Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
27/46/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "Tadeusza Kościuszki" w Tągowiu 1954-1957 0 Unroll
Number of units in the group: 6
27/47/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "1 Maja" w Sierżnie 1955-1956 0 Unroll
Number of units in the group: 2
27/48/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "Bolesława Bieruta" w Pomysku Małym 1956-1957 0 Unroll
Number of units in the group: 3
27/49/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. "Złoty Kłos" w Bawernicy 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 2
27/50/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski Bytów 1945-1950 0 Unroll
Zawartość: 1.Referat Ogólno- Administracyjny- sygn. 1- 27, z lat 1945- 1950. Protokoły z posiedzeń i sprawozdania z działalności. 2.Referat Finansowo- Gospodarczy- sygn. 28- 78, z lat 1945- 1950. Gospodarka finansowa i gospodarka miasta. 3.Referat Społeczny- sygn. 79- 83, z lat 1945- 1949. Gospodarka mieszkaniowa. 4.Referat Nieruchomości Miejskiej- sygn. 84- 87, z lat 1945- 1950. Wykaz szkód wojennych, odbudowa miasta. Number of units in the group: 87
27/51/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Słupsku 1945-1950 30 Unroll
1. Biuro Prezydialne Miejskiej Rady Narodowej- Protokoły z posiedzeń plenarnych MRN- sygn. 1- 15, z lat 1945- 1950, Protokoły z posiedzeń Prezydium MRN- sygn. 16- 30, z lat 1945- 1950, Działalność Komisji MRN- sygn. 31- 56, z lat 1945- 1950, Materiały na posiedzenia i sprawozdania z działalności MRN- sygn.57- 70, z lat1946- 1950. 2. Biuro Zarządu Miejskiego- Protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego i Kolegium- sygn. 71- 88, z lat 1945- 1950, Sekretariat Prezydenta Miasta. Inwentaryzacja i zarządzenia- sygn. 89- 92, z lat 1945-1947, Wydział ogólny 5 referatów. Organizacja administracji, sprawozdania- sygn. 93- 161, z lat 1945- 1950, Wydział Administracyjny 13 referatów. Sprawozdania wydziału, sprawy narodowościowe- sygn. 162- 255, z lat 1945- 1950, Wydział Finansowy 4 referaty. Budżety i sprawozdania z ich realizacji- sygn.256- 315,443- 445, z lat 1945- 1950, Wydział Społeczny 4 referaty. Sprawy oświaty, kultury i zdrowia- sygn. 316- 399, z lat 1945- 1950, Wydział Techniczny 4 referaty. Odbudowa i remonty, budownictwo- sygn. 400- 403, 446, z lat 1945- 1950, Wydział Przedsiębiorstw Miejskich. Wykazy i sprawozdania finansowe- sygn. 404- 414, z lat 1945- 1949, Wydział Planowania. Plany i sprawozdania z inwestycji- sygn. 415- 428, z lat 1949- 1950, Samodzielny referat- Inspekcja Miejska. Protokoły z przeprowadzonych kontroli- sygn. 429- 442, z lat 1945- 1950. Number of units in the group: 446
27/52/0 vacat - Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział Miejski w Słupsku - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Szczecinie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
27/53/0 vacat 0 Unroll
Number of units in the group: 0
27/54/0 Akta szpitali miasta Słupska 1530-1846 122 Unroll
Materiały archiwalne pogrupowano w trzech grupach rzeczowych. Dwie pierwsze jednostki dotyczą gruntów i nieruchomości należących do szpitali w latach 1530-1846. Zachowany materiał dotyczy administrowania mieniem w postaci młynów, gruntów i budynków. W tym zbiorze uwagę korzystających zwraca kompletna dokumentacja związana z wizytacją szpitali w 1590 roku. Trzy kolejne poszyty (sygn. 3-5) obejmują pojedyncze akta z lat 1635-1636, 1648-1649 i 1737-1748 dotyczące udzielania pomocy potrzebującym w słupskim lazarecie. Znajdziemy w nich zestawienia rocznych dochodów i wydatków tej instytucji oraz spisy osób objętych pomocą. Kolejną grupę akt stanowią 152 tomy z lat 1531-1814 rocznych rejestrów zawierające dochody i rozchody. To największa pod względem ilościowym archiwaliów seria materiałów źródłowych. Odszukamy w nich spisy osób płacących daniny na rzecz szpitali (dzierżawcy gospodarstw rolnych, łąk i pastwisk z okolicznych miejscowości oraz obywatele miasta), darowizny i legaty na rzecz szpitali, opłaty za ich wynajem i dzierżawę nieruchomości szpitalnych oraz wysokość ufundowanych stypendiów. Wśród wydatków znajdziemy koszty utrzymania budynków szpitalnych (remontów), honoraria zatrudnianych dorywczo rzemieślników. Ciekawą pozycją są koszty zakupu żywności, piwa, opału i pochówków pensjonariuszy. Number of units in the group: 157
27/55/0 vacat - Akta kościołów miasta Słupska - akta włączono do zespołu nr 57 Kościół Najświętszej Marii Panny w Słupsku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
27/56/0 Klasztor Sióstr Młodszych w Słupsku 1702-1895 217 Unroll
Number of units in the group: 15
27/57/0 Kościół Najświętszej Panny Marii w Słupsku 1534-1945 0 Unroll
Materiały archiwalne pogrupowano w dziesięciu grupach: 1. Archiwum. Spis akt przekazanych w depozyt do Pruskiego Archiwum Państwowego w Szczecinie - 2 j.a. (sygn. 1-2) z lat 1795, 1930 - spis zawartości ksiąg znajdujących się w Archiwum w 1795 roku oraz wykaz akt przekazanych w depozyt do Pruskiego Archiwum Państwowego w Szczecinie w 1930 roku. 2. Wykazy duchowieństwa. Obsadzanie wakatów - 4 j.a. (sygn. 3-6) z lat 1590-1899 - wykazy duchowieństwa oraz dokumentacja związana z obsadzaniem wakujących stanowisk kościelnych /podania i życiorysy kandydatów, świadectwa ukończenia studiów i stosownych egzaminów oraz nominacje/ oraz protokoły wizytacji. 3. Kurendy - 4 j.a. (sygn. 7-10) z lat 1757-1856 - zarządzenia władz zwierzchnich zawierające ogłoszenia i wskazówki do podległego duchowieństwa. 4. Odpisy miejskich skryptów dłużnych - 10 j.a. (sygn. 11-20) - zbiór 184 odpisów miejskich skryptów dłużnych z lat 1481-1573 oraz oryginalne listy dłużne wystawione dla kościoła parafialnego i szpitali miejskich w latach 1621-1759. 5. Sprawy szkolne 1 j.a. (sygn. 21) z lat 1696-1789 - dokumenty szkoły dla biednych, szkoły niemieckiej i szkoły łacińskiej, komisji szkolnych oraz programy nauczania. 6. Darowizny i testamenty. Zapisy i stypendia dla duchownych - 2 j.a. (sygn. 22-23) z lat 1632-1771 - zbiór zapisów testamentowych, darowizn, legatów i stypendiów dla duchownych. 7. Pomoc potrzebującym. Fundacje dobroczynne, towarzystwa kościelne, kolekty - 6 j.a. (sygn. 24-29) - przepisy ogólne w sprawach organizacyjnych i statutów fundacji dobroczynnych, administracja mieniem szpitali i przytułków. 8. Roczne rejestry dochodów i rozchodów - 155 j.a. (sygn. 30-184) z lat 1534-1820 - spisy osób płacących daniny kościelne, rejestry wykupujących miejsca siedzące w kościele i miejsca na pochówek, darowizny i legaty na rzecz kościoła, wykazy nieruchomości kościelnych, opłaty za ich wynajem i dzierżawę, koszty utrzymania budynków kościelnych, honoraria duchownych, organistów, nauczycieli, zatrudnianych dorywczo rzemieślników, koszty zakupu wina mszalnego, przepisywania i oprawy ksiąg kościelnych, zakupu i renowacji kościelnych sreber i dzwonów. 9. Judicialia - 9 j.a. (sygn. 185-193) z lat 1543-1930 - dokumentacja z procesów i postępowań w sprawach spornych z miastem lub osobami prywatnymi, spraw związanych z dzierżawą dóbr kościelnych oraz dotyczących patronatu, drukowane edykty i rozporządzenia królewskie dotyczących różnych dziedzin życia społecznego takich jak: obchody żałoby po śmierci władców i członków rodziny królewskiej, sposobów świętowania zwycięstw wojennych, obchodów 300-lecia reformacji, wprowadzenia nowego katechizmu i podręczników szkolnych, odprawiania świątecznych nabożeństw, kościelnego regulaminu wojskowego i konserwacji organów. 10. Księgi cmentarne - 13 j.a. (sygn. 194-206) z lat 1868-1945 - rejestry pochówków. Number of units in the group: 206
27/58/0 vacat - Spółdzielnia Pracy Usług Różnych "Uniwersalna" w Słupsku - wybrakowano 0 Unroll
Number of units in the group: 0
27/59/0 Prokuratura Specjalnego Sądu Karnego w Gdańsku 1945-1947 0 Unroll
Zespół obejmuje akta z lat 1945-1947. Szygn 1-121. Akta ułozono w porządku alfabetycznym, biorąc pod uwagę pierwszą literę nazwiska oskarżonego. Teczki aky oskarżenia przeciwko zbrodniarzom hitlerowskim, podejrznym o dokonanie zabójst i mordów na jeńcach wojennych i robotnikach przymusowych, przesladowanie polskiej ludności zamieszkałej przed 1939 r. na terenie państwa niemieckiego. Number of units in the group: 121
27/60/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Słupsku 1945-1950[1952] 0 Unroll
Number of units in the group: 277
27/61/0 Urząd Katastralny w Słupsku [1721-1860] 1861-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 5797
27/62/0 Akta Gminy Barcino 1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminy 1945-1950 1-11 - wykazy włascicieli gospodarstw, podatek gruntowy, sprawozdania rachunkowe, budżet, zestawienia statystyczne,, akta USC. Prezydium GRN 1951-1954 12-21 - sprawozdania rachunkowe, budżety, wykazy osadników, spisy zwierzat, protokoły zebrań sołtysów, spisy powierzchni uzytków oraz zasiewów, Gminna Rada Narodowa 1946-1954 22-36 - protokoły sesji Number of units in the group: 36
27/63/0 Akta Gminy Wałdowo 1946-1954 0 Unroll
Zarząd Gminy 1946-1950 1-8 - sprawozdania rachunkowe, budżety, wykazy osadników, spisy powierzerzchni użytków i zasiewów Prezydium GRN 1951-1954 9-19 - budżety, spis powierzchni użytków i zasiewów, spisy zwierząt gospodarskich Gminna Rada Narodowa 1946-1954 20-29 - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności GRN Number of units in the group: 29
27/64/0 Akta Gminy Warcino 1946-1954 0 Unroll
Zarząd Gminy 1946-1952 1-14 - sprawozdania rachunkowe, budżety, wykazy osadników, spisy powierzerzchni użytków i zasiewów, wykazy członków, sołtysów, spisy zwierzat gospodarskich Prezydium GRN 1951-1952 15-16 - budżet, spisy zwierząt gospodarskich Gminna Rada Narodowa 1946-1954 17-32 - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności GRN, protokoły posiedzeń komisji Number of units in the group: 32
27/65/0 Akta Gminy Kołczygłowy 1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminy 1945-1950 1-8 - sprawozdania rachunkowe, budżety, wykazy osadników, rejestr gospodarstw rolnych, księga meldunkowa ludności niemieckiej, Prezydium GRN 1951-1953 9-11 - budżety, miesięczne sprawozdania budżetowe Gminna Rada Narodowa 1954 12-16 - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności GRN, plany pracy komisji Number of units in the group: 16
27/66/0 Akta Gminy Łubno 1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminy 1945-1950 1-8 - sprawozdania rachunkowe, budżety, spisy inwentarza żywego Prezydium GRN 1950-1954 9-14 - budżety, sprawozdania z wykonania budżetowu, likwidacja analfabetyzmu, plany, uchwały dotyczące rozwoju rolnictwa, protokoły posiedzeń gminnego zespołu rolnego Gminna Rada Narodowa 1950-1954 15-20 - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności GRN, likwidacja odłogów Number of units in the group: 20
27/67/0 Akta Gminy Kawcze 1951-1953 0 Unroll
Prezydium GRN 1951 1 - preliminarz budżetowy Gminna Rada Narodowa 1953 2-4 - protokoły posiedzeń Prezydium GRN, komisji GRN Number of units in the group: 4
27/68/0 Akta Gminy Wołcza 1946-1954 0 Unroll
Zarząd Gminy 1946-1950 1-10 - sprawozdania rachunkowe, budżety, wymiary podatku gruntowego, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne Prezydium GRN 1951-1954 11-17 - preliminarz budżetowy, spisy powierzchni użytków i zasiewów, spisy zwierząt gospodarskich Gminna Rada Narodowa 1949-1954 18-25 - protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności GRN Number of units in the group: 25
27/69/0 Starostwo Powiatowe Miastko 1945-1950 0 Unroll
1. Referat Ogólno - Organizacyjny 1945-1950 sygn 1-79 - zarządzenia, inwentaryzacje pełnomocnika, wykazy ludności, spisy rolne 2. Referat Administracyjno-Prawny 1945-1950 sygn. 80-151 - sprawozdania z działalności, deklaracje rejestracyjne Niemców 3. Referat Społeczno-Polityczny 1945-1950 sygn. 152-171 - wykaz cudzoziemców, wykazy repatriowanych Niemców, wykazy majatków koscielnych 4. Referat Wojskowy 1946-1949 sygn. 172-174 - sprawozdania z działalności, wykazy porzuconego sprzętu wojennego 5. Referat Osiedleńczy 1946-1950 sygn. 175-213 - zarządzenia, instrukcje, statystyka, , sprawozdania, stan osadnictwa, wykazy Niemców do repatriacji, przydziały gospodarstw rolnych 6. Referat Aprowizacji 1945-1947 sygn. 214-216 - zarządzenia, protokoły dot. świadczeń rzeczowych, instrukcje 7. Referat Przemysłu i Handlu 1946-1948 sygn. 217-223 - wykazy i stan zakładów i sklepów, sprawozdania, 8. Referat Opieki Społecznej 1945-1948 sygn. 224 - sprawozdania z opieki społecznej PCK, z rozdawnictwa darów UNRA 9. Referat Odbudowy 1947-1950 sygn. 225-232 - preliminaż wydatków, plan potrzeb inwestycyjnych, sprawozdania 10. Referat Zdrowia 1947 sygn. 233 - protokoły z posiedzenia, sprawozdanie 11. Urząd Stanu Cywilnego 1947 sygn. 234-235 - kartoteki USC Number of units in the group: 234
27/70/0 Urząd Katastralny w Miastku [1763-1860] 1861-1941 0 Unroll
Number of units in the group: 1605
27/71/0 Akta Miasta Ustki 1927-1943 0 Unroll
Number of units in the group: 3
27/72/0 Dyrekcja Okręgowa Ziemstwa w Słupsku 1702-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 976
