Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
12/45/0 Inspektorat Pracy IX Okręgu w Katowicach [1927] 1928-1939 0 rozwiń
Materiały dotyczące kontroli zakładów pracy: okólniki Ministerstwa Opieki Społecznej, Głównego Inspektoratu Pracy; opinie prawne, orzeczenia, unieruchomienia zakładów przemysłowych, Sądy Pracy z lat 1927-1939, sygn. 1-23 Liczba jednostek w zespole: 23
12/46/0 Komisja Pojednawcza i Arbitrażowa w Katowicach 1923-1939 0 rozwiń
Orzeczenia Komisji Pojednawczej i Arbitrażowej w sporach o pracę i płace: dla poszczególnych gałęzi gospodarki i poszczególnych zakładów z lat 1923-1939, sygn. 1-24 Liczba jednostek w zespole: 24
12/47/0 Śląski Fundusz Rolny w Katowicach [1926] 1932-1937 0 rozwiń
Śląski Fundusz Melioracyjny w Katowicach: subwencje na założenie sztucznych pastwisk z lat 1926-1935, sygn. 1-27 Śląski Fundusz Rolny w Katowicach: subwencje i pożyczki na ulepszenie gospodarstw i na prace drenarskie z lat 1934-1937, sygn. 28-46 Liczba jednostek w zespole: 46
12/48/0 Wojewódzkie Biuro do Spraw Finansowo - Rolnych w Katowicach [1932] 1934-1939 0 rozwiń
Sprawy ogólno-organizacyjne Powiatowych Urzędów Rozjemczych: protokoły, sprawozdania, regulaminy z lat 1932-1939, sygn. 1-5 Sprawy długów rolnych: ustawodawstwo o zadłużeniu z lat 1935-1939, sygn. 6-7 Akta osobowe delegatów powiatowych Wojewódzkiego Biura do Spraw Finansowo-Rolnych i pracowników Powiatowych Urzędów Rozjemczych: ogólne i indywidualne z lat 1932-1939, sygn. 8-19 Liczba jednostek w zespole: 19
12/49/0 Wojewódzkie Biuro Rolne w Katowicach [1926] 1934-1939 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne instytucji gospodarczych, zaciąganie kredytów ze Śląskiego Funduszu Rolnego z lat 1935-1939, sygn. 1-13 Inwestycje rolne i przetwórstwa rolno-spożywczego z lat 1928-1939, sygn. 14-42 Spłaty kredytów spółek drenarskich z lat 1931-1939, sygn. 43-56 Inwestycje rolne przeprowadzane przez indywidualnych rolników z lat 1929-1939, sygn. 57-89 Sprawy techniczne spółek drenarskich z lat 1935-1939, sygn. 90-100 Biblioteka Wojewódzkiego Biura Rolnego: ewidencja z lat 1936, sygn. 101 Liczba jednostek w zespole: 101
12/50/0 Wojewódzki Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Katowicach 1933-1936 [1937] 0 rozwiń
Zarządzenia władz nadrzędnych, sprawy organizacyjne urzędu z lat 1933-1936, sygn. 1-10 Sprawozdania z działalności urzędu z lat 1933-1935, sygn. 11-15 Sprawy budżetowo-finansowe z lat 1933-1935, sygn. 16-19 Sprawy sporne rozpatrywane przez Wojewódzki Urząd Rozjemczy w Katowicach z lat 1933-1937, sygn. 20-34 Liczba jednostek w zespole: 34
12/51/0 Okręgowy Urząd Ziemski w Katowicach [1921] 1924-1935 0 rozwiń
Wydział Administracyjny: sprawy osobowe, bilanse, preliminarze, sprawozdania z działalności, zjazdy i konferencje, podania o posady, sprawozdania rachunkowe, wynagrodzenie pracowników, odpisy ustaw agrarnych, Delegatura Cieszyńska z lat 1924-1935, sygn. 1-177 Wydział Urządzeń Rolnych: plany parcelacyjno- osadnicze, wykup i dzierżawa gruntów, administracja majątków państwowych, urządzenia rolne z lat 1921-1935, sygn. 178-761 Wydział Techniczny: sprawy pomiarowo-techniczne, melioracyjne, szacunkowe, ubezpieczenia budynków z lat 1921-1935, sygn. 762-936 Okręgowa Komisja Ziemska: zmiany tytułu własności z lat 1924-1928, sygn. 937-941 anteriora dotyczą akt Okręgowego Urzędu Ziemskiego w Krakowie Liczba jednostek w zespole: 942
