Akta miasta Świerzawy

Reference code
85/6/0
Border dates
[1316] 1455 - 1945
Number of series
50
Number of scans
0

Content:

Sprawy ogólne, sprawozdawczość, statystyka, 1610-1932, sygn. 1-67; Przywileje, 1541-1842, sygn. 68-85; Przyjmowanie do prawa miejskiego nowych mieszczan i ich obowiązki, 1726-1885, sygn. 86-127; Sprawy kolonizacji i zaludnienia miasta, 1742-1885, sygn. 128-154; Sprawy organizacyjne magistratu, Sprawy rady i kamery miejskiej, 1693-1888, sygn. 155-231, 2964, 2966-2967; Sprawy urzędników miejskich, 1741-1885, sygn. 232-284; Sprawy kamery i kasy miejskiej, 1701-1889, sygn. 285-592; Sprawy długów miejskich, 1742-1884, sygn. 593-600; Administracja, dzierżawa i sprzedaż działek miejskich wraz z przyległościami, 1626-1885, sygn. 601-650; Sprawy związane z ulepszaniem stanu majątku miejskiego, 1731-1885, sygn. 651-669; Tabele prestacyjne, Sprawy powinności pańszczyźnianych, 1703-1885, sygn. 670-683; Sprawy leśne i łowieckie, 1748-1885, sygn. 684-700; Sprawy graniczne, 1669-1888, sygn. 701-718; Sprawy dotyczące wypasu bydła, 1749-1822, sygn. 719-724; Sprawy budowlane, 1455-1888, sygn. 725-788; Sprawy miar i wag, 1742-1880, sygn. 789-798; Sprawy cen, 1741-1905, sygn. 799-811; Sprawy targowe, 1598-1885, sygn. 812-828; Sprawy ogniowe, 1739-1886, sygn. 829-906; Sprawy porządku i bezpieczeństwa, 1742-1886, sygn. 907-969; Sprawy rzemiosła i przemysłu, 1565-1886, sygn. 970-1136, 2971; Browarnictwo, 1747-1863, sygn. 1137-1152; Gorzelnictwo, 1748-1809, sygn. 1153-1154; Sprawy szkolne i kościelne, 1657-1885, sygn. 1155-1200 (patrz też 2972); Sprawy personelu szkolnego i kościelnego, 1742-1884, sygn. 1201-1234; Majątek kościelny, fundacje, 1738-1894, sygn. 1235-1354; Sprawy szpitala, 1749-1886, sygn. 1355-1446, 2968; Sprawy biednych, 1742-1901, sygn. 1447-1511; Militaria, 1714-1885, sygn. 1512-1682; Podatek wojenny, 1740-1871, sygn. 1683-1882; Sprawy dotyczące dochodów królewskich (podatki), 1696-1886, sygn. 1883-1963; Akcyzy i cła, 1741-1842, sygn. 1964-1977; Sprawy dotyczące stempli i inicjałów, 1741-1885, sygn. 1978-1993; Sprawy solne, 1598-1855, sygn. 1994-2002; Sprawy monetarne, 1743-1853, sygn. 2003-2006; Sprawy górnicze, 1750-1863, sygn. 2007-2010; Sprawy pocztowe, 1742-1885, sygn. 2011-2016; Sprawy dróg i mostów, 1746-1885, sygn. 2017-2035, 2037-2043; Sprawy dotyczące uprawy roli, plantacje, 1752-1851, sygn. 2044-2056; Sprawy dotyczące hodowli koni, bydła, owiec i pszczół, 1744-1885, sygn. 2057-2078; Sprawy dotyczące zakazu wywozu produktów krajowych, 1742-1820, sygn. 2079-2093; Sprawy medyczne, 1743-1886, sygn. 2094-2122; Ściganie żebraków i wagabundów, 1743-1886, sygn. 2123-2153; Sprawy dotyczące kar z nadzoru policyjnego, 1743-1886, sygn. 2036, 2154-2196; Sprawy dotyczące żałoby i hołdu, obchody i uroczystości, 1741-1885, sygn. 2197-2207; Sprawy dotyczące osób stanu szlacheckiego, obsady i zmiana na stanowiskach oraz organizacji i władz państwowych, 1741-1885, sygn. 2208-2240; Sprawy emigracji, 1744-1885, sygn. 2241-2259; Kolekty, 1743-1885, sygn. 2260-2293; Zarząd miejski (od 1885 r.), 1845-1944, sygn. 2294-2954, 2965, 2969-2970; Zarząd policyjny, 1902-1945, sygn. 2955-2963; Aneks, 1924-1930, sygn. 2972.

The history of the creator:

ŚWIERZAWA, m. w woj. dolnośląskim (powiat złotoryjski), na Pogórzu Kaczawskim, nad Kaczawą. — 2,6 tys. mieszk. (1998). Pierwsza wzmianka źródłowa 1268; 1295 - prawdopodobnie Ś. (niem. Schönau) otrzymała prawa miejskie. Lokalny ośrodek rolniczo-handlowy, w księstwie jaworskim (potem świdnicko-jaworskim), od 1392 r. w Koronie Czeskiej. 1321 - ks. Henryk I jaworski sprzedał wójtostwo, odtąd Ś. miastem prywatnym; w 1534 r. mieszczanie wykupili dziedziczne wójtostwo od Ottona von Zedlitz, uzyskując samorządność. Spustoszona podczas wojen husyckich (XV w.), potem wojny 30-letniej; od ok. 1742 r. w państwie pruskim. Nigdy nie miała murów obronnych. Pożary: w 1608 m. in. spłonął ratusz ze wszystkimi dokumentami; w 1762 r. trawi prawie całe miasto; kolejne w l. 1805 i 1809. W l. 1818-1932 siedziba powiatu. Od 1896 r. połączenie kolejowe. Od 1945 r. w Polsce, do 1984 r. nie posiadała praw miejskich (na podst.: Nowa encyklopedia powszechna PWN © Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.; I. Łaborewicz, Świerzawa. Zarys dziejów, w: Świerzawa i okolice, Świerzawa 2004, s. 31-49). Wg tradycji, miasto założył książę świdnicko-jaworski Bolko I w 1295r. Pierwsze wiadomości o władzach miejskich sięgają poł. XV w. Rządy sprawował burmistrz z radą złożoną z majstrów i starszych cechu. W okresie habsburskim, władze państwowe usiłują utrzymać swój wpływ na samorząd miejski, ingerując często w jego sprawy wewnętrzne. Z chwilą objęcia władzy nad Śląskiem przez Prusy administracja miejska została przekształcona i podporządkowana Królewsko-Wojennej Kamerze Gospodarczej w Głogowie. Na czele magistratu stanął burmistrz, tzw. consul dirigens, któremu w r. 1789 Kamera Głogowska nadała tytuł tzw. „Stadtdirektora”. Po wprowadzeniu ordynacji miejskiej z 1808 r. miasta otrzymały pełny samorząd w sprawach wewnętrznej gospodarki, podlegając jedynie władzy państwowej z tytułu zaleconych funkcji. Ordynacja powołała też do życia rady miejskie. Ich skład liczbowy zależny był od ilości mieszkańców. W 1809 r. w Świerzawie wybrano 24 członków rady. W rok później liczbę tę obniżono do 18; liczba ta z czasem została zmniejszona, bowiem przepisy z połowy XIX w. przewidywały dla ośrodków takich jak Świerzawa jedynie 12 radnych .Rada miejska podejmowała uchwały we wszystkich sprawach dotyczących gminy miejskiej, którą reprezentowała. Była przy tym organem zwierzchnim w stosunku do magistratu, któremu przekazywała swe uchwały do wykonania. Magistrat obok spraw gospodarczo-porządkowych miasta pełnił też zlecone czynności państwowe, podlegając z tego tytułu landratowi. Jednocześnie reprezentował on miasto na zewnątrz.

Border dates:

[1316] 1455 - 1945

Classification:

The name of the creator:

Dates:

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

2972

Total archival units developed :

2972

Total archival units without records:

0

Total current materials

64.0

Total current materials developed

64.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

Inwentarz ze wstępem sporządził Eugeniusz Kobzdaj w 1963 r.