Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
36/192/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Chełmie 1962-1975 0 Unroll
zarządzenia naczelnika miasta, powiatu, Powiatowego i Miejskiego Komisarza Spisowego oraz naczelników gmin z 1974 (sygn. 1); uchwały, zarządzenia, pisma okólne GUS i WUS z lat 1969, 1973, 1975 (sygn. 2-4); organizacja, regulaminy i struktura organizacyjna, zakresy czynności Powiatowego Inspektoratu Statystycznego w Chełmie z lat 1966, 1972-1973 (sygn. 5-7); plany pracy PIS z lat 1973-1975 (sygn. 8-10); rzeczoznawcy i informatorzy PIS z lat 1971-1973 (sygn. 11-13); zarządzenia GUS - aktyw statystyczny, dyscyplina pracy z lat 1973-1974 (sygn. 14-15); inspekcje GUS i WUS, oceny działalności inspektoratu z lat 1972-1974 (sygn. 16-18); spis akt przekazywanych do archiwum państwowego i na makulaturę z lat 1973-1974 (sygn. 19); zestawienie danych statystycznych dotyczące przeniesionych obszarów w związku ze zmianami w podziale administracyjnym z 1973 r. (sygn. 20); organizacja i metodologia sprawozdawczości statystycznej z lat 1972-1973, 1975 (sygn. 21-31); programy badań i plany opracowań statystycznych z lat 1973-1975 (sygn. 33-34); wytyczne, instrukcje i formularze sprawozdań GUS i resortowe z 1972 r. (sygn. 35); zarządzenia, wytyczne, instrukcje i formularze sprawozdawczości statystycznej GUS - Departament Przemysłu z 1975 r. (sygn. 36); wykaz formularzy sprawozdawczości resortowej w zakresie sprawozdań wpływających do terenowych organów statystyki państwowej z 1974 r. (sygn. 37); wykaz zakładów pracy wg numerów statystycznych z 1973 r. (sygn. 38); organizacja i metodologia badań statystycznych z 1973 r. (sygn. 39-42); badania statystyczne z lat 1972-1973 (sygn. 43-44); wstępne wyniki spisów rolnych z lat 1968-1974 (sygn. 45-52); spisy czerwcowe i grudniowe zwierząt gospodarskich z lat 1965-1975 (sygn. 53-94); spisy powierzchni użytków i zasiewów z lat 1965, 1968-1975 (sygn. 95-124); spisy powierzchni upraw warzyw, szklarni i inspektów z lat 1967, 1972 (sygn. 125-129); spisy drzew i krzewów owocowych z lat 1965, 1971 (sygn. 130-134); zestawienia spisów rolnych z lat 1957-1971 (sygn. 135-148); wyciągi ze sprawozdań kwartalnych przedsiębiorstw i zakładów objętych planem centralnym za 1962 rok powiat chełmski z 1962 r. (sygn. 149); statystyka ludności - ruch naturalny z lat 1962-1975 (sygn. 150-196); stan książeczek oszczędnościowych PKO i SOP z 1971 r. (sygn. 197); zatrudnienie w gospodarce uspołecznionej z lat 1970, 1972-1975 (sygn. 198-202); sprawozdania o stanie i ruchu zatrudnienia na terenie powiatu z lat 1962-1975 (sygn. 203-290); sprawozdania w zakresie pośrednictwa pracy z lat 1963-1974 (sygn. 291-302); sprawozdania z zatrudnienia oraz funduszu płac z lat 1962-1975 (sygn. 303-396); sprawozdania z wykonania inwestycji z lat 1963-1975 (sygn. 397-451); sprawozdania z budownictwa mieszkaniowego z lat 1965-1966, 1968-1975 (sygn. 452-465); sprawozdania z realizacji czynów społecznych z lat 1963-1975 (sygn. 466-483); sprawozdania z wykonania planu produkcji z lat 1963-1975 (484-524); sprawozdania z podstawowych wskaźników z lat 1963-1975 (sygn. 525-533); sprawozdania z działalności przemysłu prywatnego z lat 1963-1974 (sygn. 534-562); sprawozdania z produkcji wyrobów przemysłowych z lat 1973-1974 (sygn. 563); sprawozdania z wykonania planu produkcji budowlano-montażowej z lat 1963-1975 (sygn. 564-580); sprawozdania o ruchu budowlanym w gospodarce prywatnej z lat 1964-1974 (sygn. 581-601); sprawozdania z budownictwa z lat 1968-1969, 1962-1973 (sygn. 602-604); użytkowanie gruntów wg użytkowników z 1965 r. (sygn. 605); wykazy gruntów z lat 1967, 1969, 1972-1973 (sygn. 606-609); ostateczne wyniki zasiewów z 1971 r. (sygn. 610); sprawozdania dotyczące szacunków plonów z lat 1962-1974 (sygn. 611-629); Powiatowa Komisja Oceny Plonów z 1965 r. (sygn. 630); zestawienia informatorów ogrodniczych z 1967 r. (sygn. 631); Państwowa Inspekcja Plonów w Rolnictwie - sprawozdania z lat 1972-1973 (sygn. 632); sprawozdania z produkcji zwierzęcej z lat 1973-1975 (sygn. 633-636); sprawozdania roczne z unasienniania zwierząt z lat 1968, 1973-1975 (sygn. 637-641); spis urządzeń do kiszenia pasz z 1964 r. (sygn. 642); sprawozdania z obrotu paszami z lat 1972-1975 (sygn. 643-645); sprawozdania z produkcji rolniczej z lat 1963-1964, 1967, 1974 (sygn. 646-649); sprawozdania z produkcji roślinnej z lat 1963-1967 (sygn. 650-656); sprawozdania ze skupu z lat 1962-1975 (sygn. 657-677); sprawozdania z obowiązkowych dostaw z lat 1966-1972 (sygn. 678-684); sprawozdania z kontraktacji z lat 1968-1975 (sygn. 685-689); zużycie nawozów sztucznych z lat 1965-1974 (sygn. 690-703); sprawozdania z działalności przemysłowej zakładów przemysłu rolnego z lat 1967-1974 (sygn. 704-711); sprawozdania z wykonania robót budowlanych i usług remontowo-budowlanych z 1969 r. (sygn. 112); sprawozdania ze stanu robót geodezyjnych wykonywanych przez służbę geodezyjną z lat 1973-1974 (sygn. 713); sprawozdania z produkcji materiałów budowlanych w zespołach chłopskich za 1974 r. z 1975 r. (sygn. 714); sprawozdania z obrotu maszynami i narzędziami rolniczymi z lat 1968-1971, 1973-1975 (sygn. 715-718, 720); wykaz traktorów w gospodarstwach indywidualnych z 1973 r. (sygn. 719); maszyny i urządzenia stanowiące wyłączną własność użytkowników indywidualnych gospodarstw z 1974 r. (sygn. 721-723); sprawozdania ze sprzedaży artykułów do produkcji rolnej z lat 1965-1967 (sygn. 724-725); sprawozdania ze stanu organizacyjno-gospodarczego spółdzielni produkcyjnych z lat 1962-1968, 1970-1973 (sygn. 726-739); sprawozdania o stanie i rozwoju spółdzielni produkcyjnych z lat 1964-1965, 1969-1970 (sygn. 740-742); sprawozdania o wynikach produkcyjnych i finansowych w PGR z lat 1962-1973 (sygn. 743-761); sprawozdania z działalności kółek rolniczych z lat 1963-1966, 1968-1974 (sygn. 762-774); sprawozdania z działalności POM z lat 1968, 1970-1972 (sygn. 775-778); sprawozdania z wykorzystania Funduszu Rozwoju Rolnictwa z lat 1966-1967, 1969-1974 (sygn. 779-784); sprawozdania z uboju zwierząt pod nadzorem weterynarza z lat 1962-1967, 1969, 1971-1975 (sygn. 785-802); sprawozdania w zakresie lasów państwowych z lat 1965-1975 (sygn. 803-813); sprawozdania statystyczne, zestawienia, spisy z lat 1962-1975 (sygn. 814-1213) Number of units in the group: 1213
36/193/0 Księgarnie spółdzielcze - zbiór zespołów szczątkowych 1935-1950 0 Unroll
193/1 Spółdzielcza Księgarnia Szkolna "Promyk" w Chełmie księga protokołów posiedzeń rady nadzorczej z lat 1935-1942 (sygn. 1-2); księga protokołów walnych zgromadzeń członków z lat 1941-1949 (syn. 3); księga protokołów zarządu z lat 1942-1948 (sygn. 4); księga udziałowców z 1947 r. (sygn. 5); księga inwentarzowa z lat 1937-1942 (sygn. 6); sprawozdania - bilanse z lat 1944-1948 (sygn. 7-11) 193/2 Spółdzielcza Składnica Nauczycielska w Hrubieszowie korespondencja z lat 1945-1949 (sygn. 1); książka protokołów zarządu i rady nadzorczej z lat 1945-1949 (sygn. 2); bilanse i sprawozdania za lata 1945-1949 z lat 1945-1950 (sygn. 4); księga ruchomości i nieruchomości z lat 1945-1947 (sygn. 5); 193/3 Księgarnia Spółdzielcza "Tęcza" we Włodawie korespondencja z lat 1945-1949 (sygn. 1); statut i akty prawne z lat 1945-1948 (sygn. 2); protokoły i sprawozdania polustracyjne z lat 1945-1949 (sygn. 3); książka protokołów rady nadzorczej i zarządu z lat 1947-1949 (sygn. 4); książka protokołów z posiedzeń rady nadzorczej i walnego zgromadzenia z lat 1947-1949 (sygn. 5); księga udziałowców z lat 1941-1949 (sygn. 6); rejestr członków Spółdzielczej Składnicy Materiałów Piśmienniczych z lat 1941-1947 (sygn. 7); bilanse i sprawozdania z lat 1945-1947, 1949 (sygn. 8) Number of units in the group: 24
36/193/1 Spółdzielcza Księgarnia Szkolna "Promyk" w Chełmie 1935-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 11
36/193/2 Spółdzielcza Składnica Nauczycielska w Hrubieszowie 1945-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 5
36/193/3 Księgarnia Spółdzielcza "Tęcza" we Włodawie 1941-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 8
36/194/0 Przedsiębiorstwa prywatne powiatu chełmskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1919-1951 0 Unroll
194/1 Fabryka Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żelaza w Chełmie R. Dratt i Spółka Akcyjna protokoły zarządu z lat 1922-1942 (sygn. 1); protokoły zarządu i kontroli z lat 1946-1947 (sygn. 2); sprawozdania z 1940 r. (sygn. 3); księga imienna robotników z lat 1919-1935 (sygn. 4); księga płacy pracowników umysłowych z lat 1936-1942 (sygn. 5); księga główna z 1947 r. (sygn. 6); księga protokołów walnych zebrań spółki dzierżawnej elektrowni z lat 1926-1938 (sygn. 7) 194/2 Fabryka Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żelaza F. Gassner, K. Najdeker i W. Orłowski w Chełmie korespondencja z lat 1941-1942, 1944-1951 (sygn. 1-9); plany produkcji i sprawozdania z lat 1946-1947 (sygn. 10); dzienniki główna z lat 1944-1945, 1948 (sygn. 11-12); kartoteki zaliczek na pobory z lat 1946-1947 (sygn. 13); księga inwentarzowa z 1943 r. (sygn. 14); księgi magazynowe z lat 1941-1943, 1947 (sygn. 15-16); księga rozchodów i przychodów z 1944 r. (sygn. 17); dziennik finansowy przychodów i rozchodów z 1945 r. (sygn. 18); konta z lat 1947-1948 (sygn. 19); kalkulacja odlewni żelaza z lat 1942-1943 (sygn. 20); rejestr sprzedanych wyrobów z lat 1930-1939 (sygn. 21); produkcja odlewni z lat 1931-1941 (sygn. 22); księga imienna robotników z lat 1921-1936 (sygn. 23); robotnicy młodociani z lat 1927-1939 (sygn. 24); składki ubezpieczeniowe z lat 1945-1947 (sygn. 25) 194/3 Spółka Akcyjna Cukrowni i Rafinerii "Rejowiec" w Rejowcu oszacowanie Cukrowni "Rejowiec" z lat 1926, 1933 (sygn. 1-2); bilans spółki akcyjnej cukrowni i rafinerii za rok 1932/1933 z 1933 r. (sygn. 3); sprawozdania Zarządu Spółki Akcyjnej Cukrowni i Rafinerii "Rejowiec" za lata 1935/1936, 1936/1937 z 1937 r. (sygn. 5); sprawozdania Spółki Akcyjnej Cukrowni i Rafinerii "Rejowiec" z lat 1937-1939 (sygn. 5-7); inwentarz z 1939 r. (sygn. 8); książka udziałów z lat 1936-1945 (sygn. 9); korespondencja z inspektorem pracy z lat 1924-1939 (sygn. 10); zajęcia i cesje należności plantatorów wielkorolnych z lat 1940-1942 (sygn. 11); kontrola najmu folwarku Wielobycz z lat 1926-1928 (sygn. 12); księga produkcji z 1922 r. (sygn. 13); inwentarz strat poniesionycyh przez działania wojenne - majątek stały, ruchomości z lat 1939-1943 (sygn. 14) 194/4 Spółka Akcyjna Cukrowni i Rafinerii "Trawniki" bilans i sprawozdanie Spółki Akcyjnej Cukrowni i Rafinerii "Trawniki" z lat 1924-1925 (sygn. 1); zestawienie ostatecznego rozliczenia kotła kostki prasowanej za kampanię 1932/1933 z lat 1932-1933 (sygn. 2); ubezpieczenie i inwentarz ruchomości cukrowni "Trawniki" z 1923 r. (sygn. 3); wykaz obliczonego podatku dochodowego od uposażeń pracowników cukrowni "Trawniki" z lat 1925-1927 (sygn. 4); wykaz pracowników cukrowni z lat 1933 (sygn. 5) 195/5 Gorzelnia i Rektyfikacja w Rejowcu protokół weryfikacyjny fabryki wódek czystych Józefa Budnego z 1923 r. (sygn. 1); protokół weryfikacyjny rozlewni spirytusu skażonego z 1926 r. (sygn. 2); protokół weryfikacyjny oddziału rektyfikacyjnego z lat 1930-1931 (sygn. 3); dziennik alkoholomierza samoczynnego z lat 1924-1929 (sygn. 4) Number of units in the group: 55
36/194/1 Fabryka Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żelaza w Chełmie R. Dratt i Spółka Akcyjna 1919-1942, 1946-1947 0 Unroll
Number of units in the group: 7
36/194/2 Fabryka Maszyn Rolniczych i Odlewnia Żelaza F. Gassner, K. Najdeker i W. Orłowski w Chełmie 1921-1951 0 Unroll
Number of units in the group: 25
36/194/4 Spółka Akcyjna Cukrowni i Rafinerii "Trawniki" 1923-1933 0 Unroll
Number of units in the group: 5
36/194/5 Gorzelnia i Rektyfikacja w Rejowcu 1923-1931 0 Unroll
Number of units in the group: 4
36/195/0 Akta Rejonu Lasów Państwowych i nadleśnictw powiatu chełmskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1929-1971 0 Unroll
195/1 Rejon Lasów Państwowych w Chełmie tworzenie i znoszenie organów administracji lasów państwowych oraz podział terytorialny z 1952 r. (sygn. 1); organizacja pracy z 1952 r. (sygn. 2); organizacja przedsiębiorstw podległych Ministerstwu Leśnictwa z 1952 r. (sygn. 3); organizacja lasów niepaństwowych z 1952 r. (sygn. 4); plany gospodarcze z 1952 r. (sygn. 5); przepisy i zarządzenia ogólne w zakresie sprawozdawczości z 1952 r. (sygn. 6); sprawzdawczość i statystyka z 1952 r. (sygn. 7); prasa, propaganda leśnictwa, wydawnictwa i biblioteka z 1952 r. (sygn. 8); plan eksploatacji z 1954 r. (sygn. 9); protokoły i zarządzenia pokontrolne - kontrola jednostek podległych z 1953 r. (sygn. 10); użytkowanie uboczne lasu z 1954 r. (sygn. 11); nadzór i kontrola wykonywana przez organ administracji lasów państwowych z 1952 r. (sygn. 12); Rada Zakładowa Związku Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego - planowanie z 1959 r. (sygn. 13); Rada Zakładowa Związku Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego - sprawozdawczość i statystyka z 1959 r. (sygn. 14) 195/2 Nadleśnictwo Państwowe Chełm okólniki władz nadrzędnych z lat 1945-1946 (sygn. 15); organizacja z lat 1944-1948, 1950-1954, 1957-1962 (sygn. 16-30); sprawy organizacyjne i gospodarcze z lat 1965-1966 (sygn. 31); akta zdawczo-odbiorcze z lat 1944-1947 (sygn. 32-33); streszczenie zjazdu nadleśnictw z dnia 14-15 marca 1935 r. (sygn. 34); narady gospodarcze nadleśnictw z lat 1958-1959 (sygn. 35); protokoły z narady Inspekcji Chełmskiej z 1963 r. (sygn. 36); księgi protokołów zebrań personelu z lat 1948-1954 (sygn. 37-40); robotnicy z lat 1963-1965 (sygn. 42-42); operat urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Chełm z lat 1931-1932 (sygn. 43); plany techniczne z lat 1929, 1938 (sygn. 44-45); plany gospodarcze, techniczno-ekonimicznez lat 1948-1950, 1952-1953, 1955-1970 (sygn. 46-70); sprawozdawczość i statystyka z lat 1947-1953, 1955-1966 (sygn. 71-86); analiza działalności gospodarczej Nadleśnictwa Stańków z lat 1968-1970 (sygn. 87-89); dziennik defraudacyjny z lat 1944-1947 (sygn. 90); stan posiadania - lasy, rola, łaki i wody z lat 1945-1947 (sygn. 91-92); lasy z lat 1948-1950, 1952-1955, 1958-1965 (sygn. 93-104); budowle komunikacyjne z 1964 r. (sygn. 105); rejestr dzierżawców karczunków i użytków rolnych z lat 1944-1953 (sygn. 106-107); akta spraw o dzierżawę gruntów z lat 1946-1949 (sygn. 108-110); urządzenie lasów z lat 1944-1946, 1962-1963 (sygn. 111-113); zalesienie i melioracje z lat 1944-1946 (sygn. 114-115); zalesienie i pielęgnowanie z 1948 r. (sygn. 116); terenowa akcja "Dni Lasu i Zadrzewienia Kraju" z 1959 r. (sygn. 117); sprawy OHP i czynów społecznych z 1963 r. (sygn. 118); ochrona lasu z 1944-1948 (sygn. 119-122); ochrona przyrody z lat 1948, 1960 (sygn. 123-124); wnioski, wykazy cięć, wykonanie cięć, odnowienia z lat 1944-1947 (sygn. 125-128); zagospodarowanie lasów niepaństwowych z lat 1947-1948 (sygn. 129); użytkowanie i zbyt - programy eksploatacji, sprawozdania i statystyka z lat 1944-1947 (sygn. 130-133);gospodarka budżetowa z lat 1947-1948 (sygn. 134); plany finansowo-gospodarcze, budżety z lat 1945-1949, 1959-1964 (sygn. 135-144); bilanse z lat 1959-1962 (sygn. 145-148); sprawozdania finansowe 1963-1971 (sygn. 149-161); sprawozdania kasowo-rachunkowe z lat 1944-1949 (sygn. 162-174); nadzór, rewizja, kontrola z lat 1946-1952, 1958-1963, 1965, 1967 (sygn. 175-185); sprawy personalne z lat 1954, 1962-1966 (sygn. 186-191) 195/3 Nadleśnictwo Pobołowice operat urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Pobołowice z lat 1931-1932 (sygn. 192); księga dochodów z wykonania planu finansowo-gospodarczego z lat 1935-1936 (sygn. 193) Number of units in the group: 193
36/195/1 Rejon Lasów Państwowych w Chełmie 1952-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 14
36/195/2 Nadleśnictwo Państwowe Chełm w Stańkowie 1929-1970 0 Unroll
Number of units in the group: 177
36/195/3 Nadleśnictwo Państwowe Pobołowice 1931-1936 0 Unroll
Number of units in the group: 2
36/196/0 Huta Szkła w Rudzie Opalin 1945-1956 0 Unroll
kancelaria - schemat organizacyjny Państwowej Huty Szkła nr 3 w Rudzie Opalin z 1947 r. (sygn. 1); korespondencja z lat 1946-1953 (sygn. 2-11); zarządzenia i instrukcje z lat 1949-1951 (sygn. 12-14); pisma Dyrekcji Przemysłu Miejscowego w Lublinie z lat 1946-1947, 1949, 1951 (sygn. 15-18); Rada Zakładowa z lat 1949-1950 (sygn. 19-21); protokoły z lat 1947, 1951, 1953 (sygn. 22-24); pisma Centrali Handlowej z lat 1947, 1950 (sygn. 25-26); dzienniki korespondencyjne z lat 1946, 1948-1950, 1953-1954 (sygn. 27-32); referat socjalny - korespondencja z lat 1947-1948 (sygn. 33-34); zarządzenia okólniki z lat 1949-1950 (sygn. 35-36); ubezpieczenia społeczne - instrukcje z 1952 r. (sygn. 37); finanse z lat 1950-1951 (sygn. 38-39); sprawy przedszkola z lat 1951, 1953 (sygn. 40-41); roczny i kwartalny plan pracy z 1951 r. (sygn. 42, 46); opieka nad matką i dzieckiem z 1950 r. (sygn. 43-45); sprawozdania z działalności referatu z lat 1951-1952 (sygn. 47); finanse - korespondencja normatywna z lat 1946-1950 (sygn. 48-52); plan finansowy z 1950 r. (sygn. 53); bilans zamknięcia z 1947 r. (sygn. 54); akcja oszczędnościowa z lat 1947, 1949-1950 (sygn. 55-56); bilans roczny z lat 1948-1949 (sygn. 57-58); książka kasowa z lat 1945-1947 (sygn. 59); dzienniki główna z lat 1946-1947 (sygn. 60-61); referat pracy i płacy - instrukcje, korespondencja z lat 1949-1952 (sygn. 62-66); plany funduszu płac z 1952 r. (sygn. 67); normowanie etatów pracowników zakładu z lat 1951-1952 (sygn. 68-69); sprawozdanie z wykonania premii z 1951 r. (sygn. 70); sprawozdanie z wykonania funduszu płac z 1952 r. (sygn. 71); statystyka stanu zatrudnienia i sprawozdawczość z lat 1950, 1952 (sygn. 72-73); wykaz potrąceń podatków dochodowych od wynagrodzeń z 1949 r. (sygn. 74); współzawodnictwo z 1952 r. (sygn. 75); dział techniczny - korespondencja z lat 1951-1955 (sygn. 76-81); narady wytwórcze z 1949 r. (sygn. 82); kalkulacja i koszty własne z 1947 r. (sygn. 83); referat kontroli produkcji: remonty z lat 1950-1952 (sygn. 85-87); inwestycje z lat 1950-1952 (sygn. 88-92); kontrola techniczna z 1952 r. (sygn. 93-94); plany produkcji z lat 1947, 1953 (sygn. 95-96); protokoły pokontrolne z 1950 r. (sygn. 97); referat BHP: korespondencja z lat 1947, 1949-1950, 1954-1955 (sygn. 98-102); sprzęt przeciwpożarowy z lat 1950-1951 (sygn. 103-104); referat personalny: sprawy personalne z 1951 r. (sygn. 105); hufce "SP" z lat 1950-1951 (sygn. 106-107); referat planowania i statystyki: korespondencja z lat 1947, 1950-1956 (sygn. 108-110); plany produkcji zaopatrzenia z lat 1950-1953 (sygn. 111-122); operatywne plany przewozów ładunków z 1954 r. (sygn. 123); Narodowy Plan Techniczny z 1955 r. (sygn. 124); sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli planowej z 1949 r. (sygn. 125); sprawozdania GUS z lat 1950-1955 (sygn. 126-145); listy płac z lat 1945-1947 (sygn. 146-168); sprawy osobowe pracowników z lat 1946-1947 (sygn. 169); księga imienna robotników ponad lat 18, zatrudnionych w firmie Polska Spółka Robotnicza Wyrobu Szkła w Rudzie Opalin z lat 1946-1947 (sygn. 170); sprawy pracowników zatrudnionych w Polskiej Spółce Robotniczej Wyrobu Szkła w Rudzie Opalin z 1948 r. (sygn. 171); wykazy pracowników i ich rodzin z 1946 r. (sygn. 172); skorowidz akt osobowych pracowników, bez daty (sygn. 173) Number of units in the group: 173
36/197/0 Chełmskie Zakłady Ceramiki Budowlanej w Horodyszczu 1944-1957 0 Unroll
planowanie - plany zaopatrzenia, plany finansowe, plan kont, plany operatywne, plany produkcji, harmonogramy, wykonanie planów z lar 1945-1957 (sygn. 1-20); zatrudnienie i płace z lat 1951, 1954, 1956-1957 (sygn. 21-25); kadry - sprawy osobowe z 1954 r. (sygn. 26); sekretariat - sprawy Rady Zakładowej z lat 1954-1957 (sygn. 27-31); Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa z lat 1952-1955 (sygn. 32); dokumentacja POP z lat 1951-1955 (sygn. 33-39); zbiorowy układ pracy z lat 1948, 1952, 1956 (sygn. 40-42); sprawy szkoleń z lat 1953, 1955-1957 (sygn. 43-46); protokoły z posiedzeń Rady Robotniczej z 1956 (sygn. 47); sprawy wyborcze Rady Robotniczej, bez daty (sygn. 48); sprawozdania z poszczególnych wydziałów z 1954 r. (sygn. 49); protokoły z narad wytwórczych z lat 1949-1950 (sygn. 50); korespondencja (w tym m. in. protokoły wizytacji zakładów, pokontrolne, konferencje partyjno-ekonomiczne, protokoły) z lat 1945-1957 (sygn. 51-109); dział ekonomiczny - korespondencja z lat 1950-1956 (sygn. 110-117); sprawy ekonomiczne z lat 1945-1949, 1952-1958 (sygn. 118-119, 121-124); sprawy rolne z 1949 r. (sygn. 120); finanse - sprawy finansowe z lat 1948-1949, 1951-1956 (sygn. 125-134); transport i zbyt - korespondencja, plany z lat 1952-1957 (sygn. 135-143); księgowość - preliminarze budżetowe z lat 1952-1955 (sygn. 144-146); księgi główna z lat 1944-1945, 1947, 1950-1955 (sygn. 147-151); bilanse z lat 1947, 1949, 1952-1956 (sygn. 152-168); rejestr kosztów z 1954 r. (sygn. 169); rejestry rozliczeniowe z 1954 r. (sygn. 170); rejestry z lat 1954, 1956-1957 (sygn. 171-179); dział techniczny - technologiczno-produkcyjny: sprawy techniczne - korespondencja z lat 1951-1957 (sygn. 181-183, 191-193); instrukcje i zarządzenia z lat 1952-1956 (sygn. 184); planowanie z lat 1953-1956 (sygn. 185-189); sprawozdania z lat 1954-1956 (sygn. 190); protokoły z narad wytwórczych i sprawozdań analityczno-operatywnych z 1951 r. (sygn. 194); sprawozdania z produkcji z 1953 r. (sygn. 195); analiza produkcyjna z lat 1953-1957 (sygn. 196-209); inwestycje, remonty, plany, korespondencja z lat 1949-1957 (sygn. 210-224); główny mechanik - kosztorysy, plany, zlecenia robót, korespondencja reżim technologiczny z lat 1950, 1952-1955 (sygn. 225-237); BHP - instrukcje, zarządzenia z lat 1948-1957 (sygn. 238-241); sprawy osobowe - ankiety personalne pracowników z lat 1946-1949 (sygn. 242); sprawy osobowe pracowników z lat 1951-1955 (sygn. 243-244); wnioski o nadanie odznaczenia z 1955 r. (sygn. 245); podania pracowników do Rady Robotniczej z 1957 r. (sygn. 246); podatek od wynagrodzeń pracowniczych z 1954 r. (sygn. 247); listy płac pracowników z lat 1949-1950, 1953-1954 (sygn. 248-249) Number of units in the group: 250
36/198/0 Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Chełmie [1950]1951-1956 0 Unroll
kancelaria - korespondencja z lat 1950-1956 (sygn. 1); plany remontów z lat 1950-1954 (sygn. 2); plan produkcyjno-finansowy na I kwartał 1952 roku z 1952 r. (sygn. 3); plan finansowo-rzeczowy remontów kapitalnych budynków mieszkalnych na 1955 rok z 1955 r. (sygn. 4); dokumentacja budowlano-remontowa robót w Chełmie z lat 1952-1955 (sygn. 5-58); Kierownictwo Robót w Hrubieszowie - kancelaria z lat 1954-1955 (sygn. 59); akta robót remontowo-budowlanych w Hrubieszowie z lat 1953-1955 (sygn. 60-66) Number of units in the group: 66
36/199/0 Przedsiębiorstwa państwowe powiatu chełmskiego - zbiór zespołów szczątkowych 1946-1953 0 Unroll
199/1 Państwowa Centrala Handlowa w Chełmie sprawy organizacyjne z 1949 r. (sygn. 1); zarządzenia i okólniki z lat 1948-1949 (sygn. 2-3); korespondencja z lat 1949-1951 (sygn. 4-5); dzienniki korespondencyjne z lat 1949-1950 (sygn. 6-11); sprawozdania i protokoły z 1949 r. (sygn. 12); bilanse z lat 1947-1949 (sygn. 13-15, 21-22); dziennik główna z 1952 r. (sygn. 16); związki zawodowe - korespondencja normatywna z lat 1947-1950 (sygn. 17-20); polisy ubezpieczeniowe z lat 1949-1950 (sygn. 23); sprawy personalne pracowników z lat 1946-1948 (sygn. 24-26); listy płac z lat 1949-1950 (sygn. 27-28) 199/2 Powszechny Dom Towarowy w Chełmie protokoły zdawczo-odbiorcze kierowników PDT w Chełmie z lat 1949-1950 (sygn. 1); zamównienia z 1950 r. (sygn. 2); zapotrzebowanie towarowe z 1951 r. (sygn. 3); rozdzielniki z lat 1951-1952 (sygn. 4-5); protokoły Komisji Cennikowej z 1952 r. (sygn. 6); sprawozdania miesięczne sprzedaży pozostałości towarów z lat 1948-1952 (sygn. 7); inwentaryzacja towarowa z 1952 r. (sygn. 8); protokoły z posiedzeń Komisji Różnic Remamentowych z lat 1951-1952 (sygn. 9-10); protokoły strat z lat 1951-1952 (sygn. 11); sprawozdania opisowo-handlowe z 1953 r. (sygn. 12); instrukcje bilansowe z lat 1947-1948 (sygn. 13); zapotrzebowanie środków obrotowych z 1949 r. (sygn. 14); plany finansowe z lat 1949, 1951-1952 (sygn. 15-17); sprawozdawczość finansowa z lat 1947-1952 (sygn. 18-21); bilanse z lat 1947-1952 (sygn. 22-28); dzienniki główna z lat 1948-1952 (sygn. 29-33); zarządzenia i okólniki z lat 1947-1952 (sygn. 34-43); korespondencja z lat 1950-1951 (sygn. 44); zarządzenia wewnętrzne z lat 1950-1952 (sygn. 45-48); protokoły posiedzeń Rady Zakładowej z lat 1949, 1951-1952 (sygn. 49-50); protokoły narad roboczych z 1952 r. (sygn. 51); protokoły odpraw pracowników PDT w Chełmie z lat 1948-1949 (sygn. 52); protokoły narad kolektywu z 1952 r. (sygn. 53); oferty, umowy oraz protokoły szacunkowe z lat 1947-1949 (sygn. 54); protokoły na wykonanie robót zleconych z lat 1948-1949 (sygn. 55); sprawy remontu z lat 1948-1952 (sygn. 56); obrót kolejowy - sprawozdania z 1950 r. (sygn. 57); transport samochodowy - sprawozdania z 1949 r. (sygn. 58); praktyki wakacyjne uczniów Technikum Handlowego z 1952 r. (sygn. 59); akcja socjalna z 1952 r. (sygn. 60); BHP z lat 1951-1952 (sygn. 61); książka inwentaryzacyjna z lat 1947-1948 (sygn. 62); księgi inwentarzowe z lat 1948-1952 (sygn. 63-64); wykaz pracowników z lat 1948-1950 (sygn. 65); dziennik ewidencyjny z lat 1947-1953 (sygn. 66); Sekcja Personalna - sprawozdania z 1952 r. (sygn. 67); wykonanie planu z 1948 r. (sygn. 68); analizy ekonomiczne z lat 1952-1953 (sygn. 69); protokoły pokontrolne i polustracyjne z lat 1948-1952 (sygn. 70-72); protokoły zebrań POP z lat 1950-1952 (sygn. 73); Liga Kobiet z 1952 r. (sygn. 74); Narodowa Pożyczka Rozwoju Sił Polski z lat 1951-1952 (sygn. 75); współzawodnictwo z lat 1949, 1953 (sygn. 76-77); sprawozdania operatywne miesięczne z lat 1949-1950 (sygn. 78-99); akta personalne z lat 1946-1952 (sygn. 100-132); sprawy personalne pracowników PDT - kartoteki personalne, wykazy, listy płacy z lat 1947-1952 (sygn. 133-139); sprawy zaopatrzenia w PDT w Chełmie z 1948 r. (sygn. 140) 199/3 Polskie Zakłady Zbożowe w Chełmie protokoły zdawczo-odbiorcze młyna nr 5 w Chełmie z lat 1948, 1950 (sygn. 1); protokoły zdawczo-odbiorcze młyna nr 6 w Chełmie z lat 1947-1950 (sygn. 2); preliminarze budżetowe młyna nr 6 na 1949 r. (sygn. 3); protokoły odbytych zebrań w młynach nr 6 i 7 z lat 1948-1949 (sygn. 4); akta młynów nr 7 i 8 w Chełmie z lat 1946-1949 (sygn. 5); protokoły zdawczo-odbiorcze młynów nr 7 i 9/7-8 z lat 1947-1950 (sygn. 6); protokoły inspekcji młyna nr 7 z lat 1948, 1950 (sygn. 7); projekt planu produkcji na 1952 rok z 1952 r. (sygn. 8) Number of units in the group: 176
36/199/1 Państwowa Centrala Handlowa w Chełmie 1947-1952 0 Unroll
Number of units in the group: 28
36/199/2 Powszechny Dom Towarowy w Chełmie [1946] 1947-1953 0 Unroll
Number of units in the group: 140
36/199/3 Polskie Zakłady Zbożowe w Chełmie 1946-1950[1952] 0 Unroll
Number of units in the group: 8
36/200/0 Rejonowe Przedsiębiorstwo Młynów Gospodarczych w Chełmie 1950-1961 0 Unroll
zarządzenia, instrukcje, okólniki z lat 1951-1960 (sygn. 1-21); sprawy związków zawodowych z lat 1952, 1954, 1959 (sygn. 22-24, 28); korespondencja z lat 1952-1954 (sygn. 25); Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej z 1953 r. (sygn. 26); dokumenty poufne do zatwierdzenia z 1954 r. (sygn. 27); Komisja Arbitrażowa z lat 1955-1959 (sygn. 29-30); zapotrzebowanie, zamówienia z lat 1956-1959 (sygn. 31); Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa - sprawozdania z lat 1957-1959 (sygn. 32); materiały pędne z 1958 r. (sygn. 33); Komisja Rozjemcza z lat 1959-1960 (sygn. 34); opieka nad szkołami młynarskimi z lat 1953-1955 (sygn. 35); teczka aktów osobowych - dokumentacja osobowa pracowników z 1953 r. (sygn. 36); wydajność pracy - protokoły, sprawozdania z 1953 r. (sygn. 37); regulacja płac - instrukcje i zarządzenia z lat 1952-1956 (sygn. 38); sprawy wynagrodzeń - płac, premii, fundusz płac z lat 1954-1959 (sygn. 39-46); normy pracy z lat 1951-1956 (sygn. 47-48); współzawodnictwo pracy - sprawozdania z lat 1952-1954 (sygn. 49); wynalazczość - pomysły racjonalizatorskie z lat 1955-1958 (sygn. 50-53); zadania gospodarcze - instrukcja zagospodarowania młynów z 1955 r. (sygn. 54); materiał analityczny z 1954 r. (sygn. 55); protokoły zniszczenia odpadów nieużytkowych z 1956 r. (sygn. 56); sprawozdania z działalności młynów gospodarczych z lat 1954-1955 (sygn. 57); protokoły kontroli młynów i nakazy powizytacyjne z 1957 r. (sygn. 58); analiza RPMG z 1958 r. (sygn. 59); finanse - plany finansowe z lat 1951, 1954-1960 (sygn. 60-77); plany produkcji młynów z 1952 r. (sygn. 78); bilanse z lat 1951-1960 (sygn. 79-126, 446-447); remonty młynów - protokoły robót remontowych, korespondencja, dokumentacja techniczna, kosztorysy z lat 1952-1960 (sygn. 127-171); transport - korespondencja w sprawie pojazdów z lat 1956-1957 (sygn. 172); produkcja - instrukcja do sprawozdawczości, sprawozdania młynów, obrót zbożem z lat 1952-1959 (sygn. 173-182); sprawozdania GUS i młynów z lat 1954-1957 (sygn. 183-189); technika - maszyny młyńskie z lat 1952-1955 (sygn. 190); sprawozdania techniczno-produkcyjne z lat 1955-1958 (sygn. 191-195); elektryfikacja młynów z lat 1955-1957 (sygn. 196-200); projekt techniczno-roboczy młyna w Międzyrzeczu Podlaskim, bez daty, (sygn. 201); korespondencja z lat 1955-1958 (sygn. 202-204); inwestycje - elektryfikacja młyna Świerszczów z 1955 r. (sygn. 205); sprawy zaopatrzenia i sprawozdania z lat 1956-1960 (sygn. 206-207); ochrona przeciwpożarowa z lat 1955-1957 (sygn. 208-210); sprawy BHP z lat 1955-1959 (sygn. 211-215); inwestycje z lat 1954-1957 (sygn. 216-224); upaństwowienie przedsiębiorstw - protokoły zdawczo-odbiorcze z lat 1951-1957 (sygn. 225-227); korespondencja z lat 1951-1960 (sygn. 228-242); akta osobowe pracowników z lat 1950-1960 (sygn. 243-398, 445); listy płac z lat 1951-1961 (sygn. 399-444) Number of units in the group: 447
36/201/0 Zbiór akt Mariana Sikorskiego w Rejowcu (właściciel dóbr Wielobycz i Olesin w powiecie krasnostawskim) 1921-1940 0 Unroll
majątek w Wielobyczy: korespondencja z lat 1922-1932 (sygn. 1); akta i sprawy majątku w Wielobyczy z lat 1926-1932, 1940 (sygn. 2); obrocznik z lat 1927-1930 (sygn. 3-4); przychody i rozchody zboża, i innych materiałów z lat 1926, 1930-1932 (sygn. 6); rachunki, kwity, noty finansowe majątku w Wielobyczy z lat 1928, 1930-1932 (sygn. 7); sprawy z Cukrownią w Trawnikach z lat 1926-1931 (sygn. 8); majątek w Łanowcach: sprawy majątku Łanowce, koło Krzemieńca z lat 1922-1928 (sygn. 9); parcelacja majątku Łanowce M. Sikorskiego, ok. 1938 r. (sygn. 10); rodzina Sikorskich: akta rodziny Sikorskich - dokumenty z lat 1921-1923, 1925-1926, 1928-1930, 1933, 1935-1936, 1938, 1940 (sygn. 11) Number of units in the group: 11
36/202/0 vacat - Archiwum Poletyłów z Wojsławic - przekazano do Archiwum Państwowego w Lublinie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
36/203/0 Akta rodziny Zajdlerów w Chełmie 1787-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 107
36/204/0 Akta rodziny Świeckich z Majdanu Stuleńskiego k.Włodawy 1909-1940 0 Unroll
Number of units in the group: 1
36/206/0 Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego 1824-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 274
36/207/0 Szkoła Rolnicza w Zamieściu - powiat chełmski 1946-1950 0 Unroll
korespondencja w sprawach organizacyjnych szkoły z lat 1947-1950 (sygn. 1); księga pensji i ordynarji pracowników stałych z lat 1946-1949 (sygn. 2); opis gospodarstwa szkolnego z lat 1948-1950 (sygn. 3); organizacja ośrodka szkolnego z lat 1946-1950 (sygn. 4); sprawy budowlane - budynki ośrodka szkolnego z lat 1947-1950 (sygn. 5); preliminarze budżetowe z lat 1949-1950 (sygn. 6); planowanie gospodarcze z lat 1947-1950 (sygn. 7); sprawozdania gospodarcze z lat 1947-1950 (sygn. 8); rejestr gospodarczy z lat 1947-1949 (sygn. 9); biblioteka szkolna - katalog książek z lat 1948-1950 (sygn. 10) Number of units in the group: 10
36/208/0 Ośrodek Szkolny w Święcicy - powiat chełmski 1946-1950 0 Unroll
korespondencja z lat 1946-1950 (sygn. 1); inwentarz gospodarstwa Szkolnego Ośrodka w Święcicy z 1947 r. (sygn. 2); sprawozdania z lat 1946-1950 (sygn. 3); rejestr gospodarczy z 1948 r. (sygn. 4); biblioteka szkolna - katalog książek z 1950 r. (sygn. 5) Number of units in the group: 5
36/209/0 Ośrodki szkolne i szkolenia przysposobienia rolniczego i wojskowego powiatu chełmskiego 1945-1949 0 Unroll
Ośrodek Szkolny Bezek: preliminarz budżetowy i sprawozdanie z lat 1945, 1947 (sygn. 1); Ośrodek Szkolny Dębina: korespondencja ogólno-organizacyjna z 1945 r. (sygn. 2); przysposobienie rolnicze i wojskowe: wykaz junaków i zespołów PRW gminy Świerże z lat 1948-1949 (sygn. 3); dziennik lekcyjny Ośrodka Szkolnego Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego Dobryłów kol. z lat 1948-1949 (sygn. 4) Number of units in the group: 4
36/210/0 Sąd Powiatowy w Chełmie [1946-]1950-1962 0 Unroll
akta spraw z lat [1946-]1950-1962 (sygn. 1-137); terminarze rozpraw (Wydział Cywilny) z lat 1950-1951 (sygn. 138-139); repertorium (Wydział Cywilny) z lat 1955-1957 (sygn. 140) Number of units in the group: 140
36/211/0 Sąd Powiatowy we Włodawie 1950-1975 0 Unroll
akta spraw z lat [1948-]1950-1956 (sygn. 1-28) Number of units in the group: 6489
36/212/0 Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Królowej Jadwigi w Chełmie 1937-1954 0 Unroll
protokoły powizytacyjne szkoły oraz korespondencja z lat 1945, 1949-1954 (sygn. 1); protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej z lat 1937-1953 (sygn. 2-6); dziennik hospitacji z lat 1949-1951 (sygn. 7); katalogi główne i okresowe z lat 1944-1951 (sygn. 8-132); zbiory arkuszy ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów za lata szkolne 1952/1953, 1953/1954 z lat 1953-1954 (sygn. 133-134); protokoły egzaminu dojrzałości z lat 1939, 1946-1949, 1951-1954 (sygn. 135-143); świadectwa ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego z lat 1937-1939, 1945, 1948 (sygn. 144-146); świadectwa dojrzałości liceum ogólnokształcącego z lat 1939, 1946, 1948-1954 (sygn. 147-155); preliminarze budżetowe na lata 1951-1954 z lat 1950-1954 (sygn. 156-157); kontrole finansowe z lat 1947-1954 (sygn. 158); księga protokołów walnych zebrań Komitetu Rodzicielskiego z lat 1945-1954 (sygn. 159); protokoły Zarządu Komitetu Rodzicielskiego z lat 1949-1954 (sygn. 160) Number of units in the group: 160
36/213/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych we Włodawie 1957-1975 0 Unroll
IX i X Powiatowy Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych we Włodawie z 1972 r. (sygn. 1-2); posiedzenia Zarządu PZKR we Włodawie - z 1965 r. (sygn. 3-4); plany pracy Prezydium PZKR we Włodawie z lat 1966-1968, 1972 (sygn. 5-6); protokoły z posiedzeń i narad Powiatowej Rady Kobiet z 1969 r. (sygn. 7); protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Przysposobienia Rolniczego z lat 1970-1972 (sygn. 8); plan pracy Komisji Rewizyjnej PZKR we Włodawie z 1972 r. (sygn. 9); informacje z przebiegu zebrań sprawozdawczo-wyborczych w kółkach rolniczych powiatu włodawskiego z lat 1971-1973 (sygn. 10); sprawy organizacyjne kółek rolniczych - statuty z lat 1957-1970 (sygn. 11-12); plan organizacji Miedzykółkowej Bazy Maszynowej w powiecie włodawskim w latach 1968-1969 z 1967 r. (sygn. 13); organizacja pracy instruktorów mechanizacji rolnictwa z 1971 r. (sygn. 14); sprawy organizacyjne KGW z 1974 r. (sygn. 15); programy wieloletnie działania PZKiOR we Włodawie na lata 1958-1965 z lat 1958-1959 (sygn. 15); programy działania PZKR we Włodawie na lata 1968-1970, bez daty, (sygn. 17); programy inwestycji budowlanych kółek rolniczych na lata 1969-1975 z lat 1969-1970 (sygn. 18); plan wykorzystania Funduszu Rozwoju Rolnictwa w kółach rolniczych i PZKR z lat 1969-1971 (sygn. 19); zbiorcze plany inwestycji budowlanych zaplecza technicznego kółek rolniczych z lat 1964-1973 (sygn. 20-27); plany pracy i sprawozdania związków i zrzeszeń branżowych z lat 1971-1972 (sygn. 28); plany pracy instruktorów mechanizacji rolnictwa POM z lat 1971-1972 (sygn. 29); plan rozprowadzenia ciągników i maszyn rolniczych dla kółek rolniczych i MBM z lat 1971-1973 (sygn. 30-31); plany i sprawozdawczość w zakresie usług agrochemicznych z lat 1972-1973 (sygn. 32); sprawozdania i informacje z przebiegu realizacji budownictwa w kółkach rolniczych i MBM z lat 1972-1973 (sygn. 33); informacje i oceny działalności PZKR i jednostek podległych z 1971 r. (sygn. 34); informacje o pracy zespołów przysposobienia rolniczego z 1959 r. (sygn. 35); analiza działalności kółek rolniczych MBM z lat 1972-1974 (sygn. 36); analiza wykorzystania sprzętu w kółach rolniczych i MBM z lat 1973-1973 (sygn. 37); tablice obrazujące wyniki gospodarczo-finansowe kółek rolniczych i MBM województwa lubelskiego za lata 1970-1972 z lat 1970-1972 (sygn. 38); sprawozdawczość statystyczna w zakresie usług produkcyjnych świadczonych na rzecz rolnictwa przez kółka rolnicze i MBM z lat 1973-1974 (sygn. 39-40); sprawozdawczość statystczna w zakresie usług chemizacyjnych z 1973 r. (sygn. 41); budżet PZKR z lat 1958-1963, 1971 (sygn. 42-45); sprawozdania finansowe PZKR z lat 1963-1964 (sygn. 46); plany i sprawozdawczość finansowa jednostek podległych - kółek rolniczych z lat 1959-1973 (sygn. 47-123); zbiorcze sprawozdania finansowe kółek rolniczych z lat 1964-1966, 1968-1970 (sygn. 124-128); skargi i wnioski z lat 1970-1973 (sygn. 129); konkurs "Higiena obór i udoju mleka " z lat 1972-1973 (sygn. 130); kontrola zewnętrzna własnej jednostki z la 1970-1972 (sygn. 131); kontrole jednostek podległych - kółek rolniczych z lat 1962-1973 (sygn. 132-202); ocena i kontrola techniczna