Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Zamościu

Reference code
8/860/0
Border dates
1965-1970
Number of series
0
Number of scans
0

Content:

Materiały archiwalne zawarte w zespole Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Zamościu obejmują takie akta jak: program wyborczy, skład komitetów gromadzkich i wiejskich.

The history of the creator:

Front Jedności Narodu został zorganizowany w 1952 r. przed wyborami do Sejmu PRL jako ogólnopolski ruch społeczno-polityczny, obejmujący partie polityczne, związki zawodowe, organizacje młodzieżowe i społeczne, łączący obywateli PRL bez względu na przynależność partyjną, wyznanie i pochodzenie społeczne. Wówczas nazwa organizacji brzmiała – Front Narodowy, natomiast w dniu 26 XI 1956, na krajowej naradzie aktywu politycznego postanowiono nadać jej nazwę Front Jedności Narodu. Zadaniem Frontu Jedności Narodu było według jego założeń programowych: zbliżanie ludzi o różnych przekonaniach i światopoglądzie do wspólnej pracy nad rozwojem PRL, wprowadzanie w życie programu wyborczego w dziedzinie gospodarki i kultury narodowej, współpraca z radami narodowymi przy realizacji wniosków i postulatów, przygotowywanie i przeprowadzanie wyborów do Sejmu i rad narodowych. Zadaniem gromadzkich komitetów było także organizowanie akcji społecznych oraz obchodów różnych rocznic. W terenie działały komitety wojewódzkie, powiatowe, miejskie, gromadzkie i wiejskie. W skład Gromadzkiego Komitetu FJN wchodzili przedstawiciele partii, stronnictw politycznych, organizacji społecznych oraz komitetów niższego szczebla. Komitety mogły powoływać na swoich członków innych obywateli z tytułu ich pracy społecznej i zasług. Organem wykonawczym Komitetu było Prezydium. W jego skład wchodzili: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz oraz członkowie. Prezydium kierowało pracą Frontu Jedności Narodu na swoim terenie w okresie między plenarnymi posiedzeniami komitetu. Plenarne posiedzenia komitetów gromadzkich były zwoływane nie rzadziej niż dwa razy do roku. Przy komitetach działały powoływane przez nie komisje i zespoły problemowe. Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Zamościu zakończył działalność 31.12.1972 roku wraz z likwidacją Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zamościu

Border dates:

1965-1970

Classification:

The name of the creator:

Dates:

1965-1970.

Former name:

Foreign language name:

Languages:

Availability:

Total archival units:

2

Total archival units developed :

2

Total archival units without records:

0

Total current materials

0.0

Total current materials developed

0.0

Totalcurrent materials without records

0.0

Total archival units:

0

ogolem.plikow:

0

ogolem.rozmiar:

0.0

ogolem.dokumentow

0

ogolem.spraw

0

ogolem.klas

0

Total archival units:

0.0

Total running meters :

0.0

Dates of non-archival documentation :

Name Inventory tax uwagi
Delivery and acceptance list Tak 2 j.a.,