Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
93/1/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Gdyni 1920-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 659
93/2/0 Akta miasta Sopotu 1862-1945 [-1969] 0 rozwiń
1. Administracja ogólna (1917-1945, sygn. 1-13): plany budżetowe miasta, zarządzenia, przepisy i sprawy ogólne, zarządzenia policyjne, prawo lokalowe; 2. Administracja gruntami (1920-1943, sygn. 14-48): towarzystwa budowy mieszkań, korespondencja, plany, szkice, kosztorysy, rachunki, dzierżawa gruntów miejskich, działek, terenów nadbrzeżnych, ogrodów, wykazy dzierżawców; 3. Budownictwo (1906-1945, sygn. 49-77): osiedla mieszkalne, budynki miejskie, szkoły, baseny pływackie, zakład reumatologiczny, szpital dziecięcy, hotel Casino, plany linii kolejowej, ulice; 4. Policja budowlana (1862-1960, sygn. 76-1538, 1844-2980): zezwolenia budowlane, remontowe, korespondencja, plany techniczne budynków - wg kolejności ulic; 5. Miejski Urząd Mierniczy (1872-1944, sygn. 1539-1843): przepisy, plany rozbudowy miasta, sprawozdania, regulacje granic Wolnego Miasta Gdańska, plany i szkice, pomiary i obliczenia, przyłączenie Kolibek, zmiany własności, wykaz właścicieli nieruchomości, podatek gruntowy, pomiary katastralne, plany zabudowy miasta, zestawienia posiadłości miejskich Sopotu, kupno i sprzedaż gruntów i parceli miejskich, zmiany własności, nazewnictwo ulic, cmentarze i grobownictwo wojenne. Dopływ: zezwolenia budowlane, remontowe, korespondencja, plany techniczne budynków - wg kolejności ulic (sygn. 1844-2981) Liczba jednostek w zespole: 2981
93/3/0 Gdański Urząd Morski w Gdyni 1926-1976 0 rozwiń
Wydział Prawny: ustawy, rozporządzenia, zarządzenia; Wydział Hydrograficzny: sprawozdania miesięczne, operaty kolaudacyjne, pisma personalne, sprawozdania, wraki, prace pomiarowe, okólniki i zarządzenia, zamówienia zagraniczne, znaki nawigacyjne, awarie i bezpieczeństwo, wiadomości żeglarskie; Wydział Oznakowania Nawigacyjnego: korespondencja ogólna, zlecenia inwestycyjne, protokóły; Wydział Inwestycyjny: projekty i rysunki łodzi i kutrów, kosztorysy, dot. inwestycji, obliczenia statyczne, protokoły odbudowy osad rybackich, mieszkania rybackie, odwodnienie portu Hel, oświetlenie przystani rybackich, linie napowietrzne i stacje transformatorowe, umocnienia brzegowe; Wydział Techniczny: akta kolaudacyjne budynków, sprawozdania roczne, projekty techniczne; Wydział Handlowy: korespondencja ogólna; Wydział Ochrony i Administracji Wybrzeża: sprawozdania roczne, stan posiadania gruntów; Wydział Małych Portów i Wybrzeża: operaty wykonawcze i kolaudacyjne, dokumentacja robót czerpalnych, umowy, dokumentacja techniczna, wyniki badań, plany i sprawozdania z remontów; Wydział Nadzoru Techniczno-Budowlanego: projekty techniczne budynków i instalacji; Wydział Organizacyjno-Prawny: współpraca z radami narodowymi i KW PZPR, regulaminy działania, normatywy, materiały do zarządzeń, okólników i instrukcji, organizacja wydziałów i komórek; Wydział Finansowo-Księgowy: preliminarze budżetowe, bilanse i sprawozdania; Sekretariat Dyrektora: protokoły z narad