jakości sprzętu, maszyn i urządzeń z lat 1971-1973 (sygn. 203); protokoły zebrań sprawozdawczo-wyborczych KGW z lat 1970-1971 (sygn. 204); plany i programy działania KGW z lat 1972-1974 (sygn. 205); ocena i sprawozdania z działalności KGW z lat 1972-1974 (sygn. 206); programy i formy i zawodowego szkolenia KGW z lat 1973-1974 (sygn. 207-208); umowy dzierżawne gruntów PFZ z lat 1965, 1972 (sygn. 209, 210); rada zakładowa związku zawodowego pracowników rolnych PZKR we Włodawie z lat 1970-1973 (sygn. 211); dokumentacja projektowo-kosztorysowa i decyzje lokalizacji zaplecza technicznego kółek rolniczych z lat 1963-1970 (sygn. 212); rejestr pomiarowy bazy Kółka Rolniczego w Siedliszczu z lat 1967-1969 (sygn. 213); dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy MBM w Urszulinie z lat 1964-1969 (sygn. 214-216); dokumentacja projektowa kółek MBM Orchówek z 1971 r. (sygn. 217); dokumentacja techniczna instalacji elektrycznej i linii napowietrznej niskiego napięcia dla Kółka Rolniczego w Sobiborze z 1972 r. (sygn. 219); dystrybutor paliw - plan sytuacyjny - Kółko Rolnicze i MBM Dańce z 1972 r. (sygn. 219); dystrybutor paliw - plan sytuacyjny - Kółko Rolnicze i MBM Holeszów z 1972 r. (sygn. 220); dystrybutor paliw - plan sytuacyjny - Kółko Rolnicze i MBM Macoszyn z 1972 r. (sygn. 221); angaże pracowników z lat 1960-1962 (sygn.222); protokoły weryfikacji pracowników kółek rolniczych i MBM z 1972 r. (sygn. 223) Number of units in the group: 223
36/214/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bezku 1954-1959 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Bezku z lat 1954-1958 (sygn. 1); komisje stałe z lat 1958-1959 (sygn. 2); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Bezku z lat 1955-1958 (sygn. 3); zebrania wiejskie GRN Bezek z lat 1957-1958 (sygn. 4); sprawy organizacyjne z lat 1955-1959 (sygn. 5); budżety gromady na lata 1955-1960 z lat 1955, 1957-1959 (sygn. 6-11); akta osobowe - Antoni Osoba z lat 1955-1959 (sygn. 12) Number of units in the group: 12
36/215/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Holi 1956-1957 0 Unroll
budżety gromady na lata 1957-1958 z lat 1956-1957 (sygn. 1-2) Number of units in the group: 2
36/216/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Chełmie 1957-1975 0 Unroll
I-XI Powiatowe Zjazdy Delegatów Kółek Rolniczych powiatu chełmskiego z lat 1957, 1959-1960, 1962, 1966, 1968, 1970, 1972-1974 (sygn. 1-10); I, III Powiatowy Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich z lat 1957, 1960 (sygn. 11-12); protokoły posiedzeń Zarządu PZKiOR, plenarnych, Prezydium PZKiOR w Chełmie z lat 1957-1961, 1963-1971 (sygn. 13-21); protokół wspólnego posiedzenia zespołu rolnego KP PZPR i Zarządu PZKR z 1964 r. (sygn. 22); protokół wspólnego posiedzenia Biura Rolnego KP PZPR i Zarządu PZKR w Chełmie z 1971 r. (sygn. 23); protokoły z narad i posiedzeń Powiatowej Rady KGW z lat 1965-1972, 1974 (sygn. 24-26); Komisja Rewizyjna PZKR z lat 1970-1974 (sygn. 27); Koło Powiatowego Związku Producentów Trzody Chlewnej z lat 1963-1968 (sygn. 28); książka protokołów z posiedzeń Zarządu Komisji Rewizyjnej Związku PRO Oddziału Powiatowego w Chełmie z lat 1968-1972 (sygn. 29); protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału Powiatowego Zrzeszenia Plantatorów Zbieraczy Ziół z 1971 r. (sygn. 30); protokoły z narad pracowników PZKR z lat 1963-1969, 1972-1973 (sygn. 31-33); protokoły z narad prezesów, skarbników i sekretarzy kół rolniczych w PZKiOR z lat 1957-1959 (sygn. 34); protokoły z narad agronomów gromadzkich z 1964 r. (sygn. 35); protokoły z narad z dyrektorami POM i instruktorami mechanizacji z lat 1968-1969 (sygn. 36); protokoły z zebrań POP, sprawozdania, dokumentacja POP przy PZKR z lat 1958-1959, 1965-1971 (sygn. 37-39); protokoły z narad i posiedzenia Powiatowego Komitetu ds. Rolnictwa z 1963 r. (sygn. 40); organizacja PZKR z 1960 r. (sygn. 41); ramowy projekt tymczasowej struktury i zakresu czynności Prezydium PZKR, bez daty, (sygn. 42); struktura organizacyjna PZKR w Chełmie z 1967 r. (sygn. 43); organizacja kółek rolniczych z lat 1962-1963 (sygn. 44); rejestry kółek rolniczych z lat 1957-1961, 1967 (sygn. 45-54); ocena pracy zespołu lustracji z lat 1967-1970 (sygn. 55); programy działania, oceny kółek rolniczych oraz PZKR z lat 1959, 1966-1971 (sygn. 56-58); plany wpływu i wykorzystania Funduszu Rozwoju Rolnictwa w rejonie kanału Wieprz-Krzna na lata 1959-1965 z lat 1959-1961 (sygn. 59); zadania w dziedzinie rolnictwa na lata 1961-1965, bez daty, (sygn. 60); programy rozwoju chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w powiecie chełmskim na lata 1970-1975 z 1970 r. (sygn. 62); 5. letni plan rozwoju organizacyjno-gospodarczego KR i MBM na lata 1971-1975 z 1969 r. (sygn. 62); plany gminnych rad kółek rolniczych na lata 1973-1975 z 1972 r. (sygn. 63); plany pracy posiedzeń Prezydium i Zarządu PZKiOR w Chełmie z lat 1957-1960 (sygn. 64); plan zaopatrzenia kółek rolniczych powiatu chełmskiego w sprzęt rolniczy na 1960 r., bez daty, (sygn. 66); plany pracy Prezydium i Zarządu PZKR z lat 1963-1969 (sygn. 67); program działania PZKRiKR z lat 1964-1967, 1971-1970 (sygn. 68-70); programy działania kółek rolniczych powiatu chełmskiego z 1965 r. (sygn. 71); program realizacji uchwał III Krajowego Zjazdu Delegatów Kółek Rolniczych oraz wytyczne do pracy KGW z 1968 r. (sygn. 72); plany pracy Prezydium i Plenum PZKR z lat 1970-1971 (sygn. 73-74); plany inwestycyjne na 1973 r. z 1972 r. (sygn. 75); program rozwoju i doskonalenia usług chemizacyjnych z 1974 r. (sygn. 76); informacje, oceny, sprawozdania z działalności PZKR z lat 1962-1965, 1967-1973 (sygn. 78-85); analizy działalności z lat 1958, 1963-1966, 1968-1972 (sygn. 86-92); skargi i zażalenia z 1971 r. (sygn. 93); konkursy z lat 1957-1960, 1964-1968, 1970-1974 (sygn. 94-106); normatywy kancelaryjne - instrukcja kancelaryjna z 1964 r. (sygn. 107); kontrola zewnętrzna własnej jednostki z lat 1960-1964, 1966-1971, 1974 (sygn. 108-113); kontrola jednostek podległych - kółek rolniczych, z lat 1961-1975 (sygn. 114-298); analiza kadr z 1963 r. (sygn. 299); sprawy instruktorów i pracowników PZKR z lat 1963-1964, 1969, 1973 (sygn. 300-304); budżety PZKR z lat 1967-1971 (sygn. 305); bilanse i sprawozdania finansowe PZKR z lat 1960-1961 (sygn. 306); planowanie i sprawozdawczość finansowa jednostek podległych - kółek rolniczych, z lat 1959-1975 (sygn. 307-535); zbiorcze sprawozdania finansowe kółek rolniczych z lat 1963-1975 (sygn. 536-554); akta samorządowo-organizacyjne KGW na terenie gromad i gmin powiatu chełmskiego z lat 1957-1975 (sygn. 555-596); aktyw kobiecy, gromadzkie rady kobiet, działalność kół gospodyń wiejskich z lat 1959-1975 (sygn. 597-605); ocena pracy agronomów gromadzkich i służby rolnej z lat 1963-1966 (sygn. 607); czyny społeczne z lat 1964, 1969-1970 (sygn. 608-609); szkolenie rolnicze, kursy, zespoły przysposobienia rolniczego z lat 1959-1973 (sygn. 610-638); materiały z Plenum KP PZPR i PK ZSL z 1970 r. (sygn. 639) Number of units in the group: 639
