Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
12/410/0 vacat - Kopalnia Węgla Kamiennego "Nowy Wirek" w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach - stwierdzono brak zespołu w 1998 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
12/411/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Walenty Wawel" w Rudzie Śląskiej 1945-1966 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 67
12/412/0 Zakłady Drzewne Przemysłu Węglowego w Katowicach 1945-2000 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 348
12/413/0 Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego w Katowicach [1948] 1951-1990 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 470
12/414/0 Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Górniczych w Katowice 1945-1955, 1957 0 rozwiń
Organizacja: protokoły posiedzeń komisji, narad technicznych, wytwórczych; wykazy przedsiębiorstw podległych, struktura i schematy organizacyjne; sprawozdania Biura Personalnego dotyczące sytuacji politycznej w podległych przedsiębiorstwach z lat 1946-1953, sygn. 1-28 Planowanie i sprawozdawczość: plany produkcji przemysłowej, plany zatrudnienia; bilanse majątkowe przedsiębiorstw podległych; sprawozdania techniczne przedsiębiorstw podległych, roczne sprawozdania z działalności przedsiębiorstw, sprawozdania z wykonania planów z lat 1945-1957, sygn. 29-123 Liczba jednostek w zespole: 123
12/415/0 vacat - Śląska Fabryka Urządzeń Górniczych w Katowicach - stwierdzono brak zespołu w 1998 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
12/416/0 Centralny Zarząd Przemysłu Hutniczego w Katowicach [1928] 1945-1959 0 rozwiń
Zarządzenia CZPH z lat 1945-1958, sygn. 1-414, brak sygn. 72, 121, 212, 217, 234 Generalny Dyrektor: organizacja hutnictwa, protokoły posiedzeń dyrektorów zakładów z lat 1945-1956, sygn. 415-455 Buro Informacji i Propagandy: biuletyny informacyjne, sprawozdania z lat 1945-1949, sygn. 456-520 Naczelny Inspektorat Kontroli: kontrole zakładów podległych z lat 1945-1956, sygn. 521-678 Dział Szkolenia Zawodowego: działalność i organizowanie szkolnictwa przemysłowego z lat 1945-1952, sygn. 679-710 Główny Komisarz Oszczędnościowy: organizacja, sprawozdania z akcji oszczędnościowych z lat 1947-1950, sygn. 711-719 Dział Planowania: organizacja hutnictwa, plany, sprawozdania, plan 6-letni, ocena pracy i efektów, sprawozdania, statystyka z lat 1945-1956, sygn. 720-1107, 872a, 875a Dział Organizacji: organizacja hut, zarządzenia zakładów podległych z lat 1945-1958, sygn. 1108-1231 Dział Zatrudnienia i Płac: zatrudnienie, plany, instrukcje dotyczące zatrudnienia i płac z lat 1945-1956, sygn. 1232-1266 Dział Socjalny: żłobki, przedszkola, akcje wczasowe, odzież ochronna, przemysłowa służba zdrowia z lat 1945-1958, sygn. 1267-1282 Sekcja Współpracy Przemysłowej: organizacja, współpraca z zagranicą z lat 1945-1957, sygn. 1283-1309 Delegatura w Warszawie: raporty, interwencje w sprawach inwestycyjnych z lat 1945-1947, sygn. 1310-1323 Delegatura w Cieszynie: hutnictwo na Zaolziu z lat 1945-1947, sygn. 1324 Naczelny Dyrektor Techniczny: działalność hutnictwa, współpraca z innymi branżami z lat [1939] 1945-1950, sygn. 1325-1355, 1327a-d Dział Ogólno-Techniczny: sprawozdania z narad wytwórczych i produkcyjnych z lat 1945-1950, sygn. 1356-1503, 2323a Dział Bezpieczeństwa Pracy: statystyka wypadków z lat 1945-1955, sygn. 1504-1582, sygn. 1504-1582 Dział Kontroli Produkcji z lat 1945-1952, sygn. 1583-1543 Dział Hutniczy: organizacja produkcji, posiedzenia personelu technicznego z lat 1945-1949, sygn. 1594-1640 Dział Przetwórczy: produkcja z lat 1945-1951, sygn. 1641-1656 Dział Energetyczno-Maszynowy: gospodarka elektryczno-energetyczna z lat 1945-1952, sygn. 1657-1663 Dział Finansowy: bilanse, sprawozdania, preliminarze, budżety z lat 1945-1958, sygn. 1664-2311, brak sygn. 1717 Dział Głównego Księgowego: kontrola finansowa z lat 1947-1955, sygn. 2312-2323 Dział Prawny: upaństwowienie przemysłu z lat 1946-1949, sygn. 2324-2329 Dział Rolny: majątki rolne z lat 1945-1951, sygn. 2330-2335 Naczelny Dyrektor Inwestycji: organizacja służby inwestycyjnej, budowa nowych hut, sprawozdania z lat 1946-1958, sygn. 2336-2380 Dział Planowania Inwestycji: plany inwestycyjne, realizacja, sprawozdania z lat 1945-1958, sygn. 2381-2774 Dział Wykonawstwa Inwestycji: nadzór nad wykonaniem z lat 1949-1958, sygn. 2775-2821 Dział Zaopatrzenia Inwestycji: dostawy materiałów i urządzeń z lat 1946-1958, sygn. 2822-2827 Komisja Bilansowa przy CZPH: badanie wyników działalności finansowej zakładów podległych z lat 1949-1950, sygn. 2828-2855 Główna Komisja Wynalazczości Robotniczej: sprawy wynalazczości z lat 1946-1950, sygn. 2856-2863 Komisje: rozbudowa hutnictwa z lat 1945-1950, sygn. 2864-2884 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego: działalność z lat 1947-1950, sygn. 2885-2887 Zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z lat 1945-1958, sygn. 2888-3127 Liczba jednostek w zespole: 3909
12/417/0 Centralny Zarząd Przemysłu Metali Nieżelaznych w Katowicach [1945] 1950-1958 [1959] 0 rozwiń
Dyrektor Naczelny: Sekretariat Główny: referaty, informacje o sytuacji w przemyśle metali nieżelaznych z lat [1945] 1950-1958, sygn. 1-32, 32/I-LXXXIX Dział Planowania: planowanie i sprawozdawczość CZPMN i podległych zakładów z lat [1945] 1950-1958, sygn. 33-407, 128/I-X, 197/I-XIV, 407/I-XXXVI Dział Zatrudnienia: etatyzacja, struktura płac, współzawodnictwo pracy, nadzór nad opieką socjalno-bytową z lat [1945] 1950-1958, sygn. 408-443 Dział Kontroli Technicznej: protokoły z narad technicznych z lat [1945] 1950-1958, sygn. 444-446 Starszy Inspektor Organizacji: normatywy, struktura organizacyjna CZPMN i podległych przedsiębiorstw, umowy zbiorowe z lat [1945] 1950-1958, sygn. 447-503, brak sygn. 469 Główny Inspektor Kontroli: protokoły, sprawozdania z kontroli przeprowadzonych w zakładach podległych oraz kontroli działalności CZPMN przez Ministerstwo z lat [1945] 1950-1958, sygn. 504-536 Naczelny Inżynier: Dział Hutniczy: protokoły z narad, wnioski i zalecenia dotyczące produkcji z lat [1945] 1950-1958, sygn. 537-544 Dział Walcowniczy-Rafineryjny: protokoły z narad z lat [1945] 1950-1958, sygn. 545-550, 550/I Dział Górniczy: protokoły z narad, plany przeglądowe złóż rudy cyny z lat 1950-1952, sygn. 551-553 Dział Głównego Mechanika: protokoły z narad, schematy organizacyjne Działu, informacja o stanie mechanizacji robót, koreferaty do założeń projektowych, dotyczące mechanizacji pracy w podległych zakładach z lat 1950-1958, sygn. 554-577, 554/I Dział Głównego Technologa: protokoły z konferencji, instrukcje technologiczne, sprawozdania z postępu technologicznego z lat 1950-1958, sygn. 578-600 Inspektor Bezpieczeństwa Ruchu: protokoły z narad, plany i sprawozdania z wykorzystania nakładów na BHP, analizy stanu BHP w podległych zakładach z lat 1950-1958, sygn. 601-661, 601a Inżynier Wynalazczości: zestawienia projektów racjonalizatorskich z lat 1950-1958, sygn. 662-663 Zastępca Dyrektora Naczelnego do Spraw Inwestycyjnych: Dział Planowania i Zaopatrzenia Inwestycji: programy, plany i sprawozdania z realizacji inwestycji w przemyśle metali nieżelaznych z lat 1950-1958 [1959], sygn. 664-755 Dział Wykonawstwa Inwestycji: nadzór nad prowadzeniem robót inwestycyjnych, projekty techniczne, plany sytuacyjne podległych zakładów z lat 1950-1958, sygn. 756-785 Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych: protokoły z narad Naczelnej Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych i Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych z lat 1950-1958, sygn. 786-814 Zastępca Dyrektora Naczelnego do Spraw Finansowo-Administracyjnych: Dział Finansowy: planowanie i sprawozdawczość, analizy stanu finansowego CZPMN i podległych zakładów z lat 1950-1958, sygn. 815-1112, 1112/I Inwentarz kartkowy roboczy - planowanie z lat 1950-1956, sygn. 1113-1121 Liczba jednostek w zespole: 1274
12/418/0 Zjednoczenie Przemysłu Odlewniczego w Katowicach 1945-1950 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 139
12/419/0 Centrostal - Centrala Zbytu Stali w Katowicach 1945-1988 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 439
12/420/0 Huta "Florian" w Świętochłowicach 1918-2004 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2156
12/421/0 Huta "Pokój" Nowy Bytom 1945-1970 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 54
12/422/0 Huta "Ferrum" S.A. Katowice 1945-1996 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1013
12/423/0 Zakłady Metalurgiczne "Silesia" w Katowicach - Wełnowcu 1945-1995 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 735
12/424/0 Zakłady Urządzeń Technicznych "Zgoda" Świętochłowice 1945-1995 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 370
12/425/0 Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego Zarząd Zaopatrzenia Robotniczego w Katowicach [1952] 1953-1958 0 rozwiń
Zarządzenia: tworzenie i likwidacja Oddziałów Zaopatrzenia Robotniczego nadzorowanych przez Zarząd Zaopatrzenia Robotniczego z lat 1952-1957, sygn. 1-27 Plany i sprawozdania z działalności z lat 1953-1958, sygn. 28-110 Kontrola nadzorowanych jednostek z lat 1952-1958, sygn. 111-133 Finanse, księgowość: sprawozdania finansowe, bilanse z lat 1953-1958, sygn. 134-242 Liczba jednostek w zespole: 242
12/426/0 Centralny Zarząd Gospodarki Złomem w Katowicach 1946-1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 94
12/427/0 Centrala Złomu Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione w Katowicach 1946-1950 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, materiały normatywne, protokoły narad i zebrań, sprawozdania z działalności Centrali Złomu z lat 1946-1950, sygn. 1-19 Liczba jednostek w zespole: 19
12/428/0 Zjednoczenie Maszyn Hutniczych "Hutmasz" w Katowicach 1973-1982 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 139
12/429/0 Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego w Katowicach [1912] 1945-1987 0 rozwiń
Zarządzanie: Organizacja zarządzania: zarządzenia erekcyjne ZEOP i podległych jednostek, materiały na konferencje, statuty, schematy organizacyjne, normatywy z lat 1945-1960, sygn. 1-50 Planowanie i sprawozdawczość: plany wieloletnie i roczne ZEOP i podległych jednostek oraz sprawozdania z ich realizacji z lat 1945-1960, sygn. 51-375 Statystyka: opracowania statystyczne z lat 1945-1960, sygn. 376-389 Kontrola: protokoły z kontroli ZEOP w podległych jednostkach z lat 1945-1960, sygn. 390-416 Kadry: Zasady pracy i płac: umowy zbiorowe z lat 1945-1960, sygn. 417-433 Środki trwałe, materiały: Inwestycje, budownictwo: zaopatrzenie w maszyny, nabywanie nieruchomości z lat 1945-1960, sygn. 434-436 Produkcja energii elektrycznej: plany połączeń energetycznych, wykresy mocy elektrowni z lat 1945-1960, sygn. 437-444 Liczba jednostek w zespole: 1759
Wyświetlanie 401 do 420 z 2 938 wpisów.