naczelników wydziałów, sprawy organizacji GUM, zarządzenia, zniszczenia portu w Gdyni (fotografie), działalność i rozbudowa portu w Gdyni; Oddział Ekonomiczny: zestawienia ruchu statków, akademie, rocznice, obchody; Oddział Księgowości Materiałowej: arkusze spisowe i ich ewidencja, zestawienia majątku; Oddział Morski: korespondencja; Komisja Wrakowa: protokóły komisji, przydział wraków; Kapitanat Portu Gdynia: dzienniki portowe, księgi ruchu statków, książki prac pilotowych; Biuro Portowe Gdańsk: orzeczenia szacunkowe i cenniki, sprawozdania miesięczne; Biuro Odbudowy Portów: zlecenia, szkice badań podwodnych, rada techniczna, projekty robót; Rada Zakładowa: sprawozdania statystyczne, protokoły prezydium i konferencji sprawozdawczo-wyborczych, plenum, dokumenty z wyborów, komisje, sprawy socjalne, budżety, plany pracy (1926-1975, sygn. 1-1112); Dopływy (1945-1976, sygn. 1113-2241): wypadki przy pracy, sprawozdania z inwestycji, plany inwestycyjne, sprawy organizacyjne, nacjonalizacja przedsiębiorstw, księgi ruchu statków, dzienniki portowe, plany wydatków, sprawozdania, sprawozdania z remontów, współzawodnictwo, oceny współpracy, plany wieloletnie, narady i odprawy robocze, wypadki przy pracy, sprawozdania i plany inwestycyjne, sprawy organizacyjne, nacjonalizacja firm. Liczba jednostek w zespole: 3200
93/4/0 Komunalna Kasa Oszczędności miasta Sopotu 1945-1950 0 rozwiń
Bilanse miesięczne brutto, deklaracje podatkowe, biuletyn informacyjny centrali Banku Związku Spółek Zarobkowych i Banku Rzemiosła i Handlu, wykazy zatrudnionych, protokoły, wykaz pracowników, imienny wykaz kredytobiorców (1945-1950, sygn. 1-6). Liczba jednostek w zespole: 6
93/5/0 Izba Przemysłowo-Handlowa w Gdyni 1945-1951 0 rozwiń
Wydział Ogólny ( 1945-1950), nr 1-74. Sprawozdania z działalności, ze zjazdów, protokóły z posiedzeń komisji, sprawy organizacyjne Izby, akta osobowe Wydział Przemysłowy (1945-1950), nr 75-168. Sprawozdania gospodarcze - odbudowa przemysłu, zagospodarowanie Wybrzeża, organizacja przemysłu, upaństwowienie przedsiębiorstwa, zrzeszenia przemysłowe, zarządzenia, sprawozdania, protokóły z działalności zrzeszeń, sprawy pracownicze Wydział Handlu Wewnętrznego (1945-1950), nr 169-239. Sprawozdania o sytuacji w handlu, eksport Wydział Żeglugowo-Portowy (1945-1950), nr 240-275. Odbudowa Wybrzeża, przedsiębiorstwa portowe Wydział Komunikacyjny (1945-1950), nr 276-302. Sprawozdania Komisji Komunikacyjnej, sprawy kolei, transport lotniczy, żegluga śródlądowa, transport samochodowy Wydział Zaopatrzenia (1946-1950), nr 303-321. Wydział Finansowy (1945-1951), nr 322-332. Protokoły Komisji Rewizyjno-Budżetowej, likwidacja majątku Uzupełnienie: Wydział Ogólny (1945-1951), nr 333-344. Przekazanie agend IPH, przekazanie książek i akt Wydział Handlu Sprawy personalne, protokoły z konferencji shiphandlerskich, rozliczenia budżetowe, taryfy, protokoły komisji i ekspertów. Wydzial Finansowy Komisja Taryfowa dopływ: sprawy dewizowe, wycinki prasowe (nr 345-347) Liczba jednostek w zespole: 347
93/6/0 Rada Państwowych Przedsiębiorstw Rybołówstwa Morskiego w Gdyni 1957-1960 0 rozwiń
