Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
6/168/0 Państwowy Urząd Melioracyjny w Bydgoszczy [1856-1919] 1920-1939 0 rozwiń
1. Spółki wodne, melioracyjne, drenarskie ( 55 j.a.) 2. Sprawy wodno-sporne ( 41 j.a.) 3. Obiekty hydrologiczne, młyny (5 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 111
6/169/0 Inspekcja Wodna - Urząd Budownictwa Wodnego w Nakle, pow. Wyrzysk [1792] 1890-1919 0 rozwiń
Administracja, ustawodawstwo wodne, finanse (budżety, dochody, wydatki, kredyty), majątek państwowy (nieruchomości, dzierżawy łąk), budownictwo wodne (Kanał Bydgoski, Noteć, utrzymanie dróg wodnych i urządzeń), żegluga i spław (ruch, kontrole, pomiary statków i stanu wód, badania hydrometeorologiczne), rybołówstwo (pozwolenia, dochodzenia, procesy), powodzie. Liczba jednostek w zespole: 408
6/170/0 Inspekcja Dróg Wodnych w Nakle, pow. Wyrzysk [1898] 1920-1925 0 rozwiń
1. Przejęcie Inspekcji Dróg Wodnych w Nakle przez władze polskie 2. Zatrudnienie i płace 3. Utrzymanie dróg wodnych 4. Sprawy mostów 5. Rybołówstwo Liczba jednostek w zespole: 25
6/171/0 Komenda Wojewódzka Zachodniej Straży Obywatelskiej na Pomorzu w Grudziądzu 1920-1921 0 rozwiń
1. Komenda Wojewódzka Zachodniej Straży Obywatelskiej Pomorze - Grudziądz: rozkazy, organizacja ZSO, raporty komend powiatowych w sprawach organizacyjnych i sytuacji gospodarczo-politycznej w powiecie, statystyka posiadanej broni, sprawy finansowo-gospodarcze 2. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Brodnica: imienne spisy członków baonu Górzno, raporty, dziennik podawczy 3. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Chojnice: raporty baonów o stanie liczbowym, sytuacji politycznej, pracach oświatowych, imienne wykazy członków ZSO, dziennik podawczy 4. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Działdowo: spisy imienne członków, raporty w sprawach organizacyjnych i o działalności 5. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Grudziądz miasto: listy imienne członków, sprawy organizacyjne, rozkazy, raporty o sytuacji politycznej i aprowizacyjnej 6. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Grudziądz wieś: organizacja ZSO, nominacja dowódców i ich wykazy, rozkazy, spisy członków, sprawozdania o sytuacji politycznej, wykazy zasłużonych członków, odznaczenia 7. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Kartuzy: spisy dowódców, raporty 8. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Kościerzyna: rozkazy, obwieszczenia, raporty o stanie gospodarczym i sytuacji politycznej powiatu 9. Komenda Baonu II Straży Obywatelskiej - Nowe Miasto: rozkazy, spisy imienne członków 10. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Puck: dziennik podawczy 11. Komenda Powiatowa Zachodniej Strazy Obywatelskiej - Starogard: meldunki sytuacyjne, rozkazy, spisy imienne członków 12. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Tczew: rozkazy w sprawach organizacyjnych, spisy członków, meldunki sytuacyjne, sprawozdania z wieców, raporty do podległych baonów 13. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Toruń miasto i wieś: raporty z działalności i spraw finansowo-gospodarczych, rozkazy do podległych baonów, spis mężczyzn w wieku 18-50 lat w Chełmży 14. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Tuchola: meldunki w sprawach organizacyjnych, spisy członków, reklamacje 15. Komenda Powiatowa Zachodniej Straży Obywatelskiej - Wejherowo: raporty w sprawach organizacyjnych, imienne spisy członków 16. Druki wydawane przez Komendę Główną Zachodniej Straży Obywatelskiej w Poznaniu: "Tygodnik Oświatowy", "Obywatel" Liczba jednostek w zespole: 130