27/73/0 vacat 0 Unroll
Number of units in the group: 0
27/74/0 vacat 0 Unroll
Number of units in the group: 0
27/75/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski Ustka 1945-1950 0 Unroll
1.Referat Ogólno- Administracyjny- protokoły posiedzeń plenarnych i prezydium Miejskiej Rady, komisje, protokoły z posiedzeń Zarządu, protokoły kontroli- sygn. 1 –92, z lat 1945-1950 2.Referat Rachuba- finansowo- budżetowy- budżet, preliminarz, sprawozdania rachunkowe, plany inwestycyjne- sygn. 93- 118, z lat 1945- 1950 3.Referat Podatkowy- statuty, podatki, rejestry- sygn. 119- 133, z lat 1945- 1950 4.referat techniczno- Budowlany- sprawozdania finansowe, plany inwestycyjne, sprawozdania techniczno- finansowe- sygn. 134- 140, z lat 1946- 1950 5.Referat Ewidencji Ludności- wykazy obcokrajowców, spis mieszkańców, repatriacja- sygn. 141- 153, z lat 1945- 1950 6.Referat Wojskowy- Organizacja i działalność Miejskiej i Portowej Straży Pożarnej- sygn. 1954- 155, z lat 1945- 1947 7.Referat Aprowizacji- zarządzenia, instrukcje, wykazy- sygn. 156- 163, z lat 1945- 1948 8.Referat Przemysłu, Handlu i Rolnictwa- protokoły posiedzeń, kontrola, wykazy- sygn. 164- 180, z lat 1945- 1948 9.Referat Społeczny- organizacja i działalność szkół, komisji, wykazy sytuacyjne, opieka społeczna, walka z analfabetyzmem- sygn. 181- 190, z lat 1945- 1950 10Przedsiębiorstwa Miejskie- działalność, statut, organizacja- sygn. 191- 198, z lat 1945- 1950 Number of units in the group: 198
27/76/0 vacat - Powiat Sławno - włączony do zespołu nr 41 - Urząd Katastralny w Sławnie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
27/77/0 Spółdzielnia Inwalidów w Słupsku 1950-1957 0 Unroll
Zarząd i administracja 1950-1955 sygn. 1-11 - rejestry, protokoły, sprawozdania Produkcja 1951-1954 sygn. 12-16 - plany i sprawozdania z produkcji Finanse i księgowość 1950-1957 sygn. 17-24 - plany finansowe i bilanse Number of units in the group: 24
27/78/0 Powiatowa Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy Usług Wiejskich "Zwycięstwo" w Słupsku 1953-1957 0 Unroll
1. Regulamin pracy spółdzielni 1953 sygn.1 2. Deklaracje członkowskie 1953-1955 sygn.2 3. Protokoły z zebrań: zarządu, rady nadzorczej, walnych zgromadzeń, narad roboczych, narad partyjno-ekonomicznych 1953-1956 sygn. 3-11 4. Sprawozdania zarządu z działalności spółdzielni 1953-1956 sygn. 12 5. Protokoły pokontrolne spółdzielni 1955-1956 sygn. 13-14 6. Plany finansowe, operatywne, produkcyjne , zatrudnienia i płac 1953-1956 sygn. 15-21 7. Bilanse roczne 1953-1957 sygn. 22-27 Number of units in the group: 27
27/79/0 vacat - Spółdzielnia Pracy "Radioelektrotechnika" w Słupsku - wybrakowano 0 Unroll
Number of units in the group: 0
27/80/0 Urząd Katastralny w Bytowie [1785-1860] 1861-1943 0 Unroll
Number of units in the group: 933
27/81/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski Miastko 1945-1950 0 Unroll
1.Referat Ogólno- Administracyjny- Protokoły i sprawozdania Zarządu Miejskiego- sygn. 1- 10, z lat 1945- 1950 2.Referat Rachuba- Budżety i sprawozdania finansowe- sygn. 11- 26, z lata 1945- 1950 3.Referat Aprowizacji, Handlu, Przemysłu i Rolnictwa- Maszyny i narzędzia rolnicze, akcja żniwna i omłotowa – sygn. 27, z lat 1946- 1950 4.Referat Społeczny- Remonty Szkół, opieka społeczna- sygn. 28- 29, z lat 1947- 1949 5.Miejska Rada Narodowa- Protokoły z posiedzeń MRN, sprawozdania- sygn. 30- 36, z lat 1945- 1949. Number of units in the group: 36
