych, mapy przeglądowe rewizji planów urządzeń gospodarstw leśnych, plany zagospodarowania lasów Nadleśnictw: Barlinek, Bierzwnik, Bolewice, Drawiny, Drawno, Dębno, Glinik, Głusko, Godków, Goleniów, Kurowo, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie, Rzepin, Lubniewice, Smolarz, Trzebież, Wilanów, Krępka Krajeńska oraz operat inwentaryzacyjny Szkółki w Miłogoszczy.

Dzieje twórcy:

Na mocy dekretu PKWN z 12.12.1944 r. o przejęciu lasów na własność państwa upaństwowiono lasy wielkiej i średniej wielkości, pozostawiając w rękach osób prawnych i fizycznych obszary leśne do 25 ha. Równocześnie rozpoczęto prace nad tworzeniem jednego centralnego ośrodka dyspozycyjnego dla leśnictwa i przemysłu przerabiającego drzewo. W sierpniu 1944 r. w Lublinie utworzono Dyrekcję Naczelną Lasów Państwowyh, którą następnie przekształcono w Ministerstwo Leśnictwa. Dyrekcja Naczelna objęła swoimi kompetencjami całokształt spraw związanych z prowadzeniem polityki leśnej państwa, organizowaniem przemysłu drzewnego i celulozowo-papierniczego oraz rozwijaniem gospodarki łowieckiej, zalesieniowej i zadrzewieniowej. Aparatem wykonawczym Dyrekcji Naczelnej były dyrekcje lasów państwowych, które zaczęto tworzyć na terenie kraju w początkach 1945 r. Dnia 16.IV.1945 r. inż.. Aleksander Górski otrzymał nominację na dyrektora Dyrekcji Lasów Państwowych Okręgu Łużyckiego w Szczecinie i datę tę przyjmuje się za początek działania Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. W lipcu 1945 r. Dyrekcję Lasów Państwowych Okręgu Łużyckiego przemianowano na Dyrekcję Lasów Państwowych Okręgu Lubuskiego i przeniesiono jej siedzibę do Gorzowa Wlkp. W 1951 r. przemianowano nazwę dyrekcji i brzmiała ona teraz Szczeciński Okręg Lasów Państwowych w Gorzowie Wlkp. Dopiero w 1953 r. siedziba dyrekcji powróciła do Szczecina, a jej nazwa brzmiała Szczeciński Okręg Lasów Państwowych w Szczecinie. W 1956 r. nastąpiła kolejna zmiana nazwy na: Zarząd Lasów Państwowych w Szczecinie, a w 1959 r. nazwa się zmieniła na Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Szczecinie. Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie swoim działaniem obejmowała teren Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej. Obszar ten zmieniał się wraz ze zmianami administracyjnymi kraju i po 1950 r. Dyrekcja obejmowała obszar województwa szczecińskiego i północnej części województwa zielonogórskiego. Przedmiotem działania było prowadzenie gospodarki leśnej w zakresie hodowli, ochrony i urządzenia lasów, ścinki i wyrobu podstawowych asortymentów surowca drzewnego, wywozu drewna z lasów do składnic i zakładów obróbki drewna, pozyskiwanie nasion, żywicowania, łowiectwa i rybactwa leśnego, melioracji gruntów leśnych i nieleśnych, budowy dróg leśnych, zabudowy potoków oraz budowy i utrzymania obiektów związanych z gospodarstwem leśnym. W 1955 r. z zakresu działania wyłączono sprawy związane z wywozem drewna z lasów i dalszym jego transportem do zakładów obróbki drewna. Swoje zadania dyrekcja wykonywała poprzez nadleśnictwa, które dzieliły się na leśnictwa i obręby leśne. Te pierwsze były bezpośrednio podporządkowane dyrekcji. W wyniku realizacji ustawy z 20.12.1949 r. o państwowym gospodarstwie leśnym zaczęto tworzyć rejony lasów państwowych jako nowy szczebel w administracji leśnej. Rejony podlegały bezpośrednio okręgom lasów państwowych i przejęły nadzór nad działalnością nadleśnictw. W woj. szczecińskim i zielonogórskim zaczęły one powstawać w 1951 r. W 1953 r. Okręgowi Lasów Państwowych w Szczecinie podlegały rejony przemysłu leśnego (dawne zarządy tartaków lasów państwowych) i rejony lasów państwowych w: Dębnie, Goleniowie, Gorzowie Wlkp., Myśliborzu, Resku, Stargardzie Szcz., Szczecinie i w Wolinie. Na przestrzeni lat liczba rejonów, ich nazwy i siedziby ulegały zmianom. W 1958 r. rejony zostały zlikwidowane. Po utworzeniu w 1959 r. Zarządu Lasów Państwowych w Szczecinie wprowadzono także zmiany w ich organizacji wewnętrznej. Swoje zadania Zarząd wykonywał poprzez: nadleśnictwa - zajmujące się prowadzeniem podstawowej działalności gospodarczej, hodowlą i ochroną lasu oraz pozyskiwaniem i wywozem drewna: zespoły składnic lasów państwowych - zajmujących się skupem drewna z nadleśnictw oraz jego spedycją i sprzedażą odbiorcom zewnętrznym; ośrodki transportu leśnego i przedsiębiorstwa transportu leśnego - spełniające rolę przewoźnika drewna z lasów do składnic drewna; ośrodki remontowo-budowlane - wykonujące zadania inwestycyjne w zakresie budownictwa leśnego oraz budowy dróg leśnych; gospodarstwa rybackie - prowadzące produkcję ryb w stawach śródleśnych.

Daty skrajne:

1945-1991

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. 1945-1951; Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Łużyckiego w Szczecinie 1945; Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Szczecinie od 1959 r.; Szczeciński Okręg Lasów Państwowych w Gorzowie Wlkp. 1951-1953; Szczeciński Okręg Lasów Państwowych w Szczecinie 1953-1956; Zarząd Lasów Państwowych w Szczecinie 1956-1959

Daty:

1945-1991.

Nazwa dawna:

testbk65

Nazwa obcojęzyczna:

szukajtalasów

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

6790

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

6790

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

94.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

94.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie
spis roboczy Tak w bazie IZA sygn. 1140-6608