Choose document type

Select historical period

Try another way

Advanced search Browse collections

 

 

Address:

Jezuicka 13

Lublin

20-950

Opening hours:

09:00 - 18:00 (monday)

09:00 - 18:00 (tuesday)

09:00 - 18:00 (wednesday)

09:00 - 15:00 (thursday)

09:00 - 15:00 (friday)

Phone number:
81 528 61 40
Fax number:
81 528 61 46
E-mail:
kanc@lublin.ap.gov.pl
Website:
https://www.lublin.ap.gov.pl

O archiwum


Archiwum Państwowe w Lublinie zostało powołane na mocy dekretu Rady Regencyjnej z 31 VII 1918 r. Rozpoczęło działalność 1 XII, gdy z Petersburga przyjechał do Lublina prof. Stanisław Ptaszycki, mianowany jego dyrektorem, a jednocześnie zaangażowany w nowo powstałym Uniwersytecie Lubelskim (późniejszy KUL). Lubelskie archiwum należy do jednych z pierwszych archiwów państwowych utworzonych w odradzającej się Polsce. Najważniejszym osiągnięciem było odzyskanie siedemnasto- i osiemnastowiecznego zasobu staropolskiego rewindykowanego z Rosji Radzieckiej w 1922 r. na mocy traktatu ryskiego. W okresie okupacji hitlerowskiej Archiwum zostało włączone w struktury niemieckie i podlegało Urzędowi Archiwalnemu (Archivamt) przy Urzędzie Okręgu Lubelskiego. W czasie wojny zasób nie ucierpiał, zniszczone zostały natomiast archiwalia bieżące władz miejskich mających siedzibę w ratuszu, zbombardowanym w czasie największego nalotu 9 września 1939 r. Archiwum wznowiło działalność 27 VII 1944 r. W latach 1952-1983 funkcjonowało pod nazwą Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie. Warunki lokalowe poprawiły się dzięki pozyskaniu nowej siedziby położonej w obrębie Starego Miasta, w odbudowanym po wojennych zniszczeniach zabytkowym gmachu byłego kolegium jezuickiego.

 

Obecnie APL działa na terenie przeważającej części województwa lubelskiego (całe powiaty: bialski, chełmski, lubartowski, łęczyński, opolski, parczewski, puławski, radzyński, świdnicki i włodawski; części powiatów: krasnostawskiego – bez gmin: Gorzków, Izbica, Rudnik i Żółkiew; kraśnickiego – bez gmin: Annopol, Gościeradów, Trzydnik Duży, Szastarka; lubelskiego – bez gmin: Wysokie i Zakrzew, ryckiego – bez gminy Kłoczew) oraz na terenie powiatu łosickiego w województwie mazowieckim.

Zasób APL należy do większych ilościowo i cenniejszych pod względem historycznym w kraju, przede wszystkim z racji zawartych w nim archiwaliów staropolskich, licznej dokumentacji z czasów zaboru rosyjskiego, niepodległej Polski oraz okresu PRL (po przejętym archiwum KW PZPR w Lublinie). Gromadzi 332 oryginałów dokumentów z okresu 1317-1792, natomiast zasadniczą część zasobu staropolskiego stanowią księgi wpisów. Archiwalia podworskie z okresu przedrozbiorowego reprezentowane są najliczniej w Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca. Szczególnie cenne są zespoły akt administracji zaborczej – Komisji Województwa Lubelskiego i Komisji Województwa Podlaskiego, przekształconych następnie w rządy gubernialne lubelski i podlaski, tzw. nowych rządów gubernialnych powstałych po 1867 r. Dla dwudziestolecia międzywojennego Archiwum dysponuje niemal pełną dokumentacją działalności urzędów administracji w postaci zespołów akt Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego i starostw powiatowych z terenu województwa. Poza tematykę regionalną wykraczają materiały z lat okupacji hitlerowskiej, przede wszystkim władz i urzędów okupacyjnych, jak również organizacji polskich i żydowskich, niekompletne zespoły akt miast i gmin wiejskich oraz akta konspiracyjnych organizacji zbrojnych. Akta po 1944 r. to w dużej mierze dokumentacja wytworzona przez różne szczeble administracji ogólnej i specjalnej, sądy, prokuratury, przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielcze, szkoły, związki zawodowe, organizacje i partie polityczne, placówki kulturalne.

 

The size of the resource (m.b.):

9090.24

Number of monographs in the library:

15574

Warehouse area (m2):

0.0

Shelves capacity (m.b.):

10200.0

Number of continuous publications in the library:

931

Number of places in the scientific studio:

34