Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
5/71/0 Gminna Rada Narodowa w Jedwabnem powiat Łomża 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno – Organizacyjny 1945 – 1950 ( 1 – 16 ): organizacja władz w gminie, wykazy radnych i sołtysów, inspekcje Zarządu, protokoły posiedzeń GRN i prezydium, protokoły odpraw sołtysów, protokoły posiedzeń komisji, sprawozdania z działalności, wykaz osób zamordowanych przez Niemców. 2. Dział Finansowo – Budżetowy 1945 – 1950 ( 17 – 25 ): budżety i sprawozdania rachunkowe, listy płac pracowników Zarządu oraz sołtysów. 3. Dział Gospodarki Gminnej 1945 – 1946 ( 26 ): statystyka rolna. 4. Dział Administracyjny 1945 – 1950 ( 27 – 28 ): rejestr wydanych tymczasowych zaświadczeń tożsamości, rejestr wyroków sądowych. 5. Dział Administracji Społecznej 1945 – 1946 ( 29 ): rejestr strat wojennych. Prezydium GRN 1. Referat Ogólno – Administracyjny 1950 – 1954 ( 30 – 37 ): protokoły posiedzeń sesji oraz prezydium, księga uchwał, sprawozdania z działalności, rejestr członków GRN, karty ewidencyjne radnych, wykazy radnych, księga kontroli. 2. Referat Finansowo – Budżetowy 1950 – 1953 ( 38 – 41 ): budżety, listy płac pracowników GRN oraz sołtysów. 3. Referat Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności 1948 – 1951 ( 42 ): rejestr wydanych dowodów osobistych. Liczba jednostek w zespole: 42
5/72/0 Gminna Rada Narodowa w Kołakach powiat Łomża 1944-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno – Organizacyjny 1945 – 1950 ( 1 – 11 ): protokoły posiedzeń GRN, prezydiui i Zarządu, protokoły odpraw sołtysów, protokoły posiedzeń komisji, wykazy radnych, statut organizacyjny oraz regulamin Biura Zarządu, sprawozdania z działalności, inspekcje Zarządu, rejestr szkód wojennych. 2. Dział Finansowo – Budżetowy 1945 – 1950 ( 12 – 21 ): budżety i sprawozdania rachunkowe, sprawy podatków. 3. Dział Gospodarki Gminnej1944 – 1949 ( 22 – 25 ): statystyka rolna, klasyfikacja gruntów, spis małorolnych i bezrolnych, organizacja pomocy sąsiedzkiej. Prezydium GRN 1. Referat Ogólno – Administracyjny 1950 – 1954 ( 26 – 35 ): protokoły posiedzeń sesji i prezydium, protokoły odpraw sołtysów, protokoły posiedzeń komisji, wykazy radnych, sołtysów oraz pracowników Biura Prezydium, sprawozdania z działalności, inspekcje Prezydium, protokoły zebrań aktywu gminnego. 2. Referat Rolny 1951 ( 36 – 38 ): statystyka rolna. Liczba jednostek w zespole: 38
5/73/0 Gminna Rada Narodowa w Kupiskach powiat Łomża 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno – Organizacyjny 1945 – 1950 ( 1 – 15 ): protokoły posiedzeń GRN, Prezydium oraz Zarządu, protokoły posiedzeń komisji, wykazy radnych, normatywy, spis spraw kancelarii Zarządu, sprawozdania z działalności, inspekcje Zarządu, dziennik wniosków w sprawie odszkodowań wojennych, straty wojenne, zniszczenia wojenne i odbudowa. 2. Dział Finansowo – Budżetowy 1945 – 1950 ( 16 – 26 ): budżety i sprawozdania rachunkowe, wykazy zaległego podatku gruntowego, listy płac pracowników Zarządu oraz sołtysów. 3. Dział Gospodarki Gminnej 1945 – 1949 ( 27 – 34 ): statystyka rolna, wykazy nabywców działek z rozparcelowanych majątków. 4. Dział Administracji Społecznej 1950 ( 35 ): tymczasowe orzeczenia w sprawie organizacji szkół. 5. Dział Administracyjny 1945 – 1950 ( 36 – 39 ): ewidencja ludności, rejestr wydanych dowodów osobistych, rejestr wyroków sądowych. Prezydium GRN 1. Referat Ogólno – Administracyjny 1950 – 1954 ( 40 – 52 ): protokoły posiedzeń sesji i prezydium, protokoły posiedzeń komisji, wykazy radnych, analiza pracy i składu osobowego GRN, normatywy, spisy spraw, sprawozdania z działalności, lustracje, rejestr wyroków sądowych, rejestr spraw karno – administracyjnych. 2. Referat Finansowo – Budżetowy 1950 – 1953 ( 53 – 54 ): budżet, listy płac pracowników Prezydium oraz sołtysów. 3. Referat Rolny 1951 ( 55 ): użytkowanie gruntów rolnych. 4. Referat do spraw Socjalnych i Kulturalnych 1953 ( 56 ): zestawienia dotyczące kontroli powszechności nauczania. Liczba jednostek w zespole: 56
5/74/0 Gminna Rada Narodowa w Lubotyniu powiat Łomża [1912] 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno – Organizacyjny [1912] 1945 – 1950 ( 1 – 7 ): spisy osób posiadających paszporty z 1912 roku, protokoły posiedzeń GRN i komisji, wykazy członków GRN, sprawozdania z działalności, inspekcje, rejestr szkód wojennych. 2. Dział Finansowo – Budżetowy 1945 – 1950 ( 8 – 18 ): budżety i sprawozdania rachunkowe. 3. Dział Gospodarki Rolnej 1947 – 1950 ( 19 – 22 ): statystyka rolna, klasyfikacja gruntów, likwidacja odłogów, resztówki z reformy rolnej. 4. Dział Administracji Społecznej 1946 – 1950 ( 23 ): protokoły kontroli szkół, walka z analfabetyzmem. Prezydium GRN 1. Referat Ogólno – Administracyjny 1951 – 1954 ( 24 – 39 ): protokoły posiedzeń sesji, prezydium i komisji, protokoły odpraw sołtysów, wykazy radnych oraz pracowników Biura Prezydium, plany pracy i sprawozdania z działalności, lustracje, protokoły odpraw pracowników Biura, protokoły zebrań aktywu społecznego. 2. Referat Finansowo – Budżetowy 1950 – 1953 ( 40 – 44 ): budżety, listy płac pracowników Prezydium. 3. Referat Rolny 1950 – 1953 ( 45 – 46 ): statystyka rolna, likwidacja odłogów. Liczba jednostek w zespole: 46
5/75/0 Gminna Rada Narodowa w Miastkowie powiat Łomża [1903] 1945-1954 0 rozwiń
Uprawlenie Gminy 1903 – 1916 ( 1 – 40 ): zarządzenia i okólniki, pisma dotyczące bieżących spraw administracyjnych, sprawy finansowe, ochrony zdrowia i opieki społecznej, przemysłu i handlu, wojenno – policyjne, spisy poborowych, opieka nadrodzinami powołanymi do służby wojskowej, polisy ubezpieczeniowe budynków, zezwolenia na wyjazd za granicę, sprawy sądowe, prowadzenia ksiąg ludności, porządku i bezpieczeństwa. Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno – Organizacyjny 1945 – 1950 ( 41 – 60 ): protokoły posiedzeń GRN, prezydium i komisji, książka uchwał GRN, statut organizacyjny Zarządu, spisy spraw, wykazy radnych, sołtysów oraz pracowników urzędu, sprawozdania z działalności, inspekcje, dziennik rejestracji szkód wojennych. 