36/217/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Hrubieszowie 1959-1975 0 Unroll
sprawozdawczość finansowa jednostek podległych - kółek rolniczych z lat 1960-1974 (sygn. 1-176, 332-334); roczne zbiorcze sprawozdania finansowe z lat 1965-1974 (sygn 177-181, 335-336); kontrola jednostek podległych - kółek rolniczych z lat 1960-1975 (sygn. 182-331); materiały szkoleniowe, 1964 r. (sygn. 337) Number of units in the group: 337
36/219/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Powiatowy Komitet we Włodawie 1952-1966 0 Unroll
okólniki i zarządzenia Wojewódzkiego Komitetu Odbudowy Warszawy z 1954 r. (sygn. 1); okólniki i zarządzenia Powiatowego Komitetu Odbudowy Warszawy z lat 1953-1954 (sygn. 2-3); protokoły z posiedzeń Powiatowego Komitetu SFOS we Włodawie z lat 1952-1956, 1960-1964 (sygn. 4-11); protokoły i sprawozdania Komisji Rewizyjnej Powiatowego Komitetu SFOS we Włodawie z lat 1959-1966 (sygn. 12); ewidencja komitetów terenowych SFOS, protokoły sprawozdawczo-wyborcze, plany działalności z lat 1953, 1962, 1964 (sygn. 13-15); sprawozdania z lustracji GKOW z 1955 r. (sygn. 16); sprawozdania ze świadczeń na SFOS Terenowych Komitetów Odbudowy Warszawy powiatu Włodawa z 1955 r. (sygn. 17); sprawy inwestycyjne z lat 1958-1965 (sygn. 18-20); materiały propagandowe z 1965 r. (sygn. 21) Number of units in the group: 21
36/220/0 Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Chełmie 1975-1983 0 Unroll
protokoły zebrań plenarnych z lat 1975-1980 (sygn. 1-5); protokoły posiedzeń Prezydium z lat 1975-1982 (sygn. 6-14); narady robocze z lat 1975-1982 (sygn. 15-22); Komisja Czynów Społecznych i Ochrony Środowiska z lat 1975-1980 (sygn. 23-27); Komisja Kultury Moralnej i Obyczajowości Obywatelskiej z lat 1975-1982 (sygn. 28-35); Komisja ds. Samorządu Mieszkańców z lat 1975-1982 (sygn. 36-43); Zespół ds. Konkursu "Mistrz Gospodarności" z lat 1975-1982 (sygn. 43-51); Wojewódzki Komitet Obchodów Międzynarodowego Roku Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych z 1981 r. (sygn. 52); Zespół ds. Społecznych Komisji Pojednawczych z lat 1975-1983 (sygn. 53-61); Wojewódzki Komitet Obchodów Międzynarodowego Roku Dziecka z 1979 r. (sygn. 62); Wojewódzka Rada Kobiet z lat 1975-1981 (sygn. 63-69); Wojewódzki Zespół Koordynacyjny Profilaktyki Społecznej z lat 1977-1980 (sygn. 70-73); plany i sprawozdania z lat 1976-1980 (sygn. 74-78); normatywy kancelaryjne z 1976 r. (sygn. 79) Number of units in the group: 79
36/222/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Aleksandrii Krzywowolskiej 1955-1957 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Aleksandrii Krzywowolskiej z lat 1955, 1957 (sygn. 1-2); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Aleksandrii Krzywowolskiej z lat 1956-1957 (sygn. 3-4) Number of units in the group: 4
36/223/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Andrzejowie 1958-1959 0 Unroll
plany i budżety gromady na lata 1959-1960 z lat 1958-1959 (sygn. 1-2) Number of units in the group: 2
36/224/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzeźnie 1955-1961 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Brzeźnie z lat 1956, 1959-1961 (sygn. 1-4); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1959-1960 (sygn. 5-6); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z 1960 r. (sygn. 7); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Brzeźnie z lat 1955-1956, 1959-1961 (sygn. 8-12); plany gospodarcze gromady z lat 1958-1961 (sygn. 13-14); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady oraz o pracy GRN i jej Prezydium z 1970 r. (sygn. 15); budżety gromady na lata 1955-1956, 1959, 1960, 1962 z lat 1955, 1958-1959, 1961 (sygn. 16-20) Number of units in the group: 20
36/225/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bukowej Wielkiej 1954-1972 0 Unroll
protokoły z sesji GRN Bukowej Wielkiej z lat 1954-1968 (sygn. 1-14); sprawy organizacyjne GRN z 1962 r. (sygn. 15); Komisja Mienia Gromadzkiego z lat 1964-1967 (sygn. 16-17); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1958-1965 (sygn. 18-22); Komisja Planowania Gospodarczego i Finansów z lat 1966-1968 (sygn. 23-25); Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych z lat 1964-1966, 1968 (sygn. 26-28); Komisja Mandatowa z lat 1959, 1961-1962 (sygn. 29-30); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z lat 1959-1961, 1964-1966 (sygn. 31-32); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1961-1968 (sygn. 33-40); działalność organów kolegialnych gromady z lat 1967-1968 (sygn. 41); protokoły narad sołtysów z lat 1966-1968 (sygn. 42); zebrania wiejskie z lat 1962-1968 (sygn. 43-49); program rozwoju gromady na lata 1966-1970 z lat 1966-1967 (sygn. 50); plany gospodarcze gromady z lat 1965-1968 (sygn. 51-56); kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1962-1968 (sygn. 57-63); budżety gromady, plany funduszu gromadzkiego z lat 1959-1960, 1962, 1965, 1967-1968 (sygn. 64-70); sprawozdania budżetowe z 1967 r. (sygn. 71); rejestry mieszkańców i książki meldunkowe z lat 1956-1972 (sygn. 72-82) Number of units in the group: 82
36/228/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Garbatówce 1958-1961 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Garbatówce z 1959 r. (sygn. 1); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Garbatówce z 1961 r. (sygn. 2); organizacja pracy biura z 1961 r. (sygn. 3); kontrole i inspekcje zewnętrzne z 1961 r. (sygn. 4); plan i budżety gromady na lata 1959-1961 z lat 1958-1959, 1961 (sygn. 5-7) Number of units in the group: 7
Showing 226 to 270 of 625 entries.