Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Nowym Sączu

Sygnatura
31/537/0
Daty skrajne
[1972] 1973 - 1991 [1992]
Liczba serii
10
Liczba skanów
0
Sygnatura Nazwa Data od Data do
Sygnatura Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
31/537/0/-/81 Plan pracy Oddziału Doskonalenia Nauczycieli na rok szkolny 1987/1988 1987, 1989 0
31/537/0/-/82 Plan pracy Oddziału Doskonalenia Nauczycieli na rok szkolny 1988/1989 1988-1989 0
31/537/0/1/1 Organizacja Centrum Doskonalenia Nauczycieli - schemat organizacyjny, statut - m.in. zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 21.XII.1972 roku, w sprawie nadania statutu Instytutowi Kształcenia Nauczycieli, statut Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Warszawie, zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 5.III.1973 roku w sprawie utworzenia Centrum Doskonalenia Nauczycieli Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych w Nowym Sączu, zarządzenie Ministra Oświaty i Kultury z dnia 19.XI.1973 roku w sprawie utworzenia Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu, ramowy statut Centrum Doskonalenia Nauczycieli, projekt regulaminu organizacyjnego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu, regulamin organizacyjny Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu; zarządzenie z 14.XI.1977 roku Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli z załącznikami [1972], 1973, 1976-1981 0
31/537/0/1/2 Dokumenty dotyczące historii Centrum Doskonalenia Nauczycieli - protokół z posiedzenia organizacyjnego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, notatka służbowa dotycząca stopnia wykorzystania pomieszczeń dydaktycznych i noclegowych w Centrum Doskonalenia Nauczycieli, pisma o umożliwienie przeprowadzenia egzaminów w salach Centrum Doskonalenia Nauczycieli, dokumenty związane z remontami budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli, informacje o wyposażeniu Centrum Doskonalenia Nauczycieli, notatka w sprawie możliwości zlokalizowania Przychodni Lekarskiej dla Nauczycieli w budynku Domu Studenta Centrum Doskonalenia Nauczycieli, pisma dotyczące zwiększenia ilości sal wykładowych na rzecz Liceum Medycznego 1973, 1975-1981 0
31/537/0/2/3 Sprawozdania i statystyka GUS - m.in. Instrukcja w sprawie jednorazowego badania statystycznego pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym, instrukcja w sprawie sprawozdawczości statystycznej o stanie i ruchu zatrudnionych, sprawozdanie o stanie zatrudnienia, instrukcja w sprawie sprawozdawczości statystycznej o stanie i ruchu zatrudnionych 1975-1980 0
31/537/0/2/4 Analizy - sprawozdania z działalności Centrum Doskonalenia Nauczycieli - m.in. sprawozdania z wykonania zaleceń pokontrolnych, sprawozdania opisowe z działalności administracyjnej, sprawozdanie z działalności administracyjno-gospodarczej, wykaz pracowników, realizacja godzin dydaktycznych, zestawienie wykorzystania miejsc w domu studenta, sprawozdanie z wykonania polecenia służbowego, sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej Centrum Doskonalenia Nauczycieli, informacja liczbowa z egzaminów kwalifikacyjnych, stan zaatrudnienia, zestawienie zakupionych pomocy naukowych dla gabinetów przedmiotowych Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1974, 1976-1981 0
31/537/0/2/5 Dokumentacja - kontrola NIK - m.in. liczbowe zestawienie nauczycieli biorących udział w studium przedmiotowo-metodycznym w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu, zestawienie realizacji pensum dydaktycznego przez pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli, sprawozdanie z realizacji penum pracowników naukowo-dydaktycznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, przewidywane wypracowanie penum dydaktycznego przez pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1974-1976 0
31/537/0/2/6 Kontrole, rewizje, wykonanie poleceń - sprawozdania - m.in. zalecenia pokontrolne, protokół z przeprowadzonej kontroli stołówki, harmonogram czynności kontrolno-rewizyjnych, protokół rewizji Centrum Doskonalenia Nauczycieli, zakładowa instrukcja w sprawie inwentaryzacji rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych, instrukcja w sprawie obiegu i kontroli dokumentów budowlanych, instrukcja w sprawie opracowania obiegu i kontroli dokumentów dotyczących operacji kasowych, sprawozdanie z wykonania zarządzenia powizytacyjnego, protokół z kontroli magazynu środków czystości 1976-1981 0
31/537/0/2/7 Preliminarz; plan wyadatków budżetowych na 1978 rok, plan dochodów na 1978 rok, plan inwestycyjno-remontowy, kredyty bankowe na rok 1978 1977-1978 0
31/537/0/2/8 Preliminarz; plan dochodów i wydatków na 1979 rok; plan finansowy środków specjalnych; zwiększania budżetu, otrzymane kredyty 1978-1979 0
31/537/0/2/9 Preliminarz; plan budżetowy na 1980 rok, plan środka specjalnego, kredyty bankowe na 1980 rok 1979-1980 0
31/537/0/2/10 Preliminarz; plan wydatków budżetowych na 1981 rok; plan dochodów, zwiększenia kredytów, otrzymane kredyty, wniosek o dokonanie zmian w planie 1980-1981 0
31/537/0/2/11 Bilans za 1975 rok; sprawozdania: o dochodach, wydatkach, inwestycjach, środkach specjalnych, z działalaności socjalnej, z gospodarowania zakładowym funduszem mieszkaniowym; protokół do bilansu, sprawozdania zbiorcze 1975-1976 0
31/537/0/2/12 Bilans za 1976 rok; sprawozdania: o dochodach, wydatkach, z finansowania inwestycji, o wydatkach na środki specjalne, protokół odbioru bilansu, zestawienia przekształcenia bilansu 1976-1977 0
31/537/0/2/13 Bilans za 1977 rok; sprawozdania z wydatków, z zakładowego funduszu mieszkaniowego, z działalności socjalnej, o dochodach budżetowych 1977-1978 0
31/537/0/2/14 Bilans za 1978 rok; sprawozdanie o dochodach z inwestycji, o wydatkach, opisowe, fundusz obrotowy za rok 1978 1978-1979 0
31/537/0/2/15 Bilans za 1979 rok; sprawozdanie o dochodach, o wydatkach, o działalności socjalnej, o środkach pozabudżetowych 1979-1980 0
31/537/0/2/16 Bilans za 1980 rok; sprawozdanie o wydatkach budżetowych, z działalności socjalnej i mieszkaniowej 1979-1981 0
31/537/0/3/17 Programy studiów z geometrii, informatyki, matematyki - m.in. program i plan studium przedmiotowo-metodycznego dla wizytatorów metodyków przedmiotowych i problemowych, wymagania programowe dotyczące egzaminu kwalifikacyjnego równoważnego wyższym studiom zawodowym dla nauczycieli wychowania fizycznego z wykształceniem średnim i pomaturalnym, program studium podyplomowego dla wizytatorów zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 1973-1979 0
31/537/0/3/18 Programy studiów - m.in. plan i program: kurs dla wizytatorów fizyki z inspektoratów oświaty, kurs przygotowawczy do studiów wyższych dla nauczycieli fizyki, studium przedmiotowo - metodyczne dla nauczycieli fizyki z wykształceniem średnim i pomaturalnym oraz wykształceniem wyższym, studium przedmiotowo - metodyczne dla wizytatorów metodyków fizyki z astronomią 1973-1974, 1976-1977 0
Wyświetlanie 1 do 20 z 132 wpisów.