Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Babicach

Sygnatura
88/649/0
Liczba serii
5
Liczba skanów
5400

Zawartość:

Rejestry urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1875-1876,1880 sygn. 20-21,40; Księgi pierwopisowe urodzeń (unikat) z lat 1872-1886,1889-1913 sygn.1,25,38-39; Księgi pierwopisowe zgonów (unikat) z lat 1872-1907,1932-1936 sygn.4,22,26,48; Księgi rejestracji przedślubnych z lat 1883-1908 sygn. 23-24,41-42; Księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1878-1912,1920-1922 sygn. 2-3,5-19,27-37,43-47 z dołączonymi alegatami z 1920 roku; seria 1/1 Akta cywilno-religijne sygn. 1-9; księga urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1842-1846; księgi pierwopisowe urodzeń (unikat) z lat 1847-1871; księgi pierwopisowe małżeństw (unikat) z lat 1847-1869; księgi pierwopisowe zgonów (unikat) z lat 1847-1853; księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1869-1877

Dzieje twórcy:

Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Od 1829 roku duchowni parafii prawosławnych mieli obowiązek spisywania ksiąg metrykalnych religijno-cywilnych czyli zgodnie z przepisami cerkwi prawosławnej jak i Kodeksem Cywilnym Królestwa Polskiego. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku rosyjskim. Obowiązywała ich datacja według kalendarza juliańskiego. W 1875 roku wyznanie greckokatolickie zostało zlikwidowane, w związku z czym ludność przechodziła na prawosławie. Natomiast w 1905 roku ukaz tolerancyjny umożliwił wielu unitom i ich potomkom zmianę wyznania na rzymskokatolickie. Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba parafii: Babice; okręg biłgorajski; powiat biłgorajski; Wezwanie: Narodzenia NMP; Rok powstania: 1564 rok; Miejscowości należące do parafii: Babice, Borowe Młyny, Olchowiec, Wola Obszańska.

Daty skrajne:

1842-1936

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1842-1913, 1920-1922, 1932-1936.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

57

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

41

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.87

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.62

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Brak danych
inwentarz kartkowy zatwierdzony Brak danych
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Brak danych