Inspektorat Szkolny w Lidzbarku Warmińskim

Unterschrift
42/641/0
Anzahl der Serien
0
Anzahl der Scans
0

Inhalt:

Projekty organizacji publ. szkół powszechnych, 1946-1950 sygn. 1. Zestawienia Polaków miejscowych, 1946-1947 sygn. 2. Sprawozdania z wizytacji szkół podstawowych i przedszkoli, 1945-1950 sygn. 3-4. Zestawienia powiatowe szkół powszechnych, 1945-1946 sygn. 5. Sprawozdawczość i statystyka dla szkół ogólnokszt. st. Podstawowego, 1948-1949 sygn. 6. Formularze sprawozdawcze dla przedszkoli i zakładów opieki całkowitej dzieci i młodzieży, 1947-1950 sygn. 7-8. Kwestionariusz sprawozdawczo-statystyczny dla bibliotek, 1947 sygn. 9. Arkusze sprawozdawcze z wyników klasyfikacji uczniów, 1949-1951 sygn. 10. Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, protokoły i sprawozdania, protokoły zdawczo-odbiorcze, 1946-1956 sygn. 11-13. Suplement: kwestionariusz sprawozdawczo-statystyczny dla bibliotek, 1949 sygn. 14.

Die Geschichte des Schöpfers:

Inspektorat Szkolny w Lidzbarku Warmińskim został powołany prawdopodobnie w drugiej połowie roku 1945. Działał on na podstawie art. 5 i 6 rozporządzenia Prezydenta R.P. z dnia 4.VII.1933 roku o organizacji obwodowych władz szkolnych (Dz. U. R.P. nr 50, poz. 389) i art. 53 rozporządzenia Prezydenta R.P. z dnia 28.XII.1934 r. o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w niektórych działach administracji państwowej (Dz. U. R.P. nr 110 poz. 976).Na czele biura stał Inspektor Szkolny, mający do pomocy sekretarza i podinspektora. Pierwszym inspektorem szkolnym był Stanisław Rajkowski. Celem powołania Inspektoratów Szkolnych było zorganizowanie szkolnictwa i szerzenie oświaty na terenie powiatu. Inspektorat zajmował się nie tylko samą organizacją szkół lecz również organizowaniem kursów dla analfabetów, kursów repolonizacyjnych, kursów w zakresie szkoły powszechnej dla dorosłych, kursów samokształceniowych, świetlic, zespołów artystycznych, bibliotek, domów dziecka, przedszkoli. Władzą zwierzchnią Inspektoratu było Kuratorium Okręgu Szkolnego Olsztyńskiego w Olsztynie, podległe Ministerstwu Oświaty w Warszawie. Ustawa z dnia 20.III.1950 r. (Dz. U. R.P. nr 14, poz. 130) stanowiła kres działalności Inspektoratów. W czerwcu 1950 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lidzbarku Warmińskim przejeło funkcję nie tylko urzędów administracji państwowej, lecz również urzędy niezespolone m. innymi Inspektorat Szkolny w Lidzbarku.

Extreme Termine:

1945-1950

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1945-1950, 1945-1950.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

14

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

14

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.1

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak
Buchbestand genehmigt Tak