Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
12/65/0 Inspektorat Szkolny w Świętochłowicach [1886] 1923-1933 [1934] 0 rozwiń
Sprawy dotyczące publicznych szkół powszechnych z lat 1925-1933, sygn. 1-11, 3a Sprawy dotyczące szkół powszechnych dla niemieckiej mniejszości narodowej z lat 1923-1933, sygn. 12-15 Spis roboczy akt personalnych z lat 1886-1934, sygn. 16-506 (491 j.) Liczba jednostek w zespole: 507
12/66/0 Związek Powstańców Śląskich, Katowice 1923-1939 4799 rozwiń
Sprawy organizacyjne: statut, regulamin, okólniki, rozkazy, komunikaty, korespondencja z lat 1923-1939, sygn. 1-10; Sprawy członkowskie: weryfikacje, deklaracje, życiorysy, zaświadczenia o udziale w powstaniach, spisy członków z lat 1928-1939, sygn. 11-20; Sprawy opieki społecznej: pomoc finansowa dla uczestników powstań z lat 1936-1939, sygn. 21-26; Korespondencja w sprawach organizacyjnych Grupy Nikiszowiec z lat 1929-1939, sygn. 27; Korespondencja w sprawach organizacyjnych Grupy Nowy Bytom: interwencje, składki, sprawozdania z lat 1923-1938, sygn. 28-38; Korespondencja w sprawach organizacyjnych Grupy Pawłów z lat 1936-1939, sygn. 38a, 39; Korespondencja w sprawach organizacyjnych Grupy Gliwicko-Toszeckiej z lat 1921-1939, sygn. 40-41; Dyplomy za udział w powstaniach: 277 imiennych dyplomów Krzyż na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi za udział w powstaniach śląskich - 3 V 1933 r., sygn. 42 Księga poległych w powstaniach śląskich 1919, 1920, 1921, 1936 rok, sygn. 43 Liczba jednostek w zespole: 44
12/67/0 Oddziały Młodzieży Związku Powstańców Śląskich Województwa Śląskiego 1928-1939 1858 rozwiń
Zarząd Główny Oddziałów Młodzieży Związku Powstańców Śląskich Województwa Śląskiego: Sprawy organizacyjne: regulamin, okólniki, rozkazy z lat 1928-1938, sygn. 1-3a, 1a Okólniki zarządów powiatowych z lat 1934-1938, sygn. 4-7 Deklaracje członków Oddziałów terenowych z lat 1937-1939, sygn. 8-12 Oddział Nikiszowiec: korespondencja w sprawach organizacyjnych z lat 1934-1935, sygn. 13 Oddział Nowy Bytom: protokoły zebrań, sprawozdania z działalności, kronika, protokoły rewizyjne, korespondencja w sprawach organizacyjnych z lat 1933-1939, sygn. 14-26 Liczba jednostek w zespole: 28
12/68/0 Związek Harcerstwa Polskiego, Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach 1928-1939 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne: okólniki, zarządzenia, sprawozdania z lat 1932-1938, sygn. 1-7 Sprawy Kół podlegających Zarządowi Okręgu: regulamin, sprawozdania, korespondencja z lat 1928-1939, sygn. 8-14 Sprawy Referatu Prasowego: biuletyny z lat 1937-1939, sygn. 15-17 Liczba jednostek w zespole: 18
12/69/0 Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Śląskiej Chorągwi Harcerzy w Katowicach 1927-1939 0 rozwiń
Wydział Ogólno-Organizacyjny: okólniki, rozkazy, materiały statystyczne, raporty z lat 1928-1939, sygn. 1-12 Wydział Drużyn: okólniki - rozkazy komend hufców z lat 1933-1939, sygn. 13-18, 18a Wydział Starszego Harcerstwa: biuletyny, raporty, sprawozdania z lat 1936-1939, sygn. 19-21 Wydział Kształcenia Starszyzny: materiały szkoleniowe z lat 1937-1939, sygn. 22 Wydział Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego: regulamin imprez sportowych z lat 1927-1937, sygn. 23-26, 26a Wydział Obozów i Turystyki: plany obozów harcerskich z lat 1937-1939, sygn. 27-28 Wydział Gospodarczo-Skarbowy: preliminarze, inwentura z lat 1936-1939, sygn. 29-30 Liczba jednostek w zespole: 32
12/70/0 Związek Straży Pożarnych RP, Śląski Okręg Wojewódzki w Katowicach 1933-1939 0 rozwiń
Dział Organizacyjno-Administracyjny: regulaminy, plany, sprawozdania, bilanse, inspekcje z lat 1933-1939, sygn. 1-29 Dział Instruktażowo-Szkoleniowy: szkolenie pożarnicze mężczyzn i kobiet, obrona przeciwlotnicza, wychowanie fizyczne, wychowanie obywatelskie z lat 1934-1939, sygn. 30-63 Dział Techniczny i Zaopatrzenia: plany zaopatrzenia, inwestycje przeciwpożarowe z lat 1935-1939, sygn. 64-70 Spis akt personalnych z lat 1939, 1 j. Liczba jednostek w zespole: 71
12/71/0 Polski Związek Zachodni, Zarząd Koła Miejscowego w Janowie 1931-1939 0 rozwiń
Okólniki władz nadrzędnych z lat 1935-1939, sygn. 1 Akta dotyczące spraw organizacyjnych: sprawozdania z działalności z lat 1931-1939, sygn. 2-5 Interwencje, imprezy, zbiórki z lat 1933-1938, sygn. 6-11 Wykazy pracowników Giesche S.A., kopalni Giesche, kupców i rzemieślników w Janowie: posyłających dzieci do niemieckich szkół z lat 1935-1937, sygn. 12-13 Biuletyny informacyjne: wydawane przez PZZ z lat 1938-1939, sygn. 14 Materiały propagandowe: wydawane przez PZZ z lat 1934-1937, sygn. 15 Liczba jednostek w zespole: 15
12/72/0 Towarzystwo Czytelni Ludowych w Katowicach 1918-1939 [1948] 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne: statuty, okólniki, instrukcje, regulaminy bibliotek z lat 1929-1939, sygn. 1-2 Sprawozdawczość własna, jednostek nadrzędnych i podrzędnych z lat 1922-1939, sygn. 3-8 Działalność oświatowa TCL: zakładanie bibliotek terenowych z lat 1918-1939, sygn. 9-11, 11a Sejmiki oświatowe TCL: sprawozdania z obrad, wycinki prasowe z lat 1918-1939, sygn. 12-13, 12a Korespondencja, obchody uroczystości: plany obchodów, konspekty odczytów z lat 1924-1939, sygn. 14-16, 15a, 16a Akta finansowe: kosztorysy budowy placówek oświatowych z lat 1925-1939, sygn. 17-18 Materiały ulotne: plakaty z lat 1932-1939, sygn. 19 Koło Pań: działalność kobiet na polu czytelnictwa z lat 1939, sygn. 20 Macierz szkolna Księstwa Cieszyńskiego: sprawozdania z działalności za rok 1932, akta z lat 1932, sygn. 21 Związek Bibliotekarzy Polskich: statut Związku, sygn. 22 Fotografie członków TCL i budynków, sygn. 1-51 Akta dotyczące nieruchomości będących własnością TCL: plany kamienicy przy ul. Teatralnej 6, sprawy administracyjne budynku z lat 1902-1948, sygn. 23-24 Spis roboczy akt personalnych z lat 1925-1939, 1 j Liczba jednostek w zespole: 80
12/73/0 Spuścizny osób fizycznych 1834-1979 0 rozwiń
Akta opracowane: Zygmunta Żurawskiego z lat 1834-1948, sygn.1-16, 1a Janiny Zajchowskiej z lat 1907-1939, sygn. 17-24 Mariana Kiereckiego z lat 1921-1940, sygn. 25-26 Akta nieopracowane: Ludwika Musioła z lat 1940-1969, sygn. 1-7 (spis nr 1) Jana Kostki z lat 1935, 1939-1940, sygn. 1 (spis nr 2) Alfonsa Bonka z roku 1941 wraz z zdjęciem Straży Pożarnej w Kochłowicach z około 1910 roku, sygn. 1-2 (spis nr 3) Zofii Boda-Krężel z lat 1957-1979, sygn. 1-23 (spis nr 4) Roman Kidawa z lat 1924-1967, sygn. 1 (spis nr 5) Marzodko Gotard z 1973 roku, sygn. 27 (spis zdawczo-odbiorczy) Terlecki Tadeusz, Maj Ludwik, Maj Stanisław, Maj Aleksander z lat 1885-1952, sygn. 28-40 Spałek Maria z lat 1917-1939, sygn. 41 Liczba jednostek w zespole: 76
