Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Katowicach

Reference code
12/225/0
Border dates
[1945-1949] 1950-1951
Number of series
10
Number of scans
0

Content:

Wydział Ogólny: organizacja, statystyka personalna, uchwały, protokoły posiedzeń i sesji prezydiów rad narodowych; plany pracy, sprawozdania z działalności i z akcji przeprowadzanych przez rady narodowe; Komisje - organizacja, protokoły posiedzeń i kontroli oraz sprawozdania z działalności z lat 1949-1951, sygn. 1-111, 4a, 66a Wydział Społeczno-Administracyjny: repatriacja Niemców, ewidencja obywateli ZSRR i ludności cygańskiej, ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy emerytalne, stosunek duchowieństwa do władz terenowych z lat 1949-1951, sygn. 112-123 Wydział Finansowy: sprawy podatku gruntowego z lat 1950-1951, sygn. 124-125 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: organizacja, okólniki i zarządzenia Ministra GKiM, wykazy zatrudnionych inżynierów i techników, preliminarze budżetowe, plany finansowe i inwestycyjne; sprawozdania kwartalne wydziałów terenowych, walka z analfabetyzmem w zakładach pracy z lat 1949-1951, sygn. 126-142 Wydział Zdrowia: preliminarze budżetowe i plany gospodarcze terenowych ośrodków zdrowia, sprawozdania ze stanu służby zdrowia z lat 1950-1951, sygn. 143-152 Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: sprawy gruntowe i leśne, sadownictwo, warzywnictwo i ogrodnictwo: wykazy nieruchomości poniemieckich i kościelnych, sprawy weterynarii z lat 1949-1951, sygn. 153-162 Referat Budownictwa: zarządzenia i okólniki Ministerstwa, organizacja władz budowlanych z lat 1950-1951, sygn. 163-165 Referat Wojskowy: organizacja,, sprawozdania referatów wojskowych, aktualizacja kart ewidencyjnych, sprawy wychowania fizycznego, wykazy obiektów sportowych, pojazdów konnych i uprzęży, rozminowywanie i oczyszczanie terenu, terenowa obrona przeciwlotnicza z lat 1949-1951, sygn. 166-176, 166a Referat Oświaty i Kultury: preliminarze wydatków na kulturę, sprawozdanie z obchodów święta 22 Lipca, szkolnictwo powszechne i zawodowe, sprawy muzeów i ochrona zabytków z lat 1950-1951, sygn. 177-183 Akta personalne z lat 1945-1951, sygn. 184-233

The history of the creator:

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Katowicach działało na mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach władzy państwowej. W myśl obowiązujących przepisów działało ono kolegialnie i sprawowało na terenie powiatu katowickiego wszystkie funkcje wykonawczo-zarządzające Powiatowej Rady Narodowej w Katowicach. Funkcje te Prezydium wykonywało w zakresie określonym przepisami, stosownie do uchwał Powiatowej Rady Narodowej w Katowicach oraz zgodnie z wytycznymi i instrukcjami Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach. Prezydium nie działało we wszystkich sprawach bezpośrednio jako organ kolegialny. Poszczególnymi dziedzinami spraw zarządzały w imieniu Prezydium właściwe wydziały i referaty. Organami pomocniczymi Prezydium w kierowaniu całością spraw w zakresie życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego były komisje powoływane z grona radnych oraz spoza rady. Komisje stałe powoływano dla poszczególnych dziedzin działalności, komisje niestałe dla wykonania określonych zadań doraźnych. Przepisy w zakresie powoływania i działalności komisji ustaliła Rada Państwa uchwałą z dnia 12 V 1950 roku. Zgodnie z nią Powiatowa Rada Narodowa w Katowicach posiadała następujące komisje stale: finansów, budżetu i planu, oświaty i kultury, rolnictwa i leśnictwa, budownictwa, komunikacji, zdrowia, pracy i pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu. Uchwała Rady Ministrów z dnia 17 IV 1950 roku w sprawie wewnętrznej organizacji prezydiów przewidywała następujący schemat organizacyjny dla prezydiów powiatowych rad narodowych - Wydziały: Ogólny, Finansowy, Oświaty, Rolnictwa i Leśnictwa, Komunikacyjny, Zdrowia, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Przemysłu i Handlu oraz Referaty: Kadr, Kontroli, Społeczno-Administracyjny, Wojskowy, Kultury, Pracy i Pomocy Społecznej, Do Spraw Wyznań. Prezydiom pozostawiało się równocześnie możliwość dokonywania zmian w tym zakresie w zależności od miejscowych warunków. Na tej zasadzie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Katowicach powołało we wrześniu 1950 roku odrębny Wydział Budownictwa, a z początkiem 1951 roku podniosło do rangi Wydziału Referat Społeczno-Administracyjny. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Katowicach zaprzestało działalności w momencie likwidacji powiatu katowickiego tj. w 1951 roku. Jego kompetencje ograniczone do miasta-powiatu Katowice przejęło Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Katowicach. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. mgr O. Michalik , Katowice 1969]

Border dates:

[1945-1949] 1950-1951

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1945-1949, 1945-1949, 1950-1951, 1950-1951.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

236

Total archival units developed :

236

Total archival units without records:

0

Total current materials

1.0

Total current materials developed

1.3

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak 236 j.
Book inventory approved Tak 236 j.

KM 25.05.1982