Zjednoczenie Budownictwa Wodnego i Melioracji w Szczecinie

Sygnatura
65/533/0
Daty skrajne
1959-1982
Liczba serii
19
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Organizacja i zarządzanie - 1960-1982; 38 j.a. 1.1. Akty normatywne - 1962-1981; 5 j.a. 1.2. Regulaminy organizacyjne i schematy - 1966-1972; 2 j.a. 1.3. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - 1965-1982; 13 j.a. 1.4. Postęp techniczny i wynalazczość - 1969-1981; 7 j.a. 1.5. Współzawodnictwo pracy - 1967-1972; 2 j.a. 1.6. Konferencje Samorządu Robotniczego - 1960-1981; 4 j.a. 2. Planowanie - 1964-1981; 27 j.a. 2.1. Plany roczne rzeczowe - 1974-1981; 7 j.a. 2.2. Plany techniczno-ekonomiczne - 1964-1980; 4 j.a. 2.3. Plany finansowe - 1972-1979; 5 j.a. 2.4. Inwestycje i remonty - 1968-1979; 3 j.a. 3. Sprawozdawczość - 1959-1982; 129 j.a. 3.1. Sprawozdania i analizy roczne - 1960-1982; 20 j.a. 3.2. Analizy techniczno-ekonomiczne - 1959-1980; 55 j.a. 3.3. Sprawozdania finansowe i bilanse - 1963-1982; 34 j.a. 3.4. Sprawozdania GUS - 1974-1982; 7 j.a. 3.5. Realizacja uchwał Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - 1966-1970; 5 j.a. 4. Kontrole - 1964-1982; 27 j.a. Materiały niearchiwalne: AKTA KAT. B-50 - 1979-1982; 4 j.a. - listy płac.

Dzieje twórcy:

W latach 1945–1955 sprawami wodno–melioracyjnymi zajmowały się urzędy państwowe, starostwa powiatowe i rady narodowe, które opracowywały plany robót melioracyjnych i ustalały budżet w zakresie prac wodno–melioracyjnych. Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Melioracyjnych w Szczecinie zostało utworzone w 1956 r. Swoim zasięgiem obejmowało obszar ówczesnego województwa. Zadaniem przedsiębiorstwa było wykonywanie robót wodno–melioracyjnych. Podlegały mu Rejonowe Kierownictwa Robót Wodno-Melioracyjnych obejmujące swym zasięgiem kilka powiatów. Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie i za zgodą Ministerstwa Rolnictwa powołane zostało od 1 stycznia 1965 r. Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Melioracyjnych w Szczecinie. Do Zjednoczenia zostało włączone Przedsiębiorstwo Robót Wodno–Melioracyjnych wraz z podległymi jednostkami. Celem Zjednoczenia było organizowanie wykonania zadań gospodarczych ujętych w Narodowym Planie Gospodarczym dla województwa szczecińskiego w zakresie prac wodno–melioracyjnych. W związku z wydaniem Uchwały numer 328 Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1972 roku w sprawie organizacji gospodarki wodnej i melioracyjnej, utworzenia zjednoczeń budownictwa wodnego i melioracyjnego oraz Centralnego Zarządu Budownictwa Wodnego i Melioracyjnego, uległo likwidacji Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Melioracyjnych, a na jego miejsce w dniu 12 stycznia 1973 roku powstało Zjednoczenie Budownictwa Wodnego i Melioracji w Szczecinie. Nowe Zjednoczenie podlegało bezpośrednio Centralnemu Zarządowi Budownictwa Wodnego i Melioracji w Warszawie. Celem działalności ZBWiM w Szczecinie była realizacja zadań w zakresie melioracji i budownictwa wodnego przez stwarzanie warunków zapewniających postęp techniczny, ekonomiczny i organizacyjny. Zjednoczenie działało na zasadach rozrachunku gospodarczego. W skład Zjednoczenia w 1972 roku wchodziły: • Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Kamieniu Pomorskim; • Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Myśliborzu; • Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Nowogardzie; • Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Stargardzie Szczecińskim; • Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Szczecinie; • Baza Sprzętu Melioracyjnego w Szczecinie; • Przedsiębiorstwo Konserwacji i Eksploatacji Urządzeń Wodno-Melioracyjnych w Szczecinie; • Przedsiębiorstwo Konserwacji i Eksploatacji Urządzeń Wodno-Melioracyjnych w Pyrzycach. W późniejszych latach wyodrębniły się jeszcze: • Biuro Studiów i Projektów Wodno-Melioracyjnych w Szczecinie; • Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę "Wodrol" w Szczecinie Dąbiu; • Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno-Melioracyjnego w Szczecinie Dąbiu; • Przedsiębiorstwo Sprzętu i Transportu Wodno-Melioracyjnego w Kamieniu Pomorskim. W roku 1981 na mocy uchwały Rady Ministrów numer 242 z dnia 30 listopada 1981r. w sprawie zasad, trybu i terminu likwidacji Zjednoczeń – przedsiębiorstw państwowych zlikwidowano Zjednoczenie Budownictwa Wodnego i Melioracji w Szczecinie.

Daty skrajne:

1959-1982

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1959-1982.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

221

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

221

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

4.0

Ogółem metrów bieżących:

0.1

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

1979-1982

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak Zespół zatwierdzony decyzją Komisji Metodycznej z dnia 22.12.2016 r.

Zespół zatwierdzony decyzją KM z dnia 22.12.2016 r.