Starostwo Powiatowe w Tucholi

Sygnatura
6/22/0
Daty skrajne
[1903-1916] 1920-1939
Liczba serii
87
Liczba skanów
0
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Referat Ogólno-Organizacyjny 0
1.1 Sprawy organizacyjne 1920 - 1939 0
1.2 Sprawy finansowo-gospodarcze starostwa 1920 - 1939 0
1.3 Sprawy personalne 1920 - 1939 0
1.4 Stosunek do władz samorządowych i urzędów niezespolonych ze starostwem 1920 - 1938 0
1.5 Sprawy reprezentacyjne 1927 - 1939 0
1.6 Odznaczenia i pochwały 1924 - 1939 0
1.7 Przejęcia powiatu, podział administracyjny, statystyka i historia 1920 - 1939 0
1.8 Sprawy administracyjno-prawne 0
1.8.1 Nadanie obywatelstwa i zwalnienie z obywatelstwa 1909 - 1939 0
1.8.2 Opcje 1916 - 1939 0
1.8.3 Emigracja i imigracja 1920 - 1939 0
1.8.4 Ruch ludności, urzędy stanu cywilnego 1921 - 1938 0
1.8.5 Przewłaszczenia 1920 - 1939 0
1.8.6 Rózne sprawy administracyjne, punkty trygonometryczne 1920 - 1938 0
1.9 Oświata, kultura i sprawy wyznaniowe 0
1.9.1 Oświata 1923 - 1939 0
1.9.2 Kultura 1920 - 1939 0
1.9.3 Sprawy wyznaniowe 1921 - 1939 0
1.10 Opieka i pomoc społeczna 0
1.10.1 Opieka i ubezpieczenia 1920 - 1939 0
1.10.2 Renty inwalidzkie 1923 - 1939 0
2 Referat Administracyjno-Karny 1914 - 1939 0
3 Referat Bezpieczeństwa 1920 - 1939 0
3.1 Policja, sądy, przestępczość 1919 - 1939 0
3.2 Sprawozdania i raporty sytuacyjne 1920 - 1939 0
3.3 Akcje społeczne, obchody uroczystości, imprezy, kwesty 1920 - 1939 0
3.4 Zgromadzenia, wiece 1927 - 1938 0
3.5 Bezrobocie, strajki, ruch komunistyczny 1920 - 1939 0
3.6 Mniejszości narodowe i ruch niemiecki 1918 - 1939 0
3.7 Towarzystwa, związki stowarzyszeń 1920 - 1939 0
3.8 Związki zawodowe i ruch zawodowy 1920 - 1939 0
3.9 Sprawy graniczne 1920 - 1939 0
3.10 Prasa 1920 - 1939 0
3.11 Wybory do Sejmu, Senatu, ciał i urzędów samorządowych 1920 - 1939 0
3.12 Poszukiwania, opinie, świadectwa 1920 - 1939 0
3.13 Różne odezwy, sprawy dyplomatyczne, traktat wersalski 1920 - 1939 0
4 Referat Wojskowy 0
4.1 Pobór, ćwiczenia, mobilizacja, kwaterunek, obrona przeciwlotnicza 1919 - 1939 0
4.2 Wychowania fizyczne, przysposobnienie, sport i turystyka 1924 - 1939 0
5 Referat Zdrowia 0
5.1 Ogólne i sprawozdawczość 1920 - 1938 0
5.2 Personalne 1920 - 1936 0
5.3 Apteki, partactwo lecznicze i orzecznictwo 1913 - 1937 0
5.4 Szpitale, zakłady, stacje opieki, poradnie 1922 - 1939 0
5.5 Choroby 1920 - 1939 0
5.6 Higiena i kontrola sanitarna 1920 - 1939 0
5.7 Cmentarze, spisy spraw 1919 - 1937 0
6 Referat Weterynaryjny 0
6.1 Sprawy ogólne i statystyka 1920 - 1938 0
6.2 Opieka nad zwierzętami i zwalczanie chorób 1928 - 1939 0
6.3 Nadzór weterynatyjny 1920 - 1939 0
6.4 Rakarnie, rzeźnie, ogiery, wywóz zwierząt, inwentarz 1919 - 1939 0
7 Referat Przemysłu i Handlu 1920 - 1939 0
7.1 Handel i przemysł nielegalny 1920 - 1939 0
7.2 Mleczarnie, młyny, gorzelnie 1927 - 1939 0
7.3 Zakłady przemysłowe 1925 - 1939 0
7.4 Sprawozdawczość i statystyka 1922 - 1939 0
7.5 Sprawy budowlane 1921 - 1939 0
7.6 Komunikacja, łączność, pojazdy 1920 - 1939 0
7.7 Rzemiosło 1920 - 1939 0
7.8 Kominiarstwo 1916 - 1936 0
7.9 Handel 1920 - 1939 0
7.10 Aprowizacja 1920 - 1939 0
7.11 Ceny i zwalczanie drożyzny 1921 - 1939 0
7.12 Wystawy i targi 1920 - 1938 0
7.13 Biura próśb i podań 1931 - 1939 0
8 Referat Rolnictwa i Refrom Rolnych 0
8.1 Rolnictwo 1919 - 1939 0
8.1.1 Produkcja rolna i hodowla zwierząt 1920 - 1939 0
8.1.2 Pomoc dla rolnictwa,kredyty i pożyczki 1927 - 1939 0
8.1.3 Izba i Rada Rolnicza 1920 - 1939 0
8.2 Reforma rolna 1921 - 1939 0
8.2.1 Wyłączenia 1935 - 1939 0
8.2.2 Pierwokup, przymusowy wykup, egzekucje i przetargi 1930 - 1939 0
8.2.3 Parcelacja majątków 1920 - 1939 0
8.2.4 Osady anulacyjne i likwidacyjne 1903 - 1947 0
8.2.5 Osady inne 1918 - 1999 0
8.2.6 Spisy akt, spisy spraw majątków, osad, akt i spraw 1925 - 1939 0
9 Referat Ochrony Lasów 0
9.1 Gospodarka leśna 1920 - 1939 0
9.2 Lasy prywatne 1923 - 1939 0
9.3 Łowiectwo 1920 - 1939 0
10 Referat Wodno-Melioracyjny 0
10.1 Sprawy melioracyjne 1920 - 1947 0
10.2 Uprawnienia wodne 1921 - 1939 0
10.3 Rybołówstwo 1920 - 1939 0