Sąd Obwodowy w Międzyrzeczu

Reference code
66/247/0
Number of series
125
Number of scans
1350

Content:

1. Akta ogólne, 219 j.a., 1798-1945; 2. Akta karne, 536 j.a., 1923-1944; 3. Rejestry do spraw procesów cywilnych, 2 j.a., 1900-1922; 4. Procesy cywilne, 25 j.a., 1904-1941; 5. Akta zbiorcze do spraw procesów cywilnych i karnych, 204 j.a., 1907-1944; 6. Rejestry do spraw testamentowych, 1 j.a., 1917-1942; 7. Akta testamentowe, 2986 j.a., 1795-1945; 8. Akta spadkowe, 280 j.a., 1826-1944; 9. Akta kurateli sądowej, 748 j.a., 1859-1944; 10. Akta opieki sądowej, 371 j.a., 1889-1944; 11. Akta wychowania w zakładach opieki społecznej, 81 j.a., 1908-1944; 12. Opieka nad dzieckiem, 8 j.a., 1924-1940; 13. Prawny przedstawiciel dziecka, 45 j.a., 1899-1942; 14. Ogłoszenia sądowe, 86 j.a., 1855-1893; 15. Akta zbiorcze do spraw towarzystw z ograniczoną (nieograniczoną) odpowiedzialnością, 64 j.a., 1877-1945; 16. Akta zbiorcze do spraw spółek handlowych, 27 j.a., 1878-1942; 17. Akta gruntowe, 3461 j.a., 1772-1945; 18 . Księgi gruntowe, 175 j.a., 1833-1945; 19. Duplikaty ksiąg metrykalnych, 54 j.a., 1817-1939.

The history of the creator:

Początkowo w Międzyrzeczu sądownictwo w mieście sprawował sąd ławniczy (Schöppenstuhl). Po reformie Sejmu Czteroletniego w 1792 roku utworzono tu Sąd Miejski. Po zajęciu w 1793 roku miasta przez Prusy dotychczasowe sądy zostały zlikwidowane, zaś w ich miejsce powołano Sąd Miejski funkcjonujący w ramach Magistratu. W roku 1808 po utworzeniu Księstwa Warszawskiego w jego miejsce powołany został Sąd Pokoju (I instancja). Nadzór nad nim sprawował Sąd Ziemski w Międzyrzeczu. W 1835 r. po likwidacji Sądu Najwyższego w Poznaniu zlikwidowano dotychczasowy Sąd Pokoju tworząc w jego miejsce Sąd Ziemski i Miejski (Land und Stadtgericht). Zgodnie z ustawą z dnia 2 stycznia 1849 roku utworzono wówczas Sąd Powiatowy (Kreis Gericht) jako sąd I instancji. Od jego wyroków przysługiwało prawo apelacji do Królewskiego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (Königliches Appelations Gerichts). W dniu 1 października 1879 roku w związku z reformą sądownictwa w Niemczech likwidacji uległy sądy powiatowe i miejskie, zaś w Międzyrzeczu powołano Sąd Obwodowy (Amtsgericht). Podstawę prawną jego utworzenia stanowiła ustawa o ustroju sądów w Niemczech z dnia 27 stycznia 1877 roku oraz pruskie przepisy wykonawcze do niej z dnia 28 kwietnia 1878 roku. Zasięg działania sądu obejmował miasto i powiat międzyrzecki, z wyjątkiem miejscowości położonych w południowo-wschodniej części powiatu, które podporządkowane zostały Sądowi Obwodowemu w Zbąszyniu (Amtsgericht Bentschen). Sądy obwodowe, jako sądy I instancji, rozstrzygały w sprawach cywilnych i karnych. Sądem apelacyjnym od wyroków sądu obwodowego był Sąd Krajowy (Landgericht) w Międzyrzeczu, który sprawował nad nim nadzór administracyjny i był właściwy dla załatwiania spraw nie będących w kompetencji Sądu Obwodowego. Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandgericht) działał w Poznaniu, a od 1920 roku w Kwidzynie (Marienwalde). Podobnie jak i w przy innych sądach, także w Międzyrzeczu funkcjonowały: Sąd dla Nieletnich (Jugendgerichte), od roku 1927 Sąd Pracy (Arbeitsgericht), od roku 1934 także Sąd do Spraw Własności Dziedzicznej (Anerbengericht), a od roku 1935 Sąd Zdrowia Dziedzicznego (Erbgesundheitsgericht) oraz Urząd do Spraw Oddłużenia (Entschuldigungsamt). Sąd Obwodowy w Międzyrzeczu zakończył swoją działalność na początku 1945 roku.

Border dates:

[1772] 1879-1945

Classification:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

The name of the creator:

Dates:

1772-1879, 1879-1945.

Former name:

Foreign language name:

Amtsgericht Meseritz

Languages:

niemiecki

Availability:

Available in full

Total archival units:

9383

Total archival units developed :

9383

Total archival units without records:

0

Total current materials

90.04

Total current materials developed

90.04

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

W trakcie skontrum (1995) stwierdzono brak 6 jednostek: 57, 1673, 5022, 5106, 6349, 8000. W trakcie opracowania w ich miejsce umieszczono nowoutworzone jednostki. Decyzją KM z dnia 23.10.2015 przesunięto z zespołu Sąd Obwodowy w Trzcielu do zespołu Sąd Obwodowy w Międzyrzeczu 10 j.a. (0.04 m.b.)