Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu

Sygnatura
6/4/0
Liczba serii
967
Liczba skanów
61829
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Wydział Ogólny 0
1.1 Oddział Organizacyjny 0
1.1.1 Referat ogólny 0
1.1.1.1 Przepisy ogólne 1920 - 1923 103
1.1.1.2 Reprezentacja Rządu, uroczystości oficjalne i udział w nich Wojewody, przyjęcia, wycieczki krajowe i zagraniczne 1920 - 1939 3891
1.1.1.3 Zebrania periodyczne wojewódzkie i powiatowe 1924 - 1939 847
1.1.1.4 Odznaczenia (ordery, krzyże, medale) 1922 - 1939 822
1.1.1.5 Stosowanie uprawnień reprezentanta Rządu przez starostów 1935 - 1935 15
1.1.1.6 Stosunek do posłów i senatorów (interwencje) 1923 - 1939 444
1.1.1.7 Akcje społeczne 1920 - 1938 3800
1.1.1.8 Sprawy konsularne i dyplomatyczne 1920 - 1939 9881
1.1.1.9 Spory kompetencyjne z sądami oraz władzami administracyjnymi, rządowymi i samorządowymi, zjazdy wojewodów i starostów, inne konferencje z udziałem wojewody 1920 - 1939 1174
1.1.1.10 Godziny urzędowe i dyżury 1938 - 1939 13
1.1.1.11 Zażalenia, prośby itp. 1920 - 1939 2923
1.1.1.12 Materiały informacyjne dla wojewody 1920 - 1939 3715
1.1.2 Referat organizacyjny 0
1.1.2.1 Przepisy ogólne o organizacji administracji 1919 - 1939 6412
1.1.2.2 Materiały o stanie organizacji władz i urzędów niezespolonych 1919 - 1937 5059
1.1.2.3 Materiały o stanie organizacji Urzędu Wojewódzkiego i starostw 1919 - 1939 8423
1.1.2.4 Zespolenie organów różnych resortów w obrębie Urzędu Wojewódzkiego i starostw 1921 - 1932 57
1.1.2.5 Współdziałanie władz administracji ogólnej z władzami i urzędami niezespolonymi 1919 - 1939 3513
1.1.2.6 Wnioski, co do zmiany zakresu kompetencji 1924 - 1933 337
1.1.2.7 Dane, co do kolegiów wojewódzkich i powiatowych oraz innych kolegiów współdziałających w zakresie administracji ogólnej 1919 - 1939 1123
1.1.2.8 Statut organizacyjny, szczegółowy podział czynności i wykaz akt Urzędu Wojewódzkiego 1920 - 1939 2236
1.1.2.9 Statuty organizacyjne i wykaz akt starostw 1926 - 1939 1308
1.1.2.10 Organizacja biurowości Urzędu Wojewódzkiego i starostw, organizacja pracy oraz metod pracy w tych urzędach 1919 - 1939 2927
1.1.2.11 Wykaz czynności i zaległości Urzędu Wojewódzkiego i starostw 1921 - 1938 0
1.1.2.12 Materiały dotyczące stanu faktycznego podziału województwa na powiaty i gminy (mapy, statystyka, wykresy, dane ludnościowe i gospodarcze, wnioski dotyczące zmian w podziale administracyjnym) 1920 - 1939 0
1.1.2.13 Zmiany granic województwa i powiatów, tworzenie nowych powiatów, kasowanie istniejących, zmiany siedzib starostw 1923 - 1939 0
1.1.2.14 Opinie, co do podziału na okręgi oraz siedziby władz i urzędów niezespolonych 1938 - 1939 0
1.1.2.15 Nomenklatura, materiały, co do nazw miejscowości 1920 - 1939 0
1.1.2.16 Ekspozytury starostw, roki urzędowe, załatwienie spraw w drodze objazdowej 1928 - 1929 0
1.1.2.17 Środki komunikacyjne i łączności 1932 - 1939 0
1.1.2.18 Różne (zażalenia na urzędników, ataki prasowe) 1921 - 1926 0
1.1.3 Referat osobowy 0
1.1.3.1 Przepisy ogólne w sprawach osobowych 1915 - 1939 0
1.1.3.2 Akta osobowe 1822 - 1949 0
1.1.3.3 Zarządzenia personalne (zawiązywanie i rozwiązywanie stosunku służbowego, składanie przysięgi służbowej i przyrzeczenia służbowego, nominacje, awanse, urlopy, zastępstwa służbowe, przyniesienia, delegacje i podróże służbowe) 1919 - 1939 0
1.1.3.4 Zapomogi dla urzędników 1931 - 1937 0
1.1.3.5 Zajęcia dodatkowe i uboczne 1921 - 1927 0
1.1.3.6 Wykazy statystyczne (etaty osobowe) 1919 - 1939 0
1.1.3.7 Służba wojskowa 1928 - 1929 0
1.1.3.8 Sprawy dyscyplinarne i dochodzeń służbowych 1920 - 1939 0
1.1.3.9 Sprawy emerytalne i dary łaski 1890 - 1930 0
1.1.3.10 Kandydaci do służby 1925 - 1930 0
1.1.3.11 Kwalifikacje służbowe 1920 - 1929 0
1.1.3.12 Szkolenia urzędników i praktykantów 1930 - 1939 0
1.1.3.13 Odznaczenia urzędników podległych 1933 - 1938 0
1.1.3.14 Różne sprawy kadrowe urzędników 1904 - 1926 0
1.1.4 Redakcja Pomorskiego Dziennika Wojewódzkiego 1921 - 1936 0
1.1.5 Sekretariat 0
1.1.5.1 Korespondencja osobista wojewody (zaproszenia, podziękowania) 1920 - 1939 1418
1.1.5.2 Sprawy wyjazdów służbowych i inspekcji wojewody (ewidencja i sprawozdania) 1924 - 1935 0
1.1.5.3 Sprawy specjalne, zlecone przez wojewodę 1920 - 1939 0
1.1.6 Biblioteka 1921 - 1938 0
1.2 Oddział Budżetowo - Gospodarczy 0
1.2.1 Ogólne przepisy budżetowo - finansowe i kredytowe 1920 - 1933 0
1.2.2 Stan majątkowy, zobowiązania finansowe Państwa 1915 - 1939 0
1.2.3 Budżety, rozrachunki, kontrole finansowe 1911 - 1938 0
1.2.4 Kredytowanie 1921 - 1939 0
1.2.5 Sprawy finansowe urzędników 1921 - 1930 0
1.2.6 Sprawy finansowo - gospodarcze 1920 - 1938 0
1.3 Oddział Administracyjno - Prawny 0
1.3.1 Referat ogólno - prawny 0
1.3.1.1 Zarządzenia ogólne w sprawach administracyjno - prawnych 1920 - 1939 0
1.3.1.2 Postępowanie karno - administracyjne i administracyjne 1920 - 1937 0
1.3.1.3 Postępowanie przymusowe w administracji 1921 - 1939 0
1.3.1.4 Godła, barwy i pieczęcie urzędowe 1920 - 1939 0
1.3.1.5 Sprawy wójtostw 1925 - 1939 0
1.3.1.6 Przewłaszczenia 1906 - 1939 0
1.3.1.7 Wnioski i opinie w sprawach nowelizacji ustaw i rozporządzeń 1921 - 1928 0
1.3.1.8 Umowy dzierżawne i inne akty prawne, w których jest zainteresowany Skarb Państwa 1915 - 1939 0
1.3.1.9 Sprawy wymiaru, ściągania i umarzania rat daniny lasowej, statystyka stanu daniny lasowej 1923 - 1934 0
1.3.1.10 Pożyczki na odbudowę 1920 - 1934 0
1.3.1.11 Szkody i straty wojenne i likwidacja ich skutków 1919 - 1939 0
1.3.1.12 Różne 1920 - 1938 0
1.3.2 Referat obywatelstwa i stanu cywilnego 0
1.3.2.1 Zarządzenia ogólne w sprawach obywatelstwa i stanu cywilnego 1919 - 1939 0
1.3.2.2 Stwierdzenie obywatelstwa 1920 - 1939 0
1.3.2.3 Interwencje i zapytania konsularne w sprawach obywatelstwa i opinie 1921 - 1938 0
1.3.2.4 Stwierdzenie obywatelstwa w związku ze zwolnieniami od powszechnego obowiązku służby wojskowej 1926 - 1932 0
1.3.2.5 Uznania obywatelstwa 1921 - 1939 0
1.3.2.6 Nadania obywatelstwa 1920 - 1939 0
1.3.2.7 Zezwolenia na nabycie obcego obywatelstwa 1934 - 1938 0
1.3.2.8 Pozbawienie obywatelstwa 1920 - 1939 0
1.3.2.9 Sprawy opcji 1920 - 1939 0
1.3.2.10 Organizacja obwodów i urzędów stanu cywilnego 1920 - 1938 0
1.3.2.11 Sprawy osobowe urzędników stanu cywilnego 1920 - 1938 0
1.3.2.12 Sprostowania mylnych wpisów do ksiąg metrykalnych na podstawie uchwał sądowych i władz administracyjnych, dodatkowe wpisy do ksiąg metrykalnych 1921 - 1937 0
1.3.2.13 Dyspensy od przeszkód przy zawieraniu małżeństw 1927 - 1934 0
1.3.2.14 Legalizaja dokumentów metrykalnych 1935 - 1935 0
1.3.2.15 Zmiana nazwisk, nadawanie nazwisk i imion dzieciom nieznanych rodziców 1919 - 1939 0
1.3.3 Referat wywłaszczeniowy 0
1.3.3.1 Sprawy wywłaszczeń 1920 - 1939 0
1.3.3.2 Wywłaszczenia pod budowy linii kolejowych 1926 - 1937 0
1.3.3.3 Wywłaszczenia pod budowę miasta i portu w Gdyni 1923 - 1937 0
1.3.4 Inspektorat 0
1.3.4.1 Kontrola i instruowanie urzędów podległych wojewodzie, wnioski i zarządzenia lustracyjne 1920 - 1937 0
1.3.4.2 Inspekcje, lustracje starostw i wydziałów powiatowych, konferencje inspekcyjne 1920 - 1939 0
2 Wydział Społeczno - Polityczny 0
2.1 Oddział Polityczno - Narodowościowy 0
2.1.1 Referat polityczny 0
2.1.1.1 Przepisy ogólne w sprawach społeczno - politycznych 1918 - 1939 0
2.1.1.2 Sprawozdania i wnioski z życia i działalności polskich stronnictw i organizacji politycznych 1920 - 1939 0
2.1.1.3 Ewidencja i wykazy statystyczne polskich stronnictw i organizacji politycznych 1889 - 1939 0
2.1.1.4 Ruch i działalność stronnictw politycznych (zgromadzenia, wiece, deklaracje, manifestacje) 1920 - 1939 0
2.1.1.5 Sprawozdania sytuacyjne z życia i działalności polskich organizacji społecznych (kulturalno - oświatowe, dobroczynne i wyznaniowe) 1924 - 1939 0
2.1.1.6 Sprawozdania sytuacyjne z życia i działalności polskich organizacji społecznych - organizacje gospodarcze 1922 - 1939 0
2.1.1.7 Sprawozdania sytuacyjne z życia i działalności polskich organizacji społecznych - organizacje kobiece i sportowe 1905 - 1939 0
2.1.1.8 Sprawozdania sytuacyjne z życia i działalności polskich organizacji społecznych - organizacje różne 1917 - 1939 0
2.1.1.9 Posłowie i senatorowie, wybitni działacze polityczni 1925 - 1939 0
2.1.1.10 Zagadnienia administracyjne, kulturalne, gospodarcze i samorządowe o znaczeniu politycznym 1918 - 1939 0
2.1.1.11 Zagadnienia polityczne związane z emigracją ludności 1919 - 1937 0
2.1.1.12 Zagadnienia polityczne - bezrobocie i pomoc bezrobotnym 1920 - 1937 0
2.1.1.13 Opinie i świadectwa moralności 1919 - 1939 0
2.1.1.14 Wybory do ciał ustawodawczych 1918 - 1939 0
2.1.1.15 Wybory do ciał samorządowych 1920 - 1939 0
2.1.1.16 Sprawy zgromadzeń, wieców i zjazdów 1920 - 1939 0
2.1.1.17 Polskie sekty religijne 1922 - 1934 0
2.1.2 Referat prasowy 0
2.1.2.1 Przepisy ogólne dotyczące prasy 1920 - 1939 0
2.1.2.2 Informacje dotyczące prasy 1920 - 1939 0
2.1.2.3 Ewidencja prasy polskiej i niemieckiej 1921 - 1937 0
2.1.2.4 Nadzór nad prasą 1920 - 1939 0
2.1.2.5 Kontakt z prasą, sprostowania i komunikaty 1920 - 1939 0
2.1.2.6 Przestępstwa prasowe i konfiskaty 1920 - 1939 0
2.1.2.7 Sprawy zakładów drukarskich i składów druków 1925 - 1938 0
2.1.2.8 Egzemplarze obowiązkowych druków 1921 - 1927 0
2.1.2.9 Sprawy debitu druków zagranicznych 1920 - 1939 0
2.1.2.10 Agencje publicystyczne 1920 - 1935 0
2.1.3 Referat spraw narodowościowych 0
2.1.3.1 Przepisy ogólne w sprawach narodowościowych 1926 - 1927 0
2.1.3.2 Partie i organizacje niemieckie - materiały informacyjne 1912 - 1940 0
2.1.3.3 Partie i organizacje żydowskie - materiały informacyjne 1922 - 1938 0
2.1.3.4 Organizacje gospodarcze, rzemieślnicze, zawodowe, oświatowe, sportowe, charytatywne i inne mniejszości narodowych - materiały informacyjne 1902 - 1939 0
2.1.3.5 Prasa i wydawnictwa mniejszości narodowych - materiały informacyjne 1920 - 1939 0
2.1.3.6 Widowiska i teatry mniejszości narodowych - materiały informacyjne 1921 - 1932 0
2.1.3.7 Materiały statystyczne i tablice dotyczące życia mniejszości narodowych 1908 - 1939 0
2.1.3.8 Stosunek władz administracyjnych do ludności narodowości niepolskiej 1920 - 1939 0
2.1.3.9 Stosunek grup mniejszościowych i spraw zażaleń ludności 1921 - 1936 0
2.1.3.10 Potrzeby mniejszości w zakresie gospodarczo - kredytowym, opieki społecznej, szkolnym itp. 1929 - 1939 0
2.1.3.11 Materiały statystyczne i tablice dotyczące rozmieszczenia etnicznego i stanu posiadania mniejszości narodowych 1920 - 1939 0
2.1.3.12 Opinie w sprawach dotyczących stosunków mniejszości narodowych 1920 - 1939 0
2.1.3.13 Sprawy szkół i nauczycielstwa mniejszościowego 1919 - 1939 0
2.1.3.14 Sprawy językowe 1925 - 1937 0
2.1.3.15 Stosunek czynników zagranicznych do sprawy mniejszości narodowych w Polsce w sprawach politycznych 1920 - 1935 0
2.1.3.16 Stosunek czynników zagranicznych do sprawy mniejszości narodowych w Polsce w sprawach ekonomicznych 1935 - 1936 0
2.1.3.17 Różne referatu spraw narodowościowych 1920 - 1939 0
2.1.4 Referat wyznaniowy 0
2.1.4.1 Przepisy ogólne w sprawach wyznań 1920 - 1937 0
2.1.4.2 Obsada probostw, uposażenie duchownych kościołów katolickich 1917 - 1939 0
2.1.4.3 Świątynie katolickie, budowle kościelne, patronaty, dotacje rządowe 1868 - 1939 0
2.1.4.4 Dozory kościelne 1919 - 1930 0
2.1.4.5 Rachunki kościołów katolickich 1913 - 1939 0
2.1.4.6 Podatki kościelne 1920 - 1936 0
2.1.4.7 Majątki kościołów katolickich 1915 - 1939 0
2.1.4.8 Cmentarze 1918 - 1938 0
2.1.4.9 Klasztory, kongregacje i zakony 1920 - 1939 0
2.1.4.10 Gminy ewangelickie, pastorzy 1912 - 1939 0
2.1.4.11 Budowle kościelne ewangelickie - remonty 1920 - 1939 0
2.1.4.12 Życie religijne mniejszości niemieckiej, stowarzyszenia ewangelickie 1926 - 1935 0
2.1.4.13 Sekty religijne 1922 - 1934 0
2.1.4.14 Organizacja gmin żydowskich 1857 - 1939 0
2.2 Oddział Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 0
2.2.1 Referat bezpieczeństwa 0
2.2.1.1 Przepisy ogólne w sprawach bezpieczeństwa 1920 - 1938 0
2.2.1.2 Sprawozdania sytuacyjne z ruchu wywrotowego, bezpieczeństwa i przestępczości 1920 - 1939 0
2.2.1.3 Roczne i półroczne sprawozdania sytuacyjne z ruchu wywrotowego, bezpieczeństwa i przestępczości 1923 - 1939 0
2.2.1.4 Kwartalne, miesięczne, tygodniowe sprawozdania sytuacyjne z ruchu wywrotowego, bezpieczeństwa i przestępczości 1920 - 1939 559
2.2.1.5 Działacze i organizacje nielegalne i wywrotowe - ewidencja, ogólne informacje, materiały 1908 - 1939 0
2.2.1.6 Sprawy karne o działalność komunistyczną i wywrotową 1919 - 1939 0
2.2.1.7 Przestępczość kryminalna 1920 - 1939 0
2.2.1.8 Sprawy bezrobocia, strajki, klęski żywiołowe itp. 1920 - 1939 0
2.2.1.9 Pożary, nieszczęśliwe wypadki itp. 1920 - 1937 0
2.2.1.10 Szpiegostwo i dywersja - ogólne informacje i materiały 1920 - 1939 0
2.2.1.11 Szpiegostwo i dywersja - sprawy, wykazy przestępczości, sprawozdania straży granicznych, żandarmerii itp., sprawy dozoru policyjnego 1920 - 1938 0
2.2.1.12 Sprawy dezerterów wojskowych, obozy jenieckie 1920 - 1930 0
2.2.1.14 Stan wyjątkowy i sądy doraźne 1920 - 1939 0
2.2.1.15 Sprawy bezpieczeństwa podczas wyborów 1926 - 1938 0
2.2.1.16 Sprawy bezpieczeństwa w okresie wojennym 1937 - 1937 0
2.2.1.17 Dyslokacja policji, tworzenie i kasowanie posterunków, sprawy organizacyjne policji i stosunek jej do władz państwowych i samorządowych, sprawy personalne policji, udział w komisjach kwalifikacyjnych, dyscyplinarnych itp, zażalenia na policję i pochwały 1919 - 1939 0
2.2.1.18 Sprawy asystencji wojskowej, ochrony obiektów państwowych i środków komunikacyjnych oraz zarządzenia ochronne na wypadek mobilizacji i stanu wyjątkowego 1920 - 1938 0
2.2.1.19 Pobyt i przejazd dostojników państwowych 1925 - 1938 0
2.2.1.20 Sprawy radiostacji odbiorczych, radiopajęczarstwo 1925 - 1939 0
2.2.1.21 Sprawy różne referatu bezpieczeństwa 1919 - 1939 0
2.2.2 Referat policji porządkowej 0
2.2.2.1 Przepisy ogólne, policja uliczna, policja obyczajowa 1900 - 1938 0
2.2.2.2 Policja sanitarna, porządkowa w domach, budynkach, lokalach i miejscach publicznych 1920 - 1938 0
2.2.2.3 Sprawy broni i materiałów wybuchowych 1920 - 1938 0
2.2.2.4 Policja polna, leśna 1933 - 1935 0
2.2.2.5 Kwesty publiczne i zbiórki 1921 - 1937 0
2.2.2.6 Zwalczanie handlu kobietami i dziećmi 1921 - 1931 0
2.2.2.7 Godziny handlu, święcenie niedziel i świąt oraz godziny policyjne 1920 - 1939 0
2.2.2.8 Sprawy antyalkoholowe 1931 - 1935 0
2.2.2.9 Wychowanie przymusowe i zapobiegawcze 1930 - 1933 0
2.2.2.10 Oznaki i mundury 1935 - 1939 0
2.2.2.11 Sprawy widowiskowe, filmy, sprawy teatralne 1875 - 1939 0
2.2.2.12 Sprawy muzyczne, sprawy zrzeszeń kulturalnych, naukowych i artystycznych, opinie i informacje w sprawach kultury i sztuki 1922 - 1939 0
2.2.3 Referat dowodów osobistych i meldunków 0
2.2.3.1 Przepisy ogólne w sprawach dowodów osobistych i meldunków 1920 - 1935 0
2.2.3.2 Dowody osobiste i sprawy meldunkowe 1921 - 1926 0
2.2.3.3 Paszporty zagraniczne 1919 - 1938 0
2.2.3.4 Przepustki graniczne 1920 - 1939 0
2.2.3.5 Ruch naturalny ludności (spis i statystyka) 1920 - 1938 0
2.2.4 Referat cudzoziemców 0
2.2.4.1 Przepisy ogólne w sprawach cudzoziemców 1920 - 1939 0
2.2.4.2 Sprawy wjazdu, pobytu, przejazdu i wyjazdu cudzoziemców 1920 - 1939 0
2.2.4.3 Sprawy osiedlenia cudzoziemców 1923 - 1939 0
2.2.4.4 Azylanci 1920 - 1931 0
2.2.4.5 Sprawy rejestracji cudzoziemców i optantów 1920 - 1939 0
2.2.4.6 Sprawy zatrudniania cudzoziemców 1922 - 1939 0
2.2.4.7 Sprawy dzierżawienia, nabywania, posiadania i przewłaszczenia nieruchomości przez cudzoziemców 1922 - 1936 0
2.2.4.8 Sprawy deportacji, ekstradycji cudzoziemców 1903 - 1939 0
2.2.5 Referat stowarzyszeń i związków 0
2.2.5.1 Przepisy ogólne w sprawach stowarzyszeń i związków 1899 - 1939 0
2.2.5.2 Sprawy legalizacji i rejestracji stowarzyszeń i związków 1913 - 1939 0
2.2.5.3 Sprawy stowarzyszeń przysposobienia wojskowego i byłych wojskowych 1920 - 1939 0
2.2.5.4 Sprawy nadzoru nad stowarzyszeniami i związkami 1919 - 1939 0
2.2.5.5 Spółdzielnie i inne spółki handlowe 1928 - 1930 0
2.2.5.6 Sprawozdania z życia i działalności polskich związków zawodowych 1910 - 1939 0
2.2.6 Referat ochrony granic 0
2.2.6.1 Przepisy ogólne w sprawach ochrony granic 1919 - 1939 0
2.2.6.2 Urządzenia i zabezpieczenia granic ze stanowiska bezpieczeństwa i nadzór nad funkcjonowaniem służby ochrony granic 1920 - 1939 0
2.2.6.3 Sprawy wód granicznych, komunikacji i rybołówstwa 1925 - 1939 0
2.2.6.4 Graniczne punkty i stacje tranzytowe 1920 - 1939 0
2.2.6.5 Nielegalne przekroczenia granic, nielegalny pobyt i wysiedlenia z pasa granicznego 1920 - 1939 0
2.2.6.6 Komisje mieszane graniczne 1920 - 1939 0
2.2.6.7 Repatriacja i ekstradycja obywateli polskich 1924 - 1925 0
2.2.6.8 Ruch graniczny i tranzytowy z Niemcami i Wolnym Miastem Gdańskiem 1920 - 1938 0
2.2.6.9 Opinie w sprawach pozwoleń na budowę i zmianę budynków prywatnych w strefie nadgranicznej 1920 - 1939 0
3 Wydział Samorządowy 0
