Starostwo Powiatowe w Świeciu

Unterschrift
6/18/0
Anzahl der Serien
33
Anzahl der Scans
35977

Inhalt:

1. Referat Ogólny: sprawy reprezentacyjne, odznaczenia, uroczystości państwowe, wybory gminne, akcje społeczne 2. Referat Ogólno-Administracyjny: organizacja, podział terytorialny, zjazdy starostów, sprawy usc 3. Referat Administracyjno-Prawny: sprawy obywatelstwa, zmiany nazwisk, spisy ludności, sprawy wyznaniowe i szkolne, kultura i sztuka 4. Referat Administracyjno-Gospodarczy: sytuacja handlu, przemysłu i rzemiosła, ewidencja i budowa zakładów, elektryfikacja powiatu, budowa portów, nauka w rzemiośle i przemyśle, korporacje rzemieślnicze, jarmarki i targi, statystyka produkcji rolnej, rybołówstwo, hodowla, ceny, koleje, kredyty 5. Referat Funduszu Pracy: statystyka stanu zatrudnienia, bezrobocie, zatrudnianie młodocianych, pośrednictwo pracy, emigracje 6. Referat Bezpieczeństwa Publicznego: stan bezpieczeństwa, bezrobocie, rejestr i działalność stowarzyszeń, działalność partii politycznych i związków zawodowych, ruch wywrotowy, sprawy narodowościowe, wybory do Sejmu, Senatu i samorządu, nadzór i konfiskata prasy, sprawy cudzoziemców, ewidencja optantów, nabycia nieruchomości rolnych, działalność policji i straży pożarnej, ochrona granic, ruch graniczny, strajki 7. Referat wojskowy: demobil wojskowy, przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne, ochrona przeciwlotnicza i gazowa, przysposobienie wojskowe kobiet, jeńcy wojenni i cywilni 8. Referat Administracyjno-Karny: postępowania dyscyplinarne, zażalenia 9. Referat Opieki Społecznej: zakłady opiekuńczo-wychowawcze, personel, pomoc dla bezrobotnych i reemigrantów, kasy chorych 10. Referat Zdrowia: stan sanitarny, zakłady lecznicze i ambulatoryjne, apteki, drogerie, personel, szczepienia ochronne, choroby zakaźne 11. Referat Inwalidów Wojennych: renty, zatrudnianie inwalidów 12. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: zarządzenia i okólniki, statystyka rolna, grunty państwowe i obszary dworskie, nieużytki, organizacje rolnicze, działalność komisarzy ziemskich, parcelacja poszczególnych majątków, przewłaszczenia nieruchomości rolnych, nabycie i sprzedaż osad, likwidacja majątków niemieckich, pierwokup, przymusowy wykup, obrót nieruchomościami, cesje praw do działek, obciążenia nieruchomości, renty i pożyczki, zalesienia 13. Referat Ochrony Lasów: działalność policji leśnej i polnej, zalesienia, danina lasowa 14. Referat Wodno-Melioracyjny: spółki wodne, melioracyjne i drenarskie, związki wałowe, kredyty, uprawnienia wodne, przewozy rzeczne, budowa tam, grobli, wałów ochronnych, zanieczyszczenia wód, sprawy sporne 15. Referat Weterynaryjny: statystyka chorób, personel, badanie mięsa

Die Geschichte des Schöpfers:

Starostwo Powiatowe w Świeciu rozpoczęło działalność w 1920 r. na mocy dekretu ministra byłej dzielnicy pruskiej z 1 VIII 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej. Było urzędem ogólnej administracji państwowej szczebla powiatowego, ze starostą jako przedstawicielem rządu i szefem ogólnej administracji publicznej na czele. Starosta przewodniczył sejmikowi powiatowemu i był przewodniczącym wydziału powiatowego. Ponadto był wykonawcą zleceń wojewody, służbowym zwierzchnikiem władz i urzędów na terenie powiatu, organem zarządzającym, orzekającym i rozstrzygającym. Na mocy rozporządzenia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 19 I 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej zunifikowano administrację ogólną byłej dzielnicy pruskiej z administracją ogólną pozostałych ziem polskich. W 1930 r. utworzono urząd stałego zastępcy starosty. Starosta kierował całokształtem życia politycznego, gospodarczego i kulturalnego na terenie powiatu.

Extreme Termine:

1920-1939

Einstufung:

administracja ogólna

Name des Schöpfers:

Daten:

1920-1939.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

polski, niemiecki, łaciński

Verfügbarkeit:

Teilweise geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

1926

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

1926

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

19.51

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

19.51

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

baza danych IZA,