Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
12/390/0 Ministerstwo Górnictwa i Energetyki w Katowicach - odcinek II [1881] 1957-1987 [1990] 0 rozwiń
1. Zarządzanie Organy kolegialne: Kolegium Ministerstwa, Rada Techniczno- Ekonomiczna, zespoły problemowe, komisje, konferencje - protokoły posiedzeń z lat 1957-1987, sygn. 1-239 Organizacja: schematy organizacyjne, zbiór normatywów ministra z lat 1957-1987, sygn. 240-311 Planowanie i sprawozdawczość: instrukcje, plany perspektywiczne, wieloletnie, roczne ministerstwa i jednostek podległych, analizy ekonomiczne, inna sprawozdawczość z lat 1957-1987, sygn. 312-712, brak 381, 402, 635, 638, 666 Statystyka: metodyka, statystyczne opracowania końcowe jednostek podległych z lat 1957-1962, sygn. 713-776 Wydawnictwa, informacje: wydawnictwa własne, informacja wewnętrzna, informacje dla radia, prasy z lat 1957-1987, sygn. 777-948, brak 857 Współpraca gospodarcza: sprawozdania z podróży naukowych, materiały z międzynarodowych konferencji, współpraca z zagranicą z lat 1957-1987, sygn. 949-988 2. Kadry Podstawowe zasady pracy i płacy: projekty regulaminów pracy i płacy z lat 1957-1967, sygn. 989-1020; Ochrona pracy: sprawozdania ze stanu bhp, ocena wypadkowości, pożary kopalniane z lat 1957-1987, sygn. 1021-1089, brak 1050; 3. Środki rzeczowe i zbyt Inwestycje: plany inwestycyjne, realizacja inwestycji, założenia projektowe i projekty wstępne kopalń z lat 1957-1987, sygn. 1090-1249, brak 1093; 4. Technika Postęp techniczny: plany i programy postępu technicznego z lat 1959-1964, sygn. 1250-1253; 5. Górnictwo Geologia i miernictwo górnicze: zestawienie zasobów węgla, granice eksploatacyjne z lat 1957-1961, sygn. 1254-1285; 6. Budownictwo Budownictwo: projekty budowy osiedli, budownictwo mieszkaniowe z lat 1957-1960, sygn. 1286-1289; 7. Dopływ z lat 1957-1960, sygn. 1290-1454 Liczba jednostek w zespole: 5518
12/391/0 Kolegium Górnicze przy Ministrze Górnictwa 1945-1953 0 rozwiń
Sprawy personalne z lat 1945-1953, sygn. 1-4 Sprawy budżetowe i gospodarcze z lat 1945-1949, sygn. 5-13 Sprawy organizacyjne i odwołania od orzeczeń władz górniczych z lat 1945-1953, sygn. 14-44 Sprawy legislacyjne i nadzoru nad działalnością władz górniczych z lat 1945-1952, sygn. 45-67 Akta osobowe z lat 1945-1953, sygn. 68-92 Liczba jednostek w zespole: 92
12/392/0 Kurator Państwowych Pól Górniczych przy Ministrze Górnictwa Katowice [1870] 1945-1953 [1954] 0 rozwiń
Sprawy ogólno-organizacyjne: organizacja biura, normy ministerialne i własne dotyczące upaństwowienia pól górniczych z lat 1920-1945, sygn. 1-84 Sprawy rezerw górniczych: korespondencja z władzami i przedsiębiorstwami resortu górniczego z lat 1934-1953, sygn. 85-94 Sprawy wszczętych nadań górniczych: plany, korespondencje z lat 1921-1954, sygn. 95-122 Materiały ewidencyjne, rejestry pomiarowe i akta nadawcze pól górniczych: plany, mapy z lat 1872-1952, sygn. 123-206 Nadania pól górniczych na węgiel kamienny - wykazy: mapy, plany z lat 1948, sygn. 207-220 Wykazy map przeglądowych i planów sytuacyjnych pól górniczych: mapy, plany z lat 1947, sygn. 221-259 Dzienniki robót wiertniczych i spisy profilów otworów wiertniczych dotyczących poszukiwań górniczych: mapy, plany z lat 1900-1949, sygn. 260-286 Upaństwowienie pól górniczych na węgiel kamienny, brunatny i inne minerały: mapy, plany z lat 1870-1953, sygn. 287-1805, brak sygn. 1538 Zgłoszenia odkryć górniczych: mapy, plany z lat 1910-1953, sygn. 1806-2212 Nadania pól górniczych na rudę żelaza, galman i piryt: mapy, plany z lat 1875-1943, sygn. 2213-3226 Liczba jednostek w zespole: 3324
12/393/0 Centralny Zarząd Przemysłu Węglowego Katowice [1944] 1945-1950 [1971] 0 rozwiń
Sekretariat Generalnego Dyrektora: sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń dyrektorów zjednoczeń oraz komisji, plany i sprawozdawczość finansowa i ogólna, zbiorcza oraz poszczególnych zakładów, rozliczenia z funduszu reprezentacyjnego z lat 1945-1949, sygn. 1-141 Rada Techniczno-Gospodarcza Przemysłu Węglowego: protokoły posiedzeń Rady i komisji, statuty przedsiębiorstw, referaty na temat przemysłu węglowego z lat 1945-1949, sygn. 142-221 Biuro Międzynarodowej Współpracy Przemysłowej: biuletyny informacyjne, współpraca z zagranicą z lat 1945-1950, sygn. 222-279 Delegatura CZPW w Warszawie: działalność, korespondencja z lat 1945-1950, sygn. 280-352, 290a Dział Personalny: polityka kadrowa, wykazy zatrudnionych, szkolenia zawodowe z lat 1945-1950, sygn. 353-375 Naczelny Inspektorat Kontroli: zarządzenia i instrukcje, plany i sprawozdawczość dotycząca kontroli, sprawy kadrowe, wykazy spraw skierowanych na drogę karną, protokoły odpraw i konferencji z lat 1945-1950, sygn. 374-1850, brak sygn. 1447 Główny Komisarz Oszczędnościowy: sprawy organizacyjne, propaganda oszczędnej gospodarki, analizy, kontrole, plany oszczędności, sprawozdania z lat 1946-1949, sygn. 1851-1956 Sekretariat Główny: okólniki, zarządzenia, instrukcje, protokoły konferencji i narad w jednostkach podległych, akta podręczne dyrektorów z lat 1945-1959, sygn. 1957-3083, brak sygn. 2563, 2564 Biuro Organizacji i Studiów: organizacja przemysłu węglowego i CZPW, plany pracy, schematy organizacyjne podległych zakładów, sprawy zatrudnienia, czasu pracy, opieka społeczna, szkolnictwo, projekty racjonalizatorskie, wynalazki, propaganda, informacja, prasa, akcje oszczędnościowe z lat 1945-1950, sygn. 3084-3380 Biuro Prasowe: sprawy z tytułu prawa górniczego, statuty przedsiębiorstw przemysłu węglowego, akta erekcyjne, podatki i opłaty, sprawy dyscyplinarne, procesowe, , wpisy do ksiąg wieczystych z lat 1945-1950, sygn. 3381-3735 Biuro Informacyjno-Prasowe: sprawozdania z przebiegu uroczystości państwowych, działalność organizacji partyjnej, Związku Zawodowego Górników, Naczelnej Organizacji Technicznej, Ligi Morskiej z lat 1945-1950, sygn. 3736-3773 Biuro Wydawnictw: protokoły posiedzeń, biuletyny informacyjne, wydawnictwa branżowe z lat 1947-1950, sygn. 3774-3851, 3804a Dział Socjalny: sprawy organizacyjne, statystyka, umowy zbiorowe, zatrudnienie, płace premie, opieka nad robotnikami w czasie i po pracy, akcje socjalne, ubezpieczenia społeczne, aprowizacja, opieka lekarska, związki zawodowe, współzawodnictwo pracy, opieka nad matką i dzieckiem, sanitarna w obozach jeńców i więźniów z lat 1945-1950, sygn. 3852-4615, brak sygn. 3989 Dział Zatrudnienia: plany i sprawozdawczość dotycząca zatrudnienia, obozy i zatrudnienie jeńców i więźniów, werbunek robotników w kraju, repatriacja i reemigracja, domy noclegowe i mieszkania dla górników z lat 1945-1950, sygn. 4616-4946 Dział Szkolenia Zawodowego: kursy i szkolenia zawodowe z lat 1945-1948, sygn. 4947-4967 Sekretariat Naczelnej Dyrekcji Technicznej i Wydział Ogólny: umowy handlowe, współpraca z zagranicą, z instytutami naukowo-badawczymi w kraju, sprawozdania z wydobycia węgla, badania zasobu i zdolności wydobywczej kopalń, bezpieczeństwa i ratownictwa górniczego, pożary, strajki załóg z lat 1945-1950, sygn. 4968-5114, brak sygn. 5099 Dział Wytwórczości i Planowania Górniczego: plany wydobycia, statystyka z lat 1945-1946, sygn. 5115-5157 Wydział Uprawnień Technicznych: wynalazczość przemysłu węglowego, wynalazki indywidualne z lat 1949-1950, sygn. 5158-5165 Wydział Ekspertyz: sprawy organizacyjne, sprawozdania z ekspertyz dotyczących zasobów i zdolności produkcyjnych, sprawozdania, plany 10-letni i 6-letni z lat 1945-1950, sygn. 5166-5637 Dział Planowania: plany, normy pracy, analizy, statystyka, , biuletyny statystyczne, statystyka dla GUS z lat 1945-1950, sygn. 5638-6497, sygn. 6472 tom I i II Dział Górniczy: technika produkcji, transport, zobowiązania produkcyjne, wykazy kopalń, statystyka produkcji, zatrudnienie, wydajność, pola górnicze, mapy i plany geologiczne, bezpieczeństwo pracy, ratownictwo, wypadki z lat 1945-1950, sygn. 6498-6808 Dział Mechaniczno-Energetyczny: zużycie energii i elektryfikacja z lat 1945-1950, sygn. 6809-6990 Dział Chemicznej Przeróbki Węgla: działalność Komitetu Opiniodawczego Przemysłu Koksowniczego, plan 6-letni, inwestycje z lat 1945-1950, sygn. 6991-7012 Dział Budowlany: budownictwo mieszkaniowe, ochrona przeciwpożarowa, protokoły, sprawozdawczość, opinie z lat 1945-1950, sygn. 7013-7353, brak sygn. 7052, 7054-7056, 7060, 7066-7073, 7076-7079, 7083-7088, 7093-7095, 7103-7112, 7120, 7122-7125, 7128-7147, 7153-7170, 7188-7197, 7199-7203, 7227-7235, 7237-7240, 7243, 7255 Dział Inwestycji i Zaopatrzenia: sprawy organizacyjne, plany, sprawozdawczość, inwestycje, zaopatrzenie w maszyny i urządzenia, gospodarka materiałowa z lat 1945-1950, sygn. 7354-7752, brak sygn. 7377 Wydział Odszkodowań Wojennych: wytyczne, zestawienia, sprawy odszkodowań według zjednoczeń z lat 1945-1947, sygn. 7753-7854 Sekretariat Naczelnej Dyrekcji Administracyjnej: sprawy organizacyjne, komisje, protokoły, sprawozdawczość, kontrole władz zwierzchnich i w jednostkach podległych CZPW, sprawy finansowe, kadrowe, gospodarka materiałowa z lat 1945-1950, sygn. 7855-80 Inspektorat Straży Przemysłowej: instrukcje, regulaminy, sprawy organizacyjne, sprawozdania, ochrona zakładów, sprawy personalne, szkolenia, obozy dla jeńców zatrudnionych w przemyśle węglowym z lat 1945-1949, sygn. 8028-8089 Dział Ekonomiczno-Finansowy: sprawy organizacyjne, sprawozdania, opracowania i analizy ekonomiczne, finansowanie przemysłu węglowego, płace, podatki, plany kont, rozliczenia zagraniczne z lat 1945-1950, sygn. 8090-8410 Dział Sprawozdawczości Rachunkowej: plany finansowe, bilanse, zestawienia kosztów, rentowność kopalń z lat 1945-1949, sygn. 8411-8923 Dział Administracji Ogólnej: sprawy organizacji, upaństwowienie zakładów, transport, gospodarstwa rolne i nieruchomości , likwidacja CZPW z lat 1945-1950, sygn. 8924-9105 Dział Administracji Gospodarczej: sprawy organizacyjne, przejmowanie i przekazywania kopalń, Fabryk, majątków ziemskich i innego majątku, umowy i budowa obiektów, mieszkania dla pracowników, odszkodowania za szkody górnicze, sponsoring, procesy z lat 1945-1950, sygn. 9106-9550 Centrala Aprowizacji Przemysłu Węglowego: sprawozdania, bilanse, przydziały, planowanie i statystyka w zakresie aprowizacji, przydziały z UNRRA, likwidacja centrali z lat 1945-1949, sygn. 9551-9584 Liczba jednostek w zespole: 10142
12/394/0 Centralny Zarząd Budownictwa Węglowego w Katowicach [1948] 1950-1958 [1959] 0 rozwiń
Organy kolegialne: komisje stałe i doraźne, narady wytwórcze z lat 1950-1958, sygn. 1-110, 2a Organizacja zarządzania: dokumentacja organizacyjna, przejmowanie przedsiębiorstw i ich przekazywanie, zarządzenia, okólniki ministerialne i własne z lat 1949-1958, sygn. 111-330, 335a Planowanie i sprawozdawczość: założenia i wskaźniki, plany wieloletnie i okresowe, sprawozdania z wykonania, zbiorcze i jednostek podległych, analizy ekonomiczne z lat 1949-1959, sygn. 331-905, 861a,b Statystyka: przepisy, statystyka produkcji, zarobków, zatrudnienia, współzawodnictwa, inwestycji z lat 1950-1959, sygn. 906-1153 Skargi i zażalenia i krytyka prasowa z lat 1950-1956, sygn. 1154-1163 Obsługa prawna: opinia prawna z lat 1952-1953, sygn. 1164 Materiały informacyjne: biuletyny własne, vademecum CZBW z lat 1950-1957, sygn. 1165-1169 Współpraca naukowo-techniczna: z instytucjami krajowymi i zagranicą z lat 1952-1954, sygn. 1170-1172 Organizacja Biurowości: normatywy kancelaryjne, spisy zdawczo-odbiorcze z lat 1952-1954, sygn. 1173-1183 Kontrola: kontrole zewnętrzne CZBW i jednostek podległych z lat 1949-1953, sygn. 1184-1277 Zasady pracy i płacy: przepisy, układy zbiorowe, zasady wynagradzania z karty górnika, wynagradzanie i premiowanie, regulacja płac z lat 1949-1958, sygn. 1278-1345 Zatrudnienie: zasady zatrudniania, limity zatrudnienia i płac, rekrutacja, nomenklatura zawodów z lat 1950-1958, sygn. 1346-1396, 1347a Ochrona pracy: przepisy, stan bhp, w podległych przedsiębiorstwach z lat 1950-1954, sygn. 1397-1410 Szkolenia zawodowe: szkolenia wewnętrzne z lat 1951-1954, sygn. 1411-1412 Sprawy osobowe: dyscyplina pracy, wyróżnienia, przynależność związkowa z lat 1950-1952, sygn. 1413-1415 Świadczenia społeczne: domy noclegowe z lat 1950-1954, sygn. 1416-1425 Inwestycje i budownictwo: programowanie i realizacja, założenia projektowe budowy nowych kopalń z lat 1949-1958, sygn. 1425a-1544 Nieruchomości, środki trwałe: przejmowanie nieruchomości z lat 1950-1951, sygn. 1545-1547 Paszportyzacja przedsiębiorstw z lat 1951-1955, sygn. 1548-1579 Gospodarka materiałowa, transport: organizacja transportu, oszczędność materiałów budowlanych z lat 1951-1954, sygn. 1579a-1584 Zasady finansowania i rachunkowości: normy finansowe, plany kont z lat 1950-1958, sygn. 1585-1596 Realizacja planów finansowych: preliminarze budżetowe z lat 1950-1952, sygn. 1597-1602 Analiza kosztów i kalkulacja kosztów i cen z lat 19501-958, sygn. 1603-1633 Finansowanie budownictwa mieszkaniowego z lat 1956, sygn. 1634 Dyscyplina finansowa: rewizja przedsiębiorstw, dyscyplina płac, analiza nadużyć gospodarczych z lat 1950-1958, sygn. 1635-1639 Postęp techniczny: plany rozwoju, zobowiązania pracownicze, mechanizacja robót, racjonalizacja, wynalazczość, patenty z lat 1949-1956, sygn. 1640-1728 Normalizacja: metody i technika normalizacji, normy z lat 1950-1958, sygn. 1729-1741 Eksploatacja złóż: kadry geologiczno-miernicze, ewidencja robót, wykresy z lat 1950-1954, sygn. 1742-1760 Anteriora dotyczą zarządzeń, wytycznych władz centralnych i byłego Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego Liczba jednostek w zespole: 2053
12/395/0 Zarząd Przedsiębiorstw Materiałów Budowlanych Przemysłu Węglowego w Katowicach [1928] 1950-1957 0 rozwiń
I. Zarząd Przedsiębiorstw Materiałów Budowlanych PW: Organizacja zarządzania z lat 1948-1957, sygn. 1-32 Planowanie i sprawozdawczość z lat 1950-1957, sygn. 33-68 Kontrola podległych jednostek z lat 1951-1956, sygn. 69-72 Nieruchomości z lat 1942-1956, sygn. 73-141 Produkcja, eksploatacja złóż z lat 1928-1956, sygn. 142-151 II. Zakład Produkcyjny w Mikołowie: kontrole, protokoły narad wytwórczych, sprawozdania z działalności Sekcji Personalnej, analizy aparatu kierowniczego cegielni z lat 1950-1955, sygn. 152-156 Liczba jednostek w zespole: 156
12/396/0 Wyższy Urząd Górniczy Katowice [1743] 1945-1989 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10301
12/397/0 Jaworznicko - Mikołowskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego w Mysłowicach [1887] 1947-1965 [1969] 0 rozwiń
Organy kolegialne: Kolegium, Rada Zjednoczenia, komisje stałe i doraźne Zjednoczenia i kopalń, narady wytwórcze, oraz konferencje w Dyrekcji Zjednoczenia oraz w podległych zakładach z lat [1946] 1947-1963, sygn. 1-217 Organizacja zarządzania: schematy organizacyjne, Zjednoczenia oraz podległych zakładów, okólniki, zarządzenia, Dyrektora Naczelnego z lat 1947-1964, sygn. 218-266 Planowanie i sprawozdawczość: plany wieloletnie, roczne, sprawozdania z wykonania, analizy ekonomiczno-finansowe, sprawozdania komórek organizacyjnych z lat 1947-1965 [1967], sygn. 267-908 Statystyka: statystyka techniczna zarobków, zatrudnienia, bezpieczeństwa pracy z lat 1947-1959, sygn. 909-1257 Skargi i wnioski: skargi i zażalenia z lat 1959-1962, sygn. 1258-1262 Obsługa prawna: sprawy upaństwowienia kopalń z lat 1947-1956, sygn. 1263-1277 Wydawnictwa informacje: informacje wewnętrzne, dla radia, prasy, wycinki prasowe, kroniki, monografie z lat 1947-1963, sygn. 1278-1287 Współpraca: z instytucjami krajowymi i zagranicznymi z lat 1947-1954, sygn. 1288-1289 Organizacja pracy biurowej: ewidencja zasobu archiwalnego, normatywy kancelaryjne i archiwalne z lat 1951-1965 [1967], sygn. 1290-1294 Kontrola: w centrali i przedsiębiorstwach z lat 1947-1958, sygn. 1295-1380 Zatrudnienia: zapotrzebowanie i werbunek, kadry rezerwowe - jeńcy, ewidencja, wykazy obozów pracy, świadectwa śmierci, sprawozdania z pracy, korespondencja jeńców wojennych z lat [1945] 1947-1955, sygn. 1381-1425 Ochrona Pracy: opisy, analizy wypadków, informacje o stanie BHP w podległych zakładach z lat 1947-1959, sygn. 1426-1434 Spraw osobowe: kary nakładane na pracowników za nieprzestrzeganie przepisów BHP z lat 1950, sygn. 1435 Świadczenia: aprowizacja załóg kopalnianych z lat 1948-1950, sygn. 1436 Inwestycje i budownictwo: programowanie i projektowanie inwestycji górniczych, realizacja planów, zaopatrzenie w maszyny i urządzenia z lat 19478-1964, sygn. 1437-1525 Nieruchomości: nabywanie i zbywanie, zgłoszenia nieruchomości kopalń do państwowego rejestru z lat [1945] 1947-1953, sygn. 1526-1547 Zbyt: umowa w sprawie sprzedaży węgla z jednej z kopalń z lat 1947-1948, sygn. 1548 Transport wewnątrzzakładowy z lat 1950, sygn. 1549 Zasady finansowania i rachunkowości z lat 1949-1950, sygn. 1550 Księgowość finansowania: opłaty od uprawnień górniczych z lat [1945] 1947-1949, sygn. 1551 Księgowość kosztów: analiza oraz statystyka kosztów własnych z lat 1947-1950, sygn. 1552-1576 Formy postępu technicznego i współzawodnictwo: kierunki i popularyzacja postępu technicznego, tematyka i formy współzawodnictwa pracy, zobowiązania zbiorowe z lat 1948-1962, sygn. 1577-1581 Mechanizacja i elektryfikacja: wykorzystanie mechanizmów w kopalniach z lat 1953, sygn. 1582 Izotopy promieniotwórcze: prace z zakresu zastosowania urządzeń izotopowych w kopalniach z lat 1962-1963, sygn. 1583 Wynalazczość i ochrona patentowa: tematyka wynalazczości i racjonalizacji, projekty, okresowa ocena z lat 1951-1962, sygn. 1584-1586 Normalizacja: możliwości wykonania zadanej normy na jednej z kopalń z lat 1947, sygn. 1587 Informacja naukowo-techniczna i ekonomiczna: opracowania monografii węgla typu 32 i 31 z lat 1960, sygn. 1588 Plan ruchu i dokumentacja techniczna ruchu : plany ruchu w kopalniach, dodatki do planów, dokumentacja techniczno-ruchowa, poziomów wydobycia z lat [1946] 1947-1956, sygn. 1589-1625 Miernictwo górnicze, geologia: dokumentacja mierniczo-górnicza, geologiczna, aneksy, zasoby, złoża, prace geologiczno-badawcze, hydrogeologia z lat 1947-1955, sygn. 1626-1658 Wyrobiska górnicze i transport kopalniany, systemy odbudowy z lat 1950-1957, sygn. 1659-1667 Zagrożenia, wentylacja: komisje zagrożeń wodnych, zbiorniki wodne, odwadnianie, wentylacja kopalń z lat [1945] 1947-1959, sygn. 1668-1672 Urządzenia i maszyny dołowe na poszczególnych kopalniach z lat 1949, sygn. 1673 Gospodarka paliwowo-energetyczna: gospodarka wodna, normy techniczne, dostawy i użytkowania energii z lat 1950-1956, sygn. 1674-1678 Podstawowa dokumentacja urządzeń przerobowych: wydajność zakładów przerobowych z lat 1961, sygn. 1679 Technologia przeróbki mechanicznej: ekspertyza pracy jednego z zakładów przerobowych z lat 1955-1956, sygn. 1680-1681 Jakość węgla: analizy z lat 1957-1960, sygn. 1682-1686 Liczba jednostek w zespole: 1741
12/398/0 Katowickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Katowice [1858] 1945-1982 [1990] 0 rozwiń
Sprawy zarządzania i planowania: schematy organizacyjne KZPW, okólniki, zarządzenia, plany roczne i wieloletnie, plany techniczno-przemysłowo-finansowe, sprawozdania z wykonania planów, analizy ekonomiczne, statystyka techniczna kopalń, z lat 1945-1970, sygn. 1-1127, brak sygn. 821, 900, 902, 904 Sprawy kadrowe: plany zatrudnienia w kopalniach KZPW, ewidencja pracowników, analizy stanowisk, sprawy bezpieczeństwa pracy, zestawienie wypadkowości na kopalniach, wykazy imienne inżynierów i techników, z lat 1948-1966, sygn. 1128-1165, brak sygn. 1137 Środki trwałe, materiały i zbyt: instrukcje, lokalizacje kopalń, założenia projektowe nowych kopalń, koncepcje zagospodarowania obszarów górniczych, przejęcie i likwidacja majątków rolno-leśnych, ochrona przeciwpożarowa, z lat 1945-1965, sygn. 1166-1193 Sprawy finansowe i rachunkowość: plan kont majątków rolnych KZPW, bilanse działu rolno-leśnego, bilanse zamknięcia majątków rolnych KZPW, badanie sprawozdań finansowych kopalń z lat 1945-1970, sygn. 1194-1416, brak sygn. 1201, 1203 Postęp techniczny: ankiety zdolności produkcyjnej kopalń, plany ruchu kopalń z lat 1956-1957, sygn. 1417-1420 Eksploatacja złóż: paszporty kopalń, opracowania nadań górniczych, stan zapasów węgla, działalność działu mierniczo-geologicznego, akcje przeciwpożarowe z lat 1945-1966, sygn. 1421-1503 Gospodarka energo-mechaniczna: graficzne przedstawienie połączeń elektrowni KZPW, sygn. 1504 Kartografia: mapy przeglądowe pokładów, zagrożeń wodnych, mapy powierzchni (osnowy geodezyjne, mapy sytuacyjne), własność gruntów (mapy ewidencyjne parcel kopalń) odkształcenia powierzchni (mapy osnów, wykresy) z lat 1948-1976, sygn. 1-86/420 Liczba jednostek w zespole: 4324
12/399/0 Zjednoczenie Przedsiębiorstw Geologicznych w Katowicach 1946-1967 0 rozwiń
Dyrektor /Sekretariat Dyrektora Naczelnego/ z lat 1949-1964, sygn. 1-47 Sprawy organizacyjne: schematy, zakresy działań, uchwały z lat 1949-1959, sygn. 1-12 Zarządzenia wewnętrzne z lat 1947-1961, sygn. 13-16 Pisma okólne z lat 1947-1961, sygn. 17-18 Polecenia służbowe z lat 1951, sygn. 19 Protokoły z narad i konferencji z lat 1948-1956, sygn. 20-26 Okresowe oceny działalności z lat 1954-1969, sygn. 27-35 Protokoły narad KSR z lat 1964-1965, sygn. 36-40 Sprawozdawczość naukowa z lat 1957-1961, sygn. 41-47 Kolegium z lat 1960-1963, sygn. 48-52 Dyrektor Ekonomiczny z lat 1952-1965, sygn. 53-58 Analizy ekonomiczne z lat 1952-1961, sygn. 53-58 Współpraca z zagranicą z lat 1961-1965, sygn.. 59-65 Dział Finansowo-Księgowy z lat 1946-1965, sygn. 66-102 Plany finansowe z lat 1950-1965, sygn. 66-92 Ceny i bilanse z lat 1946-1951, sygn. 93-95 Kontrole finansowe z lat 1948-1964, sygn. 96-102 Dział Pracy i Płac z lat 1950-1963, sygn. 103-112 Plany zatrudnienia i płac z lat 1959-1955, sygn. 103-105 Sprawozdania i analizy z lat 1955-1963, sygn. 106-112 Dział Planowania z lat 1950-1965, sygn. 113-216 Plany zbiorcze i przedsiębiorstw z lat 1950-1965, sygn. 113-199 Sprawozdania z lat 1953-1964, sygn. 200-216 Dział Techniczny z lat 1957-1966, sygn. 217-283 Plany postępu technicznego z lat 1957-1963, sygn. 217-257 Plan wprowadzenia nowej techniki z lat 1965-1966, sygn. 258-260 Sprawozdania z wykonania planów postępu technicznego z lat 1954-1964, sygn. 261-276 Różne z lat 1946-1966, sygn. 277-283 Dział Wiertniczy z lat 1950-1965, sygn. 284-318 Plany wierceń i prac geologicznych z lat 1950-1954, sygn. 284-294 Sprawozdania z wykonania wierceń i robót górniczych z lat 1953-1954, sygn. 295-310 Protokoły Komisji Oceny Prac Geologicznych z lat 1961-1963, sygn. 311-314 Różne z lat 1949-1966, sygn. 315-318 Liczba jednostek w zespole: 325
12/400/0 Zjednoczenie Budownictwa Górniczego w Katowicach [1951] 1959-1982 [1990] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1389
12/401/0 Zjednoczenie Budowlano - Montażowe Przemysłu Węglowego w Katowicach 1959-1982 [1983] 0 rozwiń
Wydział Organizacji i Zarządzania: posiedzenia Kolegium ZBMPW, zarządzenia, schematy organizacyjne, analizy działalności Zjednoczenia z lat 1959-1981, sygn. 1-170 Rada Techniczno-Ekonomiczna: sprawozdania z działalności Rady, analizy z lat 1964-1967, sygn. 171-173 Wydział Planowania: sprawozdania z działalności Zjednoczenia, analizy z lat 1961-1965, sygn. 174-185, 174a-f, 176a, 183a-c Wydział Zatrudnienia i Pracy: sprawozdania z wykonania planu zatrudnienia, norm pracy, analizy z lat 1961-1976, sygn. 186-191, 186a-b, 187a-e, 191a-p Wydział Norm Pracy i Płacy: protokoły posiedzeń Komisji, analizy z lat 1962-1975, sygn. 192-203 Wydział Ekonomiczny: protokoły posiedzeń Komisji, analizy działalności gospodarczej Zjednoczenia i podległych przedsiębiorstw z lat 1966-1976, sygn. 204-370, 257a-b, 276a-b Wydział Finansowo-Księgowy: bilanse zjednoczenia, bilanse przekazania przedsiębiorstw z lat 1959-1982, sygn. 371-425, 421a Wydział Postępu Technicznego i Normalizacji: protokoły posiedzeń Komisji, sprawozdania z wynalazczości pracowniczej, współpraca z zagranicą z lat 1962-1973, sygn. 426-447 Wydział Inwestycji: protokoły posiedzeń Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych, plany importu z lat 1959-1979, sygn. 448-476, 456a-c, 476a-b Wydział Produkcji i Zbytu Materiałów Budowlanych: sprawozdania z wykonania produkcji, zbytu z lat 1963-1975, sygn. 477-492 Wydział Energo-Mechaniczny: sprawozdania z wykorzystania maszyn, mechanizacji robót, gospodarki taborem, z wykonania remontów z lat 1969-1975, sygn. 493-511 Wydział Transportu: sprawozdania dotyczące organizacji transportu z lat 1966-1972, sygn. 512-514 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Węglowego: prace badawcze z lat 1968-1980-sygn. 515-536, 536a-b Zakład Badań i Doświadczeń Budownictwa Węglowego: prace badawcze z lat 1964-1976, sygn. 537-567 Liczba jednostek w zespole: 665
12/402/0 Zakłady Budowy Maszyn Przemysłu Węglowego w Bytomiu 1945-1950 [1952] 0 rozwiń
Dyrektor Naczelny: Inspektorat Kontroli: protokoły pokontrolne i sprawozdania z kontroli dokonywanych przez Inspektorat, jednostki nadrzędne i władze polityczne z lat 1946-1951, sygn. 1-26 Oddział Organizacji: dokumentacja przejęcia podległych zakładów, zarządzenia dyrektora Zjednoczenia, schematy i dokumentacja organizacyjna Zjednoczenia oraz podległych zakładów z lat 1945-1951, sygn. 27-57 Oddział Ochrony P.W.: raporty straży przemysłowej w Centrali Zjednoczenia w Świętochłowicach z lat 1945-1947, sygn. 58 Biuro Personalne: sprawozdania z inspekcji dokonywanych w Wydziałach Personalnych podległych zakładów, raporty sytuacyjne dotyczące obozów jeńców z lat 1948-1950, sygn. 59-61 Dyrektor Techniczny: Dział Planowania: plany wieloletnie Zjednoczenia, plany i sprawozdania roczne z działalności produkcyjnej zakładów, tabele statystyczne, tabele wyrobów z lat 1945-1952, sygn. 62-92 Centralne Biuro Projektów: normy zakładowe wyrobów z lat 1949-1950, sygn. 93-117 Dział Wytwórczości: sprawozdania kół BHP, statystyka wypadków w Zjednoczeniu z lat 1949-1951, sygn. 118-121 Dyrektor Biura Inwestycji: Dział Planowania Inwestycji: sprawozdania z wykonania planu inwestycji, dokumentacja techniczna katalogu prospektowego z lat 1946-1951, sygn. 122-126 Dyrektor Finansowo-Administracyjny: Oddział Prawny: protokoły konferencji dyrektorów zakładów, zarządzenia, pisma dotyczące działalności Związku Zawodowego Górników, utworzenie Spółdzielni Spożywców, rewindykacja maszyn ze strefy okupacyjnej, pretensje restytucyjne do Niemiec, wierzytelności, wykazy ruchomości i nieruchomości poniemieckich z lat 1945-1951, sygn. 127-149 Komisarz Oszczędnościowy: sprawozdania z akcji oszczędzania, wyniki oszczędnościowe czynów 1-majowych z lat 1946-1950, sygn. 150-154 Dział Księgowo-Finansowy: bilanse otwarcia zakładów, sprawozdania finansowe i produkcyjne, statystyka kosztów własnych Zjednoczenia, plany płac, bilans likwidacyjny Zjednoczenia, budżet Zjednoczenia z lat 1945-1952, sygn. 155-170 Liczba jednostek w zespole: 170
12/403/0 Centrala Zaopatrzenia Górnictwa i Energetyki w Katowicach 1945-1970 0 rozwiń
Organizacja zarządzania: schematy organizacyjne, normatywy z lat 1945-1960, sygn. 1-27 Planowanie i sprawozdawczość: plany zaopatrzenia, sprawozdania z realizacji z lat 1945-1960, sygn. 28-197 Statystyka obrotu materiałowego i zatrudnienia z lat 1945-19760, sygn. 198-208 Liczba jednostek w zespole: 438
12/404/0 Centrala Zbytu Węgla Katowice 1945-1969 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 79
12/405/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Lenin" w Mysłowicach 1945-1971 0 rozwiń
Organizacja: zarządzenia dyrektora kopalni, schematy organizacyjne z lat 1946-1970, sygn. 1-9 Planowanie i sprawozdawczość: plany roczne i wieloletnie bilanse z lat 1945-1970, sygn. 10-18 Statystyka: statystyka wypadków z lat 1951-1964, sygn. 19 Kontrola: zarządzenia poinspekcyjne z lat 1945-1970, sygn. 20-26 Podstawowe zasady pracy i płacy: układy zbiorowe z lat 1945-1970, sygn. 27-31 Zatrudnienie: analiza kadr z lat 1959-1968, sygn. 32 Ochrona pracy: analizy wypadków, ewidencja niebezpiecznych wydarzeń z lat 1945-1970, sygn. 33-51 Sprawy socjalne: sprawozdanie z działalności Klubu z lat 1966-1968, sygn. 52 Inwestycje: projekty inwestycyjne, analizy z lat 1945-1970, sygn. 53-61 Postęp techniczny: protokoły z posiedzeń Komisji Wynalazczości, plany zainstalowania kombajnów z lat 1955-1956, sygn. 62-64 Eksploatacja złóż węgla: plany ruchu kopalni z lat 1952-1971, sygn. 65-105 Geologia i miernictwo górnicze: mapy obszarów górniczych, rozbudowa kopalni, prace wiertnicze z lat 1947-1962, sygn. 106-120 Urządzenia wyciągowe: montaż maszyn wyciągowych z lat 1947-1958, sygn. 121-122 Liczba jednostek w zespole: 122
12/406/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Gottwald" w Katowicach 1945-1997 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 925
12/407/0 vacat - Przedsiębiorstwo Budowy Kopalni "Halemba" w Halembie - stwierdzono brak zespołu w 1998 roku 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
12/408/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Katowice" w Katowicach 1945-1993 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 612
12/409/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Matylda" w Świętochłowicach 1945-1965 0 rozwiń
Sprawy zarządzania i planowania: schematy organizacyjne kopalni, okólniki, zarządzenia, plany roczne i wieloletnie, sprawozdania z wykonania planów, analizy ekonomiczne, statystyka z lat 1948-1965, sygn. 1-43 Sprawy kadrowe: statystyka zatrudnienia w kopalni, statystyka zarobków, zbiorowy układ pracy z lat 1946-1961, sygn. 44-58 Środki trwałe, materiały i zbyt: metryka kopalni, założenia rozbudowy kopalni, projekty rozbudowy kopalni, plany inwestycyjne, sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych z lat 1945-1961, sygn. 59-98 Postęp techniczny: rozwój współzawodnictwa na kopalni, projekty racjonalizatorskie pracowników kopalni z lat 1948-1955, sygn. 99-108 Eksploatacja złóż: plany ruchu kopalni, dodatki do planów ruchu, ochrona powierzchni i filary ochronne z lat 1948-1961, sygn. 109-138 Mapy pokładowe kopalni: wskaźniki techniczno-ekonomiczne, mapy pokładowe kopalni po 1945 roku, sygn. 139-169 Liczba jednostek w zespole: 169
Wyświetlanie 381 do 400 z 2 938 wpisów.