2. Dział Finansowo – Budżetowy 1945 – 1950 ( 61 – 72 ): budżety i sprawozdania rachunkowe, listy płac pracowników Zarządu. 3. Dział Gospodarki Gminnej 1945 – 1950 ( 73 – 79 ): statystyka rolna, klasyfikacja gruntów, umowy o dzierżawę gruntów,, wykonanie robót szarwarkowych, szkody wyrządzone przez przemarsz wojsk radzieckich. 4. Dział Administracji Społecznej 1948 – 1950 ( 80 – 82 ): oświata i kultura, zwalczanie analfabetyzmu, sprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Prezydium GRN 1. Referat Ogólno – Administracyjny 1950 – 1954 ( 83 – 95 ): protokoły posiedzeń sesji, prezydium i komisji, spisy spraw, wykazy radnych, protokoły zebrań sołtysów, sprawozdania z działalności, inspekcje, rejestr spraw karno – administracyjnych. 2. Referat Finansowo – Budżetowy 1950 – 1953 ( 96 – 99 ): budżety, listy płac pracowników Prezydium, karty wynagrodzeń. 3. Referat Rolny 1950 – 1952 ( 100 – 103 ): struktura gospodarstw rolnych, wykazy powierzchniowe gospodarstw rolnych, likwidacja odłogów. 4. Referat do spraw Socjalnych i Kulturalnych 1950 – 1951 ( 104 – 105 ): zwalczanie analfabetyzmu Liczba jednostek w zespole: 106
5/76/0 Gminna Rada Narodowa w Przytułach powiat Łomża 1945-1953 0 rozwiń
Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno – Organizacyjny 1945 – 1950 ( 1 – 11 ): protokoły posiedzeń GRN, prezydium i zarządu, protokoły odpraw i zebrań sołtysów, protokoły posiedzeń komisji, wykazy członków GRN, sprawozdania z działalności, inspekcje Zarządu Gminnego. 2. Dział Finansowo – Budżetowy 1945 – 1950 ( 12 – 21 ): budżety i sprawozdania rachunkowe. 3. Dział Gospodarki Gminnej 1948 – 1949 ( 22 – 23 ): prace szarwarkowe, organizacja pomocy sąsiedzkiej. 4. Dział Administracji Społecznej 1950 ( 24 ): tymczasowe orzeczenia w sprawie organizacji szkół. 5. Dział Administracyjny 1949 ( 25 ): przekazanie ksiąg metrykalnych urzędom stanu cywilnego. Prezydium GRN 1. Referat Ogólno – Administracyjny 1948 – 1953 ( 26 – 31 ): protokoły posiedzeń GRN i sesji, wykazy radnych oraz pracowników Biura, sprawozdania z działalności, inspekcje Prezydium. 2. Referat Finansowo – Budżetowy 1951 – 1952 ( 32 – 33 ): budżety. 3. Referat Rolny 1950 – 1952 ( 34 – 35 ): statystyka rolna, zagospodarowanie odłogów Liczba jednostek w zespole: 35
5/77/0 Gminna Rada Narodowa w Puchałach powiat Łomża 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno – Organizacyjny 1945 – 1950 ( 1 – 10 ): protokoły posiedzeń GRN, prezydium i zarządu, protokoły posiedzeń komisji, wykazy radnych, sprawozdania z działalności, inspekcje Zarządu, wykaz zarejestrowanych szkód wojennych. 2. Dział Finansowo – Budżetowy 1945 – 1950 ( 11 –21 ): budżety i sprawozdania rachunkowe, listy płac pracowników Zarządu. Prezydium GRN 1. Referat Ogólno – Administracyjny 1950 – 1954 ( 22 – 41 ): protokoły posiedzeń sesji i prezydium, protokoły posiedzeń komisji, protokoły odpraw sołtysów, wykazy radnych, sołtysów oraz pracowników Biura, sprawozdania z działalności, inspekcje Prezydium, protokoły posiedzeń Gminnego Zespołu Gospodarczego, protokoły zebrań aktywu gminnego, rejestr spraw karno – administracyjnych. 