12/74/0 Liga Morska i Kolonialna - Okręg Śląski w Katowicach 1926-1939 0 rozwiń
Liga Morska Rzeczna - Oddział Katowice: imprezy i wydawnictwa z lat 1926-1928, sygn. 1 Liga Morska i Kolonialna - Okręg Zagłębia Węglowego: instrukcje, walne zebrania z lat 1934-1937, sygn. 2-4 Liga Morska i Kolonialna - Okręg Śląski w Katowicach: sprawy organizacyjno-propagandowe z lat 1936-1939, sygn. 5-14 Liczba jednostek w zespole: 14
12/75/0 Liga Morska i Kolonialna, Oddział Katowice - Zawodzie 1935-1939 0 rozwiń
Sprawozdania z działalności, sprawy organizacyjne z lat 1935-1939, sygn. 1-6 Liczba jednostek w zespole: 6
12/76/0 Towarzystwo Przyjaciół Teatru Polskiego w Katowicach 1923-1939 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne: sprawozdawczość, statystyka z lat 1926-1939, sygn. 1-12, 12a Działalność Towarzystwa: wycinki prasowe, współdziałanie z innymi instytucjami, konkursy, przedstawienia szkolne z lat 1925-1939, sygn. 13-34 Sprawy finansowo-gospodarcze: budżety, sprawozdania finansowe, rozliczenia z lat 1923-1939, sygn. 35-54, 45a Liczba jednostek w zespole: 56
12/77/0 Niemiecki Związek Narodowy na Śląsku Polskim t.z. w Katowicach [1910-1916] 1922-1941 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7000
12/78/0 Stowarzyszenie Niemieckich Szkół w Województwie Śląskim [1902] 1922-1942 0 rozwiń
Kroniki szkolne z lat 1922-1925, sygn. 1-8 Sprawozdania roczne szkół z lat 1925-1942, sygn. 9-24 Egzaminy dojrzałości z lat 1930-1936, sygn. 25-26 Rozkład zajęć lekcyjnych z lat 1922-1924, sygn. 27 Budowa szkół z lat 1934-1937, sygn. 28-29 Przyjęcie do pracy i zwolnienia nauczycieli z lat 1920-1939, sygn. 30-37 Akta personalne nauczycieli z lat 1922-1940, sygn. 38-98 Dozorcy z lat 1928-1939, sygn. 99-100 Katalogi uczniów z lat 1902-1937, sygn. 101-112 Liczba jednostek w zespole: 263
12/79/0 Związek Katolików Niemieckich w Polsce, Centrala w Katowicach 1923-1939 0 rozwiń
Sprawy ogólnoorganizacyjne: protokół założenia Związku, statuty, protokoły posiedzeń zarządu i walnych zebrań, sprawozdawczość, statystyka z lat 1923-1939, sygn. 1-36 Sprawy propagandowe i prasowe: akcja werbunkowa, prasa związkowa z lat 1930-1939, sygn. 37-39 Sprawy kulturalno-oświatowe i kościelne: imprezy, kursy szkoleniowe, sprawy szkolne i wyznaniowe z lat 1929-1939, sygn. 40-52 Sprawy socjalne: zapomogi, pomoc zimowa, zatrudnienia, sprawy ubezpieczeniowe z lat 1926-1939, sygn. 53-57 Sprawy finansowe: zamknięcia kasowe z lat 1934-1938, sygn. 58 Liczba jednostek w zespole: 58
12/80/0 Związek Katolików Niemieckich w Polsce, Okręg Górnośląski w Katowicach 1924-1939 0 rozwiń
Sprawy organizacyjno-administracyjne Okręgu Górnośląskiego z lat 1928-1939, sygn. 1 Sprawy organizacyjno-administracyjne oddziałów miejscowych z lat 1924-1939, sygn., 2-30 Wykazy członków oddziałów miejscowych z lat 1925-1939, sygn. 31-113 Liczba jednostek w zespole: 113
12/81/0 Akta miasta Katowic [1826] 1865-1945 [1953] 0 rozwiń
Magistrat Kattowitz (Katowice) z lat [1826] 1865-1922: Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej, sygn. 1-10 Protokoły posiedzeń Magistratu, sygn. 11-33 Budżety miasta Katowice, sygn. 34-53 Urzędowanie Rady Miejskiej, sygn. 54-60 Sprawy wojskowe, sygn. 61-77, 68a Teatr Miejski, sygn. 78-80 Spis ławników i przysięgłych, sygn. 81 Magistrat miasta Katowic z lat [1869] 1922-1939 [1953]: Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej, sygn. 82-89 Protokoły posiedzeń Magistratu, sygn. 90-102 Budżety miasta Katowice, sygn. 103-119 Sprawozdania Magistratu miasta Katowic, sygn. 119a, 119b Konstytucja miejska, sygn. 120-121 Ogólne sprawy administracyjne, sygn. 122-132 Wybory do Rady Miejskiej, sygn. 133-137 Urzędowanie Magistratu i Rady Miejskiej, sygn. 138-158, 158a Gospodarka miejska, sygn. 159-182 Wybory do ciał ustawodawczych, rozjemców i sędziów polubownych, sygn. 183-195 Sprawy szkolne, sygn. 195a Wykazy stanu zatrudnienia pracowników w różnych zakładach przemysłowych na terenie miasta, sygn. 196-299 Nadzór nad sprawami pracy, sygn. 300-304 Pomoc dla bezrobotnych, sygn. 305-327 Sprawy nadzoru w zakresie policji budowlanej, sygn. 328-334, 334a-h, 334l Zezwolenia na uruchomienie kotłów parowych, sygn. 335-345 Stadtverwaltung Kattowitz (Zarząd Miasta Katowic) z lat 1939-1945 [1947]: Budżety miasta Katowice, sygn. 346-360 Regulaminy urzędowania, sygn. 361-365 Sprawy burmistrza, sygn. 366-368 Sprawy policji budowlanej, sygn. 369-387 Sprawy techniczne, sygn. 388-389 Wykazy jednostek NSDAP, sygn. 390-391 Sprawy Urzędu Pomiarowego, sygn. 392-394 Wykazy przedsiębiorstw, sygn. 395-400 Księgi pochówków, sygn. 401-408 Akta płacowe pracowników Miejskiej Orkiestry Symfonicznej i Teatru Miejskiego w Katowicach z lat 1942-1945, sygn. 409-428 Muzeum Śląskie z lat 1937-1938, sygn. 334i, 334 j, 334k - dokumentacja techniczna Liczba jednostek w zespole: 478
12/82/0 Akta miasta Mysłowic 1590-1945 [1950] 0 rozwiń
Magistrat Myslowitz: akta ogólno-administracyjne, finansowe, policyjne, sprawy państwowe i gminne z lat 1590-1922 [1940], sygn. 1-466, 247 tom I i II Magistrat m. Mysłowic: akta ogólne, finansowe pożyczkowe, policyjne, święta państwowe, sprawy szkolne z lat 1922-1939 [1940], sygn. 467-673 Bürgermeister der Stadt Myslowitz: akta dotyczące konfiskaty mienia Polaków i Żydów, lista narodowościowa z lat 1939-1945 [1949], sygn. 674-732 Urząd Stanu Cywilnego: akta ogólne, statystyka ruchu ludności z lat 1874-1933, sygn. 733-742 Sąd Przemysłowy w Mysłowicach: spory na tle stosunku pracy i spraw finansowych z lat 1927-1939, sygn. 743-754 Akta wyborcze: akta ogólne dotyczące wyborów do Senatu, Sejmu RP i Sejmu Śląskiego, listy wyborców z lat 1930-1939, sygn. 755-768 Akta opiekuńcze: opieka nad małoletnimi z lat 1918-1950, sygn. 769-773 Liczba jednostek w zespole: 774
12/83/0 Akta gminy Świętochłowice 1853-1944 0 rozwiń
Gemeindevorstand Schwientochlowitz (urząd Gminy Świętochłowice): wybory do rady gminnej i parlamentu "ruch polski", budowa szkół i dróg z lat 1853-1923, sygn.1-22 Zarząd Gminy Świętochłowice: wodociągi, granice gminy, ewidencja ludności, zarządzenia statystyki, sprawy finansowo-podatkowe, szkolnictwo, wytyczanie ulic, budownictwo z lat 1918-1939, sygn. 23-87 Der Bürgermeister der Gemeinde Schwientochlowitz (Burmistrz Gminy Świętochłowice): statuty gminy, budżety, budownictwo, materiały do historii gminy z lat [1929] 1939-1944, sygn. 88-114 Akta personalne kat. A z lat 1900-1944, sygn. 115-166 Dopływ nieopracowany - akta osobowe Josef Miozga z lat 1913-1922, sygn. 167 Liczba jednostek w zespole: 167
12/84/0 Okręg Urzędowy Bielszowice 1902-1917 0 rozwiń
Księga Protokołów Wydziału Okręgowego z lat 1902-1917, sygn. 1 Liczba jednostek w zespole: 1
Wyświetlanie 61 do 80 z 2 939 wpisów.