27/82/0 Starostwo Powiatowe w Słupsku 1945-1950 0 Unroll
1.Referat Ogólno- Organizacyjny. Materiały dotyczące organizacji wewnętrznej starostwa, spisu powszechnego z 1946r. oraz protokoły z konferencji i narad z kierownikami urzędów niezespolonych i kierowników referatów- sygn. 1-12, z lat1945- 1950 2.Referat Społeczno- Polityczny. Stosunki władz i ludności polskiej z wojskami radzieckim i .ludności niemieckiej i bezpieczeństwa publicznego- sygn. 13- 18, z lat 1945- 1947 3.Referat Osiedleńczy. Materiały dotyczą akcji uwłaszczeniowej i osiedleńczej na terenie powiatu- sygn. 19- 20, z lat 1945- 1949 4.Referat Przemysłu i Handlu. Ankiety o stanie przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych z roku 1945r.stanowią najcenniejsze akta Referatu- sygn. 21- 23, z lat 1945- 1948 5.Referat Zdrowia. Ogólny stan organizacyjny służby zdrowia w powiecie- sygn. 24- 27, z lat1945- 1948 6.Referat Kultury i Sztuki. Materiały dotyczące amatorskiego ruchu kulturalnego w powiecie- sygn. 28- 30 7.Referat Rolnictwa i Reform Rolnych. Sprawozdania statystyczne dot. przebudowy ustroju rolnego, wykazy inwentarza żywnego oraz opisy młynów i innych zakładów przemysłu rolnego na terenie powiatu- sygn. 31- 66, z lat (1945) 1947- 1950 8.Referat Ruchu Drogowego. Materiały pozwalają na dokonanie pełnej oceny stanu dróg i mostów w powiecie i zachodzących zmian- sygn. 67- 74, z lat (1945) 1949- 1950 Number of units in the group: 72
27/83/0 Urząd Skarbowy w Słupsku 1945-1950 0 Unroll
1. Ewidencja tytułów wykonawczych 1945-1948 sygn. 1-4 2. Ewidencja podatników 1947-1948 sygn. 5-7 3. Statystyka wpływów podatku bezpośredniego 1945-1948 sygn. 8 4. Zarządzenia, instrukcje, pisma poufne 1947 sygn. 9-10 5. Wymiar podatków od wynagrodzeń 1948-1950 sygn. 11-19 6. Rejestry wymiarowe podatku obrotowego, dochodowego i podatków doraźnych 1945-1950 sygn. 20-39 7. Materiały dotyczące Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju 1946-1948 sygn. 40 8. Sprawozdania personalne 1945-1948 sygn. 41 Number of units in the group: 41
27/84/0 vacat - Rejonowe Przedsiębiorstwo Młynów Gospodarczych w Słupsku - wybrakowano 0 Unroll
Number of units in the group: 0
27/85/0 Starostwo Powiatowe Bytów 1945-1950 0 Unroll
1.Referat Ogólno- Organizacyjny- Organizacja administracji polskiej- sygn. 1- 71, z lat 1945- 1950 2.Referat Administracyjno- Prawny- Ewidencja ludności, sprawy obywatelstwa- sygn. 72- 127, z lat 1945- 1950 3.Referat Społeczno- Polityczny- Sprawy autochtonów- sygn. 128- 176, z lat 1946- 1950 4.Referat Wojskowy- Kwatery wojskowe, szkoły wojenne- sygn. 177- 181, z lat 1945- 1947 5.Referat Osiedleńczy- Akcja osiedleńcza- sygn. 182- 293, z lat 1945- 1950 6.Referat Przemysłu i Handlu- Sprawozdania z działalności referatu- sygn. 294- 298, z lat 1945- 1949 7.Referat Opieki Społecznej- Wykazy zakładów opiekuńczych- sygn. 299- 307, z lat 1945- 1950 8.Referat Odbudowy- Odbudowa Szkół- sygn. 308- 323, z lat 1945- 1950 9.referat Zdrowia- Sprawozdania Lekarza Powiatowego- sygn. 324- 332, z lat 1945- 1948 10.Referat Kultury i Sztuki- Rejestracja i konserwacja zabytków- sygn. 333- 335, z lat 1945- 1946 11.Referat Rolnictwa i Reform Rolnych- Stan rolnictwa w powiecie- sygn. 336- 405, z lat 1946- 1950 12.Powiatowy Inspektorat Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego. Sprawozdania Powiatowego Inspektoratu- sygn. 406, z lat 1947- 1949 13.Aneks do zespołu Starostwo Powiatowe Bytów- sygn. 407- 414, z lat 1945- 1950 Number of units in the group: 414
27/86/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy Bytów 1945-1950 0 Unroll
1.Biuro Prezydialne Powiatowej Rady Narodowej- Protokoły z posiedzeń plenarnych, Protokoły z posiedzeń Prezydium, Akta z poszczególnych Komisji, Sprawozdania z działalności Rady Narodowej- sygn. 1- 75, z lat 1946- 1950 2.Biuro Wydziału Powiatowego: Referat Ogólno- Administracyjny- Protokoły z posiedzeń Wydziału Powiatowego- sygn. 76- 97, z lat 1945- 1950 Referat Finansowo- Budżetowy- Gospodarka finansowa powiatu- sygn. 98- 138, z lat 1945- 1950 Referat Społeczno- Gospodarczy- Zagospodarowanie szkół- sygn. 139- 147, z lat 1946- 1949 Referat Inspekcji- Działalność Zarządów Gmin- sygn. 148- 163, z lat 1946- 1950 Referat Opieki Społecznej- Wykaz i leczenie dzieci anormalnych- sygn. 164, z lat 1949- 1950 3.Aneks- 1972r. – Budżet i kontrole Zarządu- sygn. 165- 167, z lat 1948- 1949 Number of units in the group: 160
27/87/0 Urząd Skarbowy Bytów 1945-1950 0 Unroll
1. Biuro Prezydialne Powiatowej Rady Narodowej Protokoły z posiedzeń plenarnych i prezydium, działalność poszczególnych komisji i sprawozdania z działalności PRN 1945-1950 sygn. 1-101 - współpraca PRN z organizacjami politycznymi 2. Biuro Wydziału Powiatowego a) Referat Ogólno - Admistracyjny 1946-1950 sygn. 102-110 - materiały z działalności komisji b)Referat Inspekcji 1946-1950 sygn. 111-123 - protokoły z lustracji gmin c) Referat Finansowy 1946-1949 sygn. 124-159 - budżety i sprawozdania z ich realizacji d) Referat Społeczno-Gospodarczy 1947-1950 sygn. 160-165 - wykazy nieruchomości i gospodarstw e) Referat Opieki Społecznej 1946 sygn. 166-167 - wykazy zapomóg pieniężnych Number of units in the group: 22
27/88/0 Starostwo Powiatowe Sławno 1945-1950 41 Unroll
1.Referat Ogólno- Organizacyjny- Sprawozdania sytuacyjne- sygn. 1- 137, z lat 1945- 1950 2.Referat Samorządowy- Protokoły lustracji Zarządów Gminnych- sygn. 138- 143, z lat 1945- 1946 3.Referat Administracyjno- Prawny- Sprawozdania z działalności referatu- sygn. 144- 205, z lat 1945- 1949 4.Referat Karno- Administracyjny-Sprawozdania sytuacyjne referatu- sygn. 206, z lat 1946 5.Referat Ochrony przed pożarami- Sprawozdania z działalności Powiatowej Komendy- sygn., 207- 213, z lat 1946- 1948 6.Referat Społeczno- Polityczny- Sprawozdania sytuacyjne- sygn. 1945- 1949 7.Referat Osiedleńczy- Akcja osiedleńcza- sygn. 292- 434 8.Referat Aprowizacji- Trudności aprowizacyjne- sygn. 435- 443, z lat 14945- 1949 9.Referat Przemysłu i Handlu- Rozwój placówek handlowych- sygn. 444- 479, z lat 1945- 1949 10.Referat Opieki Społecznej- Wykazy obiektów opieki społecznej- sygn. 480- 513, z lat 1945- 1950 11.Referat Odbudowy- Odbudowa zdewastowanych budynków- sygn. 514- 532, z lat 1947- 1950 12.Referat Zdrowia- Organizacja polskiej służby zdrowia- sygn. 533- 559, z lat 1945- 1948 13.Referat Kultury i Sztuki- Wykaz zabytków budownictwa słowiańskiego- sygn. 560- 576, z lat 1945- 1949 14.Referat Rolnictwa i Reform Rolnych- Stan rolnictwa w powiecie- sygn. 577- 616, z lat 1945- 1950 15. Referat Weterynaryjny- Wykaz chorób zwierzęcych- sygn. 617- 629, z lat 1946- 1949 16.Powiatowy Inspektorat Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego- sygn. 630- 633, z lat 1946- 1949 Number of units in the group: 631
