Szczecińska Fabryka Maszyn Budowlanych "Zremb-Famabud"

Sygnatura
65/553/0
Daty skrajne
1956-1995
Liczba serii
53
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 1956-1995; 366 j.a. - organizacja własnej jednostki 1956-1995; 37 j.a. - regulaminy zakładowe, instrukcje 1960-1994; 14 j.a. - zarządzenia wewnętrzne 1956-1993; 75 j.a. - narady 1958-1992; 22 j.a. - kadry i zasady wynagradzania 1958-1994; 12 j.a. - kontrole 1956-1993; 44 j.a. - komisje zakładowe 1959-1993; 13 j.a. - komisja d/s likwidacji przedmiotów nietrwałych 1982-1993; 5 j.a. - komisja d/s przeglądu warunków pracy 1978-1992; 6 j.a. - komisja socjalno-bytowa 1957-1993; 4 j.a. - komisja inwentaryzacyjna 1981-1990; 9 j.a. - Konferencje Samorządu Robotniczego 1958-1987; 15 j.a. - Rada Robotnicza 1957-1972; 5 j.a. - Rada Zakładowa, Rada Pracownicza 55 j.a. - informacje na zebrania POP 1980-1988; 3 j.a. - wnioski, postulaty i porozumienia resortowe 1980-1982; 3 j.a. - współpraca zagraniczna, udział w targach, wyjazdy służbowe 1961-1988; 15 j.a. - reforma gospodarcza 1981-1991; 6 j.a. - racjonalizacja 1971-1989; 9 j.a. - wydawnictwa własne, reklama, radiowęzeł 1972-1985; 3 j.a. - skargi i wnioski 1960-1987; 3 j.a. - archiwum zakładowe, wzory odciskowe pieczęci 1966-1984; 6 j.a. - organizacje działające przy SFMB „ZREMB-FAMABUD” 1971-1990; 2 j.a. 2. PLANOWANIE 1956-1993; 177 j.a. - plany wieloletnie 1956-1985; 17 j.a. - plany techniczno-przemysłowo-finansowe 1956-1991; 44 j.a. - plany finansowe 1957-1992; 39 j.a. - plany produkcji, sprzedaży i kosztów 1961-1993; 31 j.a. - plany zatrudnienia i funduszu płac 1966-1981; 10 j.a. - plany części zamiennych 1982-1992; 9 j.a. - plany zaopatrzenia materiałowego 1960-1965; 4 j.a. - plany rozwoju techniki 1961-1983; 7 j.a. - plany inwestycyjne 1956-1970; 4 j.a. - plany poprawy warunków pracy, BHP i efektywności pracy 1973-1992; 12 j.a. 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1956-1993; 222 j.a. - sprawozdania finansowe 1957-1992; 54 j.a. - analizy działalności gospodarczej 1957-1991; 50 j.a. - analizy produkcji, kooperacji 1956-1993; 21 j.a. - analizy kosztów, strat i zysków 1967-1993; 25 j.a. - analizy sprzedaży 1967-1986; 11 j.a. - sprawozdania z wykonania planu techniczno-ekonomicznego 1977-1980; 7 j.a. - sprawozdania GUS z zatrudnienia i funduszu płac 1970-1992; 7 j.a. - analizy i informacje z zatrudnienia i funduszu płac 1975-1992; 14 j.a. - sprawozdania z inwestycji, postępu technicznego 1964-1985; 4 j.a. - sprawozdania transportowe 1967-1971; 2 j.a. - sprawozdania z efektywności gospodarowania 1980; 2 j.a. - sprawozdania z pracy komórek merytorycznych i działalności socjalnej 1968-1990; 4 j.a. - sprawozdania z inwentaryzacji 1976-1987; 5 j.a. - analizy i oceny stanu BHP i p/poż. 1961-1992; 8 j.a. - analizy wypadkowości 1968-1992; 8 j.a. 4. ZADANIA INWESTYCYJNE, KALKULACJE CENOWE 1964-1990; 21 j.a. 5. ZBIÓR FOTOGRAFII 1972; 1 j.i. - zbiór negatywów przedstawiających budowę obiektów Szczecińskiej Fabryki Maszyn Budowlanych "Famabud" przy ul. Cukrowej w Szczecinie.

Dzieje twórcy:

Na mocy dekretu Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 26 marca 1956 r. została podjęta decyzja odbudowy zniszczonego przez działania wojenne obiektu, zlokalizowanego na nabrzeżu „Arsenał” w rejonie ulic Łasy i Dubois, z przeznaczeniem dla Szczecińskiej Fabryki Maszyn Budowlanych. Celem działania nowego przedsiębiorstwa było początkowo uruchomienie produkcji suwnic bramowych, a następnie dźwigów budowlanych. 24 kwietnia 1956 r. przedsiębiorstwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorstw państwowych. Jednostką nadrzędną początkowo - w roku 1956 - był Centralny Zarząd Ogólnego Budownictwa Maszynowego w Warszawie, później od 1957 r.-Centralny Zarząd Przemysłu Okuć w Poznaniu, w 1959 r. podporządkowano zakład Zjednoczeniu Przemysłu Maszyn Budowlanych. Od marca 1972 r. SFMB przeszła do Zjednoczenia Mechanizacji Budownictwa „ZREMB” w Warszawie z jednoczesnym podporządkowaniem Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. W czerwcu 1956 r. w nieodbudowanych jeszcze halach wyprodukowano pierwszą suwnicę typu SB-5. W roku 1957 został wykonany prototyp żurawia ŻB-45A i fabryka zaczęła otrzymywać zamówienia eksportowe do Czechosłowacji. Uruchomienie funduszy inwestycyjnych pozwoliło na odbudowę fabryki, zainstalowanie niezbędnych maszyn i urządzeń, zwiększenie mocy produkcyjnej a tym samym zwiększenie wartości produkcji globalnej. Od roku 1958 następował dynamiczny rozwój i wzrost produkcji. W roku 1961 wyprodukowano żurawia ŻB-120, a w roku następnym prototyp żurawia ŻB-80. Profil produkcyjny zakładu nadal się rozszerzał. Uruchomiono produkcje żurawi hydraulicznych samojezdnych ŻSH-4, a następnie wózków widłowych o napędzie spalinowym. Uchwałą Rady Ministrów nr 245 z dnia 4 sierpnia 1962 r. oraz zarządzeniem wykonawczym Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego nr 276 z dnia 15 grudnia 1962 r Fabryka została zaliczona do zakładów specjalizujących się w produkcji eksportowej. Głównym zagranicznym odbiorcą szczecińskich żurawi była Czechosłowacja, Albania, Bułgaria, Chińska Republika Ludowa, Finlandia, Indie, Irak, Izrael, Turcja Węgry, NRD, Rumunia i Wietnam. W 1973 roku rozpoczęto budowę nowego zakładu przy ulicy Cukrowej zlokalizowanego na powierzchni ponad 200 tys. m2, gdzie też przeniesiono produkcję podstawowych wyrobów. Na mocy zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26.04.1974 r. nastąpiło połączenie przedsiębiorstw: Szczecińska Fabryka Maszyn Budowlanych „ZREMB-FAMABUD” ul. Duboisa 20 i Zakład Produkcji Części Zamiennych „ZREMB” w Szczecinie ul. Cyryla i Metodego 2. Połączone przedsiębiorstwa dalej działały pod nazwą Szczecińska Fabryka Maszyn Budowlanych „ZREMB-FAMABUD” Siedzibą przedsiębiorstwa był Szczecin. Na mocy zarządzenia Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 29.12.1976 r.(weszło w życie 01.01.1977 r.) utworzone zostało przedsiębiorstwo państwowe typu kombinat przemysłowy pod nazwą Kombinat Maszyn Budowlanych „ZREMB” w Poznaniu. W jego skład weszło 10 zakładów i w tym m.in. Szczecińska Fabryka Maszyn Budowlanych „ZREMB-FAMABUD”. Kombinat działał na zasadach rozrachunku gospodarczego i rozliczał się z budżetem centralnym. Zgrupowany był w Zjednoczeniu Mechanizacji Budownictwa „ZREMB” . Przedsiębiorstwo działało pod nazwą Kombinat Maszyn Budowlanych ZREMB w Poznaniu-Fabryka Maszyn Budowlanych w Szczecinie i zgrupowane było w Zjednoczeniu Mechanizacji Budownictwa „ZREMB” w Warszawie. Jednostki podporządkowane Kombinatowi okresowo straciły samodzielność prawną. W maju 1982 roku, w wyniku podziału Kombinatu, Szczecińska Fabryka Maszyn Budowlanych ponownie stała się samodzielnym przedsiębiorstwem i rozliczała się z budżetem centralnym. W roku 1983 – na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05.02.1983 