Regulamin

 

§ 1

Podstawowe definicje

Pojęcie użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Serwis – serwis internetowy Szukaj w Archiwach, dostępny pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl ;

 2. Administrator lub NAC - Narodowe Archiwum Cyfrowe  będące centralnym archiwum państwowym z siedzibą przy ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa;

 3. Administrator Lokalny – osoba odpowiedzialna za poprawność merytoryczną opisów i kopii cyfrowych Materiałów zgromadzonych w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej (ZoSIA) i prezentowanych w Serwisie; Administratorem Lokalnym dla danego Materiału jest osoba pracująca na rzecz właściwego archiwum państwowego lub innej instytucji kultury przekazującej ten Materiał do Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (Zosia).

 4. Opisy - opisy (metadane) materiałów archiwalnych prezentowanych w Serwisie przez archiwum państwowe lub inną instytucję kultury, zgromadzonych w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej (ZoSIA);

 5. Materiały – Opisy oraz załączone do nich kopie cyfrowe tych materiałów archiwalnych, prezentowanych w Serwisie przez archiwum państwowe lub inną instytucję kultury, zgromadzonych w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej (ZoSIA).

 6. Utwór – Materiały stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 2

Administracja, nadzór merytoryczny i wymagania techniczne

 1. Administratorem Serwisu jest Narodowe Archiwum Cyfrowe, które sprawuje nadzór techniczny nad jego funkcjonowaniem oraz przechowuje w zarządzanym przez siebie Centralnym Repozytorium Cyfrowym, kopie cyfrowe prezentowanych w Serwisie Materiałów.

 2. Nadzór merytoryczny (tj. kontrolę prawidłowości Opisów, struktury prezentacji oraz jakości skanów) sprawuje instytucja, do której należą oryginalne wersje prezentowanych w serwisie materiałów archiwalnych. Dostęp do wersji oryginalnych możliwy jest w pracowni naukowej właściwego archiwum lub instytucji prezentującej Materiały w Serwisie.

 

§ 3

Zasady korzystania z Serwisu i zamieszczonych w nim Materiałów

 1. Przystępując do wyszukiwania w Serwisie, użytkownik akceptuje niniejszy regulamin.

 2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne oraz nie wymaga logowania. Użytkownik Serwisu może się zarejestrować w Serwisie, zgodnie z § 4.

 3. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów, w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych należą do NAC i podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie jakichkolwiek chronionych elementów Serwisu stanowi naruszenie praw przysługujących tym instytucjom.

 4. Wszelkie prawa do Utworów prezentowanych w ramach Serwisu, za wyjątkiem Materiałów należących do domeny publicznej, należą do właściwego archiwum państwowego lub innej instytucji kultury, zgromadzonych w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej (ZoSIA) i podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie i wykorzystywanie tych Utworów bez zezwolenia (licencji) udzielonej przez dysponenta majątkowych praw autorskich stanowi naruszenie prawa.

 5. Właścicielem majątkowych praw autorskich do Opisów, o ile nie zaznaczono inaczej, jest właściwe archiwum państwowe lub inna instytucja wskazana w Opisie.

 6. O ile nie zaznaczono inaczej w Opisie, każdy Opis jest udostępniony na licencji: Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL).

 7. O ile nie zaznaczono inaczej w Opisach, wszystkie materiały archiwalne, których kopie publikowane są w Serwisie, znajdują się w domenie publicznej i korzystanie z nich nie podlega ograniczeniom wynikającym z prawa autorskiego.

 8. Uzyskanie Materiałów w jakości niedostępnej w Serwisie oraz licencji na wykorzystanie Utworu wymaga zwrócenia się z odpowiednim wnioskiem do właściwego archiwum państwowego lub innej instytucji, przechowującej Materiał. Zasady dostępu do takich materiałów regulują przepisy wewnętrzne tych instytucji.

 

§ 4

Konto użytkownika, dane osobowe

 

    1. Użytkownik Serwisu może się zarejestrować w Serwisie pod następującymi warunkami:

        a. ukończył 18 lat albo ukończył 13 lat i uzyskał zgodę przedstawiciela ustawowego na dokonanie rejestracji w Serwisie;

        b. podał swoje prawdziwe dane osobowe wskazane w ust. 2 oraz login i hasło do konta w Serwisie.

    2. Dane gromadzone przez Administratora to:

        a. podawane obowiązkowo:

          - imię i nazwisko,

          - nazwa użytkownika (login)

          - adres e-mail,

        b. podawane nieobowiązkowo: organizacja, miejscowość, informacja „O mnie”, awatar (przy czym, jako awatar nie może być zamieszczone zdjęcie osoby).

    3. Administratorem danych osobowych użytkownika zarejestrowanego w Serwisie jest NAC.

    4. Dane przechowywane są na serwerach administrowanych przez NAC.

    5. Użytkownik dokonując rejestracji w Serwisie, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora na potrzeby
        korzystania przez zarejestrowanego użytkownika z Serwisu oraz na potrzeby publikowania poprawionych Opisów. Użytkownik ma prawo dostępu do
        treści swoich danych oraz ich poprawiania i żądania usunięcia

    6. Użytkownik podczas rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji, w tym newslettera, od Administratora.

 

 

 

§ 5

Obowiązki użytkownika zarejestrowanego

 1. Użytkownik zarejestrowany w Serwisie deklaruje, że nie będzie umożliwiać dostępu do swojego konta osobom trzecim, w tym - nie udostępniać im hasła użytkownika.

 2. Użytkownik zarejestrowany w Serwisie zobowiązuje się do przestrzegania dobrych obyczajów przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do niezamieszczania komentarzy zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne, obraźliwe, sprzeczne z obowiązującym prawem lub naruszające prawa innych osób. Administrator zastrzega sobie możliwość usuwania takich treści wedle własnego uznania.

 3. W przypadku powtarzających się naruszeń zasad wskazanych w ust. 2, Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania zarejestrowanemu użytkownikowi możliwości zamieszczania komentarzy.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo usunięcia komentarzy nie naruszających zasad § 5 pkt 2 bez powiadomienia, w przypadku usunięcia z Serwisu odpowiadających im Materiałów.

 

§ 6

Strefa identyfikacji

 1. Administrator udostępnia zarejestrowanym użytkownikom Serwisu możliwość zgłaszania uwag (w tym uzupełnień i korekt) do Opisów udostępnionych w Serwisie, jak również zamieszczania komentarzy pod Opisami. Użytkownik może podać źródło, umożliwiające weryfikację przekazanych informacji.

 2. Uwagi wskazane w ust. 1 będą przekazywane do właściwego Administratora Lokalnego.

 3. Administrator Lokalny zastrzega sobie prawo uzupełnienia opisu Materiałów zgodnie ze zgłoszonymi uwagami w Serwisie.

 4. Użytkownik zarejestrowany zgłaszający uwagę zgodnie z § 6 ust. 1, udostępnia jej treść na warunkach licencji: Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL).

 5. Administrator dokłada starań, by aktualizacja Opisów zamieszczonych w Serwisie była dokonywana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

 

 

§ 7

Odpowiedzialność administratorów

 1. Administrator Lokalny dokłada wszelkich starań, aby nie zostały naruszone prawa osób trzecich, w tym majątkowe prawa autorskie oraz prawa do ochrony wizerunku poprzez publikację materiałów prezentowanych w Serwisie. Wszelkie ewentualne roszczenia należy zgłaszać do Administratora Lokalnego dla danego Materiału.

 2. W przypadku braku reakcji ze strony Administratora Lokalnego na publikację postów o treści niezgodnej z niniejszym regulaminem, Administrator, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości blokuje ze skutkiem natychmiastowym, do odwołania, możliwość dodawania postów w strefie społecznościowej instytucji Administratora Lokalnego.

 3. Administrator wyłącza strefę użytkownika i/lub strefę identyfikacji w przypadku, gdy archiwum państwowe lub inna instytucja kultury publikujące Opisy i Materiały, która odmówiła zamieszczania odnośnie nich komentarzy. Użytkownik otrzymuje wówczas komunikat o treści: „[Nazwa archiwum lub instytucji] odmówiło/odmówiła zamieszczania komentarzy odnośnie opisów i materiałów ze swojego zasobu”.

 4. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu lub jego poszczególnych części dla wszystkich użytkowników. Administrator zastrzega prawo do przerwania dostępu do dowolnej części materiałów prezentowanych w Serwisie bez wcześniejszego poinformowania użytkowników.

 5. Administrator nie odpowiada za prawidłowość Opisów i kopii cyfrowych materiałów archiwalnych zamieszczanych przez archiwa i inne instytucje.

 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników Serwisu, w tym za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym regulaminem, jak i za wszelką szkodę lub krzywdę, którą użytkownicy mogli odnieść poprzez zapoznanie się z Materiałami (np. jeśli oceniają je jako drastyczne lub obraźliwe). W szczególności Administrator ani Administrator Lokalny nie ponoszą odpowiedzialności za skutki i sposób wykorzystywania Materiałów prezentowanych w Serwisie przez użytkowników.

 7. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za szkody, które ponieśli użytkownicy serwisu w wyniku działania osób trzecich (operatorów telekomunikacyjnych itp.).

 

 

Uwagi końcowe:

Twórcy serwisu i opisów materiałów archiwalnych dokładają wszelkie staranności, żeby udostępniane opisy były kompletne i najwyższej jakości. Mimo podejmowanych starań w opisach mogą pojawić się niezamierzone błędy i braki, za które NAC nie ponosi odpowiedzialności.


Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowe Archiwum Cyfrowe, ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa,

 2. inspektorem ochrony danych osobowych jest pan Łukasz Jarząbek, kontakt: adres e-mail: iod@nac.gov.pl,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie zgody w celu umożliwienia skorzystania z rozszerzonych funkcjonalności serwisu szukajwarchiwach.gov.pl,

Narodowe Archiwum Cyfrowe może ujawniać i udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom lub osobom fizycznym uprawnionym na podstawie i w granicach określonych w prawie, w szczególności podmiotom świadczącym usługi związane z utrzymaniem serwisu, a także podmiotom publikującym materiały archiwalne oraz ich metadane w serwisie w celach związanych z ich działalnością archiwalną: udostępnianiem materiałów archiwalnych, opracowaniem materiałów archiwalnych, oraz realizacją zamówień skanów materiałów archiwalnych w wyższej rozdzielczości,

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zakończenia rozpatrywania wniosku o usunięcie danych osobowych, w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

posiada Pani/Pan:

 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

 3. na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 4. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 6. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

nie przysługuje Pani/Panu na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

[X] Akceptuję Regulamin Serwisu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NAC.

 

 

Udostępnij tą stronę na Twitterze, Facebooku i Google Plus