Urząd Stanu Cywilnego w Godowie

Unterschrift
65/988/0
Anzahl der Serien
3
Anzahl der Scans
1389

Inhalt:

1. Księgi urodzeń 1874-1875, 1878-1879, 1887, 1897, 1899, 1905-1912; 2. Księgi małżeństw 1883-1926; 3. Księgi zgonów 1876, 1879-1892, 1902; 4. Rejestr narodzin i zgonów, o których informacje przekazano do sądu z USC Freiheide [Register über Geburts und Sterbefälle welche eine Anzeige an das Gericht erfordern Standesamt Freiheide], z lat 1877-1881, 1884-1886, 1888-1909 - sygn.52.

Die Geschichte des Schöpfers:

Powstanie Urzędu Stanu Cywilnego w Godowie było efektem ostrego konfliktu nowo utworzonego cesarstwa (1871) z Kościołem katolickim.Jednym z jego elementów było wprowadzenie państwowej rejestracji ruchu naturalnego ludności, urodzeń, zgonów, a także ślubów cywilnych. Najwcześniej wprowadzono nowe ustawodawstwo w Prusach. Na mocy ustawy sejmu pruskiego z 9 III 1874 r. prezesi rejencji we wszystkich prowincjach pruskich zostali zobowiązani do utworzenia na podległych sobie terenach urzędów stanu cywilnego. Placówki te rozpoczęły działalność 1 X 1874 r. Ustawą Sejmu Rzeszy z dnia 6 II 1875 r. świecka rejestracja ruchu naturalnego ludności stała się wiążąca dla całej Rzeszy Niemieckiej. Poszczególne USC działały na terenie jednej lub więcej gmin. Urzędy stanu cywilnego zostały zobowiązane do prowadzenia ksiąg w trzech seriach: urodzenia, małżeństwa i zgony, sporządzanych w dwóch egzemplarzach: pierwopis (Haupt–Register) i wtóropis (Neben–Register). Ten ostatni po zakończeniu wpisów z danego r. przekazywany był na przechowanie do właściwego Sądu Obwodowego (Amtsgericht). Urząd Stanu Cywilnego w Godowie istniał do 1945 r. Pod koniec II wojny światowej władze niemieckie przeprowadziły ewakuację części ksiąg (zwłaszcza pierwopisów) ze wschodnich prowincji w głąb Niemiec. Obecnie przechowywane są one w Standesamt I w Berlinie. Po zakończeniu wojny, na Ziemiach Odzyskanych pozostała stosunkowo duża liczba ksiąg w większości wtóropisów. Na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 1976 r. po stuletnim okresie przechowywania księgi USC sukcesywnie są przekazywane od 1978 r. do AP w Szczecinie.

Extreme Termine:

1874-1926

Einstufung:

Name des Schöpfers:

Daten:

1874-1926.

Langer Name:

Name der Fremdsprache:

Standesamt Freiheide

Sprachen:

Verfügbarkeit:

Archiveinheiten insgesamt:

58

Insgesamt entwickelten Archiveinheiten:

58

Archiveinheiten insgesamt ohne Aufzeichnungen:

0

Aktuelle Materialien insgesamt

0.0

Insgesamt entwickelte aktuelle Materialien

0.4

Aktuelle Materialien insgesamt ohne Aufzeichnungen

0.0

Archiveinheiten insgesamt:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Archiveinheiten insgesamt:

0.0

Gesamtzahl laufender Meter:

0.0

Extreme Daten der nicht archivierten Dokumentation:

Name Steuerbestand uwagi
Buchbestand genehmigt Tak

Zespół częściowo zmikrofilmowany R 13376-13385 sygn.7-9, 26-29, 32