Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
12/310/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Wojewódzki w Katowicach 1957-1970 [1971] 0 rozwiń
Zjazdy, posiedzenia, zebrania: sprawozdania z walnych zjazdów sprawozdawczo-wyborczych wojewódzkich oddziałów, protokoły posiedzeń Zarządu Wojewódzkiego i zarządów oddziałów z lat 1957-1970, sygn. 1-39 Organizacja Towarzystwa: biuletyny, wytyczne, statuty, regulaminy i instrukcje z lat 1957-1970, sygn. 40-42 Plany, sprawozdania, analizy: plany pracy ZW, sprawozdania i analizy z działalności ZW i oddziałów, protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ZW z lat 1957-1970, sygn. 43-62 Uroczystości, rocznice, propaganda: sprawozdania z obchodów Tygodnia Ziem Zachodnich, materiały propagandowe do referatów, albumy okolicznościowe, materiały z likwidacji Zarządu Wojewódzkiego z lat 1957-1970 [1971], sygn. 63-94 Liczba jednostek w zespole: 94
12/311/0 Okręgowa Izba Aptekarska w Katowicach 1945-1951 0 rozwiń
Organy kolegialne: protokoły i sprawozdania z zebrań Rady Okręgowej Izby Aptekarskiej, protokoły zebrań Zarządu, protokoły zebrań ogólnych członków Okręgowej Izby Aptekarskiej, protokoły zebrań Komisji Rewizyjnej, regulamin i protokoły zebrań Komisji Porządkowej, Sądu Dyscyplinarnego, Komisji Kwalifikacyjnej, Stypendialnej i Cennikowej z lat 1945-1951, sygn. 1-20 Organizacja: akty normatywne dotyczące Izb Aptekarskich, zarządzenia i okólniki Naczelnej Izby Aptekarskiej, zarządzenia i okólniki Okręgowej Izby Aptekarskiej, zarządzenia Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego i Wojewody Śląskiego dotyczące aptek z lat 1945-1951, sygn. 21-38 Planowanie i sprawozdawczość: sprawozdania z działalności OIA, sprawozdania z działalności Zarządu OIA, preliminarze budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu z lat 1945-1951, sygn. 39-48 Kontrola: protokoły i sprawozdania z kontroli aptek z lat 1946-1950, sygn. 49-51 Szkolenie pracowników: sprawozdanie z odbycia Kursu Uzupełniającego dla Farmaceutów organizowanego przez OIA z lat 1949-1950, sygn. 52 Liczba jednostek w zespole: 52
12/312/0 Wojewódzki Związek Samopomocy Chłopskiej w Katowicach 1945-1957 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno-Społeczny: protokoły walnych zjazdów wojewódzkich i powiatowych, protokoły posiedzeń prezydiów związków wojewódzkich i powiatów z lat 1945-1956, sygn. 1-57 Wydział Ogólny: roczne plany pracy Związku Wojewódzkiego, sprawozdania i analizy działalności związków powiatowych z lat 1946-1956, sygn. 58-80 Wydział Rolny: monografie rolnicze powiatów, protokoły posiedzeń powiatowych komisji współzawodnictwa, protokoły zdawczo-odbiorcze majątków i zakładów doświadczalnych, sprawozdania z konkursu hodowlanego z lat 1946-1956, sygn. 81-125 Wydział Kultury Wsi: sprawozdania z konkursu czytelniczego, przebiegu wycieczek i działalności Działu Wychowania Fizycznego z lat 1947-1956, sygn. 126-136 Wydział Finansowy: wykazy statystyczne, bilanse z lat 1946-1957, sygn. 137-189, brak sygn. 190 Liczba jednostek w zespole: 189
12/313/0 Śląski Okręgowy Związek Bokserski w Katowicach 1945-1951 0 rozwiń
Zarząd: komunikaty, sprawozdania z działalności Związku i sekcji z lat 1945-1950, sygn. 1-8 Wydział Sportowy: protokoły i komunikaty z lat 1945-1949, sygn. 9-13 Wydział Spraw Sędziowskich: protokoły zebrań i podania kandydatów z lat 1947-1950, sygn. 14 Wydział Szkoleniowy: komunikaty z lat 1948-1950, sygn. 15 Kapitan Związkowy: komunikaty centralne i własne, korespondencja z lat 1945-1949, sygn. 16-17 Liczba jednostek w zespole: 17
12/314/0 Śląsko-Dąbrowski Okręgowy Związek Gimnastyczny w Katowicach 1946-1950 0 rozwiń