Kartoteka finansowa, preliminarze budżetowe, wyciągi z banku Inwestycyjnego i NBP, bilans zamknięcia, sprawozdanie finansowe (1957-1960, sygn. 1-6 ). Liczba jednostek w zespole: 6
93/7/0 Zjednoczenie Zakładów Rybnych w Gdyni 1957-1968 0 rozwiń
1. Dyrekcja (1957-1960, sygn. 1-2): sprawy organizacyjne, zakresy czynności, zarządzenia wewnętrzne i pisma okólne; 2. Dział Ekonomiczny (1957-1960, sygn. 3-40: plany perspektywiczne, plany techniczno-przemysłowe, plany produkcji, zatrudnienia i funduszu płac, plany z importu maszyn i remontów, sprawozdania statystyczne, sprawozdania z produkcji, remontów, zatrudnienia i płac, regulaminy premiowania, normowanie pracy, protokóły z rewizji i kontroli NIK; 3. Dział Zaopatrzenia i Zbytu (1957-1960, sygn. 41-60): zarządzenia dot. transportu samochodowego, plany zaopatrzenia materiałowego, produkcji i zbytu, sprawozdawczość dla GUS, sprawozdania z gospodarki materiałowej, korespondencja ze Zjednoczeniem Centrali Rybnej; 4. Dział Techniczno-Produkcyjny (1951-1959, sygn. 61-68): dokumentacja technologiczna, sprawozdania z wykonania planu, jakości produkcji, zużycia paliw i energii, wynalazczości pracowniczej; 5. Dział Finansowo-Księgowy (1957-1960, sygn. 69-74): preliminarze wydatków, rozliczenia z budżetem, sprawozdawczość dla GUS, korespondencja z Ministerstwem Żeglugi. Akta osobowe (1957-1960, sygn. 75-98). Liczba jednostek w zespole: 99
93/8/0 Łuszczarnia Ryżu w Gdyni /1939/ 1945-1949 0 rozwiń
Korespondencja z Ministerstwem Żeglugi i Handlu Zagranicznego, okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich oraz własne, ogłoszenia i zarządzenia wewnętrzne, protokoły kontroli przeprowadzanych przez Urząd Rewizyjny oraz kontroli wewnętrznych, protokoły i sprawozdania z działalności,, odpis z rejestru handlowego, wykazy pracowników, protokoły zebrań i sprawozdania koła PPR, bilanse roczne, półroczne i rachunki wyników, preliminarze budżetowe, oferty, obliczenia i kosztorysy dot. wykonania urządzeń, prac przeładunkowych oraz prac remontowych, sprawozdania roczne i miesięczne GUS, zbiorczy plan finansowy, kosztorysy i oferty na wykonanie prac remontowych, korespondencja dot. odbudowy i remontu magazynu I i II, bilans otwarcia, serwis informacyjny, ceduły giełdowe (1939-1949, sygn. 1-25). Liczba jednostek w zespole: 25
93/9/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów Oddział Wojewódzki z siedzibą w Sopocie 1946-1951 0 rozwiń
Zarząd Główny TBS w Warszawie (1946-1950): zarządzenia, okólniki, nr 1-13; Zarząd Wojewódzki TBS w Gdańsku (1946-1951): okólniki i instrukcje, sprawozdania i protokóły z walnych zjazdów, protokoły z lustracji burs, nr 14-22; Oddziały Powiatowe: Gdańsk, Elbląg, Gdynia, Kartuzy, Kościerzyna, Kwidzyn, Lębork, Malbork, Ostaszewo, Sopot, Starogard Gdański, Sztum, Tczew, Wejherowo (1946-1951) nr 23-121; Korespondencja, karty personalne stypendystów, ksiązka protokołów zarządu Oddziału w Malborku (1947-1950), nr 122-126. Liczba jednostek w zespole: 126
93/10/0 Liceum dla Drogistów w Gdyni 1946-1951 0 rozwiń