r. - Szczecińska Fabryka Maszyn Budowlanych „ZREMB-FAMABUD” została uznana za przedsiębiorstwo o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W latach 1983-1984 przeprowadzono pierwszą próbę rozszerzenia profilu produkcji. W odpowiedzi na załamanie się sprzedaży żurawi, szczególnie na rynku polskim jako rezultat załamania się krajowego rynku inwestycyjnego, fabryka wprowadziła do produkcji wyroby taboru kolejowego. Były to głównie ramy wózków do wagonów kolejowych towarowych wykonywane według standardów europejskich 27.09.1988 r. Szczecińska Fabryka Maszyn Budowlanych „ZREMB-FAMABUD” przystąpiła do Spółki Przemysłowej „ZREMB” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W dniu 09.06.1989 r. podpisano akt notarialny o zawiązaniu spółki z o.o. „TASKO” z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem działania w/w spółki było wykonywanie funkcji organizacyjnej, usługowej, handlowej, informacyjnej i doradczej w pełnym zakresie. Kapitał Spółkidzielił się na 57 udziałów. Szczecińska Fabryka Maszyn Budowlanych „ZREMB-FAMABUD” miała 5 udziałów. W roku 1992 na mocy decyzji nr 6 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 20.01.1992 r. rozpoczęło się w zakładzie postępowanie naprawcze. W 1994 roku w wyniku podjętego programu prywatyzacyjnego z Bumar-Waryński S.A. w Warszawie powstała najpierw Spółka „Bumar-Famabud”, a następnie (od 01.09.1994 r.) Waryński-Famabud Spółka z o.o. jako spółka Skarbu Państwa. Na podstawie wniosku zarządcy komisarycznego z dnia 31.05.1994 r. o postawienie w stan likwidacji przedsiębiorstwa państwowego Szczecińska Fabryka Maszyn Budowlanych „ZREMB-FAMABUD” oraz opinii zespołu przygotowawczego w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa z grudnia 1994 uznano, iż likwidacja przedsiębiorstwa w celu wniesienia jego mienia do spółki „Bumar-Famabud” z udziałem Skarbu Państwa (42,7 %) i Bumar Waryński S.A. Grupa Holdingowa (57,3 %) jest uzasadniona z punktu widzenia interesów zarówno Skarbu Państwa jak i przedsiębiorstwa. Zarządzenia nr 5/95 Wojewody Szczecińskiego z dnia 09.01.1995 r. zatwierdzonym przez Ministra Przekształceń Własnościowych Szczecińska Fabryka Maszyn Budowlanych „ZREMB-FAMABUD” została postawiona w stan likwidacji w celu prywatyzacji. Celem likwidacji było wniesienie przedsiębiorstwa w rozumieniu art.55 Kodeksu Cywilnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Bumar-Famabud.” z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Cukrowej 12. Otwarcie likwidacji zostało wpisane do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Szczecinie. Zakończenie likwidacji miało nastąpić w ciągu 3 miesięcy od daty otwarcia likwidacji. Szczecińska Fabryka Maszyn Budowlanych „ZREMB-FAMABUD” została uznana za zlikwidowaną w dniu 31.05.1995 r. i na ten dzień został też sporządzony bilans likwidacyjny. Na mocy zarządzenia nr 126/95 wojewody szczecińskiego z dnia 21.07.1995 r. przedsiębiorstwo zostało uznane za zlikwidowane i wykreślone z rejestru przedsiębiorstw państwowych. Nowa spółka Waryński - Famabud S.A.(dawny Bumar Famabud – do września 1994 r.) stała się prawnym następcą zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego.

Daty skrajne:

1956-1995

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Kombinat Maszyn Budowlanych "Zremb" w Poznaniu - Fabryka Maszyn Budowlanych w Szczecinie; Szczecińska Fabryka Maszyn Budowlanych; Szczecińskie Zakłady Maszyn Budowlanych "Zremb" w Szczecinie; Szczecińskie Zakłady Maszyn Budowlanych „Zremb-Famabud” w Szczecinie

Daty:

1956-1995.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

787

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

787

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

7.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA