Urząd Stanu Cywilnego w Boninie

Unterschrift
65/599/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
2715

Inhalt:

1. Księgi urodzeń 1874-1921; 2. Księgi małżeństw 1874-1937; 3. Księgi zgonów 1874-1937;

Die Geschichte des Schöpfers:

Powstanie Urzędu Stanu Cywilnego w Boninie było efektem ostrego konfliktu nowo utworzonego cesarstwa (1871) z Kościołem katolickim. Rzecznikiem tzw. walki o kulturę (Kulturkampf) był kanclerz Rzeszy i jednocześnie premier Prus Otto von Bismarck. Jednym z jej elementów było wprowadzenie państwowej rejestracji ruchu naturalnego ludności, urodzeń, zgonów, a także ślubów cywilnych. Najwcześniej wprowadzono nowe ustawodawstwo w Prusach. Na mocy ustawy sejmu pruskiego z 9 III 1874 r. prezesi rejencji we wszystkich prowincjach pruskich zostali zobowiązani do utworzenia na podległych sobie terenach urzędów stanu cywilnego. Placówki te rozpoczęły działalność 1 X 1874 r. Ustawą Sejmu Rzeszy z dnia 6 II 1875 r. świecka rejestracja ruchu naturalnego ludności stała się wiążąca dla całej Rzeszy Niemieckiej. Poszczególny urząd działał na terenie jednej lub więcej gmin. Urzędy stanu cywilnego zostały zobowiązane do prowadzenia ksiąg w trzech seriach: urodzenia, małżeństwa i zgony, sporządzanych w dwóch egzemplarzach: pierwopis (Haupt–Register) i wtóropis (Neben–Register). Ten ostatni po zakończeniu wpisów z danego r. przekazywany był na przechowanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). USC w Boninie istniał do 1945 r. Pod koniec II wojny światowej władze niemieckie przeprowadziły ewakuację części ksiąg (zwłaszcza pierwopisów) ze wschodnich prowincji w głąb Niemiec. Obecnie przechowywane są one w Standesamt I w Berlinie. Po zakończeniu wojny, na Ziemiach Odzyskanych pozostała stosunkowo duża liczba ksiąg w większości wtóropisów. Na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 1976 r. po stuletnim okresie przechowywania księgi USC sukcesywnie są przekazywane od 1978 r. do AP w Szczecinie.

Extreme Termine:

1874-1937

Einstufung:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1937.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Bonin

Sprachen:

niemiecki

Verfügbarkeit:

Vollständig geteilt

Archiveinheiten insgesamt:

176

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

129

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.78

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.66

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Liefer- und Abnahmeliste Nie
Buchbestand genehmigt Tak

Zdigitalizowane i zmikrofilmowane są sygn. 1-111