Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Duczyminie

Unterschrift
79/214/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
120

Inhalt:

Akta urodzeń, małżeństw i zgonów.

Die Geschichte des Schöpfers:

Obowiązek prowadzenia rejestrów ochrzczonych i małżeństw w Kościele Katolickim wprowadziły uchwały soboru trydenckiego w 1563 r., synod piotrkowski w 1607 r. raz jeszcze potwierdził ten obowiązek, wprowadzając też rejestry bierzmowanych i przyjmujących Najświętszy Sakrament na Wielkanoc. W 1631 r. kolejny synod nałożył obowiązek prowadzenia rejestrów zmarłych. Księgi metrykalne spisywane były po łacinie aż do 1808 r. Na mocy artykułu 69 konstytucji Księstwa Warszawskiego z 22 VII 1807 r. i dekretu króla saskiego i księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r. wprowadzono Kodeks Napoleona, przewidujący powołanie do życia świeckich urzędów stanu cywilnego, które miały być prowadzone w każdej gminie Księstwa Warszawskiego dla wszystkich religii i wyznań łącznie. Mimo że zgodnie z założeniami na czele urzędów stanąć mieli urzędnicy świeccy, jednak w praktyce czynności rejestracji stanu cywilnego nadal wykonywali duchowni. Księgi stanu cywilnego spisywano od 1808 r. w języku polskim w dwóch egzemplarzach, tzw. unikacie i duplikacie. Sytuacja taka istniała do 1825 r., kiedy to wszedł w życie Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego, który złączył akta stanu cywilnego z metrykami kościelnymi poszczególnych wyznań. Przełożony parafii danego wyznania pełnił jednocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego. Dla religii niechrześcijańskich (judaizm, islam) akta stanu cywilnego prowadzić mieli początkowo burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy, a od 1830 r. rabini (dla wyznania mojżeszowego). Począwszy od 1 I 1868 r. do mniej więcej 1916 r. księgi prowadzono w języku rosyjskim, a następnie ponownie w języku polskim. System rejestracji stanu cywilnego wprowadzony w 1825 r. utrzymał się do 1945 r. Dekret z 25 IX 1945 r. (z mocą obowiązującą od 1 I 1946 r.) wprowadził powszechną, państwową i jednolitą dla całego kraju rejestrację stanu cywilnego przez nowe organy administracji państwowej - urzędy stanu cywilnego, którym przekazano wcześniejsze księgi metrykalne do 1946 r. Parafia w Duczyminie powstała w 1496 r. Następnie została przekształcona w filię parafii Krzynowłoga Wielka. Dopiero w 1901 r. ponownie została samodzielną parafią. Obejmuje wsie: Bugzy, Duczymin, Dąbrówka, Dzierzęga, Jedlinka, Nowa Wieś, Rapaty, Wasiły, Zdziwuj Nowy.

Extreme Termine:

1826-1834,1898-1922

Einstufung:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name des Schöpfers:

Daten:

1826-1834, 1898-1922.

Langer Name:

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Duczyminie, pow. Przasnysz

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

rosyjski, polski

Verfügbarkeit:

Vollständig geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

35

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

9

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

1.45

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.45

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Liefer- und Abnahmeliste Tak
Buchbestand genehmigt Tak 9 j.a. sygn. 1-9

Nr mikrofilmu 307700- 307708. Nazwa zespołu została zmieniona uchwałą KM na posiedzeniu 2/2013 z 9.10. 2013 r.