Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej św. Jana Ewangelisty w Chełmie

Reference code
35/2191/0
Number of series
5
Number of scans
1925

Content:

AKTA CYWILNO-RELIGIJNE księga pierwopisowa urodzeń (unikat) z lat 1908 - 1915, sygn. 36 (1 j.a.); księga pierwopisowa zgonów (unikat) z lat 1908 - 1915, sygn. 37 (1 j.a.); księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1878-1884, 1886-1913, 1919-1920, sygn. 1-35, 39-40 (37 j.a.); alegaty z roku 1894, sygn. 9;

The history of the creator:

W związku z ostateczną likwidacją wyznania greckokatolickiego na terenie zaboru rosyjskiego w 1875 r. dotychczasowa parafia greckokatolicka w Chełmie (pow. chełmski, gub. lubelska) została przemianowana na prawosławną a ludność zmuszona do przejścia na prawosławie. Jednocześnie, zgodnie z przepisami obowiązującego od 1 stycznia 1826 r. Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego, nowy proboszcz nadal pełnił funkcję urzędnika stanu cywilnego dla ludności należącej do tej parafii. Akty stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) spisywane były w dwóch egzemplarzach. Do sporządzanych metryk dołączano alegaty (m. in. przedkładane do spisywanego aktu małżeństwa odpisy metryk urodzenia, lub akty znania narzeczonych, urzędowe sprostowania i uzupełnienia aktów). Zawierające jeden typ aktów unikaty (księgi pierwopisowe) zapisywano przez kilka lat, aż do zapełnienia księgi. Tożsame z nimi pod względem treści metryk duplikaty (wtóropisy), obejmujące akty urodzeń małżeństw i zgonów, zamykano wraz z końcem roku, sporządzano indeks i wraz z alegatami przekazywano do Sądu Pokoju w Chełmie. Bezpośredni nadzór nad prowadzeniem ksiąg sprawował przełożony okręgu, lub delegowany urzędnik Sądu Pokoju (Dziennik Praw Królestwa Polskiego t.10, s. 41-84). Ponadto zgodnie z wydanymi w 1829 r. przepisami szczegółowymi proboszcz był zobowiązany do prowadzenia obok cywilno-religijnych akt stanu cywilnego (według zasad Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego) cerkiewnych ksiąg metrykalnych, stosownie do przepisów prawa obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim. Akta stanu cywilnego prowadzono w języku rosyjskim. Wprowadzono również datację aktów wg obowiązującego w Cesarstwie Rosyjskim kalendarza juliańskiego (12 a od roku 1900 13 dni różnicy w stosunku do kalendarza gregoriańskiego). Wydany w 1905 roku ukaz tolerancyjny zezwalał byłym unitom oraz ich potomkom na zmianę wyznania na rzymskokatolickie. Wielu z nich skorzystało z tej możliwości, czego efektem tego był znaczny spadek liczby wiernych w parafiach prawosławnych. Usankcjonowane przez Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego zasady rejestracji aktów stanu cywilnego z niewielkimi modyfikacjami przetrwały na terenie byłego zaboru rosyjskiego do roku 1945. Na podstawie dekretu Rady Ministrów z 25 września 1945 r. z dniem 1 stycznia 1946 r. zlikwidowano wyznaniowe urzędy stanu cywilnego, powołując na ich miejsce w każdej gminie świeckie urzędy państwowe (Dziennik Ustaw, Nr 48, poz. 272-273). Siedziba parafii: Chełm, okręg: miejski, 2. chełmski Cerkiew p.w. św. Jana Ewangelisty (Teologa) Miejscowości należące do parafii: Chełm Status prawny: urzędy stanu cywilnego i metrykalne - akta metrykalne

Border dates:

1878-1920

Classification:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

The name of the creator:

Dates:

1878-1884, 1886-1915, 1919-1920.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

rosyjski

Availability:

Available in full

Total archival files:

40

Total archival files processed:

40

Total archival files without records:

0

Total linear metres

0.45

Total linear metres processed

0.45

Total archival files without records

0.0

Total archival files:

0

Total files:

0

Total size (in MB):

0.0

Total documents

0

Total cases

0

Total classes

0

Total archival files:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Book inventory approved Tak

ZoSIA; baza PRADZIAD; zespół nie został zmikrofilmowany; zob. również Akta Parafii Prawosławnej św. Jana Ewangelisty w Chełmie (nr zesp. 2395); zmiana liczby jednostek i metrażu wynika z pomyłek w inwentarzu rozbitego zbioru 113;