6/172/0 vacat - Okręgowa Komisja Wyborcza do Sejmu Nr 30 w Grudziądzu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/173/0 Wydział Obwodowy Rejencji w Bydgoszczy 1889-1919 [1920] 0 rozwiń
1. Sprawy organizacyjne 2. Nadzór nad samorządem 3. Opiniowanie aktów prawnych 4. Sprawy sporne 5. Sprawy niesporne - opiniowanie decyzji Liczba jednostek w zespole: 65
6/174/0 Wydział Powiatowy w Bydgoszczy [1853] 1874-1920 [1923] 0 rozwiń
1. Ogólne sprawy organizacyjno-administracyjne w zakresie dróg, szos i mostów: przepisy dotyczące budowy dróg i szos, uchwały sejmiku powiatowego, kredyty i pomoc finansowa, nabywanie terenów i wyznaczanie granic pod budowę dróg i szos 2. Kataster dróg i mostów w powiecie bydgoskim: wykazy dróg i szos państwowych i samorządowych 3. Budowa dróg i mostów w powiecie bydgoskim: budowa i utrzymanie dróg i mostów, budowa drogi Bydgoszcz-Toruń 4. Dokumentacja techniczna - projekty dróg i przejazdów kolejowych (t.2) Liczba jednostek w zespole: 90
6/175/0 Wydział Powiatowy w Bydgoszczy 1920-1939 0 rozwiń
1. Protokoły posiedzeń wydziału powiatowego 2. Protokoły posiedzeń (sejmiku) rady powiatowej 3. Protokoły posiedzeń komisji przewłaszczeniowej 4. Protokoły posiedzeń Rady Administracyjnej Kolejki Powiatowej 5. Budżety i sprawozdania rachunkowe 6. Budowa i utrzymanie dróg Liczba jednostek w zespole: 269
6/176/0 Wydział Powiatowy w Chojnicach [1828-1873] 1874-1920 0 rozwiń
1. Wydział Powiatowy: organizacja, wybory, urzędnicy, zarządzanie powiatem, sejmik powiatowy 2. Sprawy finansowe, pożyczkowe i podatkowe: statystyka, pobór podatków 3. Sprawy wodno-melioracyjne: spółki wodne i melioracyjne, tworzenie spółek regulacyjnych, osuszanie, sprawy sporne 4. Dysmembracje 5. Sprawy osadnictwa: zakładanie kolonii na gruntach rentowych 6. Sprawy zdrowotne i opieki społecznej: lekarze, akuszerki, kontrola ludności 7. Budowa dróg i szos, wykup terenów pod budowę linii kolejowych 8. Organizacje związkowe: związki zawodowe 9. Urząd stanu cywilnego: prowadzenie rejestrów 10. Sprawy gospodarcze z okresu I wojny światowej: sprawozdania z handlu i zaopatrzenia w artykuły żywnościowe Liczba jednostek w zespole: 813
6/177/0 Wydział Powiatowy w Chojnicach [1873] 1920-1939 0 rozwiń
1. Referat Ogólno-Administracyjny: ordynacja powiatowa, spisy gmin, miejscowości i obszarów dworskich, wybory sejmiku wojewódzkiego, powiatowego, deputowanych powiatu i rad gminnych, spisy wyborców, działalność samorządu powiatowego, nominacje wójtów, obwody wójtowskie, przełożeni obszarów dworskich, granice terytorialne i nazwy gmin 2. Referat Prezydialno-Gospodarczy: sprawy budżetowo-finansowe powiatu, działalność kasy komunalnej i oszczędnościowej, majątek powiatu, ordynacja gmin, sołectw i obszarów dworskich, lustracje sołectw i obwodów wójtowskich, sprawy usc 3. Referat Gospodarczy: spółki wodne i melioracyjne, budowa i utrzymanie dróg i mostów, koncesje, budowa kolei, ordynacja rolnicza i przemysłowa, osadnictwo, sprawy medyczne i sanitarne, rybołówstwo i łowiectwo 4. Referat Opieki Społecznej: zasiłki, subwencje, opieka nad chorymi i sierotami, sprawy mieszkaniowe 5. Referat Podatkowy: pobór podatków i opłat komunalnych, ubezpieczenia 6. Zakład Ubezpieczeń od Wypadków w Rolnictwie: wykazy przedsiębiorstw rolnych i leśnych, pobór składek Liczba jednostek w zespole: 2133
6/178/0 vacat - Wydział Powiatowy w Grudziądzu - przekazany do AP w Toruniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
6/179/0 Wydział Powiatowy w Sępólnie Krajeńskim [1907-1919] 1920-1939 0 rozwiń
1. Wydział Ogólno-Organizacyjny: sprawy administracyjne i personalne, wybory i posiedzenia sejmiku, wydziału powiatowego i deputowanych powiatowych, działalność powiatowej kasy oszczędności i powiatowej kasy komunalnej, przewłaszczenia, ewidencja nieruchomości podlegających likwidacji, przymusowy wykup majątków niemieckich 2. Wydział Spraw Gminnych: zmiana podziału administracyjnego, zebrania burmistrzów, wójtów i sołtysów, statystyka i spisy ludności, wybory i skład władz miejskich i gminnych, lustracje magistratów, mianowanie wójtów, obwody wójtowskie, finanse gmin, władze i gospodarka gmin i gromad, ławnicy sądowi, sprawy usc 3. Wydział Spraw Opieki Społecznej i Zdrowotno-Sanitarnych: organizacja opieki, subwencje, ubodzy gminni, utrzymanie i personel szpitala powiatowego i apteki, nadzór nad aptekami i drogeriami, kursy dla położnych 4. Wydział Spraw Kulturalno-Oświatowych: budowa i utrzymanie szkół i przedszkoli, oświata pozaszkolna, kolonie, turystyka, wystawy, subwencje na działalność PCK 5. Wydział Drogowo-Budowlany: wykazy i utrzymanie dróg państwowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, statystyka ruchu budowlanego, elektryfikacja, działalność straży pożarnej 6. Oddział Rachunkowo-Podatkowy: sprawy majątkowo-budżetowe, pobór podatków, subwencje dla organizacji i stowarzyszeń, stypendia 7. Sprawy rolnictwa, leśnictwa i przemysłu: statystyka i ewidencja rolna i leśna, subwencje dla rolnictwa, parcelacja, oświata rolnicza, zalesianie, statystyka zakładów przemysłowych i handlowych, działalność Pomorskiej Izby Rolniczej i Okręgowego Urzędu Ziemskiego 8. Fundusz Pracy: pomoc i zatrudnianie bezrobotnych Liczba jednostek w zespole: 1129
6/180/0 Wydział Powiatowy w Świeciu [1813] 1873-1920 [1928] 0 rozwiń
1. Wybory do parlamentu pruskiego 2. Sejmik Powiatowy: porządek obrad, wykazy członków, protokoły posiedzeń 3. Wydział Powiatowy: protokoły posiedzeń, sprawozdania administracyjne, budowa gmachu dla wydziału 4. Sprawy gminne, osiedleńcze i komunalne: organizacja gmin, wybory członków samorządu gminnego, tworzenie włości rentowych, sprawy komunalne gmin, regulacja stosunków wiejskich, tworzenie obwodów wójtowskich 5. Sprawy kasowe gmin: zmiany granic gmin 6. Ciężary komunalne: podatki 7. Urzędy stanu cywilnego: administracja, sprawy organizacyjne, kontrole, naturalizacja 8. Szosy, drogi, koleje: budowa, rozbudowa i utrzymanie, wykup parcel pod budowę dróg i kolei 9. Sprawy zdrowia: rozbudowa szpitala w Świeciu, akuszerki, apteki 10. Sprawy weterynaryjne: rakarnia, spisy koni, bydła i trzody chlewnej 11. Skargi i sprawy sporne: spory administracyjne 12. Sprawy wodno-melioracyjne: powodzie i odszkodowania, odwadnianie gruntów, spółki wodne 13. Szkoły i kościoły: budowa 14. Sprawy osobowe i dyscypilnarne: dochodzenia dyscypilnarne Liczba jednostek w zespole: 414
6/181/0 Wydział Powiatowy w Świeciu [1868] 1920-1939 0 rozwiń
1. Referat Organizacyjny: statuty powiatowe, administracja powiatu, granice powiatu, spisy miejscowości, statystyka ogólna, sprawy personalne 2. Referat Ogólny: wybory do Sejmu, senatu, sejmiku wojewódzkiego, posiedzenia i uchwały, działalność komunalnej kasy oszczędności, powiatowej kasy komunalnej i banku powiatowego, Związek Powiatów Województwa Pomorskiego, elektryfikacja 3. Referat Gospodarczy: budżety i sprawozdania rachunkowe powiatu, majątek i przedsiębiorstwa, instytucje kredytowe, podatki 4. Referat Spraw Gminnych: obsada stanowisk, budżety, lustracje, obszary dworskie - mianowanie przełożonych i wójtów, spisy wójtów, obwody wójtowskie, sprawy usc 5. Referat Budowlano-Drogowy: spółki budowlane, statystyka ruchu budowlanego, utrzymanie dróg i mostów, koleje państwowe i regionalne 6. Referat Rolny: statystyka rolna, oświata rolnicza, spółdzielnie, kredyty, towarzystwa rolnicze, melioracje 7. Referat Kulturalno-Oświatowy: utrzymanie i statystyka szkół i nauczycieli, stypendia i praktyki, organizacje i stowarzyszenia, obchody świąt, turystyka i wystawy 8. Referat Sanitarny: organizacja i regulamin szpitala powiatowego, nadzór sanitarny, opieka nad ubogimi, statystyka położnych 9. Referat Opieki Społecznej: zakłady opiekuńcze, ewidencja pensjonariuszy, statystyka poległych w I wojnie światowej, zapomogi i ubezpieczenia, zatrudnienie inwalidów wojennych 10. Referat Funduszu Pracy: ewidencja bezrobotnych, zasiłki Liczba jednostek w zespole: 848
6/182/0 Wydział Powiatowy w Szubinie [1862-1873] 1874-1919 0 rozwiń
1. Organizacja i zarządzanie: zarządzenia, protokoły, statystyka 2. Finanse i podatki: pożyczki, rejestry składek, rejestry podatkowe 3. Osadnictwo: sprawy sporne, wykup ziemi 4. Budowa dróg i mostów: zarządzenia, protokoły, kosztorysy dotyczące budowy i modernizacji dróg, sprawy personalne 5. Sprawy sanitarne, opieki społecznej, legaty: nadzór sanitarny, działalność charytatywna - zarządzenia Liczba jednostek w zespole: 57
6/183/0 Wydział Powiatowy w Szubinie [1861-1918] 1919-1939 0 rozwiń
1. Referat Organizacyjny: zarządzenia, organizacja zakładów, sprawy personalne, uposażenia, ubezpieczenia, pożyczki, sprawy dyscyplinarne 2. Referat Ogólny: uchwały, wybory i posiedzenia sejmiku powiatowego, samorząd powiatowy, powiatowa kasa komunalna, sprawy administracyjno-sporne, przewłaszczenia, sądy polubowne i rozjemcze, komisariaty obwodowe, kary policyjne, więzienia policyjne 3. Referat Gospodarczy: budżety, administracja budynków własnych, kupno i przetarg nieruchomości 4. Referat Rachuby: pożyczki 5. Referat Podatkowy: statystyka podatkowa, pobór podatku, opłaty administracyjne 6. Referat Gminny: spisy miejscowości, budżety gmin, sprawozdania rachunkowe, wybory gminne, sprawy usc, obszary dworskie, ich przełożeni 7. Referat Drogowy: sieć dróg powiatowych, utrzymanie i budowa dróg, linii kolejowych i mostów, kosztorysy, dostawy materiałów 8. Referat Oświatowo-Kulturalny: subwencje i zapomogi na cele oświatowe, przysposobienie rolnicze młodzieży, wystawy 9. Referat Zdrowia Publicznego: sprawy sanitarne, nieszczęśliwe wypadki, ewidencja położnych 10. Referat Opieki Społecznej: działalność komisji opieki społecznej, sprawy ubogich i inwalidów wojennych, zakłady dobroczynne, szpitale, wydatki 11. Referat Rolny: oświata rolnicza, melioracje, szkoły rolnicze, zapomogi, łowiectwo, ogrodnictwo 12. Referat Weterynaryjny: lekarze 13. Referat Budowlany: subwencje, koncesje, zakłady przemysłowe i handlowe 14. Referat Spraw Pożarniczych: zarządzenia, statuty straży 15. Referat Funduszu Pracy: zarządzenia, wykazy i wypłaty dla bezrobotnych, zasiłki Liczba jednostek w zespole: 793
6/184/0 Wydział Powiatowy w Tucholi [1822-1873] 1873-1920 [1922] 0 rozwiń
1. Organizacja, działalność, sejmik powiatowy: struktura, kompetencje, obrady, posiedzenia 2. Przedstawicielstwo gminy w wydziale i sejmiku: wybory 3. Zmiany terytorialne gmin: zarządzanie terenem 4. Nadzór administracyjny nad podległymi jednostkami-okręgi wójtowskie, sołectwa, obszary dworskie, stosunki gminne: zarządzenia, administracja powiatem, korespondencja 5. Sprawy finansowe-pożyczkowe i podatkowe: pożyczki-zezwolenia, egzekucja podatków 6. Sprawy wodno-melioracyjne: regulacja rzek, melioracje, towarzystwa melioracyjne 7. Zalesienia: szkółki leśne, administracja lasami 8. Dysmembracje: zarządzenia 9. Osadnictwo i kolonizacja: rejestracja kolonizatorów, zezwolenia, wykup ziemi z rąk polskich 10. Budowa dróg i szos: budowa sieci komunikacyjnej, nadzór 11. Wykup terenów i budowa linii kolejowych: rozwój sieci kolejowej, budowa trakcji 12. Przemysł, wytwórczość, handel: nadzór państwowy, zezwolenia, koncesje 13. Elektryfikacja: działalność towarzystw elektryfikacyjnych, centrale 14. Sprawy zdrowotne i opieka społeczna: stan zdrowotny, szpitalnictwo, działalność charytatywna 15. Sprawy szkolne: budowa szkół, subwencje 16. Sprawy pożarnictwa: towarzystwa i sprzęt pożarniczy 17. Akta procesowe: sprawy sporne, zarządzenia, decyzje, wnioski 18. Dokumentacja techniczna - projekty dróg i gmachu Sejmiku Powiatowego w Tucholi (t.2) Liczba jednostek w zespole: 787
6/185/0 Wydział Powiatowy w Tucholi [1876-1919] 1920-1939 0 rozwiń
1. Referat Ogólno-Administracyjny: protokoły i sprawozdania, wybory, oświata i organizacje rolnicze, sprawozdania szkół, oświata pozaszkolna, kursy, powiatowe związki międzykomunalne 2. Referat Podatkowy: subwencje, zapomogi, pożyczki, podatki, wykazy podatników, kasa oszczędności 3. Referat Lustracyjny: budżety, sprawozdania rachunkowe, wybory, likwidacja obszarów dworskich, wójtostwa, statystyka ruchu naturalnego, sprawy usc 4. Referat Opieki Społecznej: rejestracja bezrobotnych, zasiłki, zakłady opieki, radcy sierot, położnictwo i zdrowie publiczne 5. Referat Techniczny: drogi i ich utrzymanie, projekty, pomiary ruchu, lasy, przewłaszczenia gruntów, budowa kolei, automobilklub Liczba jednostek w zespole: 820
6/186/0 Wydział Powiatowy w Wyrzysku [1861]1873-1920 0 rozwiń
I. Zarząd i administracja powiatem: sprawy państwowe i prowincji, sejmik powiatowy, wydział powiatowy, państwowa kasa komunalna i oszczędnościowa, budżety, podatki, budowa kolei żelaznych, szos i dróg, sprawy ubogich, dobroczynność, zakłady opiekuńcze II. Sprawy dotyczące powiatu, gmin i obszarów dworskich: zarządzenia policyjne, policja przemysłowa i weterynaryjna, dysmembracje, wywłaszczenia, nadzór policyjny nad rybołówstwem i myślistwem, sprawy dotyczące usc, szkół III. Sprawozdawczość administracyjna i sprawy sporne: nadzór nad gminami i samodzielnymi obszarami dworskimi, kontrole towarzystw wodnych, komisje obwodowe IV. Sprawy małej kolei i sprawy publiczne: kredyty na budowę Liczba jednostek w zespole: 323
6/187/0 Wydział Powiatowy w Wyrzysku [1900-1919] 1920-1939 0 rozwiń
1. Referat Organizacyjny: statystyka ludności powiatu, inwestycje związków komunalnych, ankiety gospodarcze, akta personalne 2. Referat Ogólny: wybory do sejmiku powiatowego, komunalna kasa oszczędności, przewłaszczenia 3. Referat Spraw Gospodarczych: budżety, pożyczki 4. Referat Rachuby: pożyczki samorządowe 5. Referat Podatkowy: wymiar i pobór podatku 6. Referat Spraw Gminnych: rady i zarządy gminne, wybory gminne, obszary dworskie, majątki, budżety miast i gmin, sprawozdania rachunkowe, lustracje, sprawy usc 7. Referat Drogowy: spółka budowy dróg, komunikacja, koleje państwowe 8. Referat Kulturalno-Oświatowy: sprawy szkolne, zakłady i ochronki, oświata pozaszkolna, oświata rolnicza, wychowanie fizyczne, obrona przeciwgazowa 9. Referat Zdrowia Publicznego: sprawy sanitarne, lecznice i przychodnie, lekarze 10. Referat Opieki Społecznej: ewidencja personelu, optanci polscy z Niemiec, kolonie 11. Referat Rolny: statystyka produkcji rolnej, wystawy rolnicze, rybołówstwo, spółki melioracyjne i drenarskie, oświata rolnicza, ogrodnictwo 12. Referat Weterynaryjny: lekarze 13. Referat Pożarniczy: działalność straży pożarnej 14. Referat Budowlany: kosztorys boiska sportowego 15. Fundusz Pracy: pośrednictwo pracy, ewidencja i zatrudnianie bezrobotnych Liczba jednostek w zespole: 453
Wyświetlanie 181 do 200 z 3 847 wpisów.