Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
12/470/0 Związek Peowiaków Zarząd Okręgu Śląskiego w Katowicach 1931-1939 7849 rozwiń
Zarząd Okręgu Śląskiego Związku Peowiaków w Katowicach: Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Organizacji Wojskowej (akta weryfikacyjne członków) z lat 1934-1939, sygn. 1-18 Zarząd Koła Powiatowego Związku Peowiaków w Katowicach (okólniki, komunikaty Związku, sprawy członków) z lat 1934-1939, sygn. 19-20 Placówka Związku Peowiaków w Nikiszowcu (sprawy członków) z lat 1939, sygn. 21 Zarząd Okręgu Związku Peowiaków Zagłębia Dąbrowskiego w Sosnowcu (karty ewidencyjne członków) z lat 1931-1934, sygn. 22 Liczba jednostek w zespole: 22
12/471/0 Centralny Zarząd Przemysłu Stali Specjalnej w Katowicach [1949] 1952-1958 0 rozwiń
Wydział Organizacji, Zatrudnienia i Płac (DZ): zarządzenia i pisma okólne dotyczące organizacji CZPS i jednostek podległych, schematy organizacyjne, zestawienia etatów, sprawozdanie statystyczne dotyczące wykonania norm pracy w zakładach podległych. Płace i premie, taryfikatory płac, plany funduszów, zmiany wynagrodzeń. Zakładowa służba zdrowia w jednostkach podległych CZPS z lat 1949-1958, sygn. 1027 Wydział Księgowości (DR): zbiorcze sprawozdania finansowe, sprawozdania finansowe jednostek podległych. Protokoły rewizji CZPS, protokoły i zarządzenia pokontrolne z lat 1951-1958, sygn. 28-92 Wydział Techniki (TT): projekty racjonalizatorskie z lat 1951-1958, sygn. 93-102 Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji (DI): plany inwestycyjne CZPS, sprawozdania z wykonania w/w planów. Korespondencja w sprawach inwestycji z lat 1953-1958, sygn. 103-118 Liczba jednostek w zespole: 183
12/472/0 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Wojewódzki w Katowicach 1957-1973 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 81
12/473/0 Piotrowicka Fabryka Maszyn im. J. Leńskiego w Katowicach 1945-1992 0 rozwiń
Organy kolegialne: protokoły obrad Rady Robotniczej narad wytwórczych ogólnych i narad technicznych z lat 1947-1962, sygn. 1-6 Organizacja i zarządzanie: schematy organizacyjne, zakresy czynności, zarządzenia dyrektora z lat 1950-1962, sygn. 7-8 Planowanie i sprawozdawczość: plany techniczno-ekonomiczne, sprawozdania roczne, analizy ekonomiczne z lat 1945-1964, sygn. 9-31 Statystyka: sprawozdania roczne końcowe dla GUS z lat 1951-1965, sygn. 32-47 Skargi i wnioski: analiza skarg i wniosków z lat 1955-1960, sygn. 48 Kontrola: protokoły i zalecenia pokontrolne z lat 1952-1954, sygn. 49-50 Inwestycje i budownictwo: protokoły Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych z roku 1953, sygn. 51 Środki trwałe: spisy maszyn i urządzeń z lat 1945-1947, sygn. 52-53 Wynalazczość: sprawozdania dotyczące usprawnienia i ulepszeń, rysunki techniczne z lat 1951-1959, sygn. 54-55 Normalizacje: normy zakładowe zatwierdzone z lat 1953-1959, sygn. 56-62 Liczba jednostek w zespole: 628
12/474/0 Miejski Inspektorat Statystyczny w Świętochłowicach [1960] 1962-1975 0 rozwiń