Dokumenty absolwentów, prace z egzaminu dojrzałości, odpisy świadectw egzaminu dojrzałości, protokóły egzaminów dojrzałości, protokoły rady pedagogicznej, okólniki dyrektora szkoły, katalogi klasyfikacyjne (1946-1951, sygn. 1-25). Liczba jednostek w zespole: 25
93/11/0 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdyni 1923-1961 0 rozwiń
Sekretariat Dyrektora (1927-1950, sygn. 1-13): kompetencje kierownika oddziału, zakres działania oddziału, okręgi terytorialne działalności, instrukcje w sprawie udziału banku w subskrypcji Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej, organizacja własnej jednostki, protokół z rewizji i lustracji oddziału, sprawozdanie centrali i oddziału, materiały dot. otwarcia Izby Arbitrażowej, korespondencja z centralą, sprawozdanie o stanie i ruchu zatrudnionych, wykazy pracowników; Dział Administracyjno-Gospodarczy (1928-1950, sygn. 14-61): organizacja jednostek współdziałających, materiały dot. obrad i pracy komisji mieszkaniowej, plany sytuacyjne nieruchomości, dokumentacja techniczna nieruchomości; Wydział Windykacji i Referat Oddłużenia (1932-1951, sygn. 62-86): zakres działania banku, przepisy w sprawach windykacji zadłużeń i zasadach kredytowania, materiały dot. majątku banku, postanowienia sądowe, windykacja należności, dokumentacja nieruchomości; Zarząd Komisaryczny (1931-1945, sygn. 87-91): korespondencja w sprawach spłaty kredytów, materiały do ewidencji wpływów i obrotów dewizowych, korespondencja w sprawie oddłużeń i spłaty kredytów; Wydział Magazynowy (1927-1939, sygn. 92-95): księga inwentarza ruchomego, bilans ruchomości, projekt magazynu BGK, bilanse miesięczne, regulaminy Domu Składowego BGK; Wydział Księgowości (1928-1949, sygn. 96-173): bilanse, księgi główne, specyfikacje stanu kont, dzienne zestawienia obrotów, materiały do ewidencji wpływów i obrotów; Wydział Kredytów Krótkoterminowych (1926-1946, sygn. 174-178): teczki kredytowe przedsiębiorstw; Wydział Kredytów Komunalnych (1929-1939, sygn. 179-180): teczki kredytowe, zestawienia kredytów udzielanych gminom; Wydział Kredytów Budowlanych (1923-1961, sygn. 181-2010): teczki kredytowe – inwestycje z terenu Gdyni; teczki kredytowe - inwestycje z terenu poza Gdynią. Liczba jednostek w zespole: 2040
93/12/0 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdyni. Administracja Domu Funduszu Emerytalnego Pracowników BGK 1930-1951 0 rozwiń
Preliminarze budżetowe, sprawozdania z działalności, sprawozdania z przebiegu budowy domu funduszu, przejmowanie ruchomości i nieruchomości, straty wojenne, dokumentacja prawna nieruchomości, bilanse, sprawozdania finansowe, ubezpieczenia nieruchomości, dziennik główny, księga kasowa, korespondencja w sprawach personalnych i z centralą, umowy najmu lokali, sprawozdania z przebiegu remontów, dokumentacja techniczna nieruchomości (1930-1951, sygn. 1-47). Liczba jednostek w zespole: 47
93/13/0 Bank Inwestycyjny Oddział w Gdyni 1948-1969 0 rozwiń
Organizacja własnej jednostki, organizacja planowania kasowego, zawiadomienia o falsyfikatach banknotów, materiały dot. funkcjonowania kancelarii, wykazy i układ akt w komórkach, korespondencja z centralą w sprawach organizacyjnych, sprawozdania o stanie i ruchu zatrudnionych, sprawozdania z realizacji inwestycji własnych, bilanse roczne z załącznikami (1948-1969, sygn. 1-14). Liczba jednostek w zespole: 14
93/14/0 Bank Ludowy w Sopocie 1945-1951 0 rozwiń
Protokół Walnego Zebrania Organizacyjnego Banku, protokóły z posiedzeń rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, sprawozdania z działalności banku, protokóły z posiedzeń zarządu i walnych zgromadzeń, korespondencja w sprawach organizacyjnych, materiały dot. majątku banku, protokóły rewizji banku prowadzonych przez Związek Rewizyjny Spółdzielni RP, bilanse i sprawozdania, wykonanie budżetu, plany, materiały dot. techniki bankowej, przekazanie akt do Banku Związku Spółek Zarobkowych, akta likwidacyjne (1945-1951, sygn. 1-15). Liczba jednostek w zespole: 15
93/15/0 Państwowy Bank Rolny Oddział w Gdyni [1873-] 1918-1953 0 rozwiń
1. Dokumentacja parcelacji majątków (nr 1-11) 2. Akta kredytowe: - miasto Gdańsk (nr 12) - powiat kartuski (nr 13-615) - powiat kościerski (nr 616-1024) - powiat morski z m. Gdynia (nr 1025-1980) - powiat starogardzki (nr 1981-1984) - powiat tczewski (nr 1985-1994) - akta kredytowe z innych miejscowości (Bydgoszcz, Darłowo, Grudziądz, Jaszcz pow. Świecie, Leśno pow. Chojnice, Lebork, Poznań, Świecie, Toruń) - nr 1995-2019; - akta kredytowe udzielanych grupom rolników (nr 2020-2021), 3. Wyciągi informacyjne z ksiąg wieczystych, upomnienia, deklaracje, korespondencja, sprawozdania z likwidacji (nr 2022-2088). Liczba jednostek w zespole: 2090
93/16/0 Bank Rolny Oddział Powiatowy w Lęborku 1951-1961 0 rozwiń
Załączniki do bilansu, bilanse miesięczne brutto, bilanse netto (1951-1961, sygn. 1-9). Liczba jednostek w zespole: 9
93/17/0 Bank Rolny Oddział Powiatowy w Wejherowie 1952-1961 0 rozwiń
Zarządzenia oraz akta dot. likwidacji oddziału, protokoły zdawczo-odbiorcze aktywów i pasywów, bilans likwidacyjny oddziału, kontrola placówki pełnomocnika Banku Rolnego, przejęcie agend dot. inwestycji i kapitalnych remontów, protokóły zdawczo-odbiorcze agend, bilanse netto (1952-1961, sygn. 1-9). Liczba jednostek w zespole: 9
93/18/0 Bank Rybaków Morskich w Gdyni 1946-1950 0 rozwiń
1. Zasady i zakres działani banku, sprawozdania z działalności, bilanse, sprawozdania z rozprowadzanych kredytów (1946-1950) nr 1-8, 2. Teczki kredytowe (1946-1950) nr 9-24; 3. Akta dot. techniki bankowej (1946-12950) nr 25-26. Liczba jednostek w zespole: 26
93/19/0 Bank Związku Spółek Zarobkowych Spółka Akcyjna. Oddział w Gdyni 1929-1955 0 rozwiń
Korespondencja z Biurem Zarządu BZSS w Poznaniu, bilanse, preliminarze, sprawozdania finansowe (1938-1950, sygn. 1-9); akta kredytowe (1929-1955, sygn. 10-168); wykazy, rejestry, księgi obrotów, dzienniki, karty analityczne (1945-1949, sygn. 168-203); materiały zastępcze akt osobowych, wykazy kaszubskich i pomorskich banków, rozliczenia giełdowe, Generalabwicker, pożyczki terminowe (1938-1949, sygn. 204-210). Liczba jednostek w zespole: 210
93/20/0 Biuro Organizacji Rachunkowości. Ekspozytura w Gdyni 1948-1952 0 rozwiń
Akta osobowe pracowników (sygn. 1-69). Liczba jednostek w zespole: 69
Wyświetlanie 1 do 20 z 824 wpisów.