Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
18/1/0 Starostwo Powiatowe w Raciborzu 1768-1943 0 Unroll
I Sprawy rolne: regulacja i likwidacja powinności chłopskich, 1824-1861, sygn. 1-2 II Akta dotyczące Ziemi Hulczyńskiej: sprawy polityczne, finansowe, przekazanie Ziemi Hulczyńskiej Czechosłowacji, 1914-1924, sygn. 3-23 III Sprawy wyznań i oświecenia: budowa i utrzymanie szkół, zatrudnienie i utrzymanie nauczycieli, stowarzyszenia szkolne, szkoły dokształcające, budowa świątyń, stowarzyszenia wyznaniowe, kler, cmentarze, 1768-1927, sygn. 24-125 IV Podział pastwisk we wsi Kamin, 1874-1882, sygn. 126 V Obwałowanie młyna w Raszczycach, 1829-1866, sygn. 127 VI Straże pożarne w Bukowie i Pogrzebieniu, 1819-1906, sygn. 128-129 VII Budowa i remont kościoła w Rogowe, utrzymywanie szkół, nauczycieli i stowarzyszeń szkolnych, 1819-1914, sygn. 130-133 VIII Spółki wodne i melioracyjne, 1884-1922, sygn. 134-138 Number of units in the group: 188
18/2/0 Wydział Powiatowy w Raciborzu [1794] 1872-1943 0 Unroll
I Budownictwo: budowa, rozbudowa i utrzymanie wiatraków, młynów wodnych, gorzelni, tartaków, papierni, dróg i gospod, 1794-1922, sygn. 1-43 II Zatrudnienie obywateli polskich, 1934-1943, sygn. 44 Number of units in the group: 50
18/3/0 Akta miasta Raciborza 1360-1944 0 Unroll
I Dokumenty pergaminowe i papierowe, 1360-1773, sygn. 1-74 II Sprawy gmin, 1763-1944, sygn. 75-144, 596-599, III Sprawy policyjne, 1736-1940, sygn. 145-352, 600-603, IV Miejski Urząd Budowlany, 1748-1944, sygn. 353-543, 604-605 V Księgi meldunkowe, 1800-1903, sygn. 544-565 VI Protokoły sędziego pokoju, 1925-1935, sygn. 566-570 VII Okręgi urzędowe, 1870-1929, sygn. 571-592 VIII Sprawy poruczone, 1863-1923, 1942, sygn. 593-595 Number of units in the group: 620
18/4/0 Cechy miasta Raciborza 1560-1869 0 Unroll
Number of units in the group: 17
18/5/0 Okręg Urzędowy Gródczanki 1873-1909 0 Unroll
I Regulaminy i akta personalne naczelników obwodów, wybory do rad gminnych, statystyka, spisy ludności, zwierząt, zmiany granic, zasady urzędowania, 1873-1908, sygn. 1-14 II Sprawy policyjne, nadzór nad porządkiem publicznym, ruchem drogowym, zgromadzeniami, sprawy sanitarne, akcyzy, zwalczanie epidemii zwierzęcych i wścieklizny, 1874-1908, sygn. 15-46 III Sprawy opieki społecznej, fundacji, utrzymanie dróg i mostów, 1874-1907, sygn. 47-63 IV Sprawy gruntowe, pomiary, podziały, kultura rolna, sadownictwo, zwalczanie szkodników, 1874-1908, sygn. 64-68 V Rzemiosło, czeladź, uczniowie, robotnicy, cechy, handel, 1873-1908, sygn. 69-76 VI Budownictwo, nadzór policyjny, rozbudowa i reperacje budynków, przemysł budowlany, cegielnie, wapienniki, 1875-1908, sygn. 77-87 VII Sprawy przeciwpożarowe, szkolnictwo, organizacje i stowarzyszenia szkolne, 1874-1909, sygn. 88-93 VIII Sprawy wyznaniowe, budowa świątyń, sprawy dotyczące urzędu stanu cywilnego i sprawy wojskowe, 1874-1908, sygn. 94-98 Number of units in the group: 98
18/6/0 Okręg Urzędowy Nędza [1852] 1872-1927 0 Unroll
I Wybory do parlamentu, sejmiku powiatowego, zgromadzeń lokalnych, przełożonych gmin i ławników, sprawy personalne, 1866-1919, sygn. 1-7 II Sprawy finansowe urzędu obwodowego i gmin, 1868-1927, sygn. 8-18 III Sprawy paszportowe i obywatelstwa, 1868-1920, sygn. 19-21 IV Ochrona przeciwpożarowa, opieka społeczna, pomoc społeczna ofiarom I wojny światowej, 1855-1920, sygn. 22-32 V Rzemiosło, czeladź, 1872-1919, sygn. 33-38 VI Sprawy policyjne, wykroczenia, sprawy policyjne, 1857-1920, sygn. 39-53 VII Sanitarne, szczepienia, ochrona, 1869-1918, sygn. 54-58 VIII Utrzymanie i renowacja rowów, potoków dróg i mostów, 1865-1912, sygn. 59-61 IX Ubezpieczenia, kwatery i związki kombatanckie, 1852-1918, sygn. 62-64 Number of units in the group: 65
18/7/0 Okręg Urzędowy Pietrowice Wielkie [1795] 1872-1937 0 Unroll
I Zarządzenia Starosty, naczelnika urzędu, wybory do rad gminnych, sprawy gminne, 1861-1919, sygn. 1-13 II Rekwizycje, statystyka, sprawy meldunkowe, zarządzenia policyjne i sądowe, sprawy. porządku i bezpieczeństwa, obyczajowe i sanitarne, zdrowie i opieka społeczna, 1853-1921, sygn. 14-78 III Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu drogowego, budownictwem, ochrona przeciwpożarowe, powodzie, regulacja rzek, żegluga rzeczna, rybołówstwo, 1854-1937, sygn. 79-115 IV Rzemiosło, czeladź, uczniowie, praktykanci, robotnicy, organizacje zawodowe, handel, przemysł, 1868-1933, sygn. 116-134 V Podział gruntów i pastwisk, kultura rolna, 1874-1935, sygn. 135-141 VI Podatki, opłaty gminne, komunalne, czynsze, spłaty pożyczek, rachunki gminne, akta gruntowe, 1825-1904, sygn. 142-242 VII Budowa i utrzymanie szkół, nauczyciele, 1795-1909, sygn. 243-247 VIII Sprawy wojskowe, 1846-1911, sygn. 248-252 Number of units in the group: 252
18/8/0 Inspektorat Szkolny w Raciborzu 1871-1945 [1958-1960] 0 Unroll
Number of units in the group: 22
18/9/0 Królewski Sąd Apelacyjny w Raciborzu [1723] 1808-1875 [1939] 0 Unroll
I Sprawy procesowe, 1723-1849, sygn. 1-78 a II Odpisy z ksiąg metrykalnych, 1847-1941, sygn. 79-141 Number of units in the group: 143
18/10/0 Sąd Krajowy w Raciborzu [1876] 1879-1944 0 Unroll
I Sprawy ogólne, /1876/ 1879-1944, sygn. 1-92 II Akta procesowe cywilne, 1932-1943, sygn. 93-94 Number of units in the group: 97
18/11/0 Sąd Obwodowy w Raciborzu 1513-1945 [1946-1987] 0 Unroll
Number of units in the group: 59509
18/12/0 Prokuratura w Raciborzu [1877] 1879-1944 0 Unroll
I Sprawy ogólne, 1879-1937, sygn. 1-129 II Akta personalne pracowników prokuratury, (1877) 1879-1938, sygn. 130-152 III Akta spraw karnych głównie politycznych, 1919-1944, sygn. 153-194 IV Rejestry, 1917-1943, sygn. 195-215 Number of units in the group: 229
18/13/0 Akta stanu cywilnego 1800-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 3501
18/14/0 vacat - Zakład Karny w Raciborzu - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie - włączony do zespołu nr 14/55 - Więzienie w Cieszynie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
18/15/0 vacat - Kancelarie notariuszy w Raciborzu - wydzielone zespoły wpisano do kartoteki pod numerami 18/354-18/393, 18/395-18/401, 18/403, 18/455-18/459 0 Unroll
Number of units in the group: 0
18/16/0 Komora Książęca Zamku w Raciborzu 1701-1938 0 Unroll
I Akta gruntowe, podatkowe, dokumenty kupna-sprzedaży, akta budowlane i opiekuńcze II Zarząd majątkami, zaopatrzenie, dzierżawy, procesy, odwadniania, drenaże urbarialne, spisy posiadłości prywatnych, rejestry pomiarów, serwituty III Akta procesowe, uwłaszczeniowe, gruntowe IV Dzierżawy majątków, utrzymanie dróg, mostów, przepustów wodnych, akta budowlane zwłaszcza kościołów i szkół oraz innych obiektów z zakresu opieki społecznej i pomocy porodowej. Sprawy pożarnicze, zagadnienia finansowe, ubezpieczeniowe, kontrola rachunków kościelnych, urbaria, drobne dzierżawy V Zaprzysiężenie personelu leśnego, ochrona lasów, taksacja lasów, drobne dzierżawy parcel leśnych, sprawy procesowe z tego zakresu, ściganie i karanie defraudantów leśnych, pożary leśne, tartaki leśne VI Sprawy granic leśnych, wydobywanie kruszców na posiadłościach prywatnych, sprawy hutnicze, zniesienie serwitutów leśnych i służby pańszczyźnianej VII Tabele generalne pomiarów leśnych, budowa dróg leśnych, zakup i sprzedaż inwentarza leśnego, taksy leśne, plany kultur leśnych, zakazane drogi leśne, szkodniki /insekty/ leśne, wymiana parcel leśnych z właścicielami prywatnymi. Zezwolenia na wolne zbieranie jagód leśnych i grzybów, zezwolenia na zbieranie odpadłych suchych gałęzi leśnych, udzielanie prawa polowania, hodowla bażantów, leśne sprawy finansowe. Polowania cesarskie. Number of units in the group: 7967
18/17/0 Zakłady Przetworów Węglowych "Siemens-Plania" Spółka Akcyjna w Raciborzu 1892-1945 0 Unroll
I Dyrekcja 1 Zarządzenia, 1919-1945, sygn. 1-6 II Dział produkcji: 1 Oddział surowców, 1909-1944, sygn. 7-65 2 Oddział techniczny, 1912-1944, sygn. 66-178 3 Laboratorium, 1909-1940, sygn. 179-184 4 Patenty, 1900-1942, sygn. 185-187 5 Ochrona zakładu, 1933-1943, sygn. 188 6 Maszyny i urządzenia, 1913-1944, sygn. 189-191 7 Odział energetyczny, 1921-1943, sygn. 192-194 III Dział handlowy: 1 Załoga,1920-1944, sygn. 195-218 2 Kontakty handlowe, 1903-1945, sygn. 219-241 3 Magazyny, 1917-1942, sygn. 242-245 4 Odbiorcy, 1913-1944, sygn. 246-247 5 Zestawienia finansowe, 1916-1943, sygn. 248-254 6 Nieruchomości, 1892-1944, sygn. 255-264 7 Odszkodowania, 1915-1939, sygn. 265 Number of units in the group: 275
18/18/0 Raciborskie Cukrownie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu 1936-1943 0 Unroll
Number of units in the group: 6
18/19/0 Spuścizna Jana Affy 1900-1960 0 Unroll
Number of units in the group: 12
18/20/0 Starostwo Powiatowe w Raciborzu 1945-1950 0 Unroll
I Referat Ogólno-Organizacyjny; zarządzenia władz nadrzędnych, podział czynności, sprawozdania sytuacyjne starosty, sprawy akcji społecznych i stosunku starosty do organizacji społecznych, ogłoszenia i komunikaty starosty, skargi do starosty, sprawozdania i materiały informacyjne dotyczące rolnictwa, przemysłu, handlu, rzemiosła, zdrowia i opieki społecznej, oświaty i kultury, 1945-1950, sygn. 1-61 II Referat Rachunkowo-Gospodarczy, zestawienia wydatków na utrzymanie budynku starostwa, zapomogi dla ludności, wykazy poborów pracowników, 1945-1950, sygn. 62-66 III Referat Społeczno-Polityczny, sprawozdania sytuacyjne, protokoły z organizowania gmin w powiecie, zarządzenia w sprawie głosowania ludowego, listy uprawnionych do głosowania, opinie Starosty o obywatelach ubiegających się o pracę w służbie państwowej, przepustki graniczne, 1945-1950, sygn. 67-177 IV Referat Administracyjno-Prawny, przepisy i zarządzenia ogólne, organizowanie pracy urzędów stanu cywilnego, wykazy księży, wójtów i sołtysów, zmiana imion i nazwisk, sprostowania pisowni nazwisk, sprawy metrykalne, wykazy i rejestry szkód wojennych, sprawy ewidencji i kontroli ruchu ludności, 1945-1950, sygn. 178-197 V Referat Karno-Administracyjny, rejestry spraw karno-administracyjnych, ewidencja przekraczających granicę, wykazy wykroczeń, 1945-1950, sygn. 198-204 VI Referat Wojskowy, sprawozdania z działalności referatu, obsada personalna, sprawy poborowe, poszukiwania uchylających się od służby wojskowej, zasiłki wojskowe, wykazy osób podlegających Służbie Polsce, sprawy wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego, rozminowanie terenu, sprawy obrony przeciwlotniczej, 1945-1950, sygn. 205-231 VII Referat Obrony przed Pożarami i innymi klęskami, ochotnicze straże pożarne, sprawy komitetu przeciwpowodziowego, 1945-1950, sygn. 232-236 VIII Referat Osiedleńczy, sprawozdania z akcji osiedleńczej, protokoły posiedzeń Komisji Osadnictwa Rolnego i akcji uwłaszczeniowej, sprawy sporne dotyczące osadnictwa wiejskiego, sprawy dotyczące odzyskiwania utraconych gospodarstw rolnych przez osoby zweryfikowane, osadnictwo nierolnicze, 1945-1950, sygn. 237-250 IX Referat Przemysłu, pozwolenia na prowadzenie działalności przemysłowej, wykazy pracowników zatrudnionych w przemyśle, 1946-1950, sygn. 251-259 X Referat Handlu, sprawy zaopatrzenia handlu, rozliczenia i przydział kart zaopatrzenia, wykaz warsztatów rzemieślniczych, 1945-1950, sygn. 260-278 XI Referat Zdrowia, sprawozdania lekarza powiatowego, sprawozdania dotyczące liczby zachorowań i zgonów, 1945-1950, sygn. 279-293 XII Referat Opieki Społecznej, nadzór nad zakładami i instytucjami opiekuńczymi, zapomogi i dary UNRRA, 1945-1950, sygn. 294-327 XIII Referat Kultury i Sztuki, sprawozdania z działalności stowarzyszeń, konferencje i odprawy, organizowanie imprez kulturalnych, 1946-1950, sygn. 328-338 XIV Referat Budownictwa, odbudowa instytucji państwowych i lokatorskich, odbudowa szkół , wykazy cmentarzy, 1945-1950, sygn. 339-364 XV Referat Pomiarów, wykazy map topograficznych, 1945-1947, sygn. 365 XVI Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, przepisy i zarządzenia dotyczące spraw rolnych, wykazy nabywców parcel, 1945-1950, sygn. 366-394 XVII Referat Ogólno-Samorządowy, ogłoszenia i decyzje dotyczące administracji terenowej, sprawozdania z działalności, 1945-1950, sygn. 395-484 XVIII Referat Nadzoru nad Gminami, wykazy wójtów, sołtysów, podsołtysów, protokoły lustracji, sprawy personalne pracowników, 1945-1950, sygn. 485-528 XIX Referat Budżetowo-Finansowy, budżety z poszczególnych gmin i sprawozdania z ich wykonania, 1945-1950, sygn. 529-707 XX Referat Opieki Społecznej, sprawozdania z działalności opieki społecznej, sprawy dzieci wywiezionych do Niemiec, 1945-1948, sygn. 708-719 Number of units in the group: 832
Showing 1 to 20 of 542 entries.