3.1 Oddział Administracji Samorządowej 0
3.1.1 Referat organizacyjno - administracyjny 1921 - 1938 0
3.1.1.1 Wnioski, opinie, instrukcje, regulaminy i okólniki w zakresie ustroju i działalności samorządu terytorialnego 1920 - 1939 0
3.1.1.2 Koordynowanie działalności związków samorządowych i ich organów z działalnością organów administracji państwowej 1920 - 1939 0
3.1.1.3 Organizacja i sprawowanie nadzoru nad związkami międzykomunalnymi 1921 - 1939 0
3.1.1.4 Zrzeszenia związków samorządowych i udział w zjazdach tych zrzeszeń 1919 - 1938 0
3.1.1.5 Sprawozdania administracyjne wydziałów powiatowych 1920 - 1939 0
3.1.1.6 Sprawy szkolne 1920 - 1939 0
3.1.1.7 Pieczęcie i oznaki władz i organów samorządu terytorialnego, herby miast 1921 - 1938 0
3.1.1.8 Sprawy podziału terytorialnego: podział na gminy wiejskie i gromady, zmiana granic miast, zaliczanie wsi do miast, opiniowanie podziału administracyjnego 1920 - 1939 0
3.1.1.9 Sejmik Wojewódzki: wybory, protokoły posiedzeń 1921 - 1939 0
3.1.1.10 Wydział Wojewódzki: protokoły, sprawozdania, sprawy osobowe 1925 - 1939 0
3.1.1.11 Rady i sejmiki powiatowe: posiedzenia, uchwały, budżety, sprawy osobowe, wybory 1919 - 1939 0
3.1.1.12 Rady miejskie i magistraty: regulaminy, wybory 1919 - 1939 0
3.1.1.13 Rady miejskie: protokoły posiedzeń 1920 - 1939 0
3.1.1.14 Wybory do rad gminnych, zarządów gminnych, rad gromadzkich, sołtysów i podsołtysów, zatwierdzanie wyborów, protesty, zażalenia, skargi wyborcze 1920 - 1939 0
3.1.1.15 Statystyka wyborcza 1925 - 1939 0
3.1.1.16 Skargi i zażalenia na działalność organów w sprawie administracji samorządowej 1920 - 1938 0
3.1.1.17 Odwołania od decyzji wydziałów powiatowych i zarządów miejskich 1934 - 1939 0
3.1.1.18 Podwody i powinności gminne 1921 - 1939 0
3.1.1.19 Areszty gminne i miejskie, stróże nocni, bezpieczeństwo publiczne i sprawy ruchu ludności w zakresie administracji samorządowej 1920 - 1934 0
3.1.1.20 Statuty etatów stanowisk służbowych, regulaminy stosunków służbowych i emerytalnych, zażalenia dotyczące stosunków służbowych, uposażeniowych i zaopatrzenia emerytalnego zawodowych przełożonych i pracowników samorządowych 1919 - 1939 0
3.1.1.21 Zjazdy przedstawicieli związków samorządowych i zrzeszeń samorządowych 1925 - 1937 0
3.1.1.22 Sprawy różne samorządu terytorialnego 1920 - 1939 0
3.1.2 Referat spraw dyscyplinarnych 0
3.1.2.1 Przepisy ogólne w sprawach dyscyplinarnych 1923 - 1939 0
3.1.2.2 Organizacja i działalność Wojewódzkiej i Wyższej Komisji Dyscyplinarnej 1925 - 1939 0
3.1.2.3 Sprawy dyscyplinarne i odpowiedzialności służbowej 1919 - 1939 0
3.2 Oddział Finansów i Gospodarki Samorządowej 0
3.2.1 Referat gospodarki finansowej związków samorządowych 0
3.2.1.1 Przepisy ogólne dotyczące finansów i gospodarki samorządowej 1920 - 1938 0
3.2.1.2 Budżety powiatów 1919 - 1939 0
3.2.1.3 Budżety miast i gmin 1917 - 1940 0
3.2.1.4 Uchwały w sprawie danin i opłat samorządowych, zaciągania pożyczek, wystawiania weksli, udzielania poręki itp. 1912 - 1939 0
3.2.1.5 Sprawy finansowo - budżetowe wojewódzkiego związku samorządowego 1920 - 1939 0
3.2.1.6 Sprawy finansowo - budżetowe miasta Gdyni 1928 - 1937 0
3.2.1.7 Nadzór nad czynnościami wydziałów powiatowych w zakresie zatwierdzania, budżetów i uchwał finansowych oraz badanie zamknięć rachunkowych miast niewydzielonych i gmin wiejskich 1931 - 1939 0
3.2.1.8 Nadzór nad legalnością i celowością wymiaru poboru i egzekucji danin i opłat samorządowych 1920 - 1939 0
3.2.1.9 Odwołania i zażalenia w sprawach podatkowych, opłat, świadczeń i danin w naturze, nadawanie gminom wiejskim uprawnień finansowych miast 1920 - 1939 0
3.2.1.10 Rozdział dodatków do podatków państwowych od spożycia, zużycia względnie produkcji oraz scalonego podatku przemysłowego 1920 - 1939 0
3.2.1.11 Statystyka i ewidencja w zakresie finansów i gospodarki komunalnej 1914 - 1938 0
3.2.1.12 Sprawy oszczędnościowo - oddłużeniowe 1920 - 1937 0
3.2.1.14 Dochodzenie roszczeń prywatno - prawnych od związków samorządowych 1928 - 1939 0
3.2.1.15 Sprawy różne związane z finansami i gospodarką samorządową 1920 - 1937 0
3.2.2 Referat polityki gospodarczej związków samorządowych 0
3.2.2.1 Gazownie 1928 - 1937 0
3.2.2.2 Elektrownie i zakłady rozdzielcze 1920 - 1939 0
3.2.2.3 Wodociągi i kanalizacje 1920 - 1939 0
3.2.2.4 Rzeźnie 1920 - 1939 0
3.2.2.5 Tramwaje, autobusy i kolejki 1921 - 1939 0
3.2.2.6 Targowiska 1924 - 1934 0
3.2.2.7 Szpitale 1925 - 1939 0
3.2.2.8 Zakłady opiekuńcze 1925 - 1938 0
3.2.2.9 Inne przedsiębiorstwa i zakłady samorządowe 1927 - 1936 0
3.2.2.10 Sprawy pożarnictwa i drogowe 1920 - 1938 0
3.2.2.11 Sprawy samorządu szkolnego i oświaty pozaszkolnej 1920 - 1939 0
3.2.2.12 Stosunek związków samorządowych do publiczno - prawnych zakładów ubezpieczeń i innych instytucji oraz organizacji o charakterze społecznym 1920 - 1939 0
3.2.2.14 Zwalczanie bezrobocia i Fundusz Pracy 1920 - 1939 0
3.2.2.15 Rozbudowa miast i osiedli 1920 - 1939 0
3.2.2.16 Plany gospodarcze związków samorządowych 1919 - 1939 0
3.2.2.17 Użytkowanie i aljenacja majątku związków samorządowych 1920 - 1939 0
3.2.2.18 Sprawy gospodarcze uzdrowisk i letnisk samorządowych i inne 1920 - 1939 0
3.2.3 Referat komunalnych kas oszczędności 0
3.2.3.1 Przepisy ogólne dotyczące komunalnych kas oszczędności 1920 - 1939 0
3.2.3.2 Statuty komunalnych kas oszczędności 1927 - 1935 0
3.2.3.3 Bilanse komunalnych kas oszczędności 1903 - 1939 0
3.2.3.4 Lustracje komunalnych kas oszczędności 1920 - 1937 0
3.2.3.5 Wybory i rozwiązania komunalnych kas oszczędności 1928 - 1933 0
3.2.3.6 Stosunki służbowe pracowników komunalnych kas oszczędności 1930 - 1935 0
3.2.3.7 Statystyka w zakresie działalności komunalnych kas oszczędności 1922 - 1939 0
3.2.3.8 Organizacja akcji oszczędnościowej 1929 - 1935 0
3.2.3.9 Polityka kredytowa komunalnych kas oszczędności 1919 - 1939 0
3.2.3.10 Banki 1915 - 1936 0
3.3 Inspektorat Samorządowy 0
3.3.1 Inspekcje związków samorządowych - ogólne 1924 - 1939 0
3.3.2 Inspekcje związków samorządowych - wydziały powiatowe 1920 - 1939 0
3.3.3 Inspekcje związków samorządowych - magistraty 1920 - 1939 0
3.3.4 Inspekcje związków samorządowych - wójtostwa, sołectwa 1920 - 1939 0
3.3.5 Działalność powiatowych inspektorów samorządu gminnego 1930 - 1937 0
3.3.6 Instrukcje i regulaminy dotyczące organizacji pracy w urzędach samorządowych 1920 - 1939 0
3.3.7 Szkolenie i instruowanie pracowników samorządowych 1928 - 1938 0
3.3.8 Sprawy związane z notatkami w prasie codziennej 1936 - 1939 0
4 Wydział Wojskowy 0
4.1 Referat powszechnego obowiązku wojskowego 0
4.1.1 Przepisy ogólne w sprawach wojskowych 1920 - 1939 0
4.1.2 Pobór do wojska, poszukiwanie uchylających się od powszechnego obowiązku wojskowego, nadzór nad poborem, komisja rozpoznawcza itp. 1920 - 1939 0
4.1.3 Kontrola referatów wojskowych w powiatowych władzach administracji ogólnej i działów wojskowych w urzędach samorządowych 1928 - 1936 0
4.1.4 Ćwiczenia rezerwistów, zebrania kontrolne 1924 - 1929 0
4.1.5 Meldunki wojskowe 1929 - 1936 0
4.2 Referat innych spraw wojskowych 0
4.2.1 Sprawy kwaterunkowe 1929 - 1933 0
4.2.2 Świadczenia osobowe i rzeczowe na rzecz wojska w czasie pokoju, spis i przegląd zwierząt pociągowych i wozów 1920 - 1928 0
4.2.3 Gołębie pocztowe 1935 - 1935 0
4.2.4 Różne sprawy wojskowe 1920 - 1938 0
4.3 Referat przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego 0
4.3.1 Przepisy ogólne przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego 1921 - 1939 0
4.3.2 Komitety, budżety, sprawozdania 1925 - 1939 0
4.3.3 Państwowa odznaka sportowa 1931 - 1933 0
4.3.4 Subwencje 1928 - 1933 0
4.3.5 Propaganda, święta, kursy, obozy, zawody, związki i organizacje 1924 - 1939 0
4.4 Referat obrony przeciwlotniczo - gazowej 0
4.4.1 Sprawy dotyczące instytucji społecznych, współpracujących w zakresie obrony przeciwlotniczo - gazowej (L.O.P.P., PCK, związki straży pożarnych, ubezpieczalnie społeczne i inne) 1928 - 1939 0
4.4.2 Wyszkolenie obrony przeciwlotniczo - gazowej 1934 - 1937 0
4.4.3 Wyposażenie w sprzęt obrony przeciwlotniczo - gazowej 1937 - 1937 0
4.4.4 Budowa schronów przeciwgazowych i przystosowanie budynków do obrony przeciwlotniczo - gazowej 1931 - 1939 0
4.4.5 Sprawy różne obrony przeciwlotniczo - gazowej 1936 - 1937 0
4.5 Referat komunikacyjny 1934 - 1938 0
4.6 Referat mobilizacyjny 1922 - 1936 0
5 Wydział Przemysłowy 0
5.1 Referat ogólno - gospodarczy 0
5.1.1 Przepisy ogólne w sprawach przemysłowych 1920 - 1935 108
5.1.2 Nadzór nad urzędowaniem władz przemysłowych 1920 - 1934 0
5.1.3 Sprawozdania o działalności, stanie i potrzebach przemysłu, materiały informacyjno - statystyczne o przemyśle od zrzeszeń i poszczególnych zakładów przemysłowych 1920 - 1939 0
5.1.4 Dane o bogactwach naturalnych na Pomorzu 1920 - 1937 0
5.1.5 Potrzeby przemysłu w dziedzinie komunikacji kolejowej, pocztowej, lotniczej, morskiej itp. 1921 - 1936 0
5.1.6 Polityka w dziedzinie cen artykułów przemysłowych itp. 1920 - 1937 0
5.1.7 Zaświadczenia i opinie o przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych 1920 - 1939 0
5.1.8 Pomoc kredytowa dla przemysłu i handlu 1920 - 1937 0
5.1.9 Pomoc w dziedzinie przydziału artykułów monopolowych, podlegających podatkom konsumpcyjnym itp. do celów przemysłowych 1920 - 1937 0
5.1.10 Wszelkie inne sprawy z zakresu pomocy przemysłowej 1921 - 1939 0
5.1.11 Prowadzenie przemysłu w Polsce przez cudzoziemców, opinie w sprawie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w celach przemysłowych, handlowych lub zarobkowych 1922 - 1937 0
5.1.12 Ogólne dane statystyczne o przemyśle 1922 - 1937 0
5.1.13 Statystyka stanu zatrudnienia, produkcji itp. w przemyśle 1920 - 1939 0
5.1.14 Sprawy portowe żeglugi morskiej i rzecznej w dziedzinie przemysłu 1920 - 1937 124
5.1.15 Nieprzewidziane przesilenia w przemyśle 1923 - 1936 0
5.1.16 Sprawy odznaczeń przemysłowych i handlowych 1936 - 1936 0
5.1.17 Różne referatu ogólno - gospodarczego 1920 - 1939 0
5.2 Referat administracji przemysłowej 0
5.2.1 Sprawy Izby Przemysłowo - Handlowej, sprawy zrzeszeń przemysłowych 1920 - 1936 0
5.2.2 Sprawy sądów kupieckich i przemysłowych 1920 - 1936 0
5.2.3 Wystawy i targi gospodarcze 1922 - 1939 0
5.2.4 Targi wielkie, targi małe 1920 - 1936 0
5.2.5 Sprawy koncesji przemysłowych, sprawy dyspens od wykazania normalnych dowodów uzdolnienia zawodowego w przemyśle koncesjonowanym, prowadzenie przemysłu ze stałą siedzibą, prowadzenie przemysłu okrężnego, komiwojażerowanie i samodzielni agenci handlowi 1920 - 1936 134
5.2.6 Nieuczciwa konkurencja i lichwa w handlu 1920 - 1929 0
5.2.7 Czas otwarcia sklepów i miejsc sprzedaży towarów 1920 - 1933 0
5.2.8 Obrót towarów z zagranicą, sprawy ulg celnych, zezwoleń na przewóz towarów zakazanych do przywozu, sprawy świadectw pochodzenia itp., sprawy składów wolnocłowych, tranzytowych itp. 1920 - 1937 0
5.2.9 Indywidualne potrzeby przedsiębiorstw handlowych 1920 - 1936 0
5.2.10 Sprawy narzędzi mierniczych 1927 - 1929 0
5.2.11 Sprawy taryf ustalanych na podstwawie prawa przemysłowego 1920 - 1936 0
5.2.12 Sprawy czyszczenia przewodów kominowych, sprawy okręgów kominiarskich, sprawy okręgowych przemysłowców kominiarskich i kandydatów na takich przemysłowców 1905 - 1936 0
5.3 Referat techniczny 1920 - 1939 0
5.4 Referat rzemiosł 0
5.4.1 Nadzór nad prowadzenie rzemiosła 1922 - 1936 0
5.4.2 Nauka w rzemiośle 1924 - 1933 0
5.4.3 Nauka w przemyśle 1931 - 1935 0
5.4.4 Szkolnictwo dokształacające i zawodowe 1916 - 1936 0
5.4.5 Egzaminy zawodowe w rzemiośle 1914 - 1930 0
5.4.6 Odwołania od decyzji, dotyczące zakazu samoistnego prowadzenia rzemiosła 1920 - 1939 0
5.4.7 Cechy rzemieślnicze 1899 - 1935 0
5.4.8 Związki cechów rzemieślniczych 1932 - 1937 0
5.4.9 Korporacje przemysłowe, związki korporacji przemysłowych 1923 - 1938 0
5.4.10 Sprawy Izby Rzemieślniczej 1920 - 1939 0
5.4.11 Inne organizacje rzemieślnicze 1922 - 1937 0
5.4.12 Indywidualne potrzeby przedsiębiorstw rzemieślniczych 1921 - 1934 0
5.4.13 Kredyt dla rzemiosła 1921 - 1939 0
5.4.14 Stypendia, nagrody i odznaczenia dla rzemieślników 1927 - 1928 0
5.4.15 Przemysł domowy i sztuka ludowa 1921 - 1937 0
5.4.16 Sprawy różne referatu rzemiosła 1921 - 1939 0
5.5 Referat elektryczny 0
5.5.1 Przepisy ogólne 1919 - 1933 0
5.5.2 Dochodzenie w sprawie uprawnień rządowych na zakłady elektryczne, sprawy nadzoru nad wykonaniem przez zakłady elektryczne warunków uprawnień rządowych 1921 - 1936 0
5.5.3 Sprawy policyjno - techniczne dotyczące zakładów elektrycznych oraz zatwierdzanie tras linii elektrycznych 1914 - 1937 0
5.5.4 Sprawozdania okresowe o działalności zakładów elektrycznych, pobieranych przez nie opłatach itp., opinie w sprawach elektrycznych dla innych urzędów i instytucji publicznych 1916 - 1939 0
5.5.5 Statystyka elektryczna 1919 - 1936 0
5.5.6 Polityka elektryfikacyjna na Pomorzu 1902 - 1939 0
6 Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia 0
6.1 Oddział Pracy i Opieki 0
6.1.1 Referat organizacji opieki społecznej 0
6.1.1.1 Przepisy ogólne w sprawach opieki społecznej 1919 - 1938 0
6.1.1.2 Organizacja i nadzór nad działalnością związków samorządowych w zakresie opieki społecznej 1920 - 1939 0
6.1.1.3 Organizacja i nadzór nad działalnością instytucji opiekuńczych (ewidencja i statystyka instytucji opiekuńczych) 1920 - 1938 0
6.1.1.4 Kierownicy i personel zakładów opiekuńczych 1927 - 1936 0
6.1.1.5 Regulaminy zakładów opiekuńczych 1920 - 1939 0
6.1.1.6 Opiekunowie społeczni 1927 - 1939 0
6.1.1.7 Sprawozdania z działalności i rachunkowości instytucji opiekuńczych, fundacje opiekuńczo - społeczne oraz potwierdzenie darowizny i zapisów 1817 - 1939 0
6.1.1.8 Świadczenia z tytułu opieki społecznej 1920 - 1936 0
6.1.1.9 Zwrot kosztów samorządowej opieki społecznej (odwołania do Izby Wojewódzkiej) 1929 - 1937 0
6.1.1.10 Samopomoc społeczna 1923 - 1927 0
6.1.1.11 Przekazywanie kredytów na opiekę nad dziećmi pozostającymi na utrzymaniu Państwa 1920 - 1939 0
6.1.1.12 Preliminarze wydatków na opiekę społeczną z kredytów państwowych 1922 - 1939 0
6.1.1.13 Kontrola wydatków na opiekę społeczną z kredytów państwowych 1933 - 1933 0
6.1.1.14 Różne sprawy dotyczące opieki społecznej 1921 - 1932 0
6.1.2 Referat opieki nad dzieckiem i matką 0
6.1.2.1 Przepisy ogólne w sprawach opieki nad dzieckiem i matką 1922 - 1926 0
6.1.2.2 Zakłady specjalne dla dzieci niedorozwiniętych, przestępczych, moralnie zaniedbanych itp. 1922 - 1939 0
6.1.2.3 Żłobki stałe i dzienne 1925 - 1939 0
6.1.2.4 Ochronki i świetlice 1922 - 1933 0
6.1.2.5 Schroniska i bursy oraz wychowanie dzieci w zakładach opiekuńczych 1922 - 1938 0
6.1.2.6 Kolonie letnie, lecznicze i wypoczynkowe oraz półkolonie 1920 - 1939 0
6.1.2.7 Dożywianie dzieci 1921 - 1938 0
6.1.2.8 Śmiertelność dzieci w zakładach 1919 - 1938 0
6.1.2.9 Subwencje dla zakładów opiekuńczych 1921 - 1939 0
6.1.2.10 Ewidencja dzieci pozostających na utrzymaniu Państwa 1923 - 1939 0
6.1.2.11 Poszukiwanie dzieci i ich rodzin 1923 - 1926 0
6.1.2.12 Sprawy ewidencji dzieci o nieustalonej przynależności gminnej 1927 - 1930 0
6.1.2.13 Opieka nad majątkiem małoletnich 1923 - 1925 0
6.1.2.14 Stowarzyszenia opiekujące się dziećmi 1920 - 1939 0
6.1.2.15 Lustracje zakładów opieki nad dzieckiem 1922 - 1939 0
6.1.2.16 Różne sprawy opieki nad dzieckiem i matką 1931 - 1939 0
6.1.3 Referat opieki nad dorosłymi 0
6.1.3.1 Inwalidzi wojenni 1923 - 1937 0
6.1.3.2 Kaleki, upośledzeni umysłowo i niezdolni do pracy 1920 - 1939 0
6.1.3.3 Repatrianci i wychodźcy, opieka nad cudzoziemcami i azylantami 1920 - 1939 0
6.1.3.4 Zwalczanie handlu kobietami i dziećmi (misje dworcowe, schroniska przejściowe) 1922 - 1939 0
6.1.3.5 Walka z włóczęgostwem i żebractwem 1928 - 1937 0
6.1.3.6 Domy pracy przymusowej, przytułki dla niezdolnych do pracy włóczęgów i żebraków 1924 - 1939 0
6.1.3.7 Pomoc w wypadkach klęsk żywiołowych 1924 - 1939 0
6.1.3.8 Opieka zakładowa nad dorosłymi 1922 - 1939 0
6.1.3.9 Subwencje państwowe na opiekę nad dorosłymi 1922 - 1934 0
6.1.3.10 Weterani powstań narodowych 1920 - 1933 0
6.1.3.11 Opieka nad byłymi więźniami i rodzinami więźniów 1922 - 1926 0
6.1.3.12 Interwencje w sprawach ubezpieczeń społecznych 1920 - 1934 0
6.1.4 Referat pośrednictwa pracy 0
6.1.4.1 Przepisy ogólne w sprawach pośrednictwa pracy i walki z bezrobociem 1919 - 1934 0
6.1.4.2 Nadzór nad działalnością biur pośrednictwa pracy 1919 - 1939 0
6.1.4.3 Sprawozdania miesięczne biur pośrednictwa pracy 1920 - 1939 0
6.1.4.4 Akcja clearingowa 1919 - 1931 0
6.1.4.5 Sprawy migracji 1920 - 1939 0
6.1.4.6 Społeczne pośrednictwo pracy 1926 - 1939 0
6.1.4.7 Zarobkowe pośrednictwo pracy 1922 - 1939 0
6.1.4.8 Akcja ubezpieczeniowa na wypadek braku pracy (Fundusz Bezrobocia i Fundusz Pracy, przekazywanie czynności zastępczych Funduszu Bezrobocia związkom samorządowym) 1924 - 1937 0
6.1.4.9 Ochrona rynku pracy, doniesienia karne na pracodawców 1920 - 1939 0
6.1.4.10 Państwowa akcja pomocy bezrobotnym, subwencje i pożyczki dla samorządów na akcję łagodzenia bezrobocia 1919 - 1939 0
6.1.4.11 Roboty publiczne dla zatrudnienia bezrobotnych 1919 - 1939 0
6.1.4.12 Komitet pomocy bezrobotnym 1922 - 1939 0
6.1.4.13 Raporty tygodniowe o stanie bezrobocia 1920 - 1939 0
6.1.5 Referat inwalidów wojennych 0
6.1.5.1 Przepisy ogólne w sprawach inwalidów wojennych 1920 - 1936 0
6.1.5.2 Nadzór na działalnością referatów spraw inwalidów wojennych przy starostwach (lustracje) 1923 - 1939 0
6.1.5.3 Statystyka inwalidów wojennych, rejestracja inwalidów wojennych 1921 - 1938 0
6.1.5.4 Szkolenia i reedukacja inwalidów wojennych 1921 - 1936 0
6.1.5.5 Opieka nad sierotami po inwalidach wojennych i pozostałymi po inwalidach wojennych 1923 - 1931 0
6.1.5.6 Kapitalizacja rent inwalidów wojennych 1915 - 1931 0
6.1.5.7 Zapośredniczanie do pracy ciężko poszkodowanych inwalidów wojennych 1922 - 1934 0
6.1.5.8 Opinie w sprawach pożyczek dla inwalidów wojennych 1927 - 1931 0
6.1.5.9 Opinie w sprawach nadawania ziemi i koncesji monopolowych 1924 - 1930 0
6.1.5.10 Zrzeszenia i związki inwalidów wojennych 1922 - 1923 0
6.1.5.11 Opieka zakładowa nad inwalidami wojennymi 1922 - 1936 0
6.1.5.12 Inwalidzi wojenni ociemniali 1922 - 1934 0
6.1.5.13 Azylanci, inwalidzi wojsk sprzymierzonych 1922 - 1929 0
6.1.5.14 Oficerowie inwalidzi 1930 - 1931 0
6.1.5.15 Przekazywanie kredytów na opiekę nad inwalidami wojennymi 1935 - 1937 0
6.1.5.16 Sprawy wypłaty zaległego zaopatrzenia, odwołania w sprawie kosztów postępowania rewizyjno - lekarskiego i podróży inwalidów wojennych, interwencje w innych urzędach w sprawach zaopatrzeniowych 1920 - 1939 0
6.1.5.17 Skład osobowy inwalidzkiej komisji odwoławczej, odwołania od orzeczeń I instancji 1921 - 1938 0
6.2 Oddział Zdrowia 0
6.2.1 Referat organizacji nadzoru nad personelem lekarskim i pomocniczym 0
6.2.1.1 Przepisy ogólne w sprawach nadzoru nad personelem lekarskim i pomocniczym 1919 - 1938 0
6.2.1.2 Sprawy nadzoru nad lekarzami powiatowymi (inspekcje) 1919 - 1938 0
6.2.1.3 Sprawy komisji poborowych 1931 - 1937 0
6.2.1.4 Komisje lekarskie I i II instancji dla spraw emerytalnych 1924 - 1931 0
6.2.1.5 Sprawy nadzoru nad działalnością sanitarną władz i organów samorządowych 1924 - 1935 0
6.2.1.6 Rejestracja personelu pomocniczego 1920 - 1939 0
6.2.1.7 Sprawy fachowego nadzoru nad lekarzami wolno - praktykującymi i personelem pomocniczym, taryfy 1919 - 1939 0
6.2.1.8 Sprawy biegłych i sprawy sądowo - lekarskie 1920 - 1933 0
6.2.1.9 Partactwo lekarskie i personelu pomocniczego 1919 - 1936 0
6.2.1.10 Sprawozdania periodyczne 1920 - 1939 0
6.2.1.11 Zjazdy I i II instancji 1923 - 1939 0
6.2.1.12 Różne, w tym statystyka lekarzy 1912 - 1939 0
6.2.1.14 Stowarzyszenia i związki lekarskie 1919 - 1935 0
6.2.2 Referat zakładów leczniczych 0
6.2.2.1 Szpitale (statuty i taryfy) 1918 - 1939 0
6.2.2.2 Lecznice 1926 - 1929 0
6.2.2.3 Sanatoria specjalne 1920 - 1939 0
6.2.2.4 Przychodnie, ośrodki zdrowia i pogotowia ratunkowe 1920 - 1939 0
6.2.2.5 Ubezpieczalnie społeczne 1920 - 1939 0
6.2.2.6 Inspekcje zakładów leczniczych 1925 - 1937 0
6.2.3 Referat uzdrowisk 1920 - 1939 0
6.2.4 Referat walki z chorobami 0
6.2.4.1 Przepisy ogólne w sprawach walki chorobami 1923 - 1937 0
6.2.4.2 Ostre choroby zakaźne 1915 - 1939 0
6.2.4.3 Profilaktyka, szczepienia ochronne doroczne i doraźne 1920 - 1939 0
6.2.4.4 Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, kwarantanna, badania bakteriologiczne 1920 - 1926 0
6.2.4.5 Choroby społeczne: gruźlica, jaglica, alkoholizm, choroby weneryczne itd. - przychodnie, ośrodki zdrowia i stacje opieki nad matką i dzieckiem 1909 - 1939 0
6.2.4.6 Choroby zawodowe 1933 - 1933 0
6.2.4.7 Inne choroby 1925 - 1926 0
6.2.4.8 Statystyka walki z chorobami 1920 - 1939 0
6.2.5 Referat higieny społecznej 0
6.2.5.1 Higiena szkolna, kolejowa, więzień, zawodowa 1920 - 1932 0
6.2.5.2 Nadzór lekarski nad wychowaniem fizycznym - sport i gimnastyka 1921 - 1928 0
6.2.5.3 Ruch naturalny ludności 1935 - 1938 0
6.2.5.4 Sprawy różne referatu higieny społecznej 1920 - 1929 0
6.2.6 Referat sanitarny 0
6.2.6.1 Przepisy ogólne 1920 - 1936 0
6.2.6.2 Nadzór sanitarny nad stanem miast i wsi (drogi, woda, usuwanie nieczystości) 1920 - 1939 0
6.2.6.3 Nadzór sanitarny nad domami, podwórzami i lokalami publicznymi 1922 - 1936 0
6.2.6.4 Grzebanie, ekshumacja, przewóz zwłok 1929 - 1930 0
6.2.6.5 Sprawy sanitarno - przemysłowe 1926 - 1939 0
6.2.6.6 Nadzór nad wytworem i sprzedażą artykułów żywnościowych i przedmiotów użytku 1920 - 1939 0
6.2.7 Referat pomocy lekarskiej dla pracowników państwowych 1921 - 1938 0
6.2.8 Referat farmaceutyczny 0
6.2.8.1 Przepisy ogólne w sprawach farmaceutycznych 1920 - 1922 0
6.2.8.2 Koncesjonowanie aptek, nadzór nad aptekami i personelem aptekarskim, nadzór nad drogeriami i składami farb trujących, egzamin personelu drogerii 1920 - 1939 0
6.2.8.3 Wytwórnie napojów gazowanych i wód mineralnych 1922 - 1929 0
6.2.8.4 Obrót środkami leczniczymi 1920 - 1939 0
6.2.8.5 Sprawy różne referatu farmaceutycznego 1926 - 1937 0
7 Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych 0
7.1 Oddział Rolnictwa 0
7.1.1 Przepisy ogólne 1896 - 1939 0
7.1.2 Pomorska Izba Rolnicza - organizacja, posiedzenia, sprawy finansowe i inne 1920 - 1939 0
7.1.3 Budżety komunalne ze stanowiska potrzeb rolnictwa, leśnictwa i weterynarii 1930 - 1939 0
7.1.4 Organizacje rolnicze (wojewódzkie i społeczne) 1920 - 1939 0
7.1.5 Spółdzielczość rolnicza 1929 - 1938 0
7.1.6 Sprawy organizacji obrotu produktami rolnymi 1921 - 1939 0
7.1.7 Wystawy i pokazy rolnicze 1925 - 1939 0
7.1.8 Sprawy pomocy poszkodowanym przez klęski żywiołowe 1924 - 1937 0
7.1.9 Organizacja akcji finansowo- rolnej 1926 - 1926 0
7.1.10 Samorządowe, prywatne i państwowe szkoły rolnicze 1921 - 1931 0
7.1.11 Organizacje gospodarstw przodowniczych i mniejszych 1927 - 1939 0
7.1.12 Sprawy przysposobienia rolniczego młodzieży wiejskiej 1929 - 1931 0
7.1.13 Sprawy prac oświatowo - rolniczych wśród kobiet wiejskich 1934 - 1937 0
7.1.14 Oświata pozaszkolna w zakresie rolnictwa (konkursy, kursy, wycieczki, radio itp.) 1926 - 1930 0
7.1.15 Zakłady, koła doświadczalne i doświadczalnictwo 1921 - 1934 0
7.1.16 Sprawy ogrodnictwa, sadownictwa, warzywnictwa, szkółkarstwa, uprawy specjalne 1923 - 1927 0
7.1.17 Ochrona roślin, walka ze szkodnikami roślinnymi, zwierzęcymi, rakiem ziemniaczanym 1917 - 1938 0
7.1.18 Sprawy przemysłu rolnego opartego na wytwórczości roślinnej (cukrownictwo, gorzelnictwo, krochmalnictwo, syropiarnie, płatkarstwo, młynarstwo, przetwórstwo owocowe i warzywne) 1923 - 1939 0
7.1.19 Maszyny rolnicze 1921 - 1922 0
7.1.20 Nawozy sztuczne 1921 - 1925 0
7.1.21 Nadzór nad hodowlą koni 1921 - 1935 0
7.1.22 Hodowla zwierząt (bydła, świń, owiec, kóz, drobiu, gołębi, zwierząt futerkowych), pszczelarstwo i jedwabnictwo 1927 - 1939 0
7.1.23 Sprawy mleczarstwa, serowarstwa, jajczarstwa 1931 - 1931 0
7.1.24 Statystyka 1919 - 1939 0
7.1.25 Statystyka ziemiopłodów 1926 - 1939 0
7.1.26 Statystyka zwierząt 1920 - 1931 0
7.1.27 Przepisy ogólne dotyczące rybactwa, ochrony ryb i straży rybackiej 1920 - 1928 0
7.1.28 Sprawy hodowli ryb i zagospodarowania wód rybnych 1920 - 1942 0
7.1.29 Zarząd i nadzór nad gospodarką rybną w wodach otwartych (obwody i spółki rybackie) 1921 - 1939 0
7.1.30 Sprawy przemysłu rybackiego i rybactwo morskie 1920 - 1930 0
7.1.31 Sprawy społeczne i oświatowe związane z rybactwem 1921 - 1930 0
7.1.32 Statystyka i sprawozdawczość rybacka 1921 - 1931 0
7.1.33 Karty rybackie i karty wędkarskie 1922 - 1928 0
7.1.34 Różne sprawy rolnictwa 1919 - 1937 0
7.2 Oddział Urządzeń Rolnych 0
7.2.1 Przepisy ogólne 1920 - 1939 0
7.2.2 Obrót nieruchomościami ziemskimi ponad 300 ha 1920 - 1939 0
7.2.3 Rozpoznawanie odwołań od orzeczeń starostów w sprawach obrotu ziemią 1920 - 1939 0
7.2.4 Sprawy osad rentowych w trybie nadzoru, sprawy waloryzacji rent 0
7.2.4.1 Sprawy ogólne 1933 - 1939 0
7.2.4.2 Powiat Brodnica 1921 - 1939 0
7.2.4.3 Powiat Bydgoszcz 1934 - 1939 0
7.2.4.4 Powiat Chełmno 1919 - 1939 0
7.2.4.5 Powiat Chojnice 1919 - 1939 0
7.2.4.6 Powiat Działdowo 1934 - 1935 0
7.2.4.7 Powiat Grudziądz 1925 - 1939 0
7.2.4.8 Powiat Kartuzy 1920 - 1939 0
7.2.4.9 Powiat Kościerzyna 1922 - 1939 0
7.2.4.10 Powiat Lubawa 1935 - 1939 0
7.2.4.11 Powiat morski 1936 - 1939 0
7.2.4.12 Powiat Sępólno 1920 - 1939 0
7.2.4.14 Powiat Starogard 1920 - 1939 0
7.2.4.15 Powiat Szubin 1932 - 1933 0
7.2.4.16 Powiat Świecie 1903 - 1939 0
7.2.4.17 Powiat Tczew 1915 - 1939 0
7.2.4.18 Powiat Toruń 1897 - 1939 0
7.2.4.19 Powiat Tuchola 1921 - 1939 0
7.2.4.20 Powiat Wąbrzeźno 1919 - 1939 0
7.2.4.21 Powiat Wyrzysk 1934 - 1939 0
7.2.5 Przewłaszczenia osad anulacyjnych kat. B i C w trybie prywatno - prawnym 1911 - 1939 0
7.2.6 Nabycie nieruchomości z przymusowych licytacji 1920 - 1939 0
7.2.7 Sprawy pierwokupów i odkupów 1920 - 1939 0
7.2.8 Korespondencja ogólna w sprawach zapasu ziemi państwowej na cele reformy rolnej, projekty planów parcelacyjnych 1920 - 1939 0
7.2.9 Wykazy imienne majątków przeznaczonych do przymusowego wykupu 1920 - 1939 0
7.2.10 Orzecznictwo w sprawach wyłączeń rolnych od obowiązku parcelacyjnego 1921 - 1939 0
7.2.11 Administracja przejściowa majątków państwowych 1908 - 1939 0
7.2.12 Przymusowy wykup nieruchomości ziemskich na cele reformy rolnej 1912 - 1939 0
7.2.13 Przyjmowanie gruntów na własność Państwa za niektóre należności pieniężne (Rozporządzenie Prezydenta RP z 28 X 1933 r.), przyjmowanie darowizn i nabywania z różnych tytułów (oprócz pierwokupu i odkupu) na podstawie art. 8 ustawy o wykonaniu reformy rolnej 1920 - 1939 0
7.2.14 Zamiany gruntów na podstawie art. 92 ustawy o wykonaniu reformy rolnej 1921 - 1939 0
7.2.15 Ustalenie sfery interesów mieszkaniowych miast i osad fabrycznych i opiniowanie w sprawach granic administracyjnych miast, korespondencja w sprawach zmiany użytków rolnych na leśne i wodne 1930 - 1939 0
7.2.16 Zarządzenia oraz korespondencja ogólna w sprawach likwidacji tak zwanego drobnego zapasu ziemi 1899 - 1939 0
7.2.17 Sprawy przeszacowania sprzedanych działek gruntu 1905 - 1939 0
7.2.18 Cesja praw do nabytych gruntów z parcelacji rządowej 1920 - 1939 0
7.2.19 Korespondencja ogólna związana z nadzorem nad nieprzewłaszczonymi działkami gruntu 1928 - 1939 0
7.2.20 Plan parcelacji gruntów państwowych i korespondencja w tych sprawach 1920 - 1939 0
7.2.21 Orzecznictwo w sprawach zatwierdzania projektów parcelacyjnych i wykazów nabywców 0
7.2.21.1 Sprawy ogólne 1910 - 1939 0
7.2.21.2 Powiat Brodnica 1906 - 1939 0
7.2.21.3 Powiat Bydgoszcz 1905 - 1939 0
7.2.21.4 Powiat Chełmno 1883 - 1939 0
7.2.21.5 Powiat Chojnice 1921 - 1939 0
7.2.21.6 Powiat Działdowo 1931 - 1938 0
7.2.21.7 Powiat Grudziądz 1920 - 1939 0
7.2.21.8 Powiat Inowrocław 1914 - 1939 0
7.2.21.9 Powiat Kartuzy 1907 - 1939 0
7.2.21.10 Powiat Kościerzyna 1924 - 1939 0
7.2.21.11 Powiat Lipno 1938 - 1939 0
7.2.21.12 Powiat Lubawa 1913 - 1939 0
7.2.21.13 Powiat Mogilno 1928 - 1937 0
7.2.21.14 Powiat morski 1913 - 1939 0
7.2.21.15 Powiat Nieszawa 1936 - 1938 0
7.2.21.16 Powiat Rypin 1938 - 1939 0
7.2.21.17 Powiat Sępólno 1878 - 1939 0
7.2.21.18 Powiat Starogard 1921 - 1939 0
7.2.21.19 Powiat Szubin 1888 - 1939 0
7.2.21.20 Powiat Świecie 1903 - 1939 0
7.2.21.21 Powiat Tczew 1910 - 1939 0
7.2.21.22 Powiat Toruń 1914 - 1939 0
7.2.21.23 Powiat Tuchola 1920 - 1939 0
7.2.21.24 Powiat Wąbrzeźno 1901 - 1939 0
7.2.21.25 Powiat Włocławek 1938 - 1939 0
7.2.21.26 Powiat Wyrzysk 1915 - 1939 0
7.2.21.27 Powiat Żnin 1898 - 1928 0
7.2.22 Sprawy nadzoru nad parcelacją przez Państwowy Bank Rolny 1920 - 1939 0
7.2.23 Korespondencja ogólna w sprawach parcelacji prywatnej, odwołania od orzeczeń I instancji w sprawach parcelacji prywatnej 1925 - 1939 0
7.2.24 Sprawy parcelacji oddłużeniowej i segregacji wierzytelności 1932 - 1939 0
7.2.25 Sprawy uregulowania tytułu własności gruntów oddanych w drodzie parcelacji w trybie ustawy z dnia 28.03.1933 r. 1923 - 1939 0
7.2.26 Sprawy udzielania upoważnień do wykonania parcelacji 1922 - 1939 0
7.2.27 Zabudowa osad - sprawy związane z uwłaszczeniem drobnych dzierżawców i wykupem dzierżaw podlegających ochronie oraz orzecznictwo w tych sprawach, przetargi, remonty, pomoc kredytowa, korespondencja z osadnikami 1920 - 1939 0
7.2.28 Przewłaszczenia - Orzecznictwo z art. 61 ustawy o wykonaniu reformy rolnej, regulacja w księgach hipotecznych 0
7.2.28.1 Sprawy ogólne 1920 - 1939 0
7.2.28.2 Powiat Brodnica 1920 - 1939 0
7.2.28.3 Powiat Bydgoszcz 1924 - 1939 0
7.2.28.4 Powiat Chełmno 1907 - 1939 0
7.2.28.5 Powiat Chojnice 1920 - 1939 0
7.2.28.6 Powiat Działdowo 1933 - 1939 0
7.2.28.7 Powiat Grudziądz 1920 - 1939 0
7.2.28.8 Powiat Inowrocław 1922 - 1939 0
7.2.28.9 Powiat Kartuzy 1920 - 1939 0
7.2.28.10 Powiat Kościerzyna 1826 - 1939 0
7.2.28.11 Powiat Lipno 1921 - 1939 0
7.2.28.12 Powiat Lubawa 1923 - 1939 0
7.2.28.14 Powiat morski 1910 - 1939 0
7.2.28.15 Powiat Nieszawa 1936 - 1939 0
7.2.28.16 Powiat Sępólno 1921 - 1939 0
7.2.28.17 Powiat Starogard 1909 - 1939 0
7.2.28.18 Powiat Szubin 1890 - 1939 0
7.2.28.19 Powiat Świecie 1901 - 1939 0
7.2.28.20 Powiat Tczew 1920 - 1939 11
7.2.28.21 Powiat Toruń 1919 - 1939 0
7.2.28.22 Powiat Tuchola 1913 - 1939 0
7.2.28.23 Powiat Wąbrzeźno 1920 - 1939 0
7.2.28.24 Powiat Wyrzysk 1913 - 1939 0
7.2.28.25 Powiat Żnin 1930 - 1939 0
7.2.29 Sprawy procesowe związane z przewłaszczeniami 1920 - 1939 0
7.2.30 Sprawy zastępców przełożonych parcelowanych obszarów dworskich 1930 - 1938 0
7.2.31 Sprawy rozliczeń z gminami z powodu przegminowań rozparcelowanych obszarów dworskich 1912 - 1939 0
7.2.32 Inwentaryzacja mienia państwowego po byłej Komisji Kolonizacyjnej 1838 - 1838 0
7.2.33 Sprawozdawczość odnośnie prac parcelacyjnych, planów parcelacyjnych, wykazów imiennych i zapasu ziemi 1920 - 1939 0
7.2.34 Skargi i zażalenia w sprawach reformy rolnej 1926 - 1939 0
7.2.35 Sprawy różne urządzeń rolnych (reformy rolnej) 1938 - 1938 0
7.3 Oddział Pomiarów Rolnych 0
7.3.1 Przepisy ogólne Oddziału Pomiarów Rolnych 1926 - 1939 0
7.3.2 Sprawy planu prac pomiarowych i budżetowe 1931 - 1939 0
7.3.3 Sprawy oddawania mierniczym przysięgłym prac pomiarowych 1932 - 1939 0
7.3.4 Sprawy rządowego personelu mierniczego 1929 - 1939 0
7.3.5 Sprawy ewidencji prac i sprawozdawczości pomiarowej 1934 - 1939 0
7.3.6 Sprawy sporządzania map i wykresów statystycznych 1920 - 1939 0
7.3.7 Sprawy ogólne związane z wykonaniem i rewizją pomiarów 1920 - 1939 0
7.3.8 Sprawy związane z wykonaniem i rewizją pomiarów w poszczególnych obiektach 0
7.3.8.1 Sprawy ogólne 1923 - 1939 0
7.3.8.2 Powiat Brodnica 1922 - 1939 0
7.3.8.3 Powiat Bydgoszcz 1925 - 1939 0
7.3.8.4 Powiat Chełmno 1844 - 1939 0
7.3.8.5 Powiat Chojnice 1905 - 1939 0
7.3.8.6 Powiat Działdowo 1932 - 1938 0
7.3.8.7 Powiat Grudziądz 1911 - 1939 0
7.3.8.8 Powiat Inowrocław 1937 - 1939 0
7.3.8.9 Powiat Kartuzy 1905 - 1939 0
7.3.8.10 Powiat Kościerzyna 1913 - 1939 0
7.3.8.11 Powiat Lubawa 1901 - 1939 0
7.3.8.12 Powiat morski 1895 - 1939 0
7.3.8.14 Powiat Nieszawa 1938 - 1939 0
7.3.8.15 Powiat Sępólno 1925 - 1939 0
7.3.8.16 Powiat Starogard 1905 - 1939 0
7.3.8.17 Powiat Szubin 1907 - 1939 0
7.3.8.18 Powiat Świecie 1908 - 1939 0
7.3.8.19 Powiat Tczew 1907 - 1939 0
7.3.8.20 Powiat Toruń 1903 - 1939 0
7.3.8.21 Powiat Tuchola 1874 - 1939 0
7.3.8.22 Powiat Wąbrzeźno 1902 - 1939 0
7.3.8.23 Powiat Wyrzysk 1920 - 1939 0
7.3.9 Sprawy związane z rewizją poszczególnych operatów wyłączeniowych z art. 4 i 5 ustawy o wykonaniu reformy rolnej 1936 - 1939 0
7.4 Oddział Wodno - Melioracyjny 0
7.4.1 Przepisy ogólne 1920 - 1939 0
7.4.2 Sprawy ustalenia odszkodowania przy zaliczaniu wód prywatnych do wód publicznych 1928 - 1939 0
7.4.3 Zezwolenia i uprawnienia wodne 1876 - 1939 0
7.4.4 Spółki wodne 1911 - 1939 0
7.4.5 Związki wałowe 1857 - 1938 0
7.4.6 Odwołania oraz odpowiedzi na skargi do Najwyższego Trybunału Administracyjnego 1934 - 1937 0
7.4.7 Fundusz pracy i państwowy fundusz melioracyjny 1920 - 1926 0
7.4.8 Opracowanie projektów i organizacja oraz kontrola robót wykonawczych melioracji podstawowych 1920 - 1939 0
7.4.9 Organizowanie i wykonywanie prac melioracyjnych 1914 - 1939 0
7.4.10 Budowa studni 1937 - 1939 0
7.4.11 Zezwolenia na eksploatację torfu 1921 - 1925 0
7.4.12 Sprawozdawczość w sprawach wodno - melioracyjnych 1920 - 1926 0
7.5 Oddział Finansowy 0
7.5.1 Przepisy ogólne 1931 - 1939 0
7.5.2 Preliminarze budżetowe roczne, miesięczne do planu finansowo - gospodarczego Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej, korespondencja w sprawie kontroli wypłat i rachunków płatnych z FORR i Państwowego Funduszu Melioracyjnego 1920 - 1939 0
7.5.3 Sprawozdania i zestawienia rachunkowo - kasowe FORR i Państwowego Funduszu Melioracyjnego okresowe i roczne 1926 - 1939 0
7.5.4 Sprawy pieniężno - osobowe funkcjonariuszy opłacanych z FORR, sprawy zajęć i cesji należności wierzycieli z FORR i Państwowego Funduszu Melioracyjnego 1928 - 1939 0
7.5.5 Sprawy ściągania należności za nadzór nad parcelacją prywatną 1929 - 1939 0
7.5.6 Sprawy finansowe odnośnie opłat z rentą w życie (renta zbożowa) 1923 - 1939 0
7.5.7 Sprawy rozrachunków i ściąganie należności od nabywców parcel 1920 - 1939 0
7.5.8 Wynagrodzenia za przymusowo wykupione i przejęte majątki ziemskie 1930 - 1939 0
7.5.9 Sprawy rozrachunków i ściągania należności od dzierżawców nieruchomości państwowych 1920 - 1939 0
7.5.10 Sprawy rozrachunków z dłużnikami i wierzycielami 1914 - 1939 0
7.5.11 Sprawy finansowania zabudowy osad, pomoc kredytowa osadnikom 1920 - 1940 0
7.5.12 Szacunki osad anulacyjnych 1922 - 1939 0
7.6 Inspektorat Ochrony Lasów 0
7.6.1 Przepisy ogólne i ewidencja lasów 1920 - 1938 0
7.6.2 Zagospodarowanie lasów w powiecie brodnickim 1923 - 1939 0
7.6.3 Zagospodarowanie lasów w powiecie bydgoskim 1923 - 1939 0
7.6.4 Zagospodarowanie lasów w powiecie chełmińskim 1922 - 1938 0
7.6.5 Zagospodarowanie lasów w powiecie chojnickim 1920 - 1939 0
7.6.6 Zagospodarowanie lasów w powiecie działdowskim 1921 - 1926 0
7.6.7 Zagospodarowanie lasów w powiecie grudziądzkim 1921 - 1934 0
7.6.8 Zagospodarowanie lasów w powiecie inowrocławskim 1938 - 1939 0
7.6.9 Zagospodarowanie lasów w powiecie kartuskim 1922 - 1939 0
7.6.10 Zagospodarowanie lasów w powiecie kościerskim 1922 - 1939 0
7.6.11 Zagospodarowanie lasów w powiecie lipnowskim 1929 - 1939 0
7.6.12 Zagospodarowanie lasów w powiecie lubawskim 1923 - 1926 0
7.6.13 Zagospodarowanie lasów w powiecie morskim 1923 - 1939 0
7.6.14 Zagospodarowanie lasów w powiecie sępoleńskim 1913 - 1939 0
7.6.15 Zagospodarowanie lasów w powiecie starogardzkim 1922 - 1939 0
7.6.16 Zagospodarowanie lasów w powiecie szubińskim 1922 - 1939 0
7.6.17 Zagospodarowanie lasów w powiecie świeckim 1922 - 1938 0
7.6.18 Zagospodarowanie lasów w powiecie tczewskim 1910 - 1938 0
7.6.19 Zagospodarowanie lasów w powiecie toruńskim 1923 - 1939 0
7.6.20 Zagospodarowanie lasów w powiecie tucholskim 1915 - 1938 0
7.6.21 Zagospodarowanie lasów w powiecie wąbrzeskim 1923 - 1926 0
7.6.22 Zagospodarowanie lasów w powiecie wyrzyskim 1920 - 1939 0
7.6.23 Zmiana rodzaju użytkowania, parcelacja lasów 1923 - 1939 0
7.6.24 Lasy ochronne 1922 - 1939 0
7.6.25 Statystyka leśna 1923 - 1934 0
7.6.26 Zalesianie nieużytków 1920 - 1939 0
7.6.27 Zwalczanie szkodników leśnych 1924 - 1926 0
7.6.28 Sprawy odwoławcze odnośnie zgospodarowania lasów do 150 ha 1929 - 1939 0
7.6.29 Sprawy nadzoru nad zagospodarowaniem lasów do 150 ha 1921 - 1926 0
7.6.30 Obwody łowieckie, karty łowieckie, zezwolenia na odstrzał 1921 - 1938 0
7.6.31 Sprawy różne związane z leśnictwem 1923 - 1926 0
7.7 Inspektorat Weterynarii 0
7.7.1 Przepisy ogólne 1919 - 1939 0
7.7.2 Zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych 1920 - 1939 0
7.7.3 Wykazy chorób zaraźliwych zwierzęcych 1923 - 1938 0
7.7.4 Nadzór weterynaryjny 1918 - 1939 0
7.7.5 Sprawy praktykujących lekarzy weterynaryjnych, szkolenia personelu 1918 - 1939 0
7.7.6 Tępienie szkodników i pasożytów zwierzęcych, partactwo weterynaryjne 1926 - 1929 0
7.7.7 Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt i dowody tożsamości koni, nadzór nad targowiskami, miejscami spędów dla zwierząt 1924 - 1938 0
7.7.8 Ruch graniczny gdański i niemiecki w dziedzinie weterynarii, wywóz zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego zagranicę 1920 - 1938 0
7.7.9 Dowóz zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego z zagranicy 1920 - 1929 0
7.7.10 Handel zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego w kraju, obrót mięsa z zagranicą 1920 - 1938 0
7.7.11 Nadzór nad badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa 1926 - 1938 0
7.7.12 Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa w rzeźniach publicznych 1920 - 1937 0
7.7.13 Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa poza rzeźniami publicznymi 1939 - 1939 0
7.7.14 Sprawy personalne organów urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa (ewidencja, egzaminy, szkolenia itp.) 1920 - 1938 0
7.7.15 Sprawy zakładów utylizacyjnych 1921 - 1925 0
7.7.16 Statystyka z dziedziny weterynarii 1920 - 1937 0
7.8 Oddział Aprowizacyjny 0
7.8.1 Przepisy ogólne 1920 - 1931 0
7.8.2 Zaopatrzenie ludności w zboże, mąkę, chleb oraz w mięso i jego przetwory, nabiał, cukier, węgiel i naftę 1920 - 1936 0
7.8.3 Młyny, piekarnie, mechanizacja piekarń i ich lustracje 1921 - 1938 0
7.8.4 Nadzór i współdziałanie w sprawach aprowizacyjnych z instytucjami samorządowymi, społecznymi i spółdzielczymi 1920 - 1938 0
7.8.5 Komisja do badania cen, odwołania w sprawie wyznaczania cen 1920 - 1936 0
7.8.6 Sprawy mieszkaniowe 1920 - 1927 0
7.8.7 Statystyka aprowizacyjna 1919 - 1928 0
8 Wydział Komunikacyjno - Budowlany 0
8.1 Oddział Drogowy 0
8.1.1 Referat dróg i mostów 0
8.1.1.1 Przepisy ogólne 1920 - 1939 0
8.1.1.2 Policja drogowa 1927 - 1933 0
8.1.1.3 Służba drogowa, kierownicy zarządów drogowych, drogomistrze, dróżnicy 1921 - 1938 0
8.1.1.4 Ogólne sprawy drogowe, budowa, utrzymanie, przebudowa dróg państwowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, mapy, plany drogowe 1919 - 1939 0
8.1.1.5 Drogi prywatne 1926 - 1939 0
8.1.1.6 Drogi wojskowe 1843 - 1939 0
8.1.1.7 Drogi leśne 1922 - 1932 0
8.1.1.8 Drogi celne 1927 - 1936 0
8.1.1.9 Budowa i utrzymanie dojazdów kolejowych i portowych 1920 - 1938 0
8.1.1.10 Ogólne sprawy mostowe 1920 - 1939 0
8.1.1.11 Utrzymanie i budowa mostów na drogach państwowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych 1893 - 1939 0
8.1.1.12 Mosty graniczne i prywatne 1921 - 1927 0
8.1.1.13 Preliminarze budżetowe Oddziału Drogowego, preliminarze wydziałów powiatowych i Starostwa Krajowego 1921 - 1933 0
8.1.1.14 Fundusz Pracy 1926 - 1939 0
8.1.1.15 Kredyty Państwowego Funduszu Drogowego 1903 - 1939 0
8.1.1.16 Kredyty z funduszów na zwalczanie bezrobocia 1919 - 1938 0
8.1.1.17 Kontrola dróg i mostów 1922 - 1936 0
8.1.1.18 Budowa linii kolejowych i bocznic 1918 - 1939 0
8.1.1.19 Drogi wybrzeża morskiego 1921 - 1939 0
8.1.1.20 Zadrzewienie dróg 1920 - 1937 0
8.1.1.21 Kilometrowanie dróg i znaki drogowe 1924 - 1939 0
8.1.1.22 Skrzyżowania dróg z kolejami 1921 - 1939 0
8.1.1.23 Zapory graniczne i drogowe 1925 - 1930 0
8.1.1.24 Kamieniołomy 1934 - 1938 0
8.1.1.25 Smołowanie dróg i zastosowanie jezdni ulepszonych, pomiary grubości nawierzchni 1926 - 1939 0
8.1.1.26 Rajdy i wyścigi samochodowe i kolarskie 1922 - 1933 0
8.1.1.27 Spółki drogowe 1932 - 1932 0
8.1.1.28 Opłaty za nadmierne zużycie dróg, statystyka ruchu 1923 - 1939 0
8.1.1.29 Sprawy różne referatu dróg i mostów 1920 - 1939 0
8.1.2 Referat pojazdów mechanicznych 0
8.1.2.1 Przepisy ogólne 1932 - 1932 0
8.1.2.2 Sprawy samochodowe (rejestracja) 1928 - 1930 0
8.1.2.3 Sprawy kierowców, komisje egzaminacyjne dla kierowców i samochodów 1930 - 1931 0
8.1.2.4 Kontrola ruchu 1923 - 1936 0
8.1.2.5 Koncesje na zarobkowy przewóz osób i towarów 1928 - 1939 0
8.1.3 Referat funduszu drogowego 1926 - 1939 0
8.1.4 Referat turystyki 0
8.1.4.1 Przepisy ogólne 1933 - 1936 0
8.1.4.2 Ewidencja miejscowości i obiektów turystycznych 1932 - 1937 0
8.1.4.3 Propaganda turystyki i krajoznawstwa 1920 - 1939 0
8.1.4.4 Wojewódzka Komisja Turystyczna 1926 - 1937 0
8.1.4.5 Subwencje na cele turystyki, wydawnictwa turystyczne 1922 - 1933 0
8.1.4.6 Towarzystwa turystyczne 1920 - 1939 0
8.1.4.7 Wystawy 1930 - 1939 0
8.1.4.8 Wycieczki 1929 - 1937 0
8.1.4.9 Sprawy różne referatu turystyki 1928 - 1939 0
8.2 Oddział Budowlany 0
8.2.1 Referat ogólno - budowlany 0
8.2.1.1 Przepisy ogólne 1919 - 1938 0
8.2.1.2 Nadzór nad personelem techniczno - budowlanym, rządowym i samorządowym, sprawy techników cywilnych i sprawy techniczno - fachowego nadzoru nad technikami cywilnymi i wykonywaniem ich zawodu 1919 - 1939 0
8.2.1.3 Inspekcje fachowe w dziale budowlanym 1922 - 1924 0
8.2.1.4 Nadzór i sprawozdania z działaności państwowych organów budowlanych nad referatami budowlanymi w powiatach 1920 - 1939 0
8.2.1.5 Budownictwo mieszkaniowe - wykazy, sprawozdania, statystyki 1926 - 1935 0
8.2.1.6 Produkcja cegły 1928 - 1935 0
8.2.1.7 Ceny robocizny i materiałów budowlanych 1922 - 1933 0
8.2.1.8 Sprawy osiedleńczo - terenowe w związku z budownictwem mieszkań 1931 - 1939 0
8.2.1.9 Opiniowanie spraw przydziału terenów państwowych na cele budownictwa mieszkaniowego 1932 - 1933 0
8.2.1.10 Sprawy dotyczące finansowania budownictwa mieszkaniowego (komitety rozbudowy) 1922 - 1939 0
8.2.1.11 Preliminarz budżetowy oddziału budowlanego 1925 - 1926 0
8.2.1.12 Opiniowanie w sprawie dzierżawy lub kupna przez inne resorty obiektów prywatnych oraz znaczenie wartości dzierżawnej lub kupnej tych obiektów 1921 - 1938 0
8.2.1.14 Sprawy różne referatu ogólno - budowlanego 1922 - 1935 0
8.2.2 Referat budowy i remontów budynków państwowych 0
8.2.2.1 Sprawy budowy gmachów państwowych 1919 - 1939 0
8.2.2.2 Sprawy przebudowy i remontu budynków państwowych 1920 - 1939 0
8.2.2.3 Przebudowa i remont budynków Ministerstwa Sprawiedliwości 1911 - 1939 0
8.2.2.4 Przebudowa i remont budynków Ministerstwa Skarbu 1914 - 1939 0
8.2.2.5 Przebudowa i remont budynków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 1915 - 1939 0
8.2.2.6 Przebudowa i remont budynków Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 1910 - 1939 0
8.2.2.7 Przebudowa i remont budynków Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych 1919 - 1938 0
8.2.2.8 Przebudowa i remont budynków Ministerstwa Komunikacji 1922 - 1930 0
8.2.2.9 Przebudowa i remont budynków Ministerstwa Opieki Społecznej 1920 - 1939 0
8.2.2.10 Przebudowa i remont budynków Ministerstwa Przemysłu i Handlu 1920 - 1937 0
8.2.2.11 Przebudowa i remont budynków Ministerstwa Robót Publicznych 1920 - 1933 0
8.2.2.12 Budowa, przebudowa i remont budynków patronackich 1912 - 1939 0
8.2.2.14 Sprawozdania w sprawie wykonywania robót budowlanych, kredytów i zadłużeń 1920 - 1937 0
8.2.2.15 Statystyka budownictwa państwowego 1919 - 1936 0
8.2.2.16 Sprawy różne referatu budowy i remontów budynków państwowych 1921 - 1927 0
8.2.3 Referat administracji budynków i placów państwowych 0
8.2.3.1 Przepisy ogólne 1920 - 1936 0
8.2.3.2 Sprawy inwentaryzacji nieruchomości państwowych 1920 - 1939 0
8.2.3.3 Szacunek nieruchomości państwowych zakwalifikowanych do sprzedaży lub kupna przez Państwo 1923 - 1938 0
8.2.3.4 Sprawy lokalizacji urzędów i instytucji państwowych w budynkach państwowych 1919 - 1939 0
8.2.3.5 Sprawy mieszkań służbowych i prywatnych w budynkach państwowych 1920 - 1938 0
8.2.3.6 Sprawy sprzedaży wydzierżawiania nieruchomości państwowych, opiniowania umów dzierżawnych i oznaczania wysokości czynszów 1920 - 1939 0
8.2.3.7 Odstąpienia gruntów na rzecz samorządów 1922 - 1939 0
8.2.4 Referat policji budowlanej 1922 - 1939 0
8.2.5 Referat urbanistyczny 0
8.2.5.1 Opiniowanie i zatwierdzanie planów zabudowań osiedli 1920 - 1939 0
8.2.5.2 Rozbudowa Gdyni 1920 - 1939 0
8.2.5.3 Zabudowa wybrzeża morskiego 1920 - 1939 391
8.2.6 Referat techniki sanitarnej 0
8.2.6.1 Plany, sprawozdania, statystyka 1922 - 1937 0
8.2.6.2 Zatwierdzanie projektów wodociągów i kanalizacji i nadzór nad ich wykonaniem 1913 - 1939 0
8.2.6.3 Nadzór techniczno - policyjny nad wykonywaniem obowiązujących przepisów 1926 - 1937 0
8.2.6.4 Opinie fachowe w zakresie zaopatrzenia w wodę i usuwania nieczystwości 1911 - 1921 0
8.2.6.5 Miejscowe przepisy wodociągowo - kanalizacyjne 1930 - 1939 0
8.2.6.6 Ujęcia i oczyszczania wody (źródła, studnie, filtry, odżelaziacze itp) 1933 - 1939 0
8.2.6.7 Usuwanie nieczystości i oczyszczanie ścieków (ustępy, śmietniki, zakłady oczyszczania miast i usuwania śmieci, urządzenia miejscowe itp) 1909 - 1939 0
8.2.6.8 Wodociągi grupowe 1933 - 1934 0
8.2.6.9 Nadzór, kontrola i kolaudacja robót wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach państwowych 1933 - 1935 0
8.2.6.10 Cmentarze 1925 - 1938 0
8.2.6.11 Ewidencja i wykazy cen robocizny i materiałów przy robotach wodociągowo - kanalizacyjnych 1921 - 1935 0
8.2.7 Referat pomiarowy 0
8.2.7.1 Ochrona, ewidencja i utrzymanie znaków granicznych Państwa oraz znaków, na których pomiar linii granicznych jest oparty 1920 - 1939 0
8.2.7.2 Utrzymanie w aktualności map granicznych 1917 - 1938 0
8.2.7.3 Sprawy mierniczych przysięgłych (wydawanie dekretów, nadzór, dochodzenia, kary, ewidencja), sprawy praktykantów 1923 - 1939 0
8.2.7.4 Sprawy nadzoru i kontroli pomiarów szczegółowych, wykonywanych przez samorządy dla sporządzania planów zabudowania osiedli, planów parcelacji budowlanej oraz planów scalania i przekształcenia działek 1925 - 1939 0
8.2.7.5 Sprawy różne referatu pomiarowego 1932 - 1939 0
8.2.8 Referat kultury i sztuki 0
8.2.8.1 Przepisy ogólne 1920 - 1939 0
8.2.8.2 Zabytki architektoniczne 1906 - 1939 58
8.2.8.3 Zabytki sztuki 1919 - 1939 0
8.2.8.4 Wykopaliska przedhistoryczne 1927 - 1939 0
8.2.8.5 Rejestracja zabytków i orzeczenia konserwatorskie 1921 - 1938 0
8.2.8.6 Krajoznawstwo i ochrona przyrody 1927 - 1939 0
8.2.8.7 Sztuka ludowa 1920 - 1939 0
8.2.8.8 Muzea 1913 - 1939 0
8.2.8.9 Archiwa i biblioteki 1929 - 1935 0
8.2.8.10 Pomniki nowe 1924 - 1939 0
8.2.8.11 Sprawy różne referatu kultury i sztuki 1921 - 1939 0
8.2.9 Referat grobownictwa wojennego 0
8.2.9.1 Przepisy ogólne w sprawach grobownictwa wojennego 1922 - 1927 0
8.2.9.2 Ewidencja cmentarzy wojennych i mogił żołnierzy z wojny światowej, polsko - bolszewickiej i o niepodległość kraju 1914 - 1939 0
8.2.9.3 Remont cmentarzy wojennych i kontrola remontu kaplic, pomników i grobów; Opieka nad cmentarzami i grobami powstańców 1920 - 1939 3
8.2.9.4 Różne sprawy dotyczące grobownictwa wojennego 1917 - 1939 0
9 Wydział Dróg Wodnych 0
9.1 Oddział Ogólno - Wodny 0
9.1.1 Referat ogólny 0
9.1.1.1 Przepisy ogólne 1920 - 1936 0
9.1.1.2 Sprawy związane z zarządzeniami i orzeczeniami wynikającymi z ustawy wodnej 1926 - 1932 0
9.1.1.3 Sprawy osobowe i uposażeń urzędników, niższej służby wodnej, strażników rzecznych 1916 - 1933 0
9.1.1.4 Organizacja sprawozdań i druki 1931 - 1931 0
9.1.1.5 Sprawy przejęcia akt byłej pruskiej administracji Wisły 1925 - 1927 0
9.1.1.6 Sprawy administracji rzeki Wisły pod zarządem Rady Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku 1916 - 1938 0
9.1.1.7 Sprawy administracji przedsiębiorstw, w których Skarb Państwa bierze udziały 1922 - 1922 0
9.1.2 Referat prawny 0
9.1.2.1 Przepisy ogólne, procesy cywilne w związku z własnością, dzierżawą gruntów państwowych, wypożyczaniem obiektów pływających i żeglugą, procesy karne 1923 - 1938 0
9.1.2.2 Sprawy sporno - administracyjne 1924 - 1939 0
9.1.3 Referat administracji gruntów państwowych 0
9.1.3.1 Inwentaryzacja i aktualizacja planów, oznaczenie i utrzymanie granic gruntów państwowych 1935 - 1935 0
9.1.3.2 Odgraniczenia wodno - prawne w sprawach własności gruntów 1931 - 1939 0
9.1.3.3 Odgraniczanie w sprawach własności gruntów na podstawie protokołów porozumienia 1888 - 1939 0
9.1.3.4 Ewidencja katastralna i hipoteczna gruntów 1936 - 1937 0
9.1.3.5 Dzierżawy gruntów 1920 - 1937 0
9.1.3.6 Opłaty i daniny publiczne od gruntów, transakcja gruntami 1921 - 1937 0
9.1.3.7 Statystyka kosztów utrzymania plantacji wiklinowych i dochodów z nich 1933 - 1938 0
9.1.3.8 Sprawy różne referatu administracji gruntów państwowych 1928 - 1938 0
9.1.4 Referat ubezpieczeń społecznych 1900 - 1937 0
9.1.5 Referat administracji budynków państwowych i telefonów 1920 - 1926 0
9.1.6 Referat przewozów 1930 - 1937 0
9.2 Oddział Regulacji Rzek 0
9.2.1 Referat ogólny 0
9.2.1.1 Przepisy ogólne, budowlano - administracyjne i organizacyjne 1938 - 1938 0
9.2.1.2 Regulacja Drwęcy 1937 - 1939 0
9.2.1.3 Utrzymanie rzek innych 1920 - 1938 0
9.2.1.4 Sprawy wałów 1920 - 1938 0
9.2.1.5 Sprawy różne referatu ogólnego 1922 - 1937 0
9.2.2 Referat pomiarów i studiów 0
9.2.2.1 Pomiary hydrologiczne 1936 - 1939 0
9.2.2.2 Studia morfologiczne koryta 1934 - 1938 0
9.2.2.3 Pomiary terenowe i niwelacyjne, hydrografia i meteorologia 1920 - 1937 0
9.2.2.4 Sprawy różne referatu pomiarów i studiów 1932 - 1934 0
9.2.3 Referat budowlany 0
9.2.3.1 Przepisy ogólne 1938 - 1938 0
9.2.3.2 Projekty regulacji Wisły i dopływów, kosztorysy 1927 - 1939 0
9.2.3.3 Sprawy budowy i utrzymania portów i przystani, kontrole odbioru 1920 - 1938 0
9.2.3.4 Szkody powodziowe 1924 - 1935 0
9.2.3.5 Sprawy różne referatu budowlanego 1931 - 1938 0
9.3 Oddział Mechaniczno - Nurtowy 0
9.3.1 Referat ogólny (patenty statkowe) 1935 - 1939 0
9.3.2 Referat budowy, przebudowy i konserwacji taboru 0
9.3.2.1 Przepisy ogólne 1936 - 1939 0
9.3.2.2 Projekty i kosztorysy na budowę, przebudowę i konserwację taboru 1925 - 1938 0
9.3.3 Referat dozoru kotłów 1937 - 1937 0
9.3.4 Referat nurtowy ogólny 0
9.3.4.1 Przepisy ogólne 1924 - 1934 0
9.3.4.2 Patenty żeglarskie 1922 - 1953 0
9.3.5 Referat utrzymania szlaku żeglugowego i urządzeń żeglugowych 1928 - 1938 0
9.3.6 Referat rejestracji statków i łodzi - statystyka taboru żeglugi śródlądowej 1926 - 1926 0
9.3.7 Referat ochrony przeciwlodowej i przeciwpowodziowej 1929 - 1938 0