Zarządzanie: regulamin organizacyjny terenowych organów statystyki państwowej, zakresy czynności, zestawienia wyników kontroli, programy szkolenia pracowników, sprawozdania, normatywy kancelaryjne, wykazy akt, spisy akt z lat 1963-1972, sygn. 1-4 Organizacja i metodologia sprawozdawczości statystycznej: instrukcje i wytyczne sprawozdawczości statystycznej GUS oraz resortowe, wykazy wzorców sprawozdań otrzymywanych przez organy statystyki państwowej, programy badań statystycznych z lat [1961] 1962-1970, sygn. 5-14 Organizacja i metodologia badań statystycznych: Spis powszechny: organizacja, sprawozdania, zestawienia, spisy z lat 1970-1971, sygn. 15-17 Spisy rolne: analizy, zestawienia zbiorcze, wyniki z lat 1963-1975, sygn. 18-32 Sprawozdawczość statystyczna: statystyka gospodarcza, statystyka społeczna, tabulogramy i metryki statystyczne. Sprawozdania, opracowania zbiorcze z lat [1960] 1962-1975, sygn. 33-89 Publikacje statystyczne: miesięczna informacja statystyczna, sprawozdania z wykonania planu oraz o sytuacji gospodarczej miasta z lat 1963-1975, sygn. 90-96 Liczba jednostek w zespole: 96
12/475/0 Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Katowicach 1945-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 126
12/476/0 Pełnomocnik Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów na Województwo Śląskie 1945 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne z lat 1945, sygn. 1-5 Zabezpieczenie i uruchamianie zakładów przemysłowych z lat 1945, sygn. 6-15 Sprawy finansowe dotyczące uruchamiania zakładów przemysłowych: wnioski kredytowe zakładów z lat 1945, sygn. 16-26 Rejestracja przedsiębiorstw i wydawanie pełnomocnictw gospodarczych z lat 1945, sygn. 27-39 Liczba jednostek w zespole: 39
12/477/0 Zjednoczenie Hutnictwa Żelaza i Stali Katowice [1950] 1958-1982 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7699
12/478/0 Zarząd Kopalnictwa Topników Hutniczych w Katowicach 1955-1957 [1958] 0 rozwiń
Sekretariat Główny: regulamin organizacyjny, normatywy z lat 1956-1958, sygn. 1-3 Dział Planowania: plany, analizy działalności gospodarczej z lat 1955-1957, sygn. 4-10 Główny Księgowy: plany finansowe, bilanse, korespondencja w sprawach finansowych z podległymi zakładami i z ministerstwem; kontrola podległych zakładów z lat 1955-1957, sygn. 11-22 Naczelny Inżynier Inwestycji: normatywy Głównego Inżyniera, sprawozdania z działalności inwestycyjnej z lat 1955-1957, sygn. 23-31 Dział Zaopatrzenia: plan obrotu materiałowego, korespondencja z podległymi zakładami w sprawach związanych z gospodarką materiałową z lat 1956, sygn. 32-33 Liczba jednostek w zespole: 33
12/479/0 Śląskie Zjednoczenie Budownictwa Przemysłowego w Katowicach [1949] 1961-1981 0 rozwiń
Organy kolegialne: komisje (protokoły posiedzeń) z lat 1956-1965, sygn. 1-7 Organizacja: statuty, regulaminy pracy, tworzenie przedsiębiorstw, reorganizacje, pisma okólne z lat 1956-1966, sygn. 8-29 Planowanie i sprawozdawczość: plany i sprawozdania wieloletnie i roczne Zjednoczenia i przedsiębiorstw, analizy ekonomiczne, materiały dotyczące spisy przemysłowego z lat 1955-1966, sygn. 30-425, brak sygn. 417 Wydawnictwa własne: biuletyny, kwartalniki, roczniki, informatory z lat 1953-1966, sygn. 426-444 Kontrola: zasoby i tryb przeprowadzania kontroli, kontrole zewnętrzne i wewnętrzne z lat 1961-1966, sygn. 445-512 Zatrudnienie: realizacja ustawy o zatrudnieniu absolwentów szkół wyższych