Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
93/1/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Gdyni 1920-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 659
93/2/0 Akta miasta Sopotu 1862-1945 [-1969] 0 rozwiń
1. Administracja ogólna (1917-1945, sygn. 1-13): plany budżetowe miasta, zarządzenia, przepisy i sprawy ogólne, zarządzenia policyjne, prawo lokalowe; 2. Administracja gruntami (1920-1943, sygn. 14-48): towarzystwa budowy mieszkań, korespondencja, plany, szkice, kosztorysy, rachunki, dzierżawa gruntów miejskich, działek, terenów nadbrzeżnych, ogrodów, wykazy dzierżawców; 3. Budownictwo (1906-1945, sygn. 49-77): osiedla mieszkalne, budynki miejskie, szkoły, baseny pływackie, zakład reumatologiczny, szpital dziecięcy, hotel Casino, plany linii kolejowej, ulice; 4. Policja budowlana (1862-1960, sygn. 76-1538, 1844-2980): zezwolenia budowlane, remontowe, korespondencja, plany techniczne budynków - wg kolejności ulic; 5. Miejski Urząd Mierniczy (1872-1944, sygn. 1539-1843): przepisy, plany rozbudowy miasta, sprawozdania, regulacje granic Wolnego Miasta Gdańska, plany i szkice, pomiary i obliczenia, przyłączenie Kolibek, zmiany własności, wykaz właścicieli nieruchomości, podatek gruntowy, pomiary katastralne, plany zabudowy miasta, zestawienia posiadłości miejskich Sopotu, kupno i sprzedaż gruntów i parceli miejskich, zmiany własności, nazewnictwo ulic, cmentarze i grobownictwo wojenne. Dopływ: zezwolenia budowlane, remontowe, korespondencja, plany techniczne budynków - wg kolejności ulic (sygn. 1844-2981) Liczba jednostek w zespole: 2981
93/3/0 Gdański Urząd Morski w Gdyni 1926-1976 0 rozwiń
Wydział Prawny: ustawy, rozporządzenia, zarządzenia; Wydział Hydrograficzny: sprawozdania miesięczne, operaty kolaudacyjne, pisma personalne, sprawozdania, wraki, prace pomiarowe, okólniki i zarządzenia, zamówienia zagraniczne, znaki nawigacyjne, awarie i bezpieczeństwo, wiadomości żeglarskie; Wydział Oznakowania Nawigacyjnego: korespondencja ogólna, zlecenia inwestycyjne, protokóły; Wydział Inwestycyjny: projekty i rysunki łodzi i kutrów, kosztorysy, dot. inwestycji, obliczenia statyczne, protokoły odbudowy osad rybackich, mieszkania rybackie, odwodnienie portu Hel, oświetlenie przystani rybackich, linie napowietrzne i stacje transformatorowe, umocnienia brzegowe; Wydział Techniczny: akta kolaudacyjne budynków, sprawozdania roczne, projekty techniczne; Wydział Handlowy: korespondencja ogólna; Wydział Ochrony i Administracji Wybrzeża: sprawozdania roczne, stan posiadania gruntów; Wydział Małych Portów i Wybrzeża: operaty wykonawcze i kolaudacyjne, dokumentacja robót czerpalnych, umowy, dokumentacja techniczna, wyniki badań, plany i sprawozdania z remontów; Wydział Nadzoru Techniczno-Budowlanego: projekty techniczne budynków i instalacji; Wydział Organizacyjno-Prawny: współpraca z radami narodowymi i KW PZPR, regulaminy działania, normatywy, materiały do zarządzeń, okólników i instrukcji, organizacja wydziałów i komórek; Wydział Finansowo-Księgowy: preliminarze budżetowe, bilanse i sprawozdania; Sekretariat Dyrektora: protokoły z narad naczelników wydziałów, sprawy organizacji GUM, zarządzenia, zniszczenia portu w Gdyni (fotografie), działalność i rozbudowa portu w Gdyni; Oddział Ekonomiczny: zestawienia ruchu statków, akademie, rocznice, obchody; Oddział Księgowości Materiałowej: arkusze spisowe i ich ewidencja, zestawienia majątku; Oddział Morski: korespondencja; Komisja Wrakowa: protokóły komisji, przydział wraków; Kapitanat Portu Gdynia: dzienniki portowe, księgi ruchu statków, książki prac pilotowych; Biuro Portowe Gdańsk: orzeczenia szacunkowe i cenniki, sprawozdania miesięczne; Biuro Odbudowy Portów: zlecenia, szkice badań podwodnych, rada techniczna, projekty robót; Rada Zakładowa: sprawozdania statystyczne, protokoły prezydium i konferencji sprawozdawczo-wyborczych, plenum, dokumenty z wyborów, komisje, sprawy socjalne, budżety, plany pracy (1926-1975, sygn. 1-1112); Dopływy (1945-1976, sygn. 1113-2241): wypadki przy pracy, sprawozdania z inwestycji, plany inwestycyjne, sprawy organizacyjne, nacjonalizacja przedsiębiorstw, księgi ruchu statków, dzienniki portowe, plany wydatków, sprawozdania, sprawozdania z remontów, współzawodnictwo, oceny współpracy, plany wieloletnie, narady i odprawy robocze, wypadki przy pracy, sprawozdania i plany inwestycyjne, sprawy organizacyjne, nacjonalizacja firm. Liczba jednostek w zespole: 3200
93/4/0 Komunalna Kasa Oszczędności miasta Sopotu 1945-1950 0 rozwiń
Bilanse miesięczne brutto, deklaracje podatkowe, biuletyn informacyjny centrali Banku Związku Spółek Zarobkowych i Banku Rzemiosła i Handlu, wykazy zatrudnionych, protokoły, wykaz pracowników, imienny wykaz kredytobiorców (1945-1950, sygn. 1-6). Liczba jednostek w zespole: 6
93/5/0 Izba Przemysłowo-Handlowa w Gdyni 1945-1951 0 rozwiń
Wydział Ogólny ( 1945-1950), nr 1-74. Sprawozdania z działalności, ze zjazdów, protokóły z posiedzeń komisji, sprawy organizacyjne Izby, akta osobowe Wydział Przemysłowy (1945-1950), nr 75-168. Sprawozdania gospodarcze - odbudowa przemysłu, zagospodarowanie Wybrzeża, organizacja przemysłu, upaństwowienie przedsiębiorstwa, zrzeszenia przemysłowe, zarządzenia, sprawozdania, protokóły z działalności zrzeszeń, sprawy pracownicze Wydział Handlu Wewnętrznego (1945-1950), nr 169-239. Sprawozdania o sytuacji w handlu, eksport Wydział Żeglugowo-Portowy (1945-1950), nr 240-275. Odbudowa Wybrzeża, przedsiębiorstwa portowe Wydział Komunikacyjny (1945-1950), nr 276-302. Sprawozdania Komisji Komunikacyjnej, sprawy kolei, transport lotniczy, żegluga śródlądowa, transport samochodowy Wydział Zaopatrzenia (1946-1950), nr 303-321. Wydział Finansowy (1945-1951), nr 322-332. Protokoły Komisji Rewizyjno-Budżetowej, likwidacja majątku Uzupełnienie: Wydział Ogólny (1945-1951), nr 333-344. Przekazanie agend IPH, przekazanie książek i akt Wydział Handlu Sprawy personalne, protokoły z konferencji shiphandlerskich, rozliczenia budżetowe, taryfy, protokoły komisji i ekspertów. Wydzial Finansowy Komisja Taryfowa dopływ: sprawy dewizowe, wycinki prasowe (nr 345-347) Liczba jednostek w zespole: 347
93/6/0 Rada Państwowych Przedsiębiorstw Rybołówstwa Morskiego w Gdyni 1957-1960 0 rozwiń
Kartoteka finansowa, preliminarze budżetowe, wyciągi z banku Inwestycyjnego i NBP, bilans zamknięcia, sprawozdanie finansowe (1957-1960, sygn. 1-6 ). Liczba jednostek w zespole: 6
93/7/0 Zjednoczenie Zakładów Rybnych w Gdyni 1957-1968 0 rozwiń
1. Dyrekcja (1957-1960, sygn. 1-2): sprawy organizacyjne, zakresy czynności, zarządzenia wewnętrzne i pisma okólne; 2. Dział Ekonomiczny (1957-1960, sygn. 3-40: plany perspektywiczne, plany techniczno-przemysłowe, plany produkcji, zatrudnienia i funduszu płac, plany z importu maszyn i remontów, sprawozdania statystyczne, sprawozdania z produkcji, remontów, zatrudnienia i płac, regulaminy premiowania, normowanie pracy, protokóły z rewizji i kontroli NIK; 3. Dział Zaopatrzenia i Zbytu (1957-1960, sygn. 41-60): zarządzenia dot. transportu samochodowego, plany zaopatrzenia materiałowego, produkcji i zbytu, sprawozdawczość dla GUS, sprawozdania z gospodarki materiałowej, korespondencja ze Zjednoczeniem Centrali Rybnej; 4. Dział Techniczno-Produkcyjny (1951-1959, sygn. 61-68): dokumentacja technologiczna, sprawozdania z wykonania planu, jakości produkcji, zużycia paliw i energii, wynalazczości pracowniczej; 5. Dział Finansowo-Księgowy (1957-1960, sygn. 69-74): preliminarze wydatków, rozliczenia z budżetem, sprawozdawczość dla GUS, korespondencja z Ministerstwem Żeglugi. Akta osobowe (1957-1960, sygn. 75-98). Liczba jednostek w zespole: 99
93/8/0 Łuszczarnia Ryżu w Gdyni /1939/ 1945-1949 0 rozwiń
Korespondencja z Ministerstwem Żeglugi i Handlu Zagranicznego, okólniki i zarządzenia władz zwierzchnich oraz własne, ogłoszenia i zarządzenia wewnętrzne, protokoły kontroli przeprowadzanych przez Urząd Rewizyjny oraz kontroli wewnętrznych, protokoły i sprawozdania z działalności,, odpis z rejestru handlowego, wykazy pracowników, protokoły zebrań i sprawozdania koła PPR, bilanse roczne, półroczne i rachunki wyników, preliminarze budżetowe, oferty, obliczenia i kosztorysy dot. wykonania urządzeń, prac przeładunkowych oraz prac remontowych, sprawozdania roczne i miesięczne GUS, zbiorczy plan finansowy, kosztorysy i oferty na wykonanie prac remontowych, korespondencja dot. odbudowy i remontu magazynu I i II, bilans otwarcia, serwis informacyjny, ceduły giełdowe (1939-1949, sygn. 1-25). Liczba jednostek w zespole: 25
93/9/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów Oddział Wojewódzki z siedzibą w Sopocie 1946-1951 0 rozwiń
Zarząd Główny TBS w Warszawie (1946-1950): zarządzenia, okólniki, nr 1-13; Zarząd Wojewódzki TBS w Gdańsku (1946-1951): okólniki i instrukcje, sprawozdania i protokóły z walnych zjazdów, protokoły z lustracji burs, nr 14-22; Oddziały Powiatowe: Gdańsk, Elbląg, Gdynia, Kartuzy, Kościerzyna, Kwidzyn, Lębork, Malbork, Ostaszewo, Sopot, Starogard Gdański, Sztum, Tczew, Wejherowo (1946-1951) nr 23-121; Korespondencja, karty personalne stypendystów, ksiązka protokołów zarządu Oddziału w Malborku (1947-1950), nr 122-126. Liczba jednostek w zespole: 126
93/10/0 Liceum dla Drogistów w Gdyni 1946-1951 0 rozwiń
Dokumenty absolwentów, prace z egzaminu dojrzałości, odpisy świadectw egzaminu dojrzałości, protokóły egzaminów dojrzałości, protokoły rady pedagogicznej, okólniki dyrektora szkoły, katalogi klasyfikacyjne (1946-1951, sygn. 1-25). Liczba jednostek w zespole: 25
93/11/0 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdyni 1923-1961 0 rozwiń
Sekretariat Dyrektora (1927-1950, sygn. 1-13): kompetencje kierownika oddziału, zakres działania oddziału, okręgi terytorialne działalności, instrukcje w sprawie udziału banku w subskrypcji Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej, organizacja własnej jednostki, protokół z rewizji i lustracji oddziału, sprawozdanie centrali i oddziału, materiały dot. otwarcia Izby Arbitrażowej, korespondencja z centralą, sprawozdanie o stanie i ruchu zatrudnionych, wykazy pracowników; Dział Administracyjno-Gospodarczy (1928-1950, sygn. 14-61): organizacja jednostek współdziałających, materiały dot. obrad i pracy komisji mieszkaniowej, plany sytuacyjne nieruchomości, dokumentacja techniczna nieruchomości; Wydział Windykacji i Referat Oddłużenia (1932-1951, sygn. 62-86): zakres działania banku, przepisy w sprawach windykacji zadłużeń i zasadach kredytowania, materiały dot. majątku banku, postanowienia sądowe, windykacja należności, dokumentacja nieruchomości; Zarząd Komisaryczny (1931-1945, sygn. 87-91): korespondencja w sprawach spłaty kredytów, materiały do ewidencji wpływów i obrotów dewizowych, korespondencja w sprawie oddłużeń i spłaty kredytów; Wydział Magazynowy (1927-1939, sygn. 92-95): księga inwentarza ruchomego, bilans ruchomości, projekt magazynu BGK, bilanse miesięczne, regulaminy Domu Składowego BGK; Wydział Księgowości (1928-1949, sygn. 96-173): bilanse, księgi główne, specyfikacje stanu kont, dzienne zestawienia obrotów, materiały do ewidencji wpływów i obrotów; Wydział Kredytów Krótkoterminowych (1926-1946, sygn. 174-178): teczki kredytowe przedsiębiorstw; Wydział Kredytów Komunalnych (1929-1939, sygn. 179-180): teczki kredytowe, zestawienia kredytów udzielanych gminom; Wydział Kredytów Budowlanych (1923-1961, sygn. 181-2010): teczki kredytowe – inwestycje z terenu Gdyni; teczki kredytowe - inwestycje z terenu poza Gdynią. Liczba jednostek w zespole: 2040
93/12/0 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdyni. Administracja Domu Funduszu Emerytalnego Pracowników BGK 1930-1951 0 rozwiń
Preliminarze budżetowe, sprawozdania z działalności, sprawozdania z przebiegu budowy domu funduszu, przejmowanie ruchomości i nieruchomości, straty wojenne, dokumentacja prawna nieruchomości, bilanse, sprawozdania finansowe, ubezpieczenia nieruchomości, dziennik główny, księga kasowa, korespondencja w sprawach personalnych i z centralą, umowy najmu lokali, sprawozdania z przebiegu remontów, dokumentacja techniczna nieruchomości (1930-1951, sygn. 1-47). Liczba jednostek w zespole: 47
93/13/0 Bank Inwestycyjny Oddział w Gdyni 1948-1969 0 rozwiń
Organizacja własnej jednostki, organizacja planowania kasowego, zawiadomienia o falsyfikatach banknotów, materiały dot. funkcjonowania kancelarii, wykazy i układ akt w komórkach, korespondencja z centralą w sprawach organizacyjnych, sprawozdania o stanie i ruchu zatrudnionych, sprawozdania z realizacji inwestycji własnych, bilanse roczne z załącznikami (1948-1969, sygn. 1-14). Liczba jednostek w zespole: 14
93/14/0 Bank Ludowy w Sopocie 1945-1951 0 rozwiń
Protokół Walnego Zebrania Organizacyjnego Banku, protokóły z posiedzeń rady nadzorczej i komisji rewizyjnej, sprawozdania z działalności banku, protokóły z posiedzeń zarządu i walnych zgromadzeń, korespondencja w sprawach organizacyjnych, materiały dot. majątku banku, protokóły rewizji banku prowadzonych przez Związek Rewizyjny Spółdzielni RP, bilanse i sprawozdania, wykonanie budżetu, plany, materiały dot. techniki bankowej, przekazanie akt do Banku Związku Spółek Zarobkowych, akta likwidacyjne (1945-1951, sygn. 1-15). Liczba jednostek w zespole: 15
93/15/0 Państwowy Bank Rolny Oddział w Gdyni [1873-] 1918-1953 0 rozwiń
1. Dokumentacja parcelacji majątków (nr 1-11) 2. Akta kredytowe: - miasto Gdańsk (nr 12) - powiat kartuski (nr 13-615) - powiat kościerski (nr 616-1024) - powiat morski z m. Gdynia (nr 1025-1980) - powiat starogardzki (nr 1981-1984) - powiat tczewski (nr 1985-1994) - akta kredytowe z innych miejscowości (Bydgoszcz, Darłowo, Grudziądz, Jaszcz pow. Świecie, Leśno pow. Chojnice, Lebork, Poznań, Świecie, Toruń) - nr 1995-2019; - akta kredytowe udzielanych grupom rolników (nr 2020-2021), 3. Wyciągi informacyjne z ksiąg wieczystych, upomnienia, deklaracje, korespondencja, sprawozdania z likwidacji (nr 2022-2088). Liczba jednostek w zespole: 2090
93/16/0 Bank Rolny Oddział Powiatowy w Lęborku 1951-1961 0 rozwiń
Załączniki do bilansu, bilanse miesięczne brutto, bilanse netto (1951-1961, sygn. 1-9). Liczba jednostek w zespole: 9
93/17/0 Bank Rolny Oddział Powiatowy w Wejherowie 1952-1961 0 rozwiń
Zarządzenia oraz akta dot. likwidacji oddziału, protokoły zdawczo-odbiorcze aktywów i pasywów, bilans likwidacyjny oddziału, kontrola placówki pełnomocnika Banku Rolnego, przejęcie agend dot. inwestycji i kapitalnych remontów, protokóły zdawczo-odbiorcze agend, bilanse netto (1952-1961, sygn. 1-9). Liczba jednostek w zespole: 9
93/18/0 Bank Rybaków Morskich w Gdyni 1946-1950 0 rozwiń
1. Zasady i zakres działani banku, sprawozdania z działalności, bilanse, sprawozdania z rozprowadzanych kredytów (1946-1950) nr 1-8, 2. Teczki kredytowe (1946-1950) nr 9-24; 3. Akta dot. techniki bankowej (1946-12950) nr 25-26. Liczba jednostek w zespole: 26
93/19/0 Bank Związku Spółek Zarobkowych Spółka Akcyjna. Oddział w Gdyni 1929-1955 0 rozwiń
Korespondencja z Biurem Zarządu BZSS w Poznaniu, bilanse, preliminarze, sprawozdania finansowe (1938-1950, sygn. 1-9); akta kredytowe (1929-1955, sygn. 10-168); wykazy, rejestry, księgi obrotów, dzienniki, karty analityczne (1945-1949, sygn. 168-203); materiały zastępcze akt osobowych, wykazy kaszubskich i pomorskich banków, rozliczenia giełdowe, Generalabwicker, pożyczki terminowe (1938-1949, sygn. 204-210). Liczba jednostek w zespole: 210
93/20/0 Biuro Organizacji Rachunkowości. Ekspozytura w Gdyni 1948-1952 0 rozwiń
Akta osobowe pracowników (sygn. 1-69). Liczba jednostek w zespole: 69
93/21/0 "Strawa" Spółdzielnia Pracy Zwierząt Futerkowych w Gdyni [1945-] 1952-1969 0 rozwiń
Księgi protokołów (1945-1969, sygn. 1-116): walnych zgromadzeń, rady nadzorczej, zarządu; bilanse z załącznikami, plany roczne, protokoły rewizji, deklaracje członkowskie, protokoły z narad roboczych, rejestry członków, akta organizacyjne, korespondencja, sprawozdania z likwidacji spółdzielni, projekty techniczne, konstrukcyjne, kosztorysy; Akta personalne, listy płac (1946-1969, sygn. 117-177; Sprawozdania, plany: produkcji i zaopatrzenia, gospodarczo-finansowy, finansowy; analizy sprawy sądowe (1953-1963, sygn. 176-189); Teczki i kartoteki hodowców (1945-1969, sygn. 190-1404). Liczba jednostek w zespole: 1404
93/22/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni /1945-/ 1950-1973 /-1975/ 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno-Prawny: protokóły z sesji i uchwały MRN, protokóły z posiedzeń komisji, protokóły posiedzeń, uchwały i zarządzenia Prezydium MRN, sprawy organizacyjne MRN, protokóły audycji radiowych radiowęzła; Miejska Komisja Planowania Gospodarczego: protokoły z posiedzeń, plany gospodarcze, sprawozdania z ich wykonania; Wydział Finansowy: preliminarze, budżety finansowe, planowanie gospodarcze i sprawozdania z wykonania, analizy ekonomiczne, etaty, protokoły z kontroli, akta podatkowe zakładów i przedsiębiorstw (Oddział Dochodów Państwowych), bilanse i plany finansowe; Wydział Oświaty: okólniki i zarządzenia, protokoły konferencji, sprawozdania statystyczne, bilanse, plany inwestycyjne, remonty szkół, sprawozdania szkól oraz placówek oświatowych, protokoły rad pedagogicznych, sprawozdania powizytacyjne, z wyników nauczania, kursy, akta pedagogiczno-wychowawcze; Wydział Kultury: przepisy i zarządzenia, nadzór i finansowanie placówek kulturalnych, bibliotek, wykazy i ewidencja obiektów i urządzeń kulturalnych, sprawy bibliotek, orkiestry i chóry, twórczość plastyczna i teatralna; Miejski Komitet Kultury Fizycznej: protokóły z posiedzeń Prezydium, plany pracy, sprawozdania, kontrole i rewizje, materiały sekcji piłki nożnej, sekcji lekkiej atletyki, organizacja imprez sportowych, odznaki S.P.O., imprezy turystyczne;Wydział Spraw Wewnętrznych: nadzór nad stowarzyszeniami, sprawy wyznaniowe; Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: zarządzenia i instrukcje, akcja osiedleńcza, teczki osiedlonych, lasy, regulacje rolne, wykazy i spisy użytków rolnych i zasiewów, rejestry obowiązkowych dostaw, hodowla bydła, ochrona ziemniaka, sprawozdawczość i statystyka; Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: zarządzenia, instrukcje, plany pracy, sprawozdania, protokóły z kontroli, preliminarze budżetowe, budżety i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdawczość zbiorcza, zażalenia, inwentaryzacje budynków mieszkalnych, projekty techniczne i kosztorysy, cmentarze i grobownictwo; Wydział Handlu, Przemyślu i Usług: przepisy i zarządzenia, protokóły z narad, plany pracy, protokóły z kontroli, narady z przedstawicielami przedsiębiorstw, sprawozdania i statystyka, karty rzemieślnicze, sprawy organizacyjne, sprawozdania, zaopatrzenie w artykuły, cenniki, statystyka, wykazy i sprawozdania z handlu; Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej: zarządzenia, kontrole finansowe, plany gospodarcze, preliminarze, bilanse, sprawozdania z działalności, protokóły z kontroli, statystyka; Wydział Statystyki: tablice statystyczne, statystyki, wyniki spisów, sprawozdania jednostkowe, z wykonania planów, stanu i struktury zatrudnienia, zestawienia zbiorcze; Miejski Zarząd Architektoniczno-Budowlany: protokóły z rozpatrywania projektów, projekty i plany techniczne (sygn. 1-2007). Afisze i plakaty (1950-1961) sygn. 1-1441. Liczba jednostek w zespole: 3458
93/23/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lęborku 1950-1973 0 rozwiń
Zakresy działania oraz organizacja organów miejskiej rady narodowej, protokóły z sesji, realizacja uchwał, protokóły ze spotkań radnych z wyborcami, ewidencja wniosków i interpelacji radnych, komisja: finansowo-budżetowa, planu gospodarczego i budżetu, gospodarki drogowej, mieszkaniowa, urządzeń osiedli, budownictwa i gospodarki komunalnej, mandatowa, bezpieczeństwa i porządku publicznego, oświaty i kultury, rolna, rolnictwa, zaopatrzenia ludności; zdrowia, pracy i pomocy społecznej; ewidencja wniosków komisji, protokóły z posiedzeń konwentu seniorów, klubu radnych PZPR, rejestr i kwestionariusze radnych, dyżury radnych; protokóły z posiedzeń prezydium, rejestr uchwał, plany narad organizowanych przez prezydium (1950-1973, sygn. 1-174); Plany pracy MRN, plany gospodarcze miasta, sprawozdania z działalności, spis powszechny, sprawozdania statystyczne, wycinki prasowe, współpraca i wymiana doświadczeń, protokoły z kontroli zewnętrznych, zalecenia i ich wykonanie, kontrole wewnętrzne i ogólny nadzór nad funkcjonowaniem komórek organizacyjnych, budżety miasta, bilanse; plany przemysłowe, finansowo-gospodarcze, bilanse: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego, Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych; sprawozdania, analizy, informacje z działalności podległych przedsiębiorstw, protokóły pokontrolne z zakresu gospodarki komunalnej, protokóły pokontrolne z zakresu spraw wewnętrznych, sprawozdania z działalności kolegium karno-administracyjnego, obiekty zabytkowe (1950-1974, sygn. 175–256). Liczba jednostek w zespole: 256
93/24/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Łebie [1947-] 1950-1975 0 rozwiń
Protokóły z sesji miejskiej rady narodowej, rejestr uchwał MRN i prezydium, komisje: finansowo-budżetowa, kwaterunkowa, pracy i pomocy społecznej, zdrowia, oświaty, kultury i spraw socjalnych, urządzeń osiedli, budownictwa i gospodarki komunalnej, rolna, rybacka, zaopatrzenia, rolnictwa i rybołówstwa; mandatowa, gospodarki drogowej; wnioski, zalecenia i opinie komisji, zespoły radnych, protokoły z posiedzeń prezydium MRN (1947-1975, sygn. 1-78); protokoły i zalecenia pokontrolne, budżety i sprawozdanie z ich wykonania, ustalenia realizacyjne planu zagospodarowania, opisy techniczne do aktualizacji planu, ustalenia realizacyjne, szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego, odprawy szkoleniowe pracowników, komitety blokowe, sprawozdania z działalności prezydium, rejestr wymiarowy podatku gruntowego, plany pracy, protokóły z posiedzeń i kontroli komisji: kultury i oświaty, zdrowia i pomocy społecznej, sprawy mieszkań dla GUM (1950-1973, sygn. 79-123). Liczba jednostek w zespole: 123
93/25/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pucku 1951-1973 /-1975/ 0 rozwiń
Protokóły z sesji MRN (1951-1960, sygn. 1-10), protokóły z posiedzeń komisji (1954-1960, sygn. 11-19), protokóły z posiedzeń Prezydium MRN (1953-1960, sygn. 20-26), preliminarze,l sprawozdania (1957-1959, sygn. 27-29), protokóły z posiedzeń komisji (1962-1973, sygn. 30-37), protokóły i uchwały z sesji MRN (1970-1973, sygn. 38-40); wnioski, opinie i zalecenia, bilanse, sprawozdawczość budżetowa, plan zatrudnienia i funduszu płac, plan techniczno-ekonomiczny, sprawy organizacyjne, zarządzenia władz naczelnych i Naczelnika Miasta (1953-1975, sygn. 41-61), uchwały Prezydium MRN, skargi i wnioski, protokoły z przeprowadzonych kontroli, wykaz obciążeń hipotecznych, ewidencja osobowa członków Prezydium MRN, zjazdy, konferencje, narady (1954-1975, sygn. 62-67). Liczba jednostek w zespole: 67
93/26/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Redzie 1954-1973 0 rozwiń
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej (1954-1955, sygn. 1-4): protokóły z sesji, posiedzeń prezydium, budżety gromady; Prezydium Osiedlowej Rady Narodowej (1955-1966, sygn. 5-57): protokóły z sesji, komisje: bezpieczeństwa i porządku publicznego, finansowo-budżetowa, gospodarki drogowej, kultury i oświaty, mieszkaniowa, budownictwa i gospodarki komunalnej, rolna, rolnictwa i leśnictwa; zaopatrzenia, handlu i rzemiosła, zaopatrzenia ludności, zdrowia i pomocy społecznej; protokoły z posiedzeń prezydium, roczne plany pracy, kontrola i wykonanie zaleceń pokontrolnych, budżety osiedla, sprawozdania z chodów i wydatków budżetowych; Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (1964-1973, sygn. 58-104): protokóły z sesji, spotkania radnych z wyborcami, wnioski i postulaty wyborców, wnioski i interpelacje radnych, komisje: bezpieczeństwa i porządku publicznego, budownictwa i gospodarki komunalnej, budżetowo-finansowa, planu gospodarczego, budżetu i zatrudnienia, mandatowa, oświaty, kultury i sportu; zaopatrzenia rzemiosła i rolnictwa, zdrowia i opieki społecznej, rejestr członków komisji; protokóły z posiedzeń prezydium, plany gospodarcze, rejonizacja upraw, struktura zasiewów, budżety, sprawozdania z dochodów i wydatków budżetowych, sprawozdania z zakresu podatków i opłat, sprawozdania statystyczne z zakresu zatrudnienia, sprawozdania dot. zwalczania chorób i szkodników, kopie protokołów z posiedzeń Prezydium i sesji MRN. Liczba jednostek w zespole: 104
93/27/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rumi 1955-1973 0 rozwiń
Plany pracy Miejskiej Rady Narodowej, kwestionariusz danych, protokoły z sesji MRN, rejestry uchwał, protokoły z zebrań z wyborcami, rejestr wniosków postulatów ludności, interpelacje radnych, komisje: finansowo-budżetowa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, mandatowa, ochrony porządku i bezpieczeństwa, oświaty i kultury, rolna, zaopatrzenia ludności, zaopatrzenia i rolnictwa; zdrowia, pracy i pomocy społecznej; rejestry wniosków komisji, protokóły z posiedzeń konwentu seniorów, protokóły z posiedzeń prezydium MRN, sprawozdania z działalności społeczno-gospodarczej MRN, z wykonania rzeczowych i finansowych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, sprawy finansowe, protokóły i zalecenia pokontrolne, budżety miasta, korespondencja w sprawach budżetu, preliminarze budżetowe podległych jednostek i zakładów, sprawozdania z wykonania budżetu, plany finansowe Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, bilanse MPGKiM, sprawozdania z działalności Miejskiego Zarządu Przymusowego Zrzeszenia Prywatnych Właścicieli Nieruchomości (1955-1973, sygn. 1-155). Liczba jednostek w zespole: 155
93/28/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sopocie [1945-] 1950-1975 [-1977] 0 rozwiń
Wydział Organizacyjny (1947-1955, sygn. 1-149): zarządzenia, statuty organizacyjne zakładów miejskich, regulaminy i instrukcje, plany i sprawozdania z pracy wydziałów i referatów, protokóły z konferencji, audycje radiowe, odznaczenia, wykaz ulic i placów, projekty przebudowy lokali przy ul. Stalina, uchwały, protokóły i sprawozdania MRN i komisji, sprawy osobowe radnych, koordynacja i współdziałanie, ławnicy, komitety blokowe, sprawy sadowe, karne i prawne; Wydział Kontroli (1950-1953, sygn. 150-159); Wydział Finansowy (1947-1955, sygn. 160-184): zarządzenia, instrukcje, wytyczne, okólniki, plany finansowo-gospodarcze wydziałów i przedsiębiorstw, budżety, bilanse, sprawozdania, statystyka, szkolenie i protokoły z odpraw pracowników, wzory druków; Wydział Spraw Wewnętrznych (1946-1961, sygn. 185-230); Wydział Handlu (1950-1958, sygn. 231-317): zarządzenia i instrukcje, zarządzenia Państwowej Komisji Cen, ustalanie i kształtowanie się cen, sprawy zaopatrywania rynku, Narodowy Plan Gospodarczy, plany, dzienniki obrotu Referatu Przemysłu, dochody i wydatki, budżety i bilanse, fundusz płac, giełda towarowa, kiermasze, wykazy sklepów i kiosków, deklaracje przedsiębiorstw prywatnych, akta dot. większych jednostek handlowych, central i przedsiębiorstw, uchwały Prezydium MRN w zakresie handlu; Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (1950-1955, sygn. 318-344): zarządzenia i uchwały, lasy, ochrona roślin, produkcja roślinna i zwierzęca, klasyfikacja gruntów, fundusz ziemi, spisy powszechne użytków rolnych i zwierząt gospodarczych, budżet, sprawozdawczość i statystyka; Wydział Pracy i Opieki Społecznej (1945-1956, sygn. 345-353): zarządzenia, orzeczenia komisji kwalifikacyjnych, sprawy rent, zasiłków i inwalidów, kredyty; Wydział Zatrudnienia (1949-1963, sygn. 354-364, 574-592); Wydział Zdrowia (1949-1955, sygn. 365-375); Wydział Kultury (1947-1957, sygn. 376-404); Miejska Komisja Planowania Gospodarczego (1950-1988, sygn. 405-459, 925-967): zarządzenia, normy płacy i pracy, plany i wykonanie, ogólne sprawy inwestycyjne i szczegółowe, lokalizacja budownictwa, przemysł i rzemiosło, komunikacja i łączność, urządzenia kulturalno-socjalne, gospodarcze i ogólne, sprawy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, obrót towarowy i gospodarczy, sprawy przemysłu, bilanse i sprawozdania, korespondencja, plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania, bilanse, protokóły z posiedzeń, lokalizacja inwestycji; Miejska Komisja Pracy i Opieki Społecznej (1949-1952, sygn. 460-469): plany pracy, sprawy inwalidów, pomoc więźniom, lecznictwo, sprawozdania statystyczne; Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (1950-1952, sygn. 470-476); Wydział Organizacyjno-Prawny (1951-1973, sygn. 475-555, 674-897, 1148-1177); Wydział Oświaty (1950-1963, sygn. 556-573); Wydział Budżetowo-Gospodarczy (1957-1962, sygn. 593-597); Wydział Finansowy (1953-1988, sygn. 598-642, 898-939); Wydział Statystyki (1950-1961, sygn. 643-671); Wydział Spraw Wewnętrznych (1962-1973, sygn. 903-906); Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1961-1980, sygn. 1181-1211); Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (sygn. 1100-1133); Wydział Handlu, Przemysłu i Usług (1959-1989, sygn. 944-964); Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej (1969-1970, sygn. 1066), Biuro Miejskiej Rady Narodowej (1973-1990, sygn. 1067-1144); Wydział Kultury i Sztuki (1968-1988, sygn. 1049-1064); Wydział Społeczno-Administracyjny (1957-1989, sygn. 1065-1493). Liczba jednostek w zespole: 1499
93/29/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wejherowie 1950-1973 /-1975/ 0 rozwiń
1. Protokóły z sesji MRN (1950-1973) nr 1-24; 2. Realizacja uchwal MRN (1964-1973) nr 25-27; 3. Plany pracy MRN, Prezydium, Komisji (1967-1973) nr 28-30; 4. Komisje (1950-1973) nr 31-85; 5. Samorząd mieszkańców (1968-1973) nr 86-88; 6. Protokoły z posiedzeń Prezydium MRN (1950-1973) nr 89-117; 7. Uchwalmy Prezydium MRN (1956-1958); nr 118-122; 8. Narady i szkolenia (1964-1971) nr 123-124; Sprawozdania z działalności Prezydium, Rady i komisji (1965-1973) nr 125-126; 10. Skargi i wnioski (1965-1973) nr 127-130; 11. Kontrole i inspekcje (1965-1971) nr 131; 12. Budżety i bilanse (1950), nr 132-173; 13. Plany i sprawozdania przedsiębiorstw i zakładów miejskich (1950-1972) nr 174-179; 14. Kultura, sport, zdrowie (1966-1972) nr 180-183; 15. Rolnictwo, skup, kontraktacja (1953-1973) nr 184-187; Dopływ: protokóły z sesji MRN, Prezydium MRN, sprawozdacwzość, plany finansowe, sprawozdania statystyczne, instrukcje i zarządzenia (1963-1975) nr 188-205. Liczba jednostek w zespole: 205
93/30/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej we Władysławowie 1965-1973 0 rozwiń
Protokóły z posiedzeń Prezydium MRN (1964-1972, sygn. 1-7, 30); protokóły z sesji MRN (1964-1972, sygn. 8-15, 29); komisje: morska, rolnictwa i leśnictwa; zaopatrzenia ludności, zdrowia, opieki społecznej, zatrudnienia; ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, budżetu i finansów; oświaty, kultury, sportu i turystyki; mandatowa (1964-1973, sygn. 16-28). Liczba jednostek w zespole: 30
93/31/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Lęborku 1950-1975 0 rozwiń
I. Wydział Organizacyjno-Prawny (1951-1975, sygn. 1-310); II. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego (1950-1975, sygn. 311-372); III. Wydział Finansowy (1952-1974, sygn. 373-468); IV. Wydział Oświaty (1952-1975, sygn. 469-525); V. Wydział Kultury (1960-1969, sygn. 526-543); VI. Wydział Spraw Wewnętrznych (1962-1975, sygn. 544-570); VII. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (1960-1975, sygn. 571-611); VIII. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1960-1975, sygn. 612-622); IX. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług (1963-1974, sygn. 623-639); X: Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej (1965-1974, sygn. 640-650); XI: Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (1955-1974, sygn. 651-680); dopływ: Komisja Rolnictwa i Leśnictwa, plany wieloletnie, bilans (1968-1975, sygn. 681-689), kopie protokółów z sesji MRN (sygn. 690-692) Liczba jednostek w zespole: 692
93/32/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Pucku [1946-] 1954-1975 [-1981] 0 rozwiń
I. Wydział Organizacyjno-Prawny (1954-1975, sygn. 1-272): protokóły z sesji PRN, protokóły ze spotkań radnych i posłów z wyborcami, wnioski i postulaty wyborców, interpelacje i postulaty radnych, komisje: budownictwa i gospodarki komunalnej; gospodarki komunalnej, zdrowia i ochrony środowiska; budżetu i planu gospodarczego; komunikacji; rozwoju gospodarczego, komunikacji i łączności; mandatowa; morska; ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego; przestrzegania prawa i porządku publicznego; wychowania, oświaty i kultury; rybołówstwa i leśnictwa; zaopatrzenia ludności; produkcji rolnej i zaopatrzenia ludności; sportu i turystyki; zdrowia, zatrudnienia i pomocy społecznej; protokóły z posiedzeń prezydium; konferencje i narady; zarządzenia, decyzje i pisma okólne naczelnika powiatu, organizacja urzędu powiatowego i jego organów; usprawnienia organizacji i metod pracy w administracji, podział administracyjny, sprawozdania statystyczne dot. członków organów kolegialnych i rad narodowych, kontrole ze strony jednostek nadrzędnych, kontrole finansowe, kontrole urzędów gminy i prezydiów gromadzkich i miejskich rad narodowych; II. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego (1956-1975, sygn. 272-309): protokóły z posiedzeń kolegium, protokóły z posiedzeń komisji do spraw planu kasowego, plany gospodarcze powiatu i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania i analizy ze stanu zatrudnienia, realizacja czynów społecznych, program rozwoju usług, bilanse siły roboczej, problemowe opracowania monograficzne, analizy; III. Wydział Finansowy (1954-1975, sygn. 310-403): sprawozdania opisowe z zakresu dochodów państwowych i finansowania gospodarki terenowej, sprawozdania opisowe i statystyczne z zakresu działalności skarbowego urzędu komorniczego, podatków i opłat terenowych, z zakresu zatrudnienia; protokóły z posiedzeń komisji podatkowej, kontrola ze strony władz nadrzędnych, budżety jednostkowe powiatu, budżety zbiorcze, ewidencja budżetów zbiorczych, kalkulacja wydatków i dochodów budżetu terenowego, sprawozdania z wykonania budżetów, plany finansowania inwestycji i kapitalnych remontów, planowanie dochodów państwowych, akta spraw karno-skarbowych, planowanie i wykonywanie rewizji; IV. Wydział Oświaty (1955-1975, sygn. 404-462): protokóły z konferencji, zebrań i narad pracowników pedagogicznych, perspektywiczny plan rozwoju szkolnictwa, program rozwoju oświaty i kultury w powiecie, organizacja podległych jednostek administracji szkolnej, sieć szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, sprawozdania statystyczne przedszkoli, szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, szkół przysposobienia rolniczego, sprawozdania statystyczno-opisowe z zakresu oświaty dorosłych, sprawozdania statystyczne w zakresie liczby dzieci w rodzinach zastępczych i własnych, z wczasów dla dzieci i młodzieży, o stanie i ruchu zatrudnionych, z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac, jednorazowy spis kadrowy na dzień 31.10.1973 r., sprawozdania statystyczne z inwestycji i kapitalnych remontów, plany roczne i wieloletnie inwestycji limitowanych, kontrole jednostek podległych, sprawozdania z wizytacji szkół; V. Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki (1968-1975, sygn. 463-466)j; VI. Wydział Spraw Wewnętrznych (1955-1975, sygn. 467-482); VII. Wydział Skupu (1966-1975, sygn. 483-486); VIII. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (1964-1975, sygn. 487-496); IX. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1958-1966, sygn. 497-498); X. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług (1968-1974, sygn. 499-502); XI: Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej (1965-1975, sygn. 503-520); dopływ: Dokumenty dot. podatku od wzbogacenia wojennego (1948-1975). Liczba jednostek w zespole: 551
93/33/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Wejherowie [1945-] 1950-1975 [-1977] 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno-Prawny (nr 1-393): protokóły z sesji, spotkania radnych z wyborcami, wnioski i postulaty wyborców i radnych, komisje, protokóły z posiedzeń prezydium, konferencje i narady, podział administracyjny, sprawozdania, kontrole; Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego (394-513): protokóły z posiedzeń kolegium, plany gospodarcze i sprawozdania, bilanse, opracowania monograficzne; Wydział Finansowy (514-553): budżety i bilanse; Wydział Oświaty (554-681): organizacja oraz sześć szkół i placówek oświatowych, sprawozdania, akta poszczególnych szkół; Wydział Kultury (682-691): sprawozdania z zakresu upowszechnienia, protokóły pokontrolne, imprezy i uroczystości kulturalne; Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki (692-701): ocena działalności sportowo-turystycznej, sprawozdania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, zagospodarowanie turystyczne; Wydział Spraw Wewnętrznych (702-729): kontrola, zmiana imion i nazwisk, stowarzyszenia i organizacje, ludność autochtoniczna; Wydział Gospodarki Wodnej (730-735): księgi wodne; Wydział Skupu (736-771): Powiatowy Zespół Koordynacyjny Skupu, informacje, sprawozdania, kontrola; Wydział Rolnictwa i Leśnictwa (772-814): inwentaryzacja zadrzewień, kontrola, struktura rolna, plany, spółdzielnie produkcyjne; Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (815-826): plany, sprawozdania, analizy ekonomiczne, statystyka; Wydział Handlu, Przemysłu i Usług (827-856): protokoły z narad, programy rozwoju usług, informacji, sprawozdania, analizy; Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej (857-860): plany inwestycyjne, opieka nad matką i dzieckiem, akcje porządkowe; Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (861-864): plany, sprawozdania, kontrole. Dopływy (865-913): Artykuły prasowe dot. powiatu puckiego i wejherowskiego, egzaminy kwalifikacyjne nauczycieli, sprawozdania, czyny społeczne, biuletyny informacyjne PPRN, cmentarze i grobownictwo wojenne, plany i podziały nieruchomości, remonty kapitalne i planowanie, sprawozdawczość, program sieci detalicznej, wykupy i wywłaszczenia, metryki statystyczne (1962-1977). Liczba jednostek w zespole: 913
93/34/0 Powiatowe Biuro Geodezji i Urządzeń Rolniczych w Lęborku 1865-1966 0 rozwiń
Rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne stanu posiadania miasta i poszczególnych wsi powiatu lęborskiego, zestawienia gruntów użytkowanych przez właścicieli gospodarstw (1957-1960, sygn. 1-23); zestawienia powierzchni-rejestry gruntów miast i gromad (1955-1960, sygn. 24-42); rejestry gruntów spółek spółdzielni produkcyjnych (1954-1956, sygn. 43-90), księgi parcel, wykazy właścicieli (1865-1949, sygn. 91-254); wykazy zmian gruntowych (1945-1961, sygn. 255-332); księgi zamówień, korespondencja (1946-1966, sygn. 333-401); akta techniczne i formalno-prawne, plany zagospodarowanie terenowego (1939-1966, sygn. 402-1095). Mapy (sygn. 1096-2578). Liczba jednostek w zespole: 2578
93/35/0 Zarząd Państwowy Przedsiębiorstw: Bałtycka Spółka Okrętowa. Spółka z o.o.; Ławica Spółka z o.o., Wincenty Bartosiak - Armator w Gdyni 1947-1951 0 rozwiń
Bałtycka Spółka Okrętowa Sp. z o.o. (1947-1951) - księga inwentarzy i bilansów, dzienniki główne, dzienniki obrotów (1-13); "Ławica" Rybołówstwo Dalekomorskie i Żegluga Sp. z o.o. (1947-1955) - bilans zamknięcia, sprawozdania, korespondencja, bilanse, sprawy statków, dzienniki główne, księgi obrotów, korespondencja wychodząca i przychodząca (14-29). Zarządzenia, okólniki Ministerstwa Żeglugi, podział czynności i kompetencji, protokoły z badania rachunkowości, umowy holenderskie i polskie, protokoły walnego zgromadzenia, bilanse, umowy z rybakami, ubezpieczenia, polisy, dokumenty podróży statków, ogólne rozliczenia z zagranicą, dowody rozliczeniowe, raporty kontroli ryb, bilans likwidacyjny, trawler „Polesie – rysunki techniczne, korespondencja przychodząca i wychodząca, korespondencja zagraniczna (1946-1951, sygn. 30-101) Liczba jednostek w zespole: 101
93/36/0 Starostwo Powiatowe i Powiatowa Rada Narodowa w Lęborku 1945-1951 0 rozwiń
I. Referat Ogólny (1945-1947, sygn. 1-3); II. Referat Administracyjno-Prawny (1945-1949, sygn. 4-13); III. Referat Karno-Administracyjny (1945-1948, sygn. 14-18); IV. Referat Polityczno-Społeczny (1946-1950, sygn. 19-29); V. Referat Handlu i Przemysłu (1945-1951, sygn. 30-38); VI. Referat Świadczeń Rzeczowych (1945-1946, sygn. 39-55); VII. Referat Kultury i Sztuki (1948-1949, sygn. 56-65); VIII. Referat Odszkodowań Wojennych (1945-1946, sygn. 66-67); IX. Referat Osiedleńczy (1945-1947, sygn. 68-88); X. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych (1945-1950, sygn. 89-129); XI. Referat Administracyjno-Samorządowy (1945-1950, sygn. 130-159); XII. Referat Finansów Samorządowych (1945-1950, sygn. 160-289); XIII. Referat podatków (1948-1949, sygn. 290-300); XIV. Referat Kasowo-Rachunkowy (1946-1948, sygn. 301-309); XV: Referat Inspekcji (1946-1950, sygn. 310-345); XVI. Referat Pożarnictwa (1949-1950, sygn. 346); XVII. Referat Zdrowia (1948, sygn. 353-356); XVIII. Referat Opieki Społecznej (1946-1949, sygn. 357-361); XIX: Referat Odbudowy (1945-1951, sygn. 362-373); XX. Wydział Powiatowy i Prezydium PRN (1945-1950, sygn. 374-423) Liczba jednostek w zespole: 387
93/37/0 Starostwo Powiatowe i Powiatowa Rada Narodowa w Wejherowie 1945-1950 0 rozwiń
I. Referat Ogólny (1945-1949, sygn. 1-78): sprawozdania z działalności starostwa morskiego, wykaz pracowników starostwa i wydziału powiatowego, akta osobowe pracowników, sprawy odznaczeń, sprawy reprezentacyjne i etykietalne, sprawy zebrań periodycznych, konferencji i zjazdów, herby miast: Pucka i Wejherowa, sprawy specjalne, sprawy gospodarcze, akcje siewna, danina narodowa, wyłączenie z powiatu lęborskiego gromad; II. Referat Organizacyjny (1945-1950, sygn. 79-95): Gdański dziennik wojewódzki, organizacja i tryb urzędowania, zakres działania architekta powiatowego, obywatelskie komitety odbudowy Warszawy, sprawy organizacyjne, sprawy roków urzędowych, szkolenie pracowników, statystyka z zakresu spraw gospodarczych, powierzchnia, podział administracyjny, statystyka; III. Referat Administracyjno-Prawny (1945-1951, sygn. 96-474): pozbawienie obywatelstwa; IV. Referat Polityczno-Społeczny (1949-1950, sygn. 475): strefa nadgraniczna; V. Referat Przemysłowy (1945-1949, sygn. 476-499): licencje na handel okrężny, na prowadzenie przedsiębiorstw, akta zlikwidowanych po 1945 r. przedsiębiorstw i zakładów rzemieślniczych, zatwierdzanie projektów urządzeń przemysłowych; VI. Referat Osiedleńczy (1945-1949, sygn. 500-529): przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy osiedleńcze, współpraca z powiatowym urzędem ziemskim, raporty z przebiegu akcji osiedleńczej, osadnictwo wojskowe, wykazy nieruchomości poniemieckich, wnioski o przyznanie prawa własności, ewidencja aktów nadania ziemi, powiatowa komisja osadnictwa rolnego, sprawy uwłaszczenia rolnego; VII. Referat Opieki Społecznej (1945-1949, sygn. 530-546): przepisy i zarządzenia, sprawy opieki społecznej, udzielanie zapomóg, odbiór i rozdział darów UNRRA, akcja pomocy zimowej, powiatowy komitet obywatelski akcji zimowej pomocy dziatwie szkolnej wybrzeża, organizacja i subwencjonowanie kolonii letnich, leczniczych i wypoczynkowych; nadzór i inspekcja zakładów i instytucji opiekuńczych, protokóły z posiedzeń powiatowego komitetu opieki społecznej, szczegółowy podział czynności oraz podział rzeczowy akt; VIII. Referat Weterynarii (1949, sygn. 547): sprawozdania z działalności służby weterynaryjnej; IX. Referat Odbudowy (1947-1949, sygn. 548-550): kontrola w powiatowym biurze odbudowy, dysponowanie i podział kredytów; X. Referat Administracji Samorządowej (1946-1947, sygn. 551-558): podział terytorialny powiatu, gmin: Kosakowo, Rumia-Zagórze, Wejherowo-miasto i wieś, Wierzchucino; XI. Referat Odszkodowań Wojennych (1945-1946, sygn. 559-631): zestawienia wniosków w sprawie rejestracji szkód wojennych i kwestionariusze rejestracji szkód - gminy: Chwaszczyno, Hel, Kosakowo, Krokowa, Luzino, Puck, Rumia, Strzelno, Strzepcz, Szemud, Wejherowo, Wierzchucino; rejestracja niespornych pretensji prywatno-prawnych, kartoteki odszkodowań: Chwaszczyno, Hel, Kosakowo, Krokowa, Luzino, Puck, Rumia, Strzelno, Strzepcz, Szemud, Wejherowo; XII. Referat Zdrowia (1945-1951, sygn. 632-637): walka z gruźlicą, sprawozdania ze stacji opieki nad matką i dzieckiem, przydziały z międzynarodowego funduszu dziecięcego, sprawy szpitalnictwa, sprawozdania z ośrodka zdrowia, subwencje na opiekę społeczną; XIII. Kancelaria tajna: akta tajne (1946-1949, sygn. 638-641); XIV. Wydział Powiatowy i Powiatowa Rada Narodowa (1939-1950, sygn. 642-664): protokoły z posiedzeń wydziału powiatowego, powiatowej rady narodowej, uchwały, sprawozdania miesięczne z działalności rady, statystyka składu prezydiów terenowych rad narodowych, spisy członków, regulaminy komisji kontroli, protokóły z kontroli i zalecenia pokontrolne, społeczna komisja cen, sytuacja gospodarcza min miejskich i wiejskich, powiatowe i gminne komitety elektryfikacji wsi, opracowanie i uchwalanie preliminarzy budżetowych Liczba jednostek w zespole: 603
93/38/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Gdyni /1930-/ 1945-1950 /-1955/ 0 rozwiń
Miejska Rada Narodowa (1946-1949, sygn. 1-9): protokóły z posiedzeń, sprawozdania z działalności; Prezydium MRN (1945-1950, sygn. 10-19): protokóły z posiedzeń, sprawozdania z działalności, wyciągi z protokołów; Kolegium Zarządu Miejskiego (1945-1950, sygn. 20-30): protokóły z posiedzeń, wnioski, skorowidze uchwał; Komisje (1947-1950, sygn. 31-38); I. Wydział Kontroli Miejskich (1946-1950, sygn. 39-59, 951); II. Wydział Ogólny: Sekretariat MRN (1945-1950, sygn. 65-73), Sekretariat Prezydenta Miasta (1945-1949, sygn. 66-73), Oddział Organizacyjny (1930-1950, sygn. 74-185, 952-953), Referat Statystyczny (1936-1950, sygn. 186-266), Oddział Personalny (1947-1948, sygn. 267-271); III. Wydział Finansowy (1946-1955, sygn. 272-295, 954); IV. Wydział Aprowizacji, Przemysłu i Handlu (1932-1951, sygn. 296-501); Referat Rolny (1948-1950, sygn. 502-503); Wydział Gospodarczo-Aprowizacyjny (1945, sygn. 504); V. Wydział Administracji Publicznej (1944-1951, sygn. 505-534, 957-958), Referat Odszkodowań Wojennych (1945-1948, sygn. 535-579); VI. Wydział Techniczny: Oddział Planowania (1945-1948, sygn. 580-587), Miejscowy Urząd Planowania Przestrzennego (1945-1950, sygn. 588-611); Referat Statystyczny (1945-1950, sygn. 612-629); Oddział Budowlany (1945-1949, sygn. 630-728, 955); Oddział Nadzoru Budowlanego (1947-1948, sygn. 729-740); Oddział Drogowy (1946-1949, sygn. 741-755); Oddział Pomiarów (1946-1949, sygn. 756-781, 956); VII. Wydział Oświaty (1944-1950, sygn. 782-790):; VIII. Wydział Opieki Społecznej (1949-1950, sygn. 791); IX. Wydział Kwaterunkowy (1948, sygn. 792); Przewłaszczenia nieruchomości, sprawy rehabilitacji, uznania obywatelstwa (1945-1949, sygn. 793-958); Akta ewidencyjne zmarłych kierowców, protokóły Międzykomunalnego Związku Miast (1938-1950, sygn. 959-961). Nr 962 Liczba jednostek w zespole: 961
93/39/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Lęborku 1945-1950 0 rozwiń
Sprawy wpływające, zarządzenia, nazwy ulic, statuty i sprawozdania przedsiębiorstw miejskich, regulamin biura ewidencji ludności, plany pracy i sprawozdania biura zarządu, uchwały zarządu (1945-1950, sygn. 1-5; budżety, preliminarze budżetowe, spisy i wykazy gospodarstw rolnych, sprawozdania miesięczne, akta personalne radnych (1945-1949, sygn. 6-20); protokóły z posiedzeń MRN i prezydium, protokóły z posiedzeń komisji kontroli społecznej, sprawozdania okresowe (1945-1950, sygn. 21-29). Liczba jednostek w zespole: 29
93/40/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Łebie 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólno-Administracyjny: przejęcie władzy i majątku przez organa polskie, regulaminy i statuty organizacyjne, zarzadzenia, ewidencja i kontrola ruchu ludności, statuty przedsiebiorstw miejskich (1945-1950) nr 1-22; Referat Finansowy: budżety i sprawozdania finansowe Zarządu Miejskiego i przedsiebiorstw miejskich, podatki, opłaty (1946-1950) nr 23-54; Miejska Rada Narodowa: protokóły z posiedzeń Prezydium MRN oraz sesji MRN i komisji (1945-1949) nr 55-60. Liczba jednostek w zespole: 47
93/41/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Pucku 1946-1950 0 rozwiń
Statuty i regulaminy zarządu miejskiego, sprawy osobowe pracowników gminnych, sprawy karno-administracyjne; zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, majątek miejski, przedsiębiorstwa miejskie, przepisy i zarządzenia ogólne, memoriał w sprawie utworzenia starostwa puckiego; oświata, kultura i sztuka; sprawo ogólno-administracyjne; zdrowie publiczne, akcja sanitarno-porządkowa, kontrola wewnętrzna, nadzór, sprawy organizacyjne; protokół zdawczo-odbiorczy przejęcia szpitala przez miasto, protokóły z lustracji kąpieliska, USC i rzeźni miejskiej, rejestr posiadaczy gruntów (1946-1950, sygn. 1-14). Liczba jednostek w zespole: 12
93/42/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Sopocie (1922-) 1945-1950 (-1955) 0 rozwiń
Miejska Rada Narodowa nr 1-15 Prezydium MRN nr 16-33 Zarząd Miejski nr 34-46 Komisje nr 47-116 I. Oddział Planowania i Kontroli nr 117-216 II. Oddział Organizacyjny nr 217-687 III. Oddział Finansowy nr 688-943 IV. Oddział Administracyjny nr 944-1099 V. Oddział Zdrowia Publicznego nr 1100-1113 VI. Oddział Opieki Społecznej nr 1114 VII. Oddział Oświaty i Kultury nr 1115-1132 VIII. Oddział Techniczny nr 1133-1233 IX.. Oddział Majątku i Przedsiębiorstw nr 1234-1240 Liczba jednostek w zespole: 1240
93/43/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Wejherowie 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólno-Administracyjny (1945-1950, sygn. 1-45); Referat Finansowy (1945-1950, sygn. 46-66); Referat Handlu i Rolnictwa (1945-1947, sygn. 67-69). Referat Aprowizacji (1945, sygn. 70-71); Referat Meldunkowy (1945-1948, sygn. 72-75); Referat Opieki Społecznej (1945-1949, sygn. 76-79); Referat Techniczno-Budowlany (1945-1950, sygn. 80-88); Referat Wojskowy i Karno-Administracyjny (1945-1947, sygn. 89-93); Referat Kwaterunkowy (1949, sygn. 94); Instytucja Zastępcza Urzędu Zatrudnienia (1947-1948, sygn. 95-96); Miejska Rada Narodowa (1945-1950, sygn. 97-115). Liczba jednostek w zespole: 115
93/44/0 Gminna Rada Narodowa w Cewicach 1945-1954 0 rozwiń
Protokóły z posiedzeń kolegium zarządu gminnego, rozporządzenia powiatowej rady narodowej, sprawy ogólne – organizacyjne, kontrola wewnętrzna i społeczna, protokóły z posiedzeń GRN, protokóły z posiedzeń prezydium (1946-1954, sygn. 1-13, 49-51; komisje: rolna, żniwno-omłotowa, protokóły z odpraw burmistrzów i wójtów, zebrań i odpraw gromadzkich, posiedzeń sołtysów (1945-1954, sygn. 14-20); karty wynagrodzeń pracowników, majątek gminy i gromad, budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, dochody gmin, statuty podatków i opłat, uchwały w sprawach podatków, ulgi, księga biercza podatku od lokali; oświata, kultura, sztuka; osadnictwo, okólniki i zarządzenia dla urzędu stanu cywilnego, sprawy wyznaniowe, małżeńskie i rodzinne (1945-1954, sygn. 21-48). Liczba jednostek w zespole: 51
93/45/0 Gminna Rada Narodowa w Choczewie 1945-1954 0 rozwiń
Protokóły z posiedzeń kolegium zarządu gminnego, nieruchomości i ruchomości poniemieckie opuszczone i porzucone, przepisy, zarządzenia, instrukcje, uchwały prezydium PRN w Lęborku, sprawozdania z działalności rady narodowej i komisji, protokóły z posiedzeń rady narodowej, protokóły z posiedzeń prezydium (1945-1954, sygn. 1-16); komisje: kontroli społecznej; urządzeń osiedli; zdrowia, pracy i pomocy społecznej; rolnictwa i leśnictwa; protokóły z zebrań gromadzkich; zebrania, konferencje i odprawy gminne; protokóły z odpraw burmistrzów i wójtów (1945-1953, sygn. 16-28), zatrudnienie pracowników, wybory do sejmu, sprawy obywatelstwa, rejestr cudzoziemców, ewidencja i kontrola ruchu ludności, rejestry ludności niemieckiej, spisy mieszkańców, sprawozdania sytuacyjne, ewidencja gospodarstw i majątku państwowego, majątek gminy i gromad (1945-1951, sygn. 29-44); budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, oświata i szkolnictwo, kultura i sztuka, biblioteka gminna, komitet ds. sanitarno-porządkowych, protokóły z przeprowadzonych kontroli w zniszczeniu zbóż, osadnictwo, związek osadników wojskowych, spis osiedleńców Polaków, ewidencja kontyngentu zbóż i ziemiopłodów, wykaz osób posiadających gospodarstwo rolne, spisy inwentarza, spis powierzchni użytków i zasiewów, ewidencja odłogów, protokóły z posiedzeń zespołu rolnego, protokóły z kontroli w bibliotece (1945-1954, sygn. 45-92). Liczba jednostek w zespole: 92
Wyświetlanie 1 do 45 z 824 wpisów.