Powiatowy Inspektorat Szkolny II w Rybniku

Reference code
12/635/0
Border dates
[1879] 1903-1922
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Ogólne sprawy szkolne: zarządzenia, okólniki, statystyki szkolne z lat 1897-1921, sygn. 1-17 Sprawy nauczycielskie: zatrudnianie, zwalnianie, szkolenie, sprawy emerytalne, nauczyciele prywatni z lat 1879-1922, sygn. 18-32 Nauczanie, pomoce szkolne: pomoce szkolne, nauczanie religii i innych przedmiotów, biblioteki szkolne z lat 1897-1921, sygn. 33-43 Opieka nad młodzieżą: opieka społeczna i zdrowotna, praca dzieci, gry i zabawy z lat 1897-1921, sygn. 44-47 Szkoły elementarne w różnych miejscowościach: bieżące sprawy szkół, protokoły powizytacyjne z lat 1895-1921, sygn. 48-95 Inne szkoły i placówki opiekuńcze: szkoły średnie dla dziewcząt, szkoły zawodowe, przedszkola, szkoły specjalne z lat 1887-1922, sygn. 96-113 Akta personalne nauczycieli: akta kat. A z lat 1875-1921, sygn. 114-125

The history of the creator:

Powiatowy Inspektorat Szkolny w Rybniku utworzony został w 1872 roku. W poprzednim okresie nadzór nad szkołami elementarnymi sprawował duchowny katolicki w odniesieniu do szkół katolickich. Kandydata na tę funkcję typowała kuria biskupia, a mianowała Rejencja. Dla szkól ewangelickich władzą nadzorczą był duchowny ewangelicki. Funkcje inspektorów szkolnych powierzano z reguły dziekanom katolickim i pastorom głównym danego terenu. Od 1872 roku nadzór kościelny nad szkolnictwem elementarnym w Prusach zastąpiony został przez nadzór świecki sprawowany przez Królewskich Powiatowych Inspektorów Szkolnych. Terenem działania powiatowych inspektorów szkolnych był dany powiat. Z czasem teren powiatu dzielono między dwóch lub więcej inspektorów lub wydzielano części sąsiadujących ze sobą powiatów. Powiatowy inspektor szkolny nie podlegał bezpośrednio landratowi na swoim terenie. Jego władzą zwierzchnią był Wydział dla Spraw Kościelnych i Szkolnych Rejencji. Na terenie powiatu rybnickiego istniał początkowo jeden powiatowy inspektorat szkolny. W latach 90-tych XIX wieku istniał ponadto drugi inspektorat w Wodzisławiu, który został prawdopodobnie zlikwidowany w 1901 roku. Około roku 1903 utworzono Powiatowy Inspektorat Szkolny II w Rybniku, wydzielając dla niego południową część powiatu rybnickiego. W tym samym okresie utworzony został w Pszczynie nowy inspektorat, który otrzymał nazwę Powiatowy Inspektorat Szkolny II, Rybnik. Miał on za zadanie sprawowanie nadzoru nad szkołami ewangelickimi w rejonie Myszkowa, Mikołowa, Pszczyny i Rybnika. Inspektorat ten został zlikwidowany w 1911 roku, a jego kompetencje zostały rozdzielone pomiędzy inspektoraty szkolne istniejące w ww. miejscowościach. W 1906 roku powołano do życia Powiatowy Inspektorat Szkolny II w Gliwicach. Część obszaru stanowiąca dotąd teren działania Inspektoratu w Rybniku przydzielona zastała temu Inspektoratowi. W latach 1912-1922 istniała w powiecie rybnickim instytucja określana jako Powiatowy Inspektorat Szkolny w Pilchowicach. Było to w zasadzie seminarium nauczycielskie, mające pod nadzorem szkołę ćwiczeń w Ochojcu. Dyrekcja Seminarium nie posiadała uprawnień przysługujących zwykłym inspektoratom szkolnym. Powiatowy Inspektorat Szkolny w Rybniku istniał do 1922 roku. [na podstawie wstępu do inwentarza, oprac. mgr A. Staszków, mgr T. Kawalec, Katowice 1973]

Border dates:

[1879] 1903-1922

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1879-1903, 1903-1922.

Former name:

Foreign language name:

Kreisschulinspektion II Rybnik

Languages:

Availability:

Total archival units:

125

Total archival units developed :

125

Total archival units without records:

0

Total current materials

2.0

Total current materials developed

2.1

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

KM 23.10.1990, 0014-4