z lat 1959-1966, sygn. 513-518 Ochrona pracy: sprawozdania BHP z lat 1955-1965, sygn. 519-543 Szkolenie, postępowe metody pracy, dyscyplina pracy, sprawy socjalno-bytowe: sprawozdania z przebiegu przygotowania zawodowego, współzawodnictwo, wykorzystanie czasu pracy, akcje socjalne Zjednoczenia z lat 1962-1966, sygn. 544-550 Inwestycje: inwestycje produkcyjne i nieprodukcyjne, kwartalne remonty w latach 1960-1965, sygn. 551 Gospodarka materiałowa: analizy, plany zapasów i obrotów z lat 1959-1966, sygn. 552-606 Gospodarka środkami trwałymi: sprawozdania ze stanu i ruchu środków trwałych z lat 1960-1966, sygn. 607-614 Finanse; bilanse, sprawozdania finansowe, plany kosztów z lat 1956-1966, sygn. 615-789 Postęp techniczny: plany rozwoju techniki, dokumentacja techniczna, popularyzacja postępu technicznego z lat 1957-1966, sygn. 790-809 Liczba jednostek w zespole: 2348
12/480/0 Komitet Budowy Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Katowicach 1950-1980 0 rozwiń
Organizacja : statuty, regulaminy z lat 1951-1970, sygn. 1-3 Normatywy: uchwały, zarządzenia z lat 1950-1980, sygn. 4-9 Protokoły narad, konferencji, posiedzeń z lat 1950-1980, sygn. 10-42 Kontrole prowadzone przez Urząd Miejski w Katowicach z lat 1975-1979, sygn. 43 Planowanie i sprawozdawczość z lat 1950-1980, sygn. 44-99 Plany lokalizacji i sytuacyjne parku z lat 1950-1958, sygn. 100-106 Dokumentacja techniczna obiektów: Protokoły zdawczo-odbiorcze z lat 1956-1957, sygn. 107-108 Planetarium z lat 1952-1956, sygn. 109 Stadion Śląski z lat 1952-1958, sygn. 110-119 Ogród botaniczny z lat 1953, sygn. 120 Teatr na wolnym powietrzu z lat 1954, 1961, sygn. 121-126 Ośrodek harcerski z lat 1958, sygn. 127 Pawilon Dziecięcy z lat 1959, sygn. 128 Kino reklamowe z lat 1961, sygn. 129-130 Kolej robocza z lat 1952, sygn. 131 Kolejka Młodzieżowa z lat 1952-1962, sygn. 132-137 Wesołe Miasteczko z lat 1960-1962, sygn. 138-141 Parki i zieleńce w różnych miejscowościach z lat 1959-1962, sygn. 142-172 Liczba jednostek w zespole: 210
12/481/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Mysłowice" w Mysłowicach - odcinek I 1945-1970 0 rozwiń
Paszport KWK "Mysłowice" wydany przez Katowickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego z lat 1955, sygn. 1 Zarządzenia wewnętrzne z lat 1949-1969, sygn. 2-19 Plany wieloletnie z lat 1947-1956, sygn. 20-25 Plany i sprawozdania roczne z lat 1951-1963, sygn. 26-43 Roczna statystyka techniczna z lat 1947-1970, sygn. 44-67 Statystyka zatrudnienia z lat 19501959, sygn. 68-77 Statystyka produkcji, zatrudnienia i płac z lat 1960-1970, sygn. 78-91 "Vademecum" kopalni z lat 1951-1968, sygn. 92-94 Książka kopalniana z lat 1955-1962, sygn. 95 Protokoły kontroli z zewnątrz z lat 1953-1968, sygn. 96-98 Zakładowe umowy zbiorowe z lat 1955-1956, sygn. 99-100 Statystyka wypadków przy pracy z lat 1950-1968, sygn. 101-119 Protokoły kontroli warunków BHP z lat 1960-1970, sygn. 120-134 Generalne projekty wstępne rozbudowy kopalni z lat 1950-1961, sygn. 135-150 Założenia rozbudowy kopalni i obiektów towarzyszących, plany przestrzenne z lat 1945-1957, sygn. 151-164 Stan ochrony zakładu, normy zakładowe z lat 1949-1962, sygn. 165-167 Plany ruchu kopalni i dodatki do nich z lat 1959-1963, sygn. 168-188 Opis zasobów węgla kamiennego z lat 1953, sygn. 189-190 Dokumentacja geologiczna złóż węgla z lat 1953, sygn. 191-192 Księga obudów z lat 1960, sygn. 193 Zabezpieczenie przeciwpożarowe z lat 1952-1969, sygn. 194-195 Pożary w kopalni, tąpnięcia i zawały z lat 1956-1959, sygn. 196-198 Właściwości i jakość węgla oraz sposoby jego wzbogacania z lat 1950, sygn. 199 Mapy pokładowe z lat 1947-1969, sygn. 200-246 Liczba jednostek w zespole: 247
12/482/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Wujek" w Katowicach 1945-1961 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 69
12/483/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Polska" w Świętochłowicach [1909] 1945-1997 0 rozwiń
Bilanse i rachunki wyników produkcyjnych z lat 1950-1961, sygn. 1-9 Liczba jednostek w zespole: 40
12/484/0 Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Katowicach 1945-1993 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 314
12/485/0 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Katowicach [1919-1938, 1945] 1946-1983 [2007] 0 rozwiń
I. Odcinek 0 Zarządzanie: plany pracy WAP - perspektywiczne i roczne, sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania finansowe i statystyczne, preliminarze budżetowe, organizacja państwowej służby archiwalnej - statut, dekrety, ustawy, zarządzenia i rozporządzenia. Komisje - organizacja i protokoły posiedzeń; zjazdy, konferencje, narady, zebrania naukowe - protokoły i sprawozdania; zarządzenia i okólniki, pisma okólne NDAP i własne; sprawozdania pokontrolne; skargi i zażalenia; instrukcje kancelaryjne i wykazy akt - ewidencja zasobu, z lat 1919-1938, 1945-1962, sygn. 1/I-49/I, 4a/I, 21a/I, 30a/I, 36a/I, 37a/I, 41a/I, 42a/I; 1 Gromadzenie i naukowe opracowywanie państwowego zasobu archiwalnego: metodyka pracy - instrukcje i wytyczne, zabezpieczenie i gromadzenie archiwaliów - korespondencja, rejestry i wykazy, sprawozdania, przekazywanie i ewidencja zasobu - korespondencja i wykazy, z lat 1922-1938, 1945-1962/1963, sygn. 50/I-108/I, 64a/I, 64b/I, 92a/I, 107a-c/I; 2 Opieka nad narastającym zasobem archiwalnym: przepisy ogólne, protokoły konferencji w sprawie składnic akt, karty ewidencyjne akt urzędów województwa katowickiego, wytyczne i uwagi w sprawie oceny i przejmowania akt bankowych i technicznych, z lat 1947-1962, sygn. 109/I-115/I, 112a-c/I, 113a-k/I, 115a-c/I; 3 Wykorzystanie materiałów archiwalnych: kwerendy, wydawnictwa archiwalne - biuletyny, wydawnictwa nieperiodyczne, wystawy i pokazy, wycinki prasowe - dokumentacja popularyzacji i informacji o archiwach, z lat 1945-1962, sygn. 116/I-134/I, 120a/I; 7 Pracownicy: kursy pracownicze - sprawozdania i korespondencja, z lat 1950-1955, sygn. 135/I; 8 Środki pracy, z lat 1959, sygn. 136/I-138/I; II. Odcinek 0 Zarządzanie: organizacja WAP i jednostek podległych, pisma okólne, rozporządzenia, statuty, organa kolegialne, protokoły posiedzeń, korespondencja, zjazdy, konferencje, protokoły posiedzeń, normatywy, plany, sprawozdawczość i statystyka, analiza skarg i wniosków, normatywy kancelaryjne, kontrole zewnętrzne WAP i jednostek podległych - protokoły i sprawozdania, z lat 1963-1976, sygn. 1/II-81/II, brak sygn. 9/II; 1 Personel: fundusz płac i etaty, metody i programy szkolenia, z lat 1963-1973, sygn. 82/II-83/II; 2 Środki rzeczowe: dokumentacja prawna i techniczna budynków własnych, z lat 1965-1975, sygn. 84/II; 4 Narastający zasób archiwalny: materiały informacyjne o zakładach pracy i wykazy archiwów zakładów pod nadzorem specjalnym, z lat 1963-1974, sygn. 85/II-87/II; 5 Gromadzenie i przekazywanie materiałów archiwalnych: rewindykacja, windykacja i ekstradycja, korespondencja i wykazy, przejmowanie materiałów archiwalnych z instytucji krajowych, nabytki w drodze kupna, darów lub depozytów, przejmowanie i przekazywanie materiałów reprodukowanych mechanicznie, scalanie i rozmieszczanie archiwaliów, wytyczne w sprawie gromadzenia księgozbiorów, z lat 1963-1975, sygn. 88/II-97/II; 6 Opracowanie zasobu archiwalnego: instrukcje metodyczne, skontrum, wnioski i zezwolenia na brakowanie zespołów archiwalnych, ewidencja i rejestracja archiwaliów, inwentaryzacja tematyczna zasobu, protokoły zebrań naukowych, referaty, sprawozdania, z lat 1963-1975, sygn. 98/II-110/II; 8 Udostępnianie materiałów archiwalnych oraz popularyzacje: informacje o zasobie, kwerendy, wystawy i pokazy, korespondencja, popularyzacje, wycinki prasowe, z lat 1963-1975, sygn. 111/II-116/II; 9 Wydawnictwa własne i zasób biblioteczny: opracowania i materiały do Biuletynu, przewodniki po archiwach i zespołach, korespondencje i uwagi, wydawnictwa nieseryjne, wykaz prac opublikowanych przez pracowników naukowych archiwów państwowych, z lat 1963-1972, sygn. 117/II-122/II Liczba jednostek w zespole: 1958
12/486/0 Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Zarząd Wojewódzki w Katowicach 1945-1949 [1950] 0 rozwiń
Zjazdy, posiedzenia, zebrania: protokoły, sprawozdania z lat 1946-1949, sygn. 1-4, 4a-b Organizacja Związku: okólniki, komunikaty z lat 1945-1949, sygn. 5-7 Sprawy członkowskie: deklaracje członkowskie, listy członków Okręgu z lat 1945-1949, sygn. 8-11 Korespondencja dotycząca poszukiwań zbrodniarzy hitlerowskich z lat 1946-1949, sygn. 12 Listy członków Okręgu z lat 1945-1949, sygn. 13-14 Deklaracje członkowskie z lat 1945-1949, sygn. 15-25 Liczba jednostek w zespole: 38
12/487/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Śląsk" w Świętochłowicach 1945-1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 73
12/488/0 Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów w Katowicach 1950-1987 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 603
12/489/0 Huta "Pokój" Śląskie Zakłady Górniczo - Hutnicze S.A. w Katowicach [1896] 1922-1942 [1943] 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, prawne i zarządzenia: statuty, umowy kupna-sprzedaży majątku spółki, sprawozdania okresowe i gospodarcze, przejęcie Spółki przez Zarząd Przymusowy z lat 1931-1943, sygn. 1-13 Sprawy inwestycyjne: modernizacja zakładów, inwestycje budowlane z lat z lat 1930-1939, sygn. 14-15 Sprawy handlowe: dostawy do ZSRR z lat 1933-1937, sygn. 16 Sprawy nieruchomości: umowy najmu i zaopatrzenia w wodę, szkody górnicze, księga wieczysta z lat 1896-1941, sygn. 17-24 Sprawy księgowości: szacunki majątkowe z lat 1911-1925, sygn. 25-26 Liczba jednostek w zespole: 28
Wyświetlanie 461 do 480 z 2 938 wpisów.