"Miastoprojekt" Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego w Szczecinie

Sygnatura
65/450/0
Daty skrajne
1950-2006
Liczba serii
44
Liczba skanów
0
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów
1 Organizacja 0
1.1 Organizacja Biura - regulaminy organizacyjne 1964 - 1988 0
1.2 Organizacja Biura - inne materiały dot. organizacji 1976 - 2005 0
1.3 Akty rejestracyjne Biura 1964 - 2006 0
1.4 Akty normatywne 1962 - 1993 0
1.5 Protokoły narad - Szczecińskie Zjednoczenie Budownictwa 1978 - 1981 0
1.6 Protokoły narad - Rada Techniczno-Ekonomiczna 1972 - 1981 0
1.7 Protokoły narad - inne 1973 - 1990 0
1.10 Regulaminy i instrukcje - regulaminy pracy 1975 - 1976 0
1.11 Regulaminy i instrukcje - normatywy kancelaryjno-archiwalne 1976 - 1999 0
1.12 Regulaminy i instrukcje - regulaminy premiowania i wynagardzania 1975 - 1978 0
1.13 Regulaminy i instrukcje - inne 1964 - 1992 0
1.17 Kontrole Biura - ewidencja kontroli 1961 - 2003 0
1.18 Kontrole Biura 1960 - 2005 0
1.30 Zakładowy system wynagradzania pracowników 1988 - 1999 0
1.40 Archiwum zakładowe 1995 - 2004 0
1.50 Administrowanie nieruchomościami należącymi do Biura 1970 - 2005 0
1.60 Inne opracowania 0
5 Planowanie 0
5.1 Plany perspetywiczne i wieloletnie 1974 - 1976 0
5.3 Roczne plany techniczno-ekonomiczne 1973 - 1982 0
5.5 Plany finansowe 1974 - 1988 0
10 Sprawozdawczość 0
10.20 Analizy ekonomiczne działalności 1967 - 1972 0
10.25 Sprawozdania z przebiegu wykonania prac projektowych 1972 - 1981 0
10.28 Sprawozdania inwestycyjne 1977 - 1990 0
10.30 Sprawozdania o stanie zatrudnienia i wynagrodzeniach 1971 - 2006 0
10.31 Sprawozdania z produkcji i funduszu płac 1975 - 1981 0
10.32 Sprawozdania z podnoszenia kwalifikacji zawodowych 1976 - 1986 0
10.33 Spis kadrowy 1977 - 1983 0
10.34 Roczne ankiety przedsiębiorstwa 1994 - 2006 0
10.35 Bilanse i sprawozdania finansowe - roczne 1951 - 2006 0
10.36 Sprawozdania finansowe - miesięczne 1975 - 2006 0
10.38 Sprawozdania z działalności socjalno-bytowej 1972 - 1982 0
10.40 Sprawozdania Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 1962 - 1984 0
18 Patenty. Świadectwa ochronne 1970 - 1971 0
19 Materiały b. Kancelarii Tajnej 1950 - 1967 0
20 Rada Zakładowa, Rada Pracownicza i Samorząd Pracowniczy 0
20.2 Rada Pracownicza - protokoły posiedzeń 1988 - 2001 0
20.4 Rada Pracownicza - sprawozdania z działalności 1981 - 1981 0
20.10 Rada Zakładowa - sprawozdania finansowe 1975 - 1981 0
20.20 Samorząd Pracowniczy - organizacja 1983 - 1983 0
20.21 Samorząd Pracowniczy - wybory 1981 - 1994 0
20.22 Samorząd Pracowniczy - protokoły posiedzeń 0