Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
528/250/0 Spuścizna archiwalna o. Pawła Kielara OP (1912-1972) 1912-1972 0 Unroll
Zespół nie został podzielony na serie. Pierwszą część stanowią dokumenty osobiste o. Pawła Kielara, a także korespondencja i fotografie (głównie w albumach). Dużą część spuścizny stanowią autorskie opracowania zakonnika, dotyczące przede wszystkim dziejów zakonu dominikanów. Są to artykuły (w brudnopisach, wersjach roboczych i czystopisach) oraz odczyty naukowe. W zespole można również znaleźć szkice kazań i tekstów teologicznych, a także konferencji religijnych. Ostatnią część stanowią materiały warsztatowe, odzwierciedlające pracę naukową o. Kielara. Number of units in the group: 95
528/251/0 Spuścizna archiwalna o. Damiana Budnika OP (1910-1971) 1910-1971 0 Unroll
- dokumenty osobiste związane z życiem prywatnym (legitymacje, świadectwa szkolne, świadectwa metrykalne, dokumentacja medyczna) i życiem zakonnym (świadectwo święceń, celebrety, jurysdykcje do spowiadania i asygnaty klasztorne) - korespondencja prywatna i urzędowa (m. in. z władzami zakonnymi) - materiały związane z działalnością rekolekcyjno-misyjną i kaznodziejską o. Damiana Budnika OP (konspekty kazań, misji i rekolekcji, teksty kazań i homilii), plany rekolekcji - twórczość własna o. Damiana Budnika (wiersze i misteria). Number of units in the group: 23
528/282/0 Spuścizna archiwalna o. Włodzimierza Kucharka OP (1913-1990) 1935-1990 0 Unroll
W zespole archiwalnym znajdują się dokumenty osobiste, przemyślenia duchowe, ale także notatki dotyczące życia wewnętrznego w zakonie. Dużą część zajmuje korespondencja, którą o. Kucharek prowadził głównie z rodziną oraz osobami świeckimi, szczególnie z Polonią w Rumunii. Sprawy Polaków w Rumunii były mu szczególnie bliskie. W spuściźnie znalazło się również kilka albumów fotograficznych i zbiorów fotografii oraz pocztówek. Number of units in the group: 30
528/356/0 Spuścizna archiwalna o. Rafała Skibińskiego OP (1953-1987) 1966-1988 0 Unroll
Ojciec Rafał Skibiński spędził w zakonie dominikanów jedynie 4 lata, stąd jego spuścizna nie jest obszerna. W Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów zachowało się niewiele materiałów. Podczas ich opracowania wyodrębniono 19 jednostek archiwalnych o łącznym wymiarze 0,11 mb. Materiały zgromadzone w tym zespole obejmują głównie lata 80. XX w. Spuścizna została podzielona tematycznie na 5 serii. Pierwszą stanowią dokumenty osobiste, złożone w 6 teczkach. Znaleźć w nich można zaświadczenia i legitymacje, fotografie, dokumentację medyczną oraz akta związane ze studiami i pracą zakonną o. Rafała. Do tej grupy zakwalifikowano ponadto materiały związane ze śmiercią i pogrzebem o. Skibińskiego oraz wspomnienia pośmiertne o nim. Drugą serię stanowi korespondencja prywatna i urzędowa. Znalazły się w niej 2 jednostki archiwalne, zawierające listy przychodzące od władz kościelnych i zakonnych, a także wszelką korespondencję prywatną adresowaną do o. Rafała. Seria trzecia obejmuje pracę formacyjną i duszpasterską zakonnika, a znajduje się w niej 9 jednostek archiwalnych. Materiały zgromadzone we wspomnianej serii stanowią potwierdzenie faktu, iż jego głównym obowiązkiem o. Skibińskiego w klasztorze była praca z młodzieżą akademicką. W tej części spuścizny można znaleźć dokumentację poszczególnych wspólnot, którymi kierował o. Rafał ("Beczka", "Nowe Życie", "Klika"). Do zbioru tego włączono kazania, refleksje i zapiski duchowe dominikanina, jak również uwagi dotyczące pracy duszpasterstw akademickich. Często w pismach o. Skibińskiego pojawia się ślad jego kontaktów i przyjaźni z o. Janem Andrzejem Kłoczowskim OP. W czwartej serii, poświęconej działalności artystycznej, zebrano wiersze autorstwa zakonnika, które były prawdopodobnie publikowane na łamach czasopisma "List", związanego ze wspólnotami charyzmatycznymi. Seria ostatnia, piąta, zawiera zbiory różne, czyli materiały, które o. Skibiński zebrał za życia (niekoniecznie będąc ich autorem). Znaleźć w niej można m. in. obrazki dewocyjne, zaproszenia czy tłumaczenia i kopie rozmaitych tekstów. Number of units in the group: 18