12/52/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Cieszynie 1924-1931 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość, wykazy majątków przeznaczonych do parcelacji, sprawy parcelacji, melioracji pomiarów gruntów z lat 1924-1931, sygn. 1-27 Liczba jednostek w zespole: 27
12/53/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Lublińcu 1924-1925 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, wykazy gospodarstw małorolnych z lat 1924-1925, sygn. 1-4 Liczba jednostek w zespole: 4
12/54/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Mikołowie 1924-1932 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, parcelacja i osadnictwo z lat 1924-1932, sygn. 1-73 Liczba jednostek w zespole: 74
12/55/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Pszczynie 1924-1926 0 rozwiń
Zniesienie czynszów gruntowych, sprawy osadnictwa z lat 1924-1926, sygn. 1-3 Liczba jednostek w zespole: 3
12/56/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Tarnowskich Górach 1924-1931 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, osobowe, wykazy gruntów dzierżawionych, sprawy parcelacji i osadnictwa z lat 1924-1931, sygn. 1-48 Liczba jednostek w zespole: 48
12/57/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Katowicach 1928-1935 0 rozwiń
Sprawy dzierżaw gruntów, parcelacji, osadnictwa z lat 1928-1935, sygn. 1-34 Liczba jednostek w zespole: 34
12/58/0 Związek dla Dostarczania Ziemi w Katowicach [1919] 1927-1938 0 rozwiń
Akta organizacyjne: protokoły z zebrań, uchwały, okólniki z lat 1927-1938, sygn. 1-19 Przepisy i sprawy ogólne dotyczące działalności osadniczo-parcelacyjnej z lat 1927-1938, sygn. 20-45 Działalność osadniczo-parcelacyjna dotycząca poszczególnych majątków i miejscowości z lat 1919-1938, sygn. 46-96 Sprawy procesowe z lat 1927-1937, sygn. 97-106 Liczba jednostek w zespole: 106
12/59/0 Starostwo Powiatowe Katowickie [1918] 1922-1939 0 rozwiń
Referat Ogólny: podział administracyjny powiatu, zażalenia z lat 1926-1938, sygn. 1-2 Referat Bezpieczeństwa: sprawozdania sytuacyjne, nadzór nad stowarzyszeniami, walka z dywersją niemiecką, ruch graniczny z lat 1928-1939, sygn. 3-27 Referat Administracyjny: Urzędy Stanu Cywilnego z lat 1935-1939, sygn. 28-32 Referat Gospodarczy: wykazy nieruchomości ziemskich, parcelacja, lustracja upraw, hodowla zwierząt z lat 1936-1939, sygn. 33-70 Referat Wojskowy: wytyczne w sprawach obronności kraju, obrona przeciwlotnicza z lat 1938-1939, sygn. 71-76 Referat Karno-Administracyjny: dochodzenia i orzeczenia karno-administracyjne z lat 1937-1939, sygn. 77-84 Referat Opieki Społecznej: pomoc doraźna bezrobotnym z lat 1925-1939, sygn. 85-89 Urząd Ubezpieczeń: statystyki, ewidencja kas ubezpieczeń z lat 1922-1939, sygn. 90-93 Referat Spraw Inwalidów Wojennych: indywidualne sprawy inwalidów z lat 1918-1939, sygn. 94-99 Liczba jednostek w zespole: 99
12/60/0 Wydział Powiatowy Katowice [1868] 1922-1939 0 rozwiń
Oddział Ogólny: ogólne sprawy dotyczące organizacji Wydziału, ogólne sprawy personalne, przepisy, zarządzenia, sprawy sporne z tytułu pracy, sprawy komunalne z lat 1868-1938, sygn. 1-109 Oddział Samorządowy: zmiany podziału administracyjnego, samorząd terytorialny, statuty gmin. sprawy personalne urzędników gminnych, protokoły z posiedzeń rad gminnych, finanse gmin, przepisy i zarządzenia w sprawach gospodarczych, sanitarnych, p-poż., policja gminna, podatki komunalne, urzędy stanu cywilnego z lat 1870-1939, sygn. 110-678 Oddział Budżetowo-Finansowy: budżety Wydziału, rozdział sum na wydatki komunalne, wpływy z podatków, pożyczki zwykłe i hipoteczne z lat 1889-1939, sygn. 679-758 Oddział Opieki Społecznej: związki ubogich, koszty leczenia psychicznie chorych, zwalczanie bezrobocia, pośrednictwo pracy z lat 1871-1939, sygn. 759-897 Oddział Techniczny: ewidencja dróg publicznych, kredyty na budowę i konserwację dróg z lat 1878-1939, sygn. 898-931 Powiatowa Kasa Oszczędności: pożyczki hipoteczne z lat 1886-1928, sygn. 932-935 Delegat Wojewódzkiego Biura do Spraw Finansowo-Rolnych w Katowicach: korespondencja w sprawach finansowych z lat 1936-1939, sygn. 936-939 Organizacje paramilitarne: przysposobienie wojskowe, obrona przeciwlotnicza z lat 1934-1939, sygn. 940-942 Spis akt osobowych z lat 1916-1939, 393 j. Liczba jednostek w zespole: 1335
12/61/0 Starostwo Świętochłowickie [1905] 1922-1939 0 rozwiń
Referat Ogólny: podział administracyjny powiatu, uroczystości oficjalne, odznaczenia z lat 1929-1939, sygn. 1-8a Referat Bezpieczeństwa: przepisy i zarządzenia, spisy spraw, ochrona granic, nadzór nad związkami i organizacjami z lat 1929-1939, sygn. 9-39, 20a, 20b, 21a, 33a Referat Administracyjny: poświadczenia obywatelstwa z lat 1931-1938, sygn. 40-41 Referat Gospodarczy: wykazy zakładów pracy z lat 1926-1939, sygn. 42-44 Referat Wojskowy: rekrutacje wojskowe, obiekty wojskowe z lat 1937-1939, sygn. 45-47 Referat Karno-Administracyjny: zarządzenia, instrukcje, akta dochodzeń karno-administracyjnych z lat 1929-1939, sygn. 48-59 Referat Opieki Społecznej: zasiłki dla ludności, pomoc dla reemigrantów, fundacje z lat 1933-1934, sygn. 60-62 Referat Sanitarny: zarządzenia lekarza powiatowego z lat 1923-1924, sygn. 63 Urząd Ubezpieczeń: naruszenie obowiązku ubezpieczenia pracownika z lat 1905-1939, sygn. 64-65 Akta personalne z lat 1922-1938, sygn. 66-76 Liczba jednostek w zespole: 81
12/62/0 Wydział Powiatowy Świętochłowice [1902] 1922-1939 0 rozwiń
Oddział Ogólny: sprawy osobowe członków, organizacja Wydziału, archiwum, Sąd Przemysłowy i Administracyjny, statystyki z lat 1922-1939, sygn. 1-25, 1a Oddział Samorządowy: podział powiatu, sprawy osobowe pracowników gmin, statuty i uchwały gmin, okręgi rozjemcze, komisje powiatowe, urzędy okręgowe z lat 1902-1939, sygn. 26-230 Oddział Budżetowo-Finansowy: budżet powiatu, sprawy finansowe z lat 1927-1939, sygn. 231-247 Oddział Opieki Społecznej: opieka społeczna, pośrednictwo pracy, walka z bezrobociem z lat 1924-1939, sygn. 248-270 Oddział Techniczny: służba drogowa, sprawy wodne z lat 1927-1939, sygn. 271-330 Powiatowa Kasa Komunalna: zamknięcia rachunkowe z lat 1932-1937, sygn. 331-334 Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Najmu: rozporządzenia, sprawozdania z lat 1922-1935, sygn. 335-339 Delegat Wojewódzkiego Biura do Spraw Finansowo-Rolnych: instrukcje i okólniki, korespondencja z lat 1936-1939, sygn. 340-342 Liczba jednostek w zespole: 342
12/63/0 Wydział Powiatowy Ruda 1922-1924 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne z lat 1922, sygn. 1 Sprawy osobowe z lat 1922-1924, sygn. 2-7 Nieruchomości z lat 1922-1923, sygn. 8 Sejmik i Wydział Powiatowy z lat 1922-1924, sygn. 9-15 Urząd Rozjemczy dla Spraw Mieszkaniowych z lat 1923-1924, sygn. 16 Sprawy kasowo-rachunkowe z lat 1923-1924, sygn. 17-18 Sprawy sądowe z lat 1922-1923, sygn. 19 Opieka Społeczna z lat 1922-1924, sygn. 20-25 Sprawy drogowe z lat 1922-1924, sygn. 26-28 Podatki z lat 1922-1924, sygn. 29-33 Urzędy stanu cywilnego z lat 1922-1924, sygn. 34-36 Urzędy drogowe z lat 1923, sygn. 37 Ustawodawstwo z lat 1923, sygn. 38 Statystyka z lat 1923, sygn. 39 Sprawy budowlane z lat 1923-1924, sygn. 40 Komisje powiatowe z lat 1922-1924, sygn. 41 Spis akt Wydziału Powiatowego Ruda z lat 1924 (?), sygn. 42 Liczba jednostek w zespole: 42
12/64/0 Inspektorat Szkolny w Katowicach [1921] 1922-1939 0 rozwiń
Przepisy i zarządzenia ogólne z lat 1924-1939, sygn. 1-29 Organizacja, statuty, podział czynności i tryb urzędowania inspektoratu z lat 1927-1937, sygn. 30-33 Organizacja, statuty, podział czynności i tryb urzędowania podległych instytucji szkolnych z lat 1925-1939, sygn. 34-70 Organizacja pracy szkolnej - sieć szkolna z lat 1922-1932, sygn. 71-72 Stypendia z lat 1939, sygn. 73 Sprawy akcji społecznych pomocy dla dzieci w szkołach z lat 1928-1939, sygn. 74-83 Sprawy związków i organizacji młodzieży szkolnej. Hufce szkolne z lat 1927-1935, sygn. 84-88 Uroczystości, święta państwowe, obchody, rocznice, dni wolne od zajęć z lat 1925, sygn. 89 Budżety szkolne z lat 1938, sygn. 90 Higiena szkolna z lat 1927-1939, sygn. 91-95 Organizacja personalna szkół i ochronek - podział etatów z lat 1924-1939, sygn. 96-138 Sprawy prywatnego szkolnictwa polskiego z lat 1927-1939, sygn. 139-141 Szkoły ćwiczeń z lat 1933-1939, sygn. 142-144 Sprawy komunalnego szkolnictwa wydziałowego z lat 1921-1935, sygn. 145-151 Sprawy szkół specjalnych - sprawy nauczania i wychowania z lat 1937-1939, sygn. 152-153 Publiczne szkoły powszechne dla mniejszości oraz kursy religii i języka niemieckiego z lat 1922-1939, sygn. 154-166 Wpisy i przeniesienia do szkół powszechnych i wydziałowych: a) polskich, b) niemieckich z lat 1932-1933, sygn. 167 Egzaminy uczniowskie i świadectwa szkolne z lat 1938, sygn. 168 Rady Rodzicielskie i opieki klasowe z lat 1938, sygn. 169 Programy naukowe i podręczniki szkolne z lat 1929-1932, sygn. 170 Nadzór pedagogiczny nad szkołami powszechnymi, wydziałowymi, specjalnymi, gospodarstwa domowego oraz nad przedszkolami - sprawozdania pohospitacyjne z lat 1931-1939, sygn. 171-174 Konferencje okręgowe, rejonowe i miesięczne nauczycieli z lat 1928-1939, sygn. 175-205 Dokształcanie nauczycieli szkół powszechnych, wydziałowych, specjalnych, gospodarstwa domowego oraz przedszkoli z lat 1931-1935, sygn. 206-208 Pomoce naukowe z lat 1931-1939, sygn. 209-211 Ogrody szkolne - jedwabnictwo, święto sadzenia lasu z lat 1931-1939, sygn. 212-213 Biblioteki uczniowskie i nauczycielskie z lat 1927-1939, sygn. 214-215 Gwarectwo z lat 1930-1939, sygn. 216-218 Nieszczęśliwe wypadki w szkołach z lat 1939, sygn. 219 Powiatowe Komisje Oświatowe z lat 1925-1939, sygn. 220-224 Sprawy świetlic i bibliotek ruchomych z lat 1934-1935, sygn. 225 Budowa Instytutu Radowego Marii Curie-Skłodowskiej z lat 1926-1927, sygn. 226 Spis akt personalnych z lat 1922-1939, 16 j. Liczba jednostek w zespole: 242
Wyświetlanie 41 do 60 z 2 935 wpisów.