Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chełmie

Reference code
35/1657/0
Number of series
6
Number of scans
10943

Content:

I. AKTA CYWILNE księgi urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów z lat 1810, 1812-1825 (brak ksiąg zapowiedzi i małżeństw z 1813 oraz zgonów z 1819, 1823), sygn. 1-23, 25-26, 28-30, 32-34, 36-38, 40-41, 43-48, 161, 164 (44 j.a.); alegaty z lat 1818-1825, sygn. 24, 27, 31, 35, 39, 42, 165-166 (8 j.a.); II. AKTA CYWILNO-RELIGIJNE księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1879, 1881-1921, sygn. 49-50, 52, 54, 56, 58, 60-61, 63-64, 66, 68, 70-73, 75-76, 78-79, 81-82, 84, 86-87, 89, 91, 93-94, 96-100, 102, 104-108, 110, 112, 114, 116-133, 135-137, 139-141, 143-144, 146-163, 174, 176 - 181, 183-184, 201 ( 97 j.a.); alegaty z lat 1826-1852, 1854-1869, 1871-1874, 1878-1879, 1882, 1884-1893, 1900-1904, sygn. 51, 53, 55, 57, 59-62, 65-69, 74, 77-78, 80-85, 88, 90, 92, 95, 97, 99, 101-105, 108-115, 117-118, 120-123, 127-128, 130, 132-145, 152-154, 156, 167-173, 175, 186-200 (w tym 51 odrębnych j.a.);

The history of the creator:

Z dniem 15 sierpnia 1810 r. wprowadzono na terenach przyłączonej do Księstwa Warszawskiego Lubelszczyzny obowiązek prowadzenia świeckich akt stanu cywilnego w oparciu o uregulowania Kodeksu Cywilnego Napoleona. Mimo świeckiego charakteru rejestracji rolę urzędników stanu cywilnego powierzono duchownym katolickim obu obrządków. Wprowadzone gminy, w których dokonywano rejestracji ludności, pod względem terytorialnym były najczęściej tożsame z parafiami rzymskokatolickimi oraz greckokatolickimi i obejmowały ogół ludności zamieszkałej na danym terenie (również ludność wyznań protestanckich i wyznania mojżeszowego). Także proboszcz parafii w Chełmie sprawował w tym czasie obowiązki urzędnika stanu cywilnego. Akty stanu cywilnego (urodzeń, zapowiedzi, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. załączane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Księgi były zamykane wraz z końcem roku, sporządzano do nich indeks osobowy, jeden egzemplarz pozostawał w parafii a drugi przekazywano do właściwego terytorialnie Sądu Pokoju w Chełmie. W 1826 r. na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego akta stanu cywilnego prowadzone przez duchownych katolickich zyskały walor zarówno aktów świeckich, jak i religijnych, w związku z tym wyłączono spod ich kompetencji ludność innych wyznań chrześcijańskich oraz Żydów, tworząc dla nich odrębne urzędy stanu cywilnego. Rejestracja w aktach stanu cywilnego nadal odbywała się w systemie podwójnym. Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano zazwyczaj przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks, dołączano do nich alegaty i przekazywano do Sądu Pokoju. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem akt sprawował dziekan (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84). Do maja 1868 r. księgi stanu cywilnego prowadzone były w języku polskim, później zaś po rosyjsku. Ponadto obok zapisu dat zgodnego z obowiązującym do tej pory w Królestwie Polskim kalendarzem gregoriańskim wprowadzono datację wg kalendarza juliańskiego (12-13 dni różnicy). Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273). Siedziba parafii: Chełm, diecezja lubelska, dekanat chełmski Kościół p.w. Rozesłania Apostołów Miejscowości należące do parafii: Aleksandria (Huta Niedziałowska), Aleksandrówka, Andrzejów, Antonin, Bieniewo, Biławin, Borek, Chełm, Czerniejów, Depułtycze Królewskie i Ruskie, Gotówka, Henrysin, Ignatów, Jankowice, Janów, Józefin, Kamień, Kołodeń, Koza Gotówka, Krzywice, Leonów, Leśniczówka, Majdan Chełmski, Malowana, Mosiejów, Niemirów, Nowiny, Nowosiółki, Obłonie, Ochoża, Okrzów, Okrzówek, Poczekajka, Polichonki, Pokrówki, Rudolfin, Rutki, Serebrzyszcze, Smotryłówka, Spas, Stańków, Starostwo, Stołpie, Strupin, Trubaków, Trubakówka, Tytusin, Udalec, Uher, Weremowice, Wereszcze, Wulminów, Zagrody, Zawadówka, Żółtańce Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne

Border dates:

1810-1921

Classification:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

The name of the creator:

Dates:

1810-1810, 1812-1879, 1881-1921.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

rosyjski, polski, niemiecki, łaciński

Availability:

Available in full

Total archival files:

201

Total archival files processed:

201

Total archival files without records:

0

Total linear metres

3.1

Total linear metres processed

3.1

Total archival files without records

0.0

Total archival files:

0

Total files:

0

Total size (in MB):

0.0

Total documents

0

Total cases

0

Total classes

0

Total archival files:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

baza PRADZIAD; zmikrofilmowane księgi z lat 1810-1870, 1874-1877, nr mikrofilmów: 371611-371696, 392624-392630, 392650; alegaty z roku 1867 znajdują się w USC w Chełmie;