Opisy ćwiczeń gimnastycznych i korespondencja z lat 1946-1950, sygn.1-2 Akta dotyczące sekcji gimnastycznych klubów z lat 1947-1950, sygn. 3-15 Liczba jednostek w zespole: 15
12/315/0 Śląski Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Katowicach [1938] 1945-1951 0 rozwiń
Zarząd: sprawozdania i materiały z narad w Śląskim Okręgowym Związku Piłki Nożnej, korespondencja z władzami sportowymi i klubami dotycząca organizacji sportu na Śląsku, sprawy szkoleniowe z lat 1945-1950, sygn. 1-21 Wydział Gier i Dyscypliny: spray i komunikaty Wydziału, wykazy klubów i imienne zawodników z lat 1945-1951, sygn. 22-90 Kolegium Sędziów: protokoły zebrań, komunikaty z lat [1938] 1945-1951, sygn. 91-93 Liczba jednostek w zespole: 93
12/316/0 vacat - Zbiór Szczątków Oddziału II WAP w Katowicach - wydzielone zespoły wpisano do kartoteki pod numerami 12/2181-2204 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
12/317/0 Śląska Izba Rolnicza Katowice 1925-1939 0 rozwiń
Wydział Centralny: organizacja i działalność Izby, plany i sprawozdania z działalności Izby, sprawozdania ogólnogospodarcze, zarządzenia, uchwały, okólniki, budżety, subwencje, ubezpieczenia rzeczowe, wystawy i targi, reforma rolna, spółdzielczość rolna, kółka rolnicze, sprawy rachunkowe, stacje kontrolne, administracja folwarków z lat 1926-1938, sygn. 1-185 Wydział Hodowli: sprawozdania Wydziału, hodowla bydła, rybactwo, łowiectwo, mleczarstwo, weterynaria, handel bydłem i trzodą chlewną z lat 1926-1937, sygn. 186-281 Wydział Ogrodnictwa: komunikaty, obwieszczenia, giełda i targi ogrodnicze, cenniki, wystawy, kursy, organizacje zawodowe, sadownictwo, warzywnictwo, kwiaciarstwo i zdobnictwo, pszczelarstwo, hodowla jedwabników, przetwórstwo ogrodnicze z lat 1925-1936, sygn. 282-355 Wydział Ekonomiki Rolniczej: okólniki, protokoły, sprawozdania dotyczące polityki rolnej, sprawozdania sytuacyjne, statystyka cen, produkcji, konsumpcji i wymiany, organizacja rachunkowości rolnej, gospodarstwa przyzakładowe, premiowanie, sprawy taryfowe, kolejowe, handel i eksport rolniczy, sprawozdania podatkowe z lat 1927-1938, sygn. 356-438 Dział Szkolnictwa i Oświaty Pozaszkolnej: szkolnictwo rolnicze /szkoły, kursy/, oświata pozaszkolna, konkursy, zielarstwo z lat 1928-1936, sygn. 439-473 Referat Przysposobienia Rolniczego Młodzieży Wiejskiej: okólniki, wytyczne, konkursy, wycieczki z lat 1930-1935, sygn. 474-482 Referat Doświadczalnictwa: sprawy organizacyjne, protokoły posiedzeń Komisji, doświadczenia nawozowe, melioracja łąk, ochrona roślin, kwalifikacja ziemiopłodów z lat 1929-1935, sygn. 483-497 Koła Gospodyń Wiejskich: statut Śląskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich, zebrania Kół, sprawozdania z działalności z lat 1931-1934, sygn. 498-507 Redakcja "Rolnika Śląskiego": sprawy redakcyjne, posiedzenia Komitetu Redakcyjnego, sprawy finansowe, materiały redakcyjne z lat 1927-1935, sygn. 508-513 Spis roboczy - ogólne sprawy personalne i akta osobowe, ubezpieczeniowe 1928-1939, 29 j. Liczba jednostek w zespole: 542
12/318/0 Okręgowa Izba Gospodarcza Górnego Śląska w Katowicach [1929] 1943-1945 0 rozwiń
Sprawy ogólno-organizacyjne: zarządzenia, pisma okólne władz gospodarczych i własne izby, sprawozdania i statystyki, organizacja izby, przejęcie polskich instytucji gospodarczych z lat 1929-1945, sygn. 1-95 Przewłaszczenia nieruchomości i majątku ruchomego: pisma okólne dotyczące zasad konfiskaty mienia na terenach włączonych do Rzeszy, przewłaszczenia udziałów w kopalniach, hutach i innych zakładach przemysłowych z lat 1939-1944, sygn. 96-154 Przemysł, gospodarka węglem: sprawozdania o sytuacji gospodarczej Górnego Śląska i niektórych regionów Rzeszy, gospodarka węglem z lat 1935-1945, sygn. 155-215 Handel zagraniczny i wewnętrzny: korespondencja i sprawozdania dotyczące zagranicznej wymiany handlowej, handel z Generalną Gubernią, sprawy dewizowe, statystyka zarządzenia w sprawach handlu wewnętrznego z lat 1937-1945, sygn. 216-280 Zatrudnienie, sprawy szkolenia zawodowego: przepisy, materiały statystyczne w tym dotyczące robotników obcokrajowców, Żydów i jeńców wojennych, zatrudnianie polskiej młodzieży, prowadzenie kursów zawodowych, egzaminy kwalifikacyjne, praktykanci z lat 1937-1944, sygn. 281-330 Spis roboczy akt personalnych z lat 1938-1944, 70 j. Liczba jednostek w zespole: 402
12/319/0 Bank Handlowo-Przemysłowy S.A. Katowice [1920] 1940-1944 0 rozwiń
Agrar-und Commerzbank AG Kattowitz /Bank Rolniczy i Handlowy S.A. Katowice/ Akta ogólne: sprawy statutowe, pełnomocnictwa, protokoły posiedzeń, sprawa fuzji Agrar-u. Commerzbank z Górnośląskim Bankiem Związkowym S.A. w Chorzowie z lat 1928-1941, sygn. 1-8 Bilanse: bilanse miesięczne z lat 1931-1939, sygn. 9-10 Inwentury z lat 1937-1939, sygn. 11-12 Bilanse nadzorowanych banków ludowych: bilanse miesięczne z lat 1938-1940, sygn. 13-18 Sprawozdania z działalności z lat 1922-1940, sygn. 19 Protokoły kontroli banku z lat 1926-1940, sygn. 20-24 Protokoły kontroli nadzorowanych banków ludowych z lat 1932-1939, sygn. 25-30 Statystyka: dotycząca banków ludowych z lat 1934-1937, sygn. 31 Rozliczenia z zagranicą: dotycząca banku szwajcarskiego z lat 1933-1939, sygn. 32 Bank für Handel u. Gewerbr AG Kattowitz /Bank Handlowo-Przemysłowy S.A. Katowice/ Statut z lat 1941, sygn. 33 Okólnik: okólniki zewnętrzne z lat 1939-1942, sygn. 34-41a Sprawy ogólne: zarządzenia wewnętrzne, protokoły walnych zgromadzeń, sprawozdania w sprawach kredytowych, rejestr handlowy z lat 1928-1944, sygn. 42-48 Bilanse: bilanse miesięczne z lat 1940-1942, sygn. 49-50 Inwentury z lat 1940-1943, sygn. 51-52 Bilanse nadzorowanych banków ludowych z lat 1939-1944, sygn. 53a-ł Sprawozdania z działalności z lat 1941-1944, sygn. 54-55 Protokoły kontroli Banku z lat 1941-1942, sygn. 56-57 Opracowania, wzory z lat 1930-1942, sygn. 58-59 Akta osobowe dyrektora E. Trzaskalika: materiały dotyczące stosunków gospodarczych na Górnym Śląsku z lat 1920-1940, sygn. 60 Spis roboczy akt osobowych pracowników Banku z lat 1928-1943, 9 j. Anteriora z 1920 roku dotyczą akt osobowych dyrektora Banku Liczba jednostek w zespole: 83
12/320/0 Bank Drezdeński Filia w Katowicach 1906-1945 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne: protokoły rewizyjne walnego zebrania, postępowanie likwidacyjne, okólniki organizacji gospodarczych, dyrekcji banku, wyniki działalności, służba informacyjna, korespondencja w sprawach organizacyjnych finansowych i personalnych z lat 1913-1945, sygn. 1-94, 76a Sprawozdania i bilanse: bilanse roczne i okresowe, sprawozdania sytuacyjne z lat 1932-1944, sygn. 95-115, 111a Sprawy administracyjne: sprawy budowy gmachu z lat 1907-1938, sygn. 116-119, 116a Ogólne sprawy finansowe: likwidacja polskich placówek gospodarczych, udzielanie kredytów procesy z firmami, sprawozdania o stanie organizacyjnym banków na terenie Generalnej Guberni Górnym Śląsku i Morawach z lat 1928-1944, sygn. 120-145, 140a, 145a-b Akta kredytowe: kredyty udzielane koncernom górnośląskim i innym firmom z lat 1927-1945, sygn. 146-296 Spis roboczy akt personalnych z lat 1906-1944, 73 j. Liczba jednostek w zespole: 375
12/321/0 Śląski Krajowy Zakład Kredytowy Oddział Katowice [1937] 1939-1944 0 rozwiń
Okólniki instytucji nadrzędnych: pełnomocnictwa z lat 1941-1944, sygn. 1-3 Wewnętrzna organizacja Banku z lat 1940-1944, sygn. 4-6 Przejęