Urząd Wojewódzki Pomorski w Toruniu

Sygnatura
6/4/0
Daty skrajne
1919-1939
Liczba serii
685
Liczba skanów
1585
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Wydział Ogólny 1461
1.1 Oddział Organizacyjny 1461
1.1.1 Referat ogólny 0
1.1.1.1 Przepisy ogólne 1920 - 1923 0
1.1.1.2 Reprezentacja Rządu, uroczystości oficjalne i udział w nich Wojewody, przyjęcia, wycieczki krajowe i zagraniczne 1920 - 1939 0
1.1.1.3 Zebrania periodyczne wojewódzkie i powiatowe 1926 - 1939 0
1.1.1.4 Odznaczenia (ordery, krzyże, medale) 1922 - 1939 0
1.1.1.5 Stosowanie uprawnień reprezentanta Rządu przez starostów 1935 - 1935 0
1.1.1.6 Stosunek do posłów i senatorów (interwencje) 1923 - 1924 0
1.1.1.7 Akcje społeczne 1920 - 1938 0
1.1.1.8 Sprawy konsularne i dyplomatyczne 1920 - 1939 0
1.1.1.9 Spory kompetencyjne z sądami oraz władzami administracyjnymi, rządowymi i samorządowymi, zjazdy wojewodów i starostów, inne konferencje z udziałem wojewody 1921 - 1939 0
1.1.1.10 Godziny urzędowe i dyżury 1938 - 1939 0
1.1.1.11 Zażalenia, prośby itp 1920 - 1932 0
1.1.1.12 Materiały informacyjne dla wojewody 1920 - 1939 0
1.1.2 Referat organizacyjny 43
1.1.2.1 Przepisy ogólne o organizacji administracji 1919 - 1939 0
1.1.2.2 Materiały o stanie organizacji władz i urzędów niezespolonych 1919 - 1937 43
1.1.2.3 Materiały o stanie organizacji Urządu Wojewódzkiego i starostw 1919 - 1939 0
1.1.2.4 Zespolenie organów różnych resortów w obrębie Urzędu Wojewódzkiego i starostw 1921 - 1932 0
1.1.2.5 Współdziałanie władz administracji ogólnej z władzami i urzędami niezespolonymi 1919 - 1938 0
1.1.2.6 Wnioski, co do zmiany zakresu kompetencji 1924 - 1933 0
1.1.2.7 Dane co do kolegiów wojewódzkich i powiatowych oraz innych kolegiów współdziałających w zakresie administracji ogólnej 1919 - 1939 0
1.1.2.8 Statut organizacyjny, szczegółowy podział czynności i wykaz akt Urzędu Wojewódzkiego 1920 - 1939 0
1.1.2.9 Statuty organizacyjne i wykaz akt starostw 1926 - 1939 0
1.1.2.10 Organizacja biurowości Urzędu Wojewódzkiego i starostw, organizacja pracy oraz metod pracy w tych urzędach 1919 - 1939 0
1.1.2.11 Wykaz czynności i zaległości Urzędu Wojewódzkiego i starostw 1921 - 1938 0
1.1.2.12 Materiały dotyczące stanu faktycznego podziału województwa na powiaty i gminy (mapy, statystyka, wykresy, dane ludnościowe i gospodarcze, wnioski dotyczące zmian w podziale administracyjnym) 1920 - 1932 0
1.1.2.13 Zmiany granic województwa i powiatów, tworzenie nowych powiatów, kasowanie istniejących, zmiany siedzib starostw 1928 - 1939 0
1.1.2.14 Opinie, co do podziału na okręgi oraz siedziby władz i urzędów niezespolonych 1938 - 1939 0
1.1.2.15 Nomenklatura, materiały, co do nazw miejscowości 1920 - 1939 0
1.1.2.16 Ekspozytury starostw, roki urzędowe, załatwienie spraw w drodze objazdowej 1928 - 1929 0
1.1.2.17 Środki komunikacyjne i łączności 1932 - 1939 0
1.1.2.18 Różne (zażalenia na urzędników, ataki prasowe) 1921 - 1926 0
1.1.3 Referat osobowy 0
1.1.3.1 Przepisy ogólne w sprawach osobowych 1919 - 1938 0
1.1.3.2 Akta osobowe 1822 - 1939 0
1.1.3.3 Zarządzenia personalne (zawiązywanie i rozwiązywanie stosunku służbowego, składanie przysięgi służbowej i przyrzeczenia służbowego, nominacje, awanse, urlopy, zastępstwa służbowego, przyniesienia, delegacje i podróże służbowe) 1919 - 1939 0
1.1.3.4 Zapomogi dla urzędników 1931 - 1937 0
1.1.3.5 Zajęcia dodatkowe i uboczne 1921 - 1927 0
1.1.3.6 Wykazy statystyczne (etaty osobowe) 1919 - 1939 0
1.1.3.7 Służba wojskowa 1928 - 1929 0
1.1.3.8 Sprawy dyscyplinarne i dochodzeń służbowych 1920 - 1939 0
1.1.3.9 Sprawy emerytalne i dary łaski 1890 - 1930 0
1.1.3.10 Kandydaci do służby 1925 - 1930 0
1.1.3.11 Kwalifikacje służbowe 1920 - 1929 0
1.1.3.12 Szkolenia urzędników i praktykantów 1930 - 1939 0
1.1.3.13 Odznaczenia urzędników podległych 1933 - 1938 0
1.1.3.14 Różne (sprawy kadrowe urzędników) 1904 - 1925 0
1.1.4 Redakcja Pomorskiego dziennika Wojewódzkiego 1921 - 1932 0
1.1.5 Sekretariat 1418
1.1.5.1 Korespondencja osobista wojewody (zaproszenia, podziękowania) 1920 - 1939 1418
1.1.5.2 Sprawy wyjazdów służbowych i inspekcji wojewody (ewidencja i sprawozdania) 1924 - 1935 0
1.1.5.3 Sprawy specjalne, zlecone przez wojewodę 1920 - 1939 0
1.1.6 Biblioteka 1921 - 1938 0
1.2 Oddział Budżetowo - Gospodarczy 0
1.2.1 Ogólne przepisy budżetowo - finansowe i kredytowe 1920 - 1933 0
1.2.2 Stan majątkowy, zobowiązania finansowe Państwa 1915 - 1939 0
1.2.3 Budżety, rozrachunki, kontrole finansowe 1919 - 1936 0
1.2.4 Kredytowanie 1921 - 1939 0
1.2.5 Sprawy finansowe urzędników 1921 - 1930 0
1.2.6 Sprawy finansowo - gospodarcze 1932 - 1938 0
1.3 Oddział Administracyjno - Prawny 0
1.3.1 Referat ogólno - prawny 0
1.3.1.1 Zarządzenia ogólne w sprawach administracyjno - prawnych 1920 - 1939 0
1.3.1.2 Postępowanie karno - administracyjne i administracyjne 1920 - 1937 0
1.3.1.3 Postępowanie przymusowe w administracji 1921 - 1939 0
1.3.1.4 Godla, barwy i pieczęcie urzędowe 1920 - 1939 0
1.3.1.5 Sprawy wójtostw 1925 - 1939 0
1.3.1.6 Przewłaszczenia 1920 - 1939 0
1.3.1.7 Wnioski i opinie w sprawach nowelizacji ustaw i rozporządzeń 1921 - 1928 0
1.3.1.8 Umowy dzierżawne i inne akty prawne, w których jest zainteresowany Skarb Państwa 1915 - 1939 0
1.3.1.9 Sprawy wymiaru, ściągania i umarzania rat daniny lasowej, statystyka stanu daniny lasowej 1923 - 1934 0
1.3.1.10 Pożyczki na odbudowę 1920 - 1934 0
1.3.1.11 Szkody i straty wojenne i likwidacja ich skutków 1919 - 1939 0
1.3.1.12 Różne 1920 - 1938 0
1.3.2 Referat obywatelstwa i stanu cywilnego 0
1.3.2.1 Zarządzenia ogólne w sprawach obywatelstwa i stanu cywilnego 1919 - 1939 0
1.3.2.2 Stwierdzenie obywatelstwa 1920 - 1939 0
1.3.2.3 Interwencje i zapytania konsularne w sprawach obywatelstwa i opinie 1921 - 1938 0
1.3.2.4 Stwierdzenie obywatelstwa w związku ze zwolnieniami od powszechnego obowiązku służby wojskowej 1926 - 1932 0
1.3.2.5 Uznania obywatelstwa 1921 - 1939 0
1.3.2.6 Nadania obywatelstwa 1920 - 1939 0
1.3.2.7 Zezwolenia na nabycie obcego obywatelstwa 1934 - 1938 0
1.3.2.8 Pozbawienie obywatelstwa 1920 - 1939 0
1.3.2.9 Sprawy opcji 1920 - 1935 0
1.3.2.10 Organizacja obwodów i urzędów stanu cywilnego 1920 - 1938 0
1.3.2.11 Sprawy osobowe urzędników stanu cywilnego 1920 - 1938 0
1.3.2.12 Sprostowania mylnych wpisów do ksiąg metrykalnych na podstawie uchwał sądowych i władz administracyjnych, dodatkowe wpisy do ksiąg metrykalnych 1921 - 1937 0
1.3.2.13 Dyspensy od przeszkód przy zawieraniu małżeństw 1927 - 1934 0
1.3.2.14 Legalizaja dokumentów metrykalnych 1935 - 1935 0
1.3.2.15 Zmiana nazwisk, nadawanie nazwisk i imion dzieciom nieznanych rodziców 1919 - 1939 0
1.3.3 Referat wywłaszczeniowy 0
1.3.3.1 Sprawy wywłaszczeń 1920 - 1939 0
1.3.3.2 Wywłaszczenia pod budowy linii kolejowych 1926 - 1937 0
1.3.3.3 Wywłaszczenia pod budowę miasta i portu w Gdyni 1923 - 1937 0
1.3.4 Inspektorat 0
1.3.4.1 Kontrola i instruowanie urzędów podległych wojewodzie, wnioski i zarządzenia lustracyjne 1920 - 1937 0
2 Wydział Społeczno - Polityczny 0
2.1 Oddział Polityczno - Narodowościowy 0
2.1.1 Referat polityczny 0
2.1.1.1 Przepisy ogólne w sprawach społeczno - politycznych 1918 - 1939 0
2.1.1.2 Sprawozdania i wnioski z życia i dzialalności polskich stronnictw i organizacji politycznych 1920 - 1939 0
2.1.1.3 Ewidencja i wykazy statystyczne polskich stronnictw i organizacji politycznych 1889 - 1939 0
2.1.1.4 Ruch i działlaność stronnictw politycznych (zgromadzenia, wiece, deklaracje, manifestacje) 1920 - 1939 0
2.1.1.5 Sprawozdania sytuacyjne z życia i działalności polskich organizacji społecznych (kulturalno - oświatowe, dobroczynne i wyznaniowe) 1924 - 1939 0
2.1.1.6 Sprawozdania sytuacyjne z życia i działalności polskich organizacji społecznych - organizacje gospodarcze 1922 - 1939 0
2.1.1.7 Sprawozdania sytuacyjne z życia i działalności polskich organizacji społecznych - organizacje kobiece i sportowe 1905 - 1938 0
2.1.1.8 Sprawozdania sytuacyjne z życia i działalności polskich organizacji społecznych - organizacje różne 1917 - 1939 0
2.1.1.9 Posłowie i senatorowei, wybitni działacze polityczni 1925 - 1939 0
2.1.1.10 Zagadnienia administracyjne, kulturalne, gospodarcze i samorządowe i samorządowe o znaczeniu politycznym 1918 - 1939 0
2.1.1.11 Zagadnienia polityczne związane z emigracją ludności 1919 - 1935 0
2.1.1.12 Zagadnienia polityczne - bezrobocie i pomoc bezrobotnym 1920 - 1937 0
2.1.1.13 Opinie i świadectwa moralności 1920 - 1939 0
2.1.1.14 Wybory do ciał ustawodawczych 1918 - 1939 0
2.1.1.15 Wybory do ciał samorządowych 1925 - 1939 0
2.1.1.16 Sprawy zgromadzeń, wieców i zjazdów 1921 - 1939 0
2.1.1.17 Polskie sekty religijne 1922 - 1934 0
2.1.2 Referat prasowy 0
2.1.2.1 Przepisy ogólne dotyczące prasy 1920 - 1939 0
2.1.2.2 Informacje dotyczące prasy 1920 - 1939 0
2.1.2.3 Ewidencja prasy polskiej i niemieckiej 1921 - 1937 0
2.1.2.4 Nadzór nad prasą 1920 - 1939 0
2.1.2.5 Kontakt z prasą, sprostowania i komunikaty 1920 - 1939 0
2.1.2.6 Przestępstwa prasowe i konfiskaty 1920 - 1939 0
2.1.2.7 Sprawy zakładów drukarskich i składów druków 1925 - 1938 0
2.1.2.8 Egzemplarze obowiązkowych druków 1921 - 1927 0
2.1.2.9 Sprawy debitu druków zagranicznych 1920 - 1939 0
2.1.2.10 Agencje publicystyczne 1920 - 1935 0
2.1.3 Referat spraw narodowościowych 0
2.1.3.1 Przepisy ogólne w sprawach narodowościowych 1926 - 1926 0
2.1.3.2 Partie i organizacje niemieckie - materiały informacyjne 1912 - 1940 0
2.1.3.3 Partie i organizacje żydowskie - materiały informacyjne 1922 - 1938 0
2.1.3.4 Organizacje gospodarcze, rzemieślnicze, zawodowe, oświatowe, sportowe, charytatywne i inne mniejszości narodowych - materiały informacyjne 1902 - 1939 0
2.1.3.5 Prasa i wydawnictwa mniejszości narodowych - materiały informacyjne 1921 - 1939 0
2.1.3.6 Widowiska i teatry mniejszości narodowych - materiały informacyjne 1921 - 1932 0
2.1.3.7 Materiały statystyczne i tablice dotyczące życia mniejszości narodowych 1919 - 1939 0
2.1.3.8 Stosunek władz administracyjnych do ludności narodowości niepolskiej 1920 - 1939 0
2.1.3.9 Stosunek grup mniejszościowych i spraw zażaleń ludności 1921 - 1936 0
2.1.3.10 Potrzeby mniejszości w zakresie gospodarczo - kredytowym, opieki społecznej, szkolnym itp. 1929 - 1939 0
2.1.3.11 Materiały statystyczne i tablice dotyczące rozmieszczenia etnicznego i stanu posiadania mniejszości narodowych 1920 - 1939 0
2.1.3.12 Opinie w sprawach dotyczących stosunków mniejszości narodowych 1920 - 1939 0
2.1.3.13 Sprawy szkół i nauczycielstwa mniejszościowego 1919 - 1939 0
2.1.3.14 Sprawy językowe 1925 - 1937 0
2.1.3.15 Stosunek czynników zagranicznych do sprawy mniejszości narodowych w Polsce w sprawach politycznych 1920 - 1935 0
2.1.3.16 Stosunek czynników zagranicznych do sprawy mniejszości narodowych w Polsce w sprawach ekonomicznych 1935 - 1936 0
2.1.3.17 Różne referatu spraw narodowościowych 1920 - 1925 0
2.1.4 Referat wyznaniowy 0
2.1.4.1 Przepisy ogólne w sprawach wyznań 1920 - 1937 0
2.1.4.2 Obsada probostw, uposażenie duchownych kościołów katolickich 1917 - 1939 0
2.1.4.3 Świątynie katolickie, budowle kościelne, patronaty, dotacje rządowe 1868 - 1939 0
2.1.4.4 Dozory kościelne 1919 - 1930 0
2.1.4.5 Rachunki kościołów katolickich 1913 - 1939 0
2.1.4.6 Podatki kościelne 1920 - 1936 0
2.1.4.7 Majątki kosciołów katolickich 1915 - 1938 0
2.1.4.8 Cmentarze 1918 - 1938 0
2.1.4.10 Gminy ewangelickie, pastorzy 1920 - 1939 0
2.1.4.11 Budowle kościelne ewangelickie - remonty 1920 - 1939 0
2.1.4.13 Sekty religijne 1922 - 1934 0
2.1.4.14 Organizacja gmin żydowskich 1920 - 1939 0
2.2 Oddział Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 0
2.2.1 Referat bezpieczeństwa 0
2.2.1.1 Przepisy ogólne w sprawach bezpieczeństwa 1920 - 1938 0
2.2.1.2 Sprawozdania sytuacyjne z ruchu wywrotowego, bezpieczeństwa i przestępczości 1920 - 1937 0
2.2.1.3 Roczne i półroczne sprawozdania sytuacyjne z ruchu wywrotowego, bezpieczeństwa i przestepczości 1923 - 1939 0
2.2.1.4 Kwartalne, miesięczne, tygodniowe sprawozdania sytuacyjne z ruchu wywrotowego, bezpieczeństwa i przestępczości 1920 - 1939 0
2.2.1.5 Działacze i organizacje nielegalne i wywrotowe - ewidencja, ogólne informacje, materiały 1919 - 1938 0
2.2.1.6 Sprawy karne o działalność komunistyczną i wywrotową 1919 - 1939 0
2.2.1.7 Przestępczość kryminalna 1920 - 1939 0
2.2.1.8 Sprawy bezrobocia, strajki, klęski żywiołowe itp. 1921 - 1939 0
2.2.1.9 Pożary, nieszczęsliwe wypadki itp. 1920 - 1937 0
2.2.1.10 Szpiegostwo i dywersja - ogólne informacje i materiały 1920 - 1939 0
2.2.1.11 Szpiegostwo i dywersja - sprawy, wykazy przestępczości, sprawozdania straży granicznych, żandarmerii itp., sprawy dozoru policyjnego 1920 - 1938 0
2.2.1.12 Sprawy dezerterów wojskowych, obozy jenieckie 1920 - 1935 0
2.2.1.13 Stan wyjątkowy i sądy doraźne 1933 - 1933 0
2.2.1.14 Sprawy bezpieczeństwa podczas wyborów 1935 - 1938 0
2.2.1.15 Sprawy bezpieczeństwa w okresie wojennym 1937 - 1937 0
2.2.1.16 Dyslokacja policji, tworzenie i kasowanie posterunków, sprawy organizacyjne policji i stosunek jej do władz państwowych i samorządowych, sprawy personalne policji, udział w komisjach kwalifikacyjnych, dyscyplinarnych itp, zażalenia na policję i pochwały 1919 - 1939 0
2.2.1.17 Sprawy asystencji wojskowej, ochrony obiektów państwowych i środków komunikacyjnych oraz zarządzeniaochronne na wypadek mobilizacji i stanu wyjątkowego 1920 - 1938 0
2.2.1.18 Pobyt i przejazd dostojników państwowych 1925 - 1938 0
2.2.1.19 Sprawy radiostacji odbiorczych, radiopajęczarstwo 1925 - 1939 0
2.2.1.20 Sprawy różne referatu bezpieczeństwa 1919 - 1939 0
2.2.2 Referat policji porządkowej 0
2.2.2.1 Przepisy ogólne, policja uliczna, policja obyczajowa 1921 - 1933 0
2.2.2.2 Policja sanitarna, porządkowa w domach, budynkach, lokalach i miejscach publicznych 1921 - 1938 0
2.2.2.3 Sprawy broni i materiałów wybuchowych 1930 - 1937 0
2.2.2.4 Policja polna, leśna 1933 - 1935 0
2.2.2.5 Kwesty publiczne i zbiórki 1921 - 1935 0
2.2.2.6 Zwalczanie handlu kobietami i dziećmi 1921 - 1931 0
2.2.2.7 Godziny handlu, święcenie niedziel i świąt oraz godziny policyjne 1920 - 1939 0
2.2.2.8 Sprawy antyalkoholowe 1931 - 1934 0
2.2.2.9 Wychowanie przymusowe i zapobiegawcze 1930 - 1933 0
2.2.2.10 Oznaki i mundury 1935 - 1939 0
2.2.2.11 Sprawy widowiskowe, filmy, sprawy teatralne 1920 - 1939 0
2.2.2.12 Sprawy muzyczne, sprawy zrzeszeń kulturalnych, naukowych i artystycznych, opinie i informacje w sprawach kultury i sztuki 1924 - 1937 0
2.2.3 Referat dowodów osobistych i meldunków 0
2.2.3.1 Przepisy ogólne w sprawach dowodów osobistych i meldunków 1920 - 1935 0
2.2.3.2 Dowody osobiste i sprawy meldunkowe 1921 - 1926 0
2.2.3.3 Paszporty zagraniczne 1920 - 1938 0
2.2.3.4 Przepustki graniczne 1920 - 1939 0
2.2.3.5 Ruch naturalny ludności (spis i statystyka) 1920 - 1935 0
2.2.4 Referat cudzoziemców 0
2.2.4.1 Przepisy ogólne w sprawach cudzoziemców 1920 - 1939 0
2.2.4.2 Sprawy wjazdu, pobytu, przejazdu i wyjazdu cudzoziemców 1920 - 1939 0
2.2.4.3 Sprawy osiedlenia cudzoziemców 1923 - 1939 0
2.2.4.4 Azylanci 1920 - 1931 0
2.2.4.5 Sprawy rejestracji cudzoziemców i optantów 1920 - 1939 0
2.2.4.6 Sprawy zatrudniania cudzoziemców 1929 - 1939 0
2.2.4.7 Sprawy dzierżawienia, nabywania, posiadania i przewłaszczenia nieruchomości przez cudzoziemców 1922 - 1936 0
2.2.4.8 Sprawy deportacji, ekstradycji cudzoziemców 1920 - 1939 0
2.2.5 Referat stowarzyszeń i związków 0
2.2.5.1 Przepisy ogólne w sprawach stowarzyszeń i związków 1899 - 1939 0
2.2.5.2 Sprawy legalizacji i rejestracji stowarzyszeń i związków 1913 - 1939 0
2.2.5.3 Sprawy stowarzyszeń przysposobienia wojskowego i byłych wojskowych 1920 - 1938 0
2.2.5.4 Sprawy nadzoru nad stowarzyszeniami i związkami 1919 - 1939 0
2.2.5.5 Spółdzielnie i inne spółki handlowe 1928 - 1930 0
2.2.5.6 Sprawozdania z życia i działalności polskich związków zawodowych 1910 - 1939 0
2.2.6 Referat ochrony granic 0
2.2.6.1 Przepisy ogólne w sprawach ochrony granic 1919 - 1939 0
2.2.6.2 Urządzenia i zabezpieczenia granic ze stanowiska bezpieczeństwa i nadzór nad funkcjonowaniem służby ochrony granic 1920 - 1939 0
2.2.6.3 Sprawy wód granicznych, komunikacji i rybołówstwa 1927 - 1939 0
2.2.6.4 Graniczne punkty i stacje tranzytowe 1920 - 1939 0
2.2.6.5 Nielegalne przekroczenia granic, nielegalny pobyt i wysiedlenia z pasa granicznego 1920 - 1939 0
2.2.6.6 Komisje mieszane graniczne 1920 - 1939 0
2.2.6.7 Repatriacja i ekstradycja obywateli polskich 1924 - 1925 0
2.2.6.8 Ruch graniczny i tranzytowy z Niemcami i Wolnym Miastem Gdańskiem 1920 - 1938 0
2.2.6.9 Opinie w sprawach pozwoleń na budowę i zmianę budynków prywatnych w strefie nadgranicznej 1921 - 1939 0
3 Wydział Samorządowy 0
3.1 Oddział Administracji Samorządowej 0
3.1.1 Referat organizacyjno - administracyjny 1920 - 1939 0
3.1.1.1 Wnioski, opinie, instrukcje, regulaminy i okólniki w zakresie ustroju i działalności samorządu terytorialnego 1920 - 1938 0
3.1.1.2 Koordynowanie działalności związków samorządowych i ich organów z działalnością organów administracji państwowej 1920 - 1939 0
3.1.1.3 Organizacja i sprawowanie nadzoru nad związkami międzykomunalnymi 1921 - 1939 0
3.1.1.4 Zrzeszenia związków samorządowych i udział w zjazdach tych zrzeszeń 1919 - 1938 0
3.1.1.5 Sprawozdania administracyjne wydziałów powiatowych 1920 - 1938 0
3.1.1.6 Sprawy szkolne 1920 - 1939 0
3.1.1.7 Pieczęcie i oznaki władz i organów samorządu terytorialnego, herby miast 1921 - 1938 0
3.1.1.8 Sprawy podziału terytorialnego: podział na gminy wiejskie i gromady, zmiana granic miast, zaliczanie wsi do miast, opiniowanie podziału administracyjnego 1920 - 1939 0
3.1.1.9 Sejmik Wojewódzki: wybory, protokoły posiedzeń 1921 - 1939 0
3.1.1.10 Wydział Wojewódzki: protokoły, sprawozdania, sprawy osobowe 1925 - 1938 0
3.1.1.11 Rady i sejmiki powiatowe: posiedzenia, uchwały, budżety, sprawy osobowe, wybory 1919 - 1939 0
3.1.1.12 Rady miejskie i magistraty: regulaminy, wybory 1919 - 1939 0
3.1.1.13 Rady miejskie: protokoły posiedzeń 1920 - 1939 0
3.1.1.14 Wybory do rad gminnych, zarządów gminnych, rad gromadzkich, sołtysów i podsołtysów, zatwierdzanie wyborów, protesty, zażalenia, skargi wyborcze 1920 - 1939 0
3.1.1.15 Statystyka wyborcza 1925 - 1939 0
3.1.1.16 Skargi i zażalenia na działalność organów w sprawie administracji samorządowej 1920 - 1938 0
3.1.1.17 Odwołania od decyzji wydziałów powiatowych i zarządów miejskich 1935 - 1939 0
3.1.1.18 Podwody i powinności gminne 1921 - 1939 0
3.1.1.19 Areszty gminne i miejskie, stróże nocni, bezpieczeństwo publiczne i sprawy ruchu ludności w zakresie administracji samorządowej 1920 - 1934 0
3.1.1.20 Statuty etatów stanowisk służbowych, regulaminy stosunków służbowych i emerytalnych, zażalenia dotyczące stanowisk służbowych, uposażeniowych i zaopatrzenia emerytalnego zawodowych przełożonych i pracowników samorządowych 1919 - 1939 0
3.1.1.21 Zjazdy przedstawicieli związków samorządowych i zrzeszeń samorządowych 1925 - 1937 0
3.1.1.22 Sprawy różne samorządu terytorialnego 1920 - 1939 0
3.1.2 Referat spraw dyscyplinarnych 0
3.1.2.1 Przepisy ogólne w sprawach dyscyplinarnych 1923 - 1939 0
3.1.2.2 Organizacja i działalność Wojewódzkiej i Wyższej Komisji Dyscyplinarnej 1925 - 1939 0
3.1.2.3 Sprawy dyscyplinarne i odpowiedzialności służbowej 1919 - 1939 0
3.2 Oddział Finansów i Gospodarki Samorządowej 0
3.2.1 Referat gospodarki finansowej związków samorządowych 0
3.2.1.1 Przepisy ogólne dotyczące finansów i gospodarki samorządowej 1920 - 1938 0
3.2.1.2 Budżety powiatów 1919 - 1939 0
3.2.1.3 Budżety miast i gmin 1917 - 1940 0
3.2.1.4 Uchwały w sprawie danin i opłat samorządowych, zaciągania pożyczek, wystawiania weksli, udzielania poręki itp. 1919 - 1939 0
3.2.1.5 Sprawy finansowo - budżetowe wojewódzkiego związku samorządowego 1920 - 1939 0
3.2.1.6 Sprawy finansowo - budżetowe miasta Gdyni 1930 - 1934 0
3.2.1.7 Nadzór nad czynnościami wydziałów powiatowych w zakresie zatwierdzania, budżetów i uchwał finansowych oraz badanie zamknięć rachunkowych miast niewydzielonych i gmin wiejskich 1931 - 1939 0
3.2.1.8 Nadzór nad legalnością i celowością wymiaru poboru i egzekucji danin i opłat samorządowych 1920 - 1939 0
3.2.1.9 Odwołania i zażalenia w sprawch podatkowych, opłat, świadczeń i danin w naturze, nadawanie gminom wiejskim uprawnień finansowych miast 1920 - 1939 0
3.2.1.10 Rozdział dodatków do podatków państwowych od spożycia, zużycia względnie produkcji oraz scalonego podatku przemysłowego 1920 - 1939 0
3.2.1.11 Statystyka i ewidencja w zakresie finansów i gospodarki komunalnej 1914 - 1938 0
3.2.1.12 Sprawy oszczędnościowo - oddłużeniowe 1920 - 1937 0
3.2.1.13 Dochodzenie roszczeń prywatno - prawnych od związków samorządowych 1928 - 1939 0
3.2.1.14 Sprawy różne związane z finansami i gospodarką samorządową 1920 - 1937 0
3.2.2 Referat polityki gospodarczej związków samorządowych 0
3.2.2.1 Gazownie 1928 - 1937 0
3.2.2.2 Elektrownie i zakłady rozdzielcze 1920 - 1939 0
3.2.2.3 Wodociągi i kanalizacje 1920 - 1939 0
3.2.2.4 Rzeźnie 1920 - 1939 0
3.2.2.5 Tramwaje, autobusy i kolejki 1921 - 1939 0
3.2.2.6 Targowiska 1924 - 1934 0
3.2.2.7 Szpitale 1925 - 1939 0
3.2.2.8 Zakłady opiekuńcze 1925 - 1938 0
3.2.2.9 Inne przedsiębiorstwa i zakłady samorządowe 1928 - 1936 0
3.2.2.10 Sprawy pożarnictwa i drogowe 1920 - 1938 0
3.2.2.11 Sprawy samorządu szkolnego i oświaty pozaszkolnej 1920 - 1939 0
3.2.2.12 Stosunek związków samorządowych do publiczno - prawnych zakładów ubezpieczeń i innych instytucji oraz organizacji o charakterze społecznym 1920 - 1939 0
3.2.2.13 Zwalczanie bezrobocia i Fundusz Pracy 1920 - 1939 0
3.2.2.14 Rozbudowa miast i osiedli 1920 - 1939 0
3.2.2.15 Plany gospodarcze związków samorządowych 1919 - 1939 0
3.2.2.16 Użytkowanie i alienacja majątku związków samorządowych 1919 - 1939 0
3.2.2.17 Sprawy gospodarcze uzdrowisk i letnisk samorządowych i inne 1920 - 1939 0
3.2.3 Referat komunalnych kas oszczędności 0
3.2.3.1 Przepisy ogólne dotyczące komunalnych kas oszczędności 1920 - 1939 0
3.2.3.2 Statuty komunalnych kas oszczędności 1927 - 1935 0
3.2.3.3 Bilanse komunalnych kas oszczędności 1903 - 1939 0
3.2.3.4 Lustracje komunalnych kas oszczędności 1920 - 1936 0
3.2.3.5 Wybory i rozwiązania komunalnych kas oszczędności 1928 - 1933 0
3.2.3.6 Stosunki służbowe pracowników komunalnych kas oszczędności 1930 - 1935 0
3.2.3.7 Statystyka w zakresie działalności komunalnych kas oszczędności 1922 - 1939 0
3.2.3.8 Organizacja akcji oszczędnościowej 1929 - 1934 0
3.2.3.9 Polityka kredytowa komunalnych kas oszczędności 1921 - 1939 0
3.2.3.10 Banki 1915 - 1931 0
3.3 Inspektorat Samorządowy 0
3.3.1 Inspekcje związków samorządowych - ogólne 1924 - 1939 0
3.3.2 Inspekcje związków samorządowych - wydziały powiatowe 1920 - 1939 0
3.3.3 Inspekcje związków samorządowych - magistraty 1920 - 1939 0
3.3.4 Inspekcje związków samorządowych - wójtostwa, sołectwa 1920 - 1939 0
3.3.5 Działalność powiatowych inspektorów samorządu gminnego 1930 - 1937 0
3.3.6 Instrukcje i regulaminy dotyczące organizacji pracy w urzędach samorządowych 1920 - 1939 0
3.3.7 Szkolenie i instruowanie pracowników samorządowych 1928 - 1938 0
3.3.8 Sprawy związane z notatkami w prasie codziennej 1936 - 1939 0
4 Wydział Wojskowy 0
4.1 Referat powszechnego obowiązku wojskowego 0
4.1.1 Przepisy ogólne w sprawach wojskowych 1920 - 1927 0
4.1.2 Pobór do wojska, poszukiwanie uchylających się od powszechnego obowiązku wojskowego, nadzór nad poborem, komisja rozpoznawcza itp. 1924 - 1938 0
4.1.3 Kontrola referatów wojskowych w powiatowychwładzach administracji ogólnej i działów wojskowych w urzędach samorządowych 1928 - 1936 0
4.1.4 Ćwiczenia rezerwistów, zebrania kontrolne 1924 - 1929 0
4.1.5 Meldunki wojskowe 1929 - 1936 0
4.2 Referat innych spraw wojskowych 0
4.2.1 Sprawy kwaterunkowe 1929 - 1933 0
4.2.2 Świadczenia osobowe i rzeczowe na rzecz wojska w czasei pokoju, spis i przegląd zwierząt pociągowych i wozów 1920 - 1927 0
4.2.3 Gołębie pocztowe 1935 - 1935 0
4.2.4 Różne sprawy wojskowe 1920 - 1938 0
4.3 Referat przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego 0
4.3.1 Przepisy ogólne przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego 1921 - 1939 0
4.3.2 Komitety, budżety, sprawozdania 1925 - 1939 0
4.3.3 Państwowa odznaka sportowa 1931 - 1933 0
4.3.4 Subwencje 1928 - 1933 0
4.3.5 Propaganda, święta, kursy, obozy, zawody, związki i organizacje 1924 - 1939 0
4.4 Referat obrony przeciwlotniczo - gazowej 0
4.4.1 Sprawy dotyczące instytucji społecznych, współpracujących w zakresie obrony przeciwlotniczo - gazowej (L.O.P.P., PCK, związki straży pożarnych, ubezpieczalnie społeczne i inne) 1928 - 1939 0
4.4.2 Wyszkolenie obrony przeciwlotniczo - gazowej 1934 - 1937 0
4.4.3 Wyposażenie w sprzęt obrony przeciwlotniczo - gazowej 1937 - 1937 0
4.4.4 Budowa schronów przeciwgazowych i przystosowanie budynków do obrony przeciwlotniczo - gazowej 1931 - 1939 0
4.4.5 Różne obrony przeciwlotniczo - gazowej 1936 - 1937 0
4.5 Referat komunikacyjny 1934 - 1938 0
4.6 Referat mobilizacyjny 1922 - 1936 0
5 Wydział Przemysłowy 124
5.1 Referat ogólno - gospodarczy 124
5.1.1 Przepisy ogólne w sprawach przemysłowych 1920 - 1935 0
5.1.2 Nadzór nad urzędowaniem władz przemysłowych 1920 - 1934 0
5.1.3 Sprawozdania o działalności, stanie i potrzebach przemysłu, materiały informacyjno - statystyczne o przemyśle od zrzeszeń i poszczególnych zakładów przemysłowych 1920 - 1938 0
5.1.4 Dane o bogactwach naturalnych na Pomorzu 1920 - 1937 0
5.1.5 Potrzeby przemysłu w dziedzinie komunikacji kolejowej, pocztowej, lotniczej, morskiej itp. 1921 - 1936 0
5.1.6 Polityka w dziedzinie cen artykułów przemysłowych itp. 1920 - 1937 0
5.1.7 Zaświadczenia i opinie o przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych 1920 - 1939 0
5.1.8 Pomoc kredytowa dla przemysłu i handlu 1920 - 1937 0
5.1.9 Pomoc w dziedzinie przydziału artykułów monopolowych, podlegających podatkom konsumpcyjnym itp. do celów przemysłowych 1920 - 1937 0
5.1.10 Wszelkie inne sprawy z zakresu pomocy przemysłowej 1921 - 1939 0
5.1.11 Prowadzenie przemysłu w Polsce przez cudzoziemców, opinie w sprawie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w celach przemysłowych, handlowych lub zarobkowych 1922 - 1936 0
5.1.12 Ogólne dane statystyczne o przemyśle 1922 - 1937 0
5.1.13 Statystyka stanu zatrudnienia, produkcji itp. w przemyśle 1920 - 1939 0
5.1.14 Sprawy portowe żeglugi morskiej i rzecznej w dziedzinie przemysłu 1920 - 1937 124
5.1.15 Nieprzewidziane przesilenia w przemyśle 1923 - 1936 0
5.1.16 Sprawy odznaczeń przemysłowych i handlowych 1936 - 1936 0
5.1.17 Różne 1923 - 1936 0
5.2 Referat administracji przemysłowej 0
5.2.1 Sprawy Izby Przemysłowo - Handlowej, sprawy zrzeszeń przemysłowych 1920 - 1936 0
5.2.2 Sprawy sądów kupieckich i przemysłowych 1920 - 1936 0
5.2.3 Wystawy i targi gospodarcze 1922 - 1939 0
5.2.4 Targi wielkie, targi małe 1920 - 1936 0
5.2.5 Sprawy koncesji przemysłowych, sprawy dyspens od wykazania normalnych dowodów uzdolnienia zawodowego w przemyśle koncesjonowanym, prowadzenie przemysłu ze stałą siedzibą, prowadzenie przemysłu okrężnego, komiwojażerowanie i samodzielni agenci handlowi 1920 - 1936 0
5.2.6 Nieuczciwa konkurencja i lichwa w handlu 1921 - 1929 0
5.2.7 Czas otwarcia sklepów i miejsc sprzedaży towarów 1920 - 1933 0
5.2.8 Obrót towarów z zagranicą, sprwy ulg cennych, zezwoleń na przewóz towarów zakazanych do przywozu, sprawy świadectw pochodzenia itp., sprawy składów wolnocłowych tranzytowych itp. 1920 - 1937 0
5.2.9 Indywidualne potrzeby przedsiębiorstw handlowych 1920 - 1936 0
5.2.10 Sprawy narzędzi mierniczych 1927 - 1929 0
5.2.11 Sprawy taryf ustalanych na podstwawie prawa przemysłowego 1925 - 1936 0
5.2.12 Sprawy czyszczenia przewodów kominowych, sprawy okręgów kominiarskich, sprawy okręgowych przemysłowców kominiarskich i kandydatów na takich przemysłowców 1905 - 1936 0
5.3 Referat techniczny 1920 - 1939 0
5.4 Referat rzemiosł 0
5.4.1 Nadzór nad prowadzenie rzemiosła 1922 - 1936 0
5.4.2 Nauka w rzemiośle 1924 - 1933 0
5.4.3 Nauka w przemyśle 1931 - 1935 0
5.4.4 Szkolnictwo dokształacające i zawodowe 1919 - 1936 0
5.4.5 Egzaminy zawodowe w rzemiośle 1914 - 1930 0
5.4.6 Odwołania od decyzji, dotyczące zakazu samoistnego prowadzenia rzemiosła 1929 - 1936 0
5.4.7 Cechy rzemieślnicze 1899 - 1935 0
5.4.8 Związki cechów rzemieślniczych 1932 - 1937 0
5.4.9 Korporacje przemysłowe, związki korporacji przemysłowych 1924 - 1938 0
5.4.10 Sprawy Izby Rzemieślniczej 1920 - 1939 0
5.4.11 Inne organizacje rzemieślnicze 1922 - 1937 0
5.4.12 Indywidualne potrzeby przedsiębiorstw rzemieślniczych 1921 - 1934 0
5.4.13 Kredyt dla rzemiosła 1921 - 1939 0
5.4.14 Stypendia, nagrody i odznaczenia dla rzemieślników 0
5.4.15 Przemysł domowy i sztuka ludowa 1921 - 1934 0
5.4.16 Różne referatu rzemiosła 1921 - 1931 0
5.5 Referat elektryczny 0
5.5.1 Przepisy ogólne 1919 - 1933 0
5.5.2 Dochodzenie w sprawie uprawnień rządowych na zakłady elektryczne, sprawy nadzoru nad wykonaniem przez zakłady elektryczne warunków uprawnień rządowych 1921 - 1936 0
5.5.3 Sprawy policyjno - techniczne dotyczące zakładów elektrycznych oraz zatwierdzanie tras linii elektrycznych 1914 - 1937 0
5.5.4 Sprawozdania okresowe o działalności zakładów elektrycznych, pobieranych przez nie opłatach itp., opinie w sprawach elektrycznych dla innych urzędów i instytucji publicznych 1916 - 1939 0
5.5.5 Statystyka elektryczna 1919 - 1936 0
5.5.6 Polityka elektryfikacyjna na Pomorzu 1902 - 1939 0
6 Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia 0
6.1 Oddział Pracy i Opieki 0
6.1.1 Referat organizacji opieki społecznej 0
6.1.1.1 Przepisy ogólne w sprawach opieki społecznej 1919 - 1938 0
6.1.1.2 Organizacja i nadzór nad działalnością związków samorządowych w zakresie opieki społeczne 1922 - 1939 0
6.1.1.3 Organizacja i nadzór nad działalnością instytucji opiekuńczych (ewidencja i statystyka instytucji opiekuńczych) 1920 - 1938 0
6.1.1.4 Kierownicy i personel zakładów opiekuńczych 1927 - 1936 0
6.1.1.5 Regulaminy zakładów opiekuńczych 1920 - 1939 0
6.1.1.6 Opiekunowie społeczni 1927 - 1939 0
6.1.1.7 Sprawozdania z działalności i rachunkowości instytucji opiekuńczych, fundacje opiekuńczo - społeczne oraz potwierdzenie darowizny i zapisów 1817 - 1939 0
6.1.1.8 Świadczenia z tytułu opieki społecznej 1920 - 1936 0
6.1.1.9 Zwrot kosztów samorządowej opieki społecznej (odwołania do Izby Wojewódzkiej) 1929 - 1937 0
6.1.1.10 Samopomoc społeczna 1923 - 1927 0
6.1.1.11 Przekazywanie kredytów na opiekę nad dziećmi pozostającymi na utrzymaniu Państwa 1920 - 1939 0
6.1.1.12 Preliminarze wydatków na opiekę społeczną z kredytów państwowych 1922 - 1939 0
6.1.1.13 Kontrola wydatków na opiekę społeczną z kredytów państwowych 1933 - 1933 0
6.1.1.14 Różne sprawy dotyczące opieki społecznej 1932 - 1932 0
6.1.2 Referat opieki nad dzieckiem i matką 0
6.1.2.1 Przepisy ogólne w sprawach opieki nad dzieckiem i matką 1922 - 1926 0
6.1.2.2 Zakłady specjalne dla dzieci niedorozwiniętych, przestępczych, moralnie zaniedbanych itp. 1922 - 1939 0
6.1.2.3 Żłobki stałe i dzienne 1925 - 1939 0
6.1.2.4 Ochronki i świetlice 1922 - 1933 0
6.1.2.5 Schroniska i bursy oraz wychowanie dzieci w zakładach opiekuńczych 1922 - 1938 0
6.1.2.6 Kolonie letnie, lecznicze i wypoczynkowe oraz półkolonie 1922 - 1939 0
6.1.2.7 Dożywianie dzieci 1921 - 1938 0
6.1.2.8 Śmiertelność dzieci w zakładach 1930 - 1938 0
6.1.2.9 Subwencje dla zakładów opiekuńczych 1921 - 1939 0
6.1.2.10 Ewidencja dzieci pozostających na utrzymaniu Państwa 1923 - 1939 0
6.1.2.11 Poszukiwanie dzieci i ich rodzin 1923 - 1926 0
6.1.2.12 Sprawy ewidencji dzieci o nieustalonej przynależności gminnej 1927 - 1930 0
6.1.2.13 Opieka nad majątkiem małoletnich 1923 - 1925 0
6.1.2.14 Stowarzyszenia opiekujące się dziećmi 1920 - 1939 0
6.1.2.15 Lustracje zakładów opieki nad dzieckiem 1922 - 1939 0
6.1.2.16 Różne sprawy opieki nad dzieckiem i matką 1938 - 1939 0
6.1.3 Referat opieki nad dorosłymi 0
6.1.3.1 Inwalidzi wojenni 1924 - 1937 0
6.1.3.2 Kaleki, upośledzeni umysłowo i niezdolni do pracy 1920 - 1939 0
6.1.3.3 Repatrianci i wychodźcy, opieka nad cudzoziemcami i azylantami 1920 - 1939 0
6.1.3.4 Zwalczanie handlu kobietami i dziećmi (misje dworcowe, schroniska przejściowe) 1922 - 1939 0
6.1.3.5 Walka z włóczęgostwem i żebractwem 1928 - 1937 0
6.1.3.6 Domy pracy przymusowej, przytułki dla niezdolnych do pracy włóczęgów i żebraków 1924 - 1939 0
6.1.3.7 Pomoc w wypadkach klęsk żywiołowych 1934 - 1936 0
6.1.3.8 Opieka zakładowa nad dorosłymi 1922 - 1939 0
6.1.3.9 Subwencje państwowe na opiekę nad dorosłymi 1922 - 1934 0
6.1.3.10 Weterani powstań narodowych 1920 - 1933 0
6.1.3.11 Opieka nad byłymi więźniami i rodzinami więźniów 1922 - 1926 0
6.1.3.12 Interwencje w sprawach ubezpieczeń społecznych 1920 - 1934 0
6.1.4 Referat pośrednictwa pracy 0
6.1.4.1 Przepisy ogólne w sprawach pośrednictwa pracy i walki z bezrobociem 1919 - 1934 0
6.1.4.2 Nadzór nad działalnością biur pośrednictwa pracy 1919 - 1939 0
6.1.4.3 Sprawozdania miesięczne biur pośrednictwa pracy 1920 - 1939 0
6.1.4.4 Akcja clearingowa 1919 - 1931 0
6.1.4.5 Sprawy migracji 1920 - 1939 0
6.1.4.6 Społeczne pośrednictwo pracy 1926 - 1939 0
6.1.4.7 Zarobkowe pośrednictwo pracy 1922 - 1939 0
6.1.4.8 Akcja ubezpieczeniowa na wypadek braku pracy (Fundusz Bezrobocia i Fundusz Pracy, przekazywanie czynności zastępczych Funduszu Bezrobocia związkom samorządowym 1924 - 1937 0
6.1.4.9 Ochrona rynku pracy, doniesienia karne na pracodawców 1920 - 1939 0
6.1.4.10 Państwowa akcja pomocy bezrobotnym, subwencje i pożyczki dla samorządów na akcję łagodzenia bezrobocia 1919 - 1939 0
6.1.4.11 Roboty publiczne dla zatrudnienia bezrobotnych 1919 - 1939 0
6.1.4.12 Komitet pomocy bezrobotnym 1922 - 1939 0
6.1.4.13 Raporty tygodniowe o stanie bezrobocia 1920 - 1939 0
6.1.5 Referat inwalidów wojennych 0
6.1.5.1 Przepisy ogólne w sprawach inwalidów wojennych 1920 - 1936 0
6.1.5.2 Nadzór na działalnością referatów spraw inwalidów wojennych przy starostwach (lustracje) 1923 - 1939 0
6.1.5.3 Statystyka inwalidów wojennych, rejestracja inwalidów wojennych 1920 - 1938 0
6.1.5.4 Szkolenia i reedukacja inwalidów wojennych 1921 - 1936 0
6.1.5.5 Opieka nad sierotami po inwalidach wojennych i pozostałymi po inwalidach wojennych 1923 - 1931 0
6.1.5.6 Kapitalizacja rent inwalidów wojennych 1915 - 1931 0
6.1.5.7 Zapośredniczanie do pracy ciężko poszkodowanych inwalidów wojennych 1922 - 1934 0
6.1.5.8 Opinie w sprawach pożyczek dla inwalidów wojennych 1927 - 1931 0
6.1.5.9 Opinie w sprawach nadawania ziemi i koncesji monopolowych 1924 - 1930 0
6.1.5.10 Zrzeszenia i związki inwalidów wojennych 1922 - 1923 0
6.1.5.11 Opieka zakładowa nad inwalidami wojennymi 1922 - 1936 0
6.1.5.12 Inwalidzi wojenni ociemniali 1922 - 1934 0
6.1.5.13 Azylanci, inwalidzi wojsk sprzymierzonych 1922 - 1929 0
6.1.5.14 Oficerowie inwalidzi 1930 - 1931 0
6.1.5.15 Przekazywanie kredytów na opiekę nad inwalidami wojennymi 1935 - 1937 0
6.1.5.16 Sprawy wypłaty zaległego zaopatrzenia, odwołania w sprawie kosztów postępowania rewizyjno - lekarskiego i podróży inwalidów wojennych, interwencje w innych urzędach w sprawach zaopatrzeniowych 1920 - 1939 0
6.1.5.17 Skład osobowy inwalidzkiej komisji odwoławczej, odwołania od orzeczeń I instancji 1929 - 1938 0
6.2 Oddział Zdrowia 0
6.2.1 Referat organizacji nadzoru nad personelem lekarskim i pomocniczym 0
6.2.1.1 Przepisy ogólne w sprawach nadzoru nad personelem lekarskim i pomocniczym 1919 - 1937 0
6.2.1.2 Sprawy nadzoru nad lekarzami powiatowymi (inspekcje) 1919 - 1938 0
6.2.1.3 Opiniowanie w sprawach orzeczeń lekarskich 0
6.2.1.3 Sprawy komisji poborowych 1931 - 1937 0
6.2.1.4 Komisje lekarskie I i II instancji dla spraw emerytalnych 1924 - 1931 0
6.2.1.5 Sprawy nadzoru nad działalnością sanitarną władz i organów samorządowych 1924 - 1925 0
6.2.1.6 Rejestracja personelu pomocniczego 1920 - 1939 0
6.2.1.7 Sprawy fachowego nadzoru nad lekarzami wolno - praktykującymi i personelem pomocniczym, taryfy 1919 - 1939 0
6.2.1.8 Sprawy biegłych i sprawy sądowo - lekarskie 1920 - 1933 0
6.2.1.9 Partactwo lekarskie i personelu pomocniczego 1919 - 1936 0
6.2.1.10 Sprawozdania periodyczne 1920 - 1939 0
6.2.1.11 Zjazdy I i II instancji 1923 - 1939 0
6.2.1.12 Różne, w tym statystyka lekarzy 1912 - 1939 0
6.2.2 Referat zakładów leczniczych 0
6.2.2.1 Szpitale (statuty i taryfy) 1918 - 1938 0
6.2.2.2 Lecznice 1926 - 1929 0
6.2.2.3 Sanatoria specjalne 1920 - 1939 0
6.2.2.4 Przychodnie, ośrodki zdrowia i pogotowia ratunkowe 1920 - 1939 0
6.2.2.5 Ubezpieczalnie społeczne 1920 - 1939 0
6.2.2.6 Inspekcje zakładów leczniczych 1925 - 1937 0
6.2.3 Referat uzdrowisk 1920 - 1939 0
6.2.4 Referat walki z chorobami 0
6.2.4.1 Przepisy ogólne w sprawach walki chorobami 1923 - 1937 0
6.2.4.2 Ostre choroby zakaźne 1920 - 1939 0
6.2.4.3 Profilaktyka, szczepienia ochronne doroczne i doraźne 1920 - 1939 0
6.2.4.4 Dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, kwarantanna, badania bakteriologiczne 1920 - 1926 0
6.2.4.5 Choroby społeczne: gruźlica, jaglica, alkoholizm, choroby weneryczne itd. - przychodnie, ośrodki zdrowia i stacje opieki nad matką i dzieckiem 1920 - 1939 0
6.2.4.6 Choroby zawodowe 1933 - 1933 0
6.2.4.7 Inne choroby 1925 - 1926 0
6.2.4.8 Statystyka walki z chorobami 1920 - 1939 0
6.2.5 Referat higieny społecznej 0
6.2.5.1 Higiena szkolna, kolejowa, więzień, zawodowa 1920 - 1932 0
6.2.5.2 Nadzór lekarski nad wychowaniem fizycznym - sport i gimnastyka 1921 - 1928 0
6.2.5.3 Ruch naturalny ludności 1935 - 1938 0
6.2.5.4 Różne 1920 - 1929 0
6.2.6 Referat sanitarny 0
6.2.6.1 Przepisy ogólne 1920 - 1936 0
6.2.6.2 Nadzór sanitarny nad stanem miast i wsi (drogi, woda, usuwanie nieczystości) 1920 - 1937 0
6.2.6.3 Nadzór sanitarny nad domami, podwórzami i lokalami publicznymi 1922 - 1936 0
6.2.6.4 Grzebanie, ekshumacja, przewóz zwłok 1929 - 1930 0
6.2.6.5 Sprawy sanitarno - przemysłowe 1926 - 1939 0
6.2.6.6 Nadzór nad wytworem i sprzedażą artykułów żywnościowych i przedmiotów użytku 1920 - 1939 0
6.2.7 Referat pomocy lekarskiej dla pracowników państwowych 1921 - 1938 0
6.2.8 Referat farmaceutyczny 0
6.2.8.1 Przepisy ogólne w sprawach farmaceutycznych 1920 - 1922 0
6.2.8.2 Koncesjonowanie aptek, nadzór nad aptekami i personelem aptekarskim, nadzór nad drogeriami i składami farb trujących, egzamin personelu drogerii 1920 - 1939 0
6.2.8.3 Wytwórnie napojów gazowanych i wód mineralnych 1922 - 1929 0
6.2.8.4 Obrót środkami leczniczymi 1920 - 1939 0
6.2.8.5 Różne 1926 - 1937 0
7 Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych 0
7.1 Oddział Rolnictwa 0
7.1.1 Przepisy ogólne 1896 - 1939 0
7.1.2 Pomorska Izbą Rolniczą - organizacja, posiedzenia, sprawy finansowe i inne 1920 - 1939 0
7.1.3 Sprawy ustroju Pomorskiej Izby Rolniczej 0
7.1.3 Budżety komunalne ze stanowiska potrzeb rolnictwa, leśnictwa i weterynarii 1930 - 1939 0
7.1.4 Sprawy posiedzeń Pomorskiej Izby Rolniczej 0
7.1.4 Organizacje rolnicze (wojewódzkie i społeczne) 1920 - 1939 0
7.1.5 Spółdzielczość rolnicza 1929 - 1938 0
7.1.5 Sprawy budżetu Pomorskiej Izby Rolniczej 0
7.1.6 Sprawy organizacji obrotu produktami rolnymi 1921 - 1939 0
7.1.6 Lustracje Pomorskiej Izby Rolniczej 0
7.1.7 Wystawy i pokazy rolnicze 1925 - 1939 0
7.1.8 Sprawy pomocy poszkodowanym przez klęski żywiołowe 1924 - 1937 0
7.1.9 Sprawy społecznych organizacji rolniczych 0
7.1.9 Organizacja akcji finansowo- rolnej 1926 - 1926 0
7.1.10 Nadzór nad instruktorami rolnymi 0
7.1.10 Samorządowe, prywatne i państwowe szkoły rolnicze 1921 - 1931 0
7.1.11 Organizacje gospodarstw przodowniczych i mniejszych 1934 - 1939 0
7.1.12 Sprawy przysposobienia rolniczego młodzieży wiejskiej 1929 - 1931 0
7.1.12 Współdziałanie ze spółdzielniami rolniczymi 0
7.1.13 Sprawy prac oświatowo - rolniczych wśród kobiet wiejskich 1934 - 1937 0
7.1.13 Ewidencja spółdzielni 0
7.1.14 Oświata pozaszkolna w zakresie rolnictwa (konkursy, kursy, wycieczki, radio itp.) 1926 - 1930 0
7.1.14 Organizacja młodzieży wiejskiej 0
7.1.15 Współdziałanie z instytucjami kredytowymi 0
7.1.15 Zakłady, koła doświadczalne i doświadczalnictwo 1934 - 1934 0
7.1.16 Sprawy ogrodnictwa, sadownictwa, warzywnictwa, szkółkarstwa, uprawy specjalne 1923 - 1939 0
7.1.17 Obrót produktami rolnymi z Wolnym Miastem Gdańskiem 0
7.1.17 Ochrona roślin, walka ze szkodnikami roślinnymi, zwierzęcymi, rakiem ziemniaczanym 1917 - 1938 0
7.1.18 Fundacje pochodzące z zapisów i darowizn 0
7.1.18 Sprawy przemysłu rolnego opartego na wytwórczości roślinnej (cukrownictwo, gorzelnictwo, krochmalnictwo, syropiarnie, płatkarstwo, młynarstwo, przetwórstwo owocowe i warzywne) 1923 - 1939 0
7.1.19 Maszyny rolnicze 1921 - 1922 0
7.1.19 Zjazdy i posiedzenia związane z rolnictwem 0
7.1.20 Nawozy sztuczne 1921 - 1925 0
7.1.21 Nadzór nad hodowlą koni 1921 - 1935 0
7.1.21 Inspekcje referatów rolnych w zakresie oddziału 0
7.1.22 Hodowla zwierząt (bydła, świń, owiec, kóz, drobiu, gołębi, zwierząt futerkowych), pszczelarstwo i jedwabnictwo 1927 - 1931 0
7.1.23 Sprawy mleczarstwa, serowarstwa, jajczarstwa 1931 - 1931 0
7.1.24 Statystyka 1920 - 1939 0
7.1.25 Statystyka ziemiopłodów 1926 - 1939 0
7.1.26 Statystyka zwierząt 1920 - 1931 0
7.1.27 Przepisy ogólne dotyczące rybactwa, ochrony ryb i straży rybackiej 1920 - 1927 0
7.1.28 Sprawy hodowli ryb i zagospodarowania wód rybnych 1920 - 1942 0
7.1.29 Zarząd i nadzór nad gospodarką rybną w wodach otwartych (obwody i spółki rybackie) 1921 - 1939 0
7.1.29 Sprawy nasiennictwa 0
7.1.30 Sprawy przemysłu rybackiego i rybactwo morskie 1920 - 1930 0
7.1.31 Koła doświadczalne 0
7.1.31 Sprawy społeczne i oświatowe związane z rybactwem 1921 - 1930 0
7.1.32 Pole doświadczalne w Kończewicach 0
7.1.33 Karty rybackie i karty wędkarskie 1922 - 1928 0
7.1.33 Wzorowe fermy reprodukcyjne 0
7.1.34 Różne sprawy rolnictwa 1920 - 1937 0
7.1.34 Łąki, pastwiska, pasze 0
7.1.36 Uprawy specjalne 0
7.1.38 Walka ze szkodnikami roślinnymi 0
7.1.39 Walka ze szkodnikami zwierzęcymi 0
7.1.40 Walka z rakiem ziemniaczanym 0
7.1.45 Nadzór nad ogierami 0
7.1.46 Rejestracja klaczy zarodowych 0
7.1.48 Nadzór nad buhajami 0
7.1.49 Hodowla świń 0
7.1.50 Hodowla owiec i kóz 0
7.1.51 Hodowla drobiu 0
7.1.52 Hodowla gołębi 0
7.1.53 Hodowla zwierząt futerkowych 0
7.1.54 Pszczelarstwo i jedwabnictwo 0
7.1.57 Statystyka ziemiopłodów 0
7.1.60 Mobilizacja produkcji rolnej dla celów obrony Państwa 0
7.1.62 Sprawy ochrony ryb i straży rybackiej 0
7.1.66 Sprawy ochrony od szkodliwego użytkowania wód 0
7.1.67 Sprawy walki z chorobami i szkodnikami ryb 0
7.1.68 Sprawy doświadczalnictwa rybackiego 0
7.1.70 Statystyka rybacka 0
7.2 Oddział Urządzeń Rolnych 1920 - 1939 0
7.2.1 Przepisy ogólne 1921 - 1938 0
7.2.2 Obrót nieruchomościami ziemskimi ponad 300 ha 1931 - 1939 0
7.2.3 Rozpoznawanie odwołań od orzeczeń starostów w sprawach obrotu ziemią 1920 - 1939 0
7.2.4 Sprawy osad rentowych w trybie nadzoru, sprawy waloryzacji rent 0
7.2.5 Przewłaszczenia osad anulacyjnych kat. B i C w trybie prywatno - prawnym 1911 - 1939 0
7.2.5 Sprawy waloryzacji rent 0
7.2.6 Nabycie nieruchomości z przymusowych licytacji 1920 - 1939 0
7.2.7 Sprawy pierwokupów i odkupów 1920 - 1939 0
7.2.8 Korespondencja ogólna w sprawach zapasu ziemi państwowej na cele reformy rolnej, projekty planów parcelacyjnych 1922 - 1939 0
7.2.9 Wykazy imienne majątków przeznaczonych do przymusowego wykupu 1926 - 1939 0
7.2.9 Sprawy odkupów 0
7.2.10 Orzecznictwo w sprawach wyłączeń rolnych od obowiązku parcelacyjnego 1921 - 1939 0
7.2.10 Sprawy regulacji hipotek na majątkach państwowych 0
7.2.11 Administracja przejściowa majątków państwowych 1908 - 1939 0
7.2.12 Projekty planów parcelacyjnych 0
7.2.12 Przymusowy wykup nieruchomości ziemskich na cele reformy rolnej 1912 - 1944 0
7.2.13 Przyjmowanie gruntów na własność Państwa za niektóre należności pieniężne (Rozporządzenie Prezydenta RP z 28 X 1933 r.), przyjmowanie darowizn i nabywania z różnych tytułów (oprócz pierwokupu i odkupu) na podstawie art. 8 ustawy o wykonaniu reformy rolnej 1920 - 1939 0
7.2.14 Korespondencja ogólna w sprawach wyłączeń rolnych od obowiązku parcelacyjnego z art. 4 i 5 0
7.2.14 Zamiany gruntów na podstawie art. 92 ustawy o wykonaniu reformy rolnej 1922 - 1939 0
7.2.15 Ustalenie sfery interesów mieszkaniowych miast i osad fabrycznych i opiniowanie w sprawach granic administracyjnych miast, korespondencja w sprawach zmiany użytków rolnych na leśnei wodne 1930 - 1939 0
7.2.16 Zarządzenia oraz korespondencja ogólna w sprawach likwidacji tak zwanego drobnego zapasu ziemi 1918 - 1993 0
7.2.17 Sprawy przeszacowania sprzedanych działek gruntu 1905 - 1939 0
7.2.19 Korespondencja ogólna związana z nadzorem nad nieprzewłaszczonymi działkami gruntu 1928 - 1939 0
7.2.19 Sprawy przyjmowania darowizn i nabywania z różnych tytułów 9prócz pierwokupu i odkupów) na podstawie art. 8 ustawy o wykonaniu reformy rolnej 0
7.2.20 Plan pracy parcelacji gruntów państwowych i korespondencja w tych sprawach 1931 - 1939 0
7.2.21 Orzecznictwo w sprawach zatwierdzania projektów parcelacyjnych i wykazów nabywców 0
7.2.21 Likwidacja stosunków dzierżawnych w przeznaczonych do parcelacji majątkach 0
7.2.22 Sprawy nadzoru nad parcelacją przez Państwowy Bank Rolny 1928 - 1939 0
7.2.23 Korespondencja w sprawach zmiany użytków rolnych na leśne i wodne 0
7.2.23 Korespondencja ogólna w sprawach parcelacji prywatnej, odwołania od orzeczeń I instancji w sprawach parcelacji prywatnej 1924 - 1939 0
7.2.24 Korespondencja w sprawach zmiany użytków rolnych na leśne i wodne 0
7.2.24 Sprawy parcelacji oddłużeniowej i segregacji wierzytelności 1932 - 1939 0
7.2.25 Sprawy uregulowania tytułu własności gruntów oddanych w drodzie parcelacji w trybie ustway z dnia 28.03.1933 r. 1923 - 1939 0
7.2.26 Sprawy udzielania upoważnień do wykonania parcelacji 1922 - 1939 0
7.2.27 Zabudowa osad - sprawy związane z uwłaszczeniem drobnych dzierżawców i wykupem dzierżaw podlegających ochronie oraz orzecznictwo w tych sprawach, przetargi, remonty, pomoc kredytowa, korespondencja z osadnikami 1919 - 1940 0
7.2.31 Korespondencja ogolna w sprawie nabycia gruntu z parcelacji rządowej 0
7.2.33 Odwołania od orzeczeń I instancji w sprawach parcelacji prywatnej 0
7.2.38 Sprawy przetargów na zabudowę osad oraz wydanie prac (dotyczące zabudowy osad według miejscowości) 0
7.2.39 Sprawy pomocy kredytowej przy zabudowie osiedli, materiały do budżetu, wykonanie budżetu i zatwierdzenie list pożyczkowych 0
7.2.40 Ogólna korespondencja z osadnikami w sprawach budowlanych (oprócz sprawy pomocy kredytowej na zabudowę) 0
7.2.41 Zarządzenia i okólniki Ministerstwa oraz korespondencja z Ministerstwem w sprawach zabudowy 0
7.2.42 Oferty, cenniki, prospekty, ogłoszenia itp. w sprawach budowlanych 0
7.3 Oddział Pomiarów Rolnych 1912 - 1939 0
7.4 Oddział Wodno - Melioracyjny 0
7.5 Oddział Finansowy 0
7.6 Inspektorat Ochrony Lasów 0
7.7 Inspektorat Weterynarii 0
7.8 Oddział Aprowizacyjny 0
8 Wydział Komunikacyjno - Budowlany 0
8.1 Oddział Drogowy 0
8.1.1 Referat dróg i mostów 0
8.1.2 Referat pojazdów mechanicznych 0
8.1.3 Referat funduszu drogowego 0
8.1.4 Referat turystyki 0
8.2 Oddział Budowlany 0
8.2.1 Referat ogólno - budowlany 0
8.2.2 Referat budowy i remontów budynków państwowych 0
8.2.3 Referat administracji budynków i placów państwowych 0
8.2.4 Referat policji budowlanej 0
8.2.5 Referat urbanistyczny 0
8.2.6 Referat techniki sanitarnej 0
8.2.7 Referat pomiarowy 0
8.2.8 Referat kultury i sztuki 0
8.2.9 Referat grobownictwa wojennego 0
9 Wydział Dróg Wodnych 0
9.1 Oddział Ogólno - Wodny 0
9.1.1 Referat ogólny 0
9.1.2 Referat budżetowy 0
9.1.3 Referat prawny 0
9.1.4 Referat administracji gruntów państwowych 0
9.1.5 Referat ubezpieczeń społecznych 0
9.1.6 Referat administracji budynków państwowych i telefonicznych? 0
9.1.7 Referat przewozów państwowych 0
9.2 Oddział Regulacji Rzek 0
9.2.1 Referat ogólny 0
9.2.2 Referat pomiarów i studiów 0
9.2.3 Referat budowlany 0
9.3 Oddział Mechaniczno - Nurtowy 0
9.3.1 Referat ogólny 0
9.3.2 Referat budowy, przebudowy i konserwacji taboru 0
9.3.3 Referat eksploatacji taboru 0
9.3.4 Referat odbioru kotłów 0
9.3.5 Referat nurtowy ogólny 0
9.3.6 Referat utrzymania szlaku żeglugowego i urządzeń żeglugowych 0
9.3.7 Referat inspekcji i kontroli opłat żeglugowych 0
9.3.8 Referat rejestracji statków i łodzi 0
9.3.9 Referat ochrony przeciwlodowej i przeciwpowodziowej 0