27/89/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy Sławno 1945-1950 0 Unroll
1.Biuro prezydialne rady- protokoły posiedzeń plenarnych i prezydium rady, uchwały , komisje- sygn. 1- 101, z lat 1945- 1950 2.Referat Ogólno- Administracyjny- protokoły z posiedzeń, organizacja i zakres działania, sprawozdania z działalności- sygn. 102- 110, z lat 1945- 1950 3.Referat Inspekcji- protokoły i sprawozdania z lustracji, protokoły kontroli, nadzór- sygn. 111- 123, z lat 1946-1949 4.Referat Finansowy- budżet, sprawozdania z wykonania budżetu, roczne sprawozdania rachunkowe- sygn. 124- 159, z lat 1945- 1950 5.Referat Społeczno- Gospodarczy- wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych, wykazy dróg- sygn. 160- 165, z lat 1947- 1950 6.Referat Opieki Społecznej- wykazy zapomóg pieniężnych- sygn. 166- 167, z roku 1946 Number of units in the group: 167
27/90/0 Inspektorat Szkolny Sławno 1945-1950 0 Unroll
1.Administracja Ogólna- Okólniki i zarządzenia Ministerstwa- sygn. 1- 2, z lat 1945- 1949 2.Biblioteki- Biblioteki Szkolne- Sprawozdania z działalności- sygn. 3- 4, z lat 1946- 1949 3.Budownictwo Szkolne- Remonty i odbudowa szkół- sygn. 5, z lat 1947- 1949 4.Budżety- Budżety Inspektoratu, szkół i przedszkoli- sygn. 6- 8, z lat 1945- 1949 5.Konferencje rejonowe- Protokoły z Konferencji Rejonowych- sygn. 9, z lat 1947- 1949 6.Nauczyciele- Wykazy nauczycieli i dzieci szkolnych- sygn. 10- 12, z lat 1945- 1947 7.Organizacja Szkół- sieć szkolna- Starania o budynki szkolne i nauczycieli- sygn. 13- 24, z lat 1945- 1948 8.Oświata pozaszkolna- Plany pracy i sprawozdania- sygn. 25- 30, z lat 1945- 1950 9.Rada Szkolna Miejscowa- Protokoły z posiedzeń Rad Pedagogicznych- sygn. 31, z lat 1947 10.Religia- Nauka religii dla uczniów- sygn. 32, z lat 1947- 1948 11.Sprawozdania okresowe-Frekwencja w szkołach i wyniki nauczania- sygn. 33, z lat 1949- 1950 12.Statystyka- Sprawozdania szkół i z oświaty pozaszkolnej- sygn. 34- 52, z lat 1946- 1949 13.Szkoły Prywatne- Zamknięcie nielegalnej szkoły w Sulinicach- sygn. 53, z lat 1947- 1948 14.Szkoły Zawodowe- Organizacja szkoły zawodowej w Sławnie- sygn. 54, z lat 1947- 1949 15.Uroczystości- Sprawozdania z dochodu „Święta Oświaty”- sygn. 55- 56, z lat 1946- 1949 16.Zakładanie i utrzymanie szkół- Wykazy szkół i uczniów- sygn. 57, z lat 1946- 1949 17.Zjazdy i Konferencje- Protokoły i referaty- sygn. 58, z lat 1946- 1949 18.Różne- Wykaz i działalność szkolnych organizacji- sygn. 59- 63, z lat 1946- 1950 19.Spółdzielczość- Sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektora Spółdzielni Uczniowskiej- sygn. 64, z lat 1947- 1949 20.Poradnia Oświatowa- Plan pracy i sprawozdania z działalności Poradni Oświatowej- sygn. 65, z lat 1947- 1949 21.Sprawozdania statystyczne- Stan szkolnictwa w powiecie- sygn. 66, z lat 1945- 1949 Number of units in the group: 66
Showing 46 to 90 of 893 entries.