2. Referat Finansowo – Budżetowy 1950 – 1953 ( 42 – 48 ): budżety, listy płac pracowników Prezydium. 3. Referat Rolny 1950 – 1954 ( 49 – 53 ): wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych, podziały majątkowe, sprawy własności gruntów, likwidacja odłogów, statystyka rolna Liczba jednostek w zespole: 53
5/78/0 Gminna Rada Narodowa w Rogienicach powiat Łomża 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno – Organizacyjny 1945 – 1950 ( 1 – 7 ): protokoły posiedzeń GRN i prezydium, sprawozdania z działalności, inspekcje Zarządu, wykazy radnych i pracowników Biura, dziennik wniosków w sprawie rejestracji szkód wojennych, wykazy urzędów administracji cywilnej na terenie gminy. 2. Dział Finansowo – Budżetowy 1945 – 1949 ( 8 – 16 ): budżety i sprawozdania rachunkowe. 3. Dział Gospodarki Gminnej 1946 – 1948 ( 17 ): parcelacja i klasyfikacja gruntów. 4. Dział Administracyjny 1946 ( 18 ): sprawy powszechnego spisu ludności Prezydium GRN 1. Referat Ogólno – Administracyjny 1950 – 1954 ( 19 – 27 ): protokoły posiedzeń sesji i prezydium, protokoły posiedzeń komisji, plany pracy i sprawozdania z działalności, lustracje Prezydium, wykazy radnych, członków Prezydium i pracowników Biura, rejestr spraw karno – administracyjnych Liczba jednostek w zespole: 27
5/79/0 Gminna Rada Narodowa w Rutkach powiat Łomża 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno – Organizacyjny 1945 – 1950 ( 1 – 12 ): protokoły posiedzeń GRN, prezydium i zarządu, protokoły posiedzeń komisji, sprawozdania z działalności, inspekcje Zarządu, wykazy radnych oraz sołtysów. 2. Dział Finansowo – Budżetowy 1945 – 1950 ( 13 – 23 ): budżety i sprawozdania rachunkowe, sprawy własności gruntów. 3. Dział Gospodarki Gminnej 1949 ( 24 – 26 ): klasyfikacja gruntów, wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych, organizacja pomocy sąsiedzkiej. 4. Dział Administracji Społecznej 1950 ( 27 ): tymczasowe orzeczenia w sprawie organizacji szkół. Prezydium GRN 1. Referat Ogólno – Administracyjny 1950 – 1954 ( 28 – 41 ): protokoły posiedzeń sesji i prezydium, protokoły posiedzeń komisji, wykazy radnych, sołtysów oraz pracowników Biura, sprawozdania z działalności, inspekcje Prezydium. 2. Referat Finansowo – Budżetowy 1950 – 1953 ( 42 – 44 ): budżety, sprawy własności gruntów. 3. Referat Rolny 1950 – 1953 ( 45 – 48 ): statystyka rolna, wykazy powierzchniowe gospodarstw rolnych, zagospodarowanie odłogów, sprawozdania i zestawienia dotyczące produkcji rolnej. 4. Referat do spraw Socjalnych i Kulturalnych 1951 – 1953 ( 49 – 53 ): zestawienia wyników kontroli powszechności nauczania, kwestionariusze dotyczące bazy materialnej szkół, zwalczania analfabetyzmu. 5. Referat Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności 1950 ( 54 – 56 ): miesięczne i kwartalne zestawienia statystyczne dotyczące ruchu ludności, protokoły ustalenia pochodzenia i przynależności gminnej. Liczba jednostek w zespole: 56
5/80/0 Gminna Rada Narodowa w Śniadowie powiat Łomża [1902] 1945-1954 0 rozwiń
Gminnoe Uprawlenie 1902 – 1903 ( 1 ): walka z alkoholizmem. Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno – Organizacyjny 1945 – 1950 ( 2 – 17 ): protokoły posiedzeń GRN, prezydium i zarządu, protokoły zebrań sołtysów, spisy spraw Biura Zarządu, wykazy radnych, pracowników Biura Zarządu i sołtysów, sprawozdania z działalności, inspekcje Zarządu, rejestr strat wojennych, wykazy szkód wojennych. 2. Dział Finansowo – Budżetowy 1945 – 1950 ( 18 – 27 ): budżety i sprawozdania rachunkowe. 3. Dział Gospodarki Gminnej 1945 – 1949 ( 28 – 34 ): spis powierzchni użytków i zasiewów, statystyka rolna, ankiety w sprawie klasyfikacji gruntów, plan finansowo – gospodarczy rzeźni gminnej. 4. Dział Administracji Społecznej 1947 – 1950 ( 35 ): oświata i kultura. 5. Dział Administracyjny 1945 – 1947 ( 36 ): protokoły w sprawie ustalenia pochodzenia i przynależności gminnej. Prezydium GRN 1. Referat Ogólno – Administracyjny 1950 – 1952 ( 37 – 38 ): spisy spraw Biura Prezydium, wykazy radnych, sołtysów oraz pracowników Prezydium. 2. Referat Finansowo – Budżetowy 1951 – 1954 ( 39 – 42 ): budżety. 3. Referat Rolny 1951 – 1952 ( 43 ): statystyka rolna. Liczba jednostek w zespole: 43
5/81/0 Gminna Rada Narodowa w Szczepankowie powiat Łomża 1945-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno – Organizacyjny 1945 – 1950 ( 1 – 7 ): protokoły posiedzeń GRN i zarządu, protokoły zebrań sołtysów, wykazy radnych, plany pracy i sprawozdania z działalności, inspekcje Zarządu, rejestr szkód wojennych. 2. Dział Finansowo – Budżetowy 1945 – 1950 ( 8 – 16 ): budżety i sprawozdania rachunkowe. 3. Dział Gospodarki Gminnej 1947 ( 17 – 18 ): wyciągi z rejestrów pomiarowych scalonych gruntów wsi na terenie gminy. Prezydium GRN 1. Referat Ogólno – Administracyjny 1950 – 1954 ( 19 – 29 ): protokoły posiedzeń sesji i prezydium, protokoły zebrań sołtysów, wykazy radnych, sołtysów oraz pracowników Biura, plany pracy i sprawozdania z działalności, inspekcje Prezydium, wykaz spraw. 2. Referat Rolny 1951 – 1952 ( 30 ): arkusze zbiorcze badań w sprawie klasyfikacji gruntów. Liczba jednostek w zespole: 30
5/82/0 Gminna Rada Narodowa w Szumowie powiat Łomża 1944-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno – Organizacyjny 1945 – 1950 ( 1 – 10 ): protokoły posiedzeń GRN oraz zarządu, protokoły posiedzeń komisji, wykazy radnych oraz sołtysów, sprawozdania z działalności, spisy spraw kancelarii Zarządu, inspekcje Zarządu, wykaz zarejestrowanych strat wojennych. 2. Dział Finansowo – Budżetowy 1945 – 1950 ( 11 – 19 ): budżety i sprawozdania rachunkowe, listy płac pracowników Zarządu oraz sołtysów. 3. Dział Gospodarki Gminnej 1944 – 1950 ( 20 – 23 ): spisy małorolnych i bezrolnych, reforma rolna, statystyka rolna. Prezydium GRN 1. Referat Ogólno – Administracyjny 1950 – 1954 ( 24 – 46 ): protokoły posiedzeń sesji i prezydium, protokoły posiedzeń komisji, wykazy radnych, sołtysów oraz pracowników Biura, rzeczowy wykaz teczek Biura Prezydium, plany pracy i sprawozdania z działalności, inspekcje Biura, sprawozdania sołtysów, protokoły zebrań aktywu gminnego oraz zebrań gromadzkich, sprawy podziału administracyjnego, rejestr wyroków sądowych oraz spraw karno – administracyjnych. 2. Referat Finansowo – Budżetowy 1950 – 1953 ( 47 – 50 ): budżety, listy płac pracowników Prezydium i sołtysów, preliminarz robót drogowych. 3. Referat Rolny 1950 – 1954 ( 52 – 58 ): statystyka rolna, plany produkcyjne, ewidencja stanu gospodarczego wsi, miesięczne plany pracy, likwidacja odłogów. Liczba jednostek w zespole: 58
5/83/0 Starostwo Powiatowe Wysoko - Mazowieckie [1928-1938]1945-1950[1951-1974] 0 rozwiń
Referat Organizacyjno - Prawny 1945 - 1950 syg. 1 - 29 Referat Administracyjno - Prawny 1945 - 1950 syg. 29 Referat Karno - Administracyjny 1945 - 1950 syg. 30 Referat Wojskowy 1945, 1947 - 1950 syg. 31 Referat Społeczno - Polityczny 1945 - 1950 syg. 32 - 40 Referat Kultury 1947 - 1948 syg. 41 Referat Zdrowia 1945 - 1950 syg. 42 - 43 Referat Opieki Społecznej 1945-1946, 1948 - 1950 syg. 44 Referat Odszkodowań Wojennych 1945 - 1946 syg. 45 Referat Przemysłowy 1946 - 1950 syg. 46 - 48 Referat Przemysłu i Handlu 1947 - 1950 syg. 49 - 54 Referat Handlu 1949 syg. 54 Referat Aprowizacji 1948 syg. 55 Referat Budowlany 1948 - 1950 syg. 56 - 61 Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 1946 - 1950 syg. 62 - 64 Referat Weterynarii 1948 - 1949 syg. 65 Referat Pomiarów 1948 - 1949 syg. 66 Inspektorat Oświaty Rolniczej 1948 - 1949 syg. 67 - 68 Referat Świadczeń Rzeczowych 1945 - 1946 syg. 69 Liczba jednostek w zespole: 129
5/84/0 Wydział Powiatowy w Wysokiem Mazowieckiem 1946-1950 0 rozwiń
1. Referat Budżetowo - Rachunkowy Samorządu Powiatowego a. Budżety i sprawozdania roczne Powiatowego Związku Samorządowego 1946 - 1950 syg. 1 - 7 2. Referat Inspekcji i Samorządu Gminnego a. Protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego w Czyżewie 1949 - 1950 syg. 8 b. Budżety i sprawozdania rachunkowe gmin 1947 - 1950 syg. 9 - 20 3. Referat Planowania a. Grobownictwo wojenne 1949 syg. 21 b. Wnioski i projekty inwestycyjne gospodarki komunalnej 1949 syg. 22 - 32 4. Referat Ogólno - Administracyjny Samorządu Powiatowego a. Zbrodnie niemieckie. Listy pomordowanych i aresztowanych 1945 syg. 33 Liczba jednostek w zespole: 33
5/85/0 Powiatowa Rada Narodowa w Wysokiem Mazowieckiem 1945-1950 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń PRN i Prezydium PRN 1945 - 1950 syg. 1 - 8 Komisje PRN 1949 - 1950 syg. 9 - 11 Sprawozdania miesięczne z działalności PRN 1945, 1949 - 1950 syg. 12 Budżety Powiatowego Związku Samorządowego 1946 - 1949 syg. 13 - 16 Sprawy organizacyjne 1945, 1948 syg. 17 - 18 Protokoły posiedzeń MRN i GRN, ich prezydiów oraz zarządów 1946 - 1950 syg. 19 - 29 Sprawozdania instytucji 1945 - 1946, 1949 syg. 30 - 32 Liczba jednostek w zespole: 32
5/86/0 Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckim 1944-1950 0 rozwiń
Ewidencja gruntów gmin syg. 1 - 9 Stan gospodarczy powiatu syg. 10 Liczba jednostek w zespole: 10
5/87/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Wysokiem Mazowieckiem 1945-1946 0 rozwiń
1. Referat Ogólny 1945 – 1946 ( 1 – 2 ): sprawozdania z działalności, wykazy imienne pracowników. 2. Referat Prawny 1945 – 1946 ( 3 – 6 ): kwestionariusze osób powracających z Niemiec, zaświadczenia repatriacyjne. 3. Referat Planowania i Statystyki 1945 – 1946 ( 7 – 12 ): miesięczne zestawienia statystyczne, wykazy repatriantów, rejestry repatriantów. 4. Referat Osadnictwa 1945 – 1946 ( 13 ): miesięczne sprawozdania statystyczne. 5. Referat Transportowy 1945 – 1946 ( 14 – 15 ): sprawozdania opisowe, wykazy transportów. 6. Referat Etapowy 1946 ( 16 ): sprawozdania z działalności. Liczba jednostek w zespole: 16
5/88/0 Zarząd Miejski w Wysokiem Mazowieckiem 1948-1950 0 rozwiń
Protokoły posiedzeń MRN i Prezydium MRN 1948 - 1950 syg. 1 - 4 Wykazy członków MRN 1948 - 1950 syg. 5 Statut organuzacyjny Biura Zarządu Miejskiego 1948 - 1950 syg. 6 Budżety i sprawozdania roczne 1948 - 1950 syg. 7 - 13 Liczba jednostek w zespole: 14
5/89/0 Gminna Rada Narodowa w Czyżewie powiat Wysokie Mazowieckie 1944-1954 0 rozwiń
Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno – Organizacyjny 1944 – 1950 (1 – 10 ): protokoły posiedzeń GRN oraz prezydium, protokoły zebrań sołtysów, protokoły posiedzeń komisji, sprawozdania z działalności, ewidencja pracowników Zarządu, obchody święta 1 Maja. 2. Dział Finansowo – Budżetowy 1945 – 1950 ( 11 – 21 ): budżety i sprawozdania rachunkowe, majątek gminy i gromad. Prezydium GRN 1. Referat Ogólno – Administracyjny 1950 – 1954 ( 22 – 28 ): protokoły posiedzeń sesji i prezydium, protokoły zebrańsołtysów, plany pracy i sprawozdania z działalności, sprawy organizacyjne, protokoły zebrań różnych komitetów, podział administracyjny gminy na gromady. 2. Referat Finansowo – Budżetowy 1950 – 1954 ( 29 – 31 ): budżety. 3. Referat Rolny 1953 ( 32 ): wykaz gospodarstw opuszczonych lub podupadłych. Liczba jednostek w zespole: 32
5/90/0 Gminna Rada Narodowa Klukowo powiat Wysokie Mazowieckie [1902] 1945-1954 0 rozwiń
Gminnoie Upravlene 1902 ( 1 ): wykaz osób podlegających służbie wojskowej. Zarząd Gminny 1. Dział Ogólno – Organizacyjny 1945 – 1948 ( 2 – 4 ): protokoły posiedzeń GRN oraz prezydium, sprawozdania z działalności. 2. Dział Finansowo – Budżetowy 1947 – 1950 ( 5 – 13 ): budżety i sprawozdania rachunkowe. Prezydium GRN 1. Referat Ogólno – Administracyjny 1950 – 1954 ( 14 – 19 ): protokoły posiedzeń sesji i prezydium, protokoły posiedzeń komisji, protokoły odpraw sołtysów, wykazy radnych i sołtysów, plany pracy i sprawozdania z działalności. 2. Referat Finansowo – Budżetowy 1950 – 1952 ( 20 – 22 ): budżety, sprawy realizacji podatków i obowiązkowych dostaw. Liczba jednostek w zespole: 49
Wyświetlanie 101 do 120 z 891 wpisów.