Akta gminy Krystynopol

Reference code
36/54/0
Number of series
6
Number of scans
0

Content:

działy: Ogólno-Organizacyjny z lat 1944-1951 (sygn. 1-17, 20-86); Finansowo-Budżetowy z lat 1935-1939, 1945-1951 (sygn. 87-97, 97a-107, 116, 125-143, 153-157, 159, 161, 288-289); Gospodarki Gminnej z lat 1945-1951 (sygn. 162-214); Administracji Społecznej z lat 1945-1951 (sygn. 215-235); Administracyjny (sprawy poruczone) z lat 1946-1951 (sygn. 236-254, 254a-254x, 255-287); listy płac z lat 1948-1950 (sygn. 290)

The history of the creator:

W 1918 r. gmina Krystynopol znalazła się wśród gmin powiatu sokalskiego województwa lwowskiego. W 1939 r. włączona została do powiatu hrubieszowskiego. Po 1944 r. gmina pozostała w tym powiecie. W 1951 r. w wyniku „wymiany odcinków granicznych” nad Bugiem i w Bieszczadach, gmina została zlikwidowana, część obszaru włączono do ZSRR. Siedziba gminy znajdowała się w miejscowości Krystynopol. Status prawny – administracja ogólna. W 1918 r. w gminie nadal obowiązywały ustawy i przepisy z okresu zaboru rosyjskiego, uzupełnione dekretem Naczelnika Państwa z 27 listopada 1918 r. W dalszym ciągu wójt, jego zastępcy oraz sołtysi byli funkcjonariuszami państwowymi i jednocześnie przedstawicielami władzy samorządowej. Dekret Naczelnika zmienił częściowo zakres działania i sposób urzędowania organów gminnych. Gminę tworzyli: zgromadzenie gminne, rada gminna, wójt z pomocnikami i urzędnikami oraz sołtysi. 23 marca 1933 r. weszła w życie jednolita dla gmin kraju (oprócz Śląska) ustawa o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. Zniesione zostało zgromadzenie gminne, kompetencje rady gminnej zwiększyły się o sprawy dotyczące wyboru wójta, zastępców, ustalania budżetu gminy. Natomiast rada część swoich funkcji przekazała powołanemu organowi władzy wykonawczej – zarządowi gminnemu. W okresie okupacji na mocy rozporządzenia Generalnego Gubernatora z 28 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, gminy zostały podporządkowane władzom okupacyjnym, stając się organem wykonawczym tych władz. W 1944 r., na podstawie ustawy z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych utworzone zostały gminne rady narodowe (art. 2.1.). Spośród członków gminnej rady wybierano zarząd gminy (organ wykonawczy, na czele z wójtem) prezydium gminnej rady narodowej (organ reprezentacyjny gminy i kontrolny). 20 marca 1950 r. weszła ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej dokładnie określiła działalność rad. Na szczeblu gminnym organem wykonawczym i zarządzającym było prezydium, składające się z przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i 2 członków wybieranych przez radę. W 1943 r. w skład gminy wchodziły: Boratyn, Dobraczyn, Klusów, Krystynopol, Madziarki, Nowy Dwór, Ostrów, Zabuże, Zawisznia, Żabcze, Żwirka.

Border dates:

1944-1951

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1944-1951.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

288

Total archival units developed :

288

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.4

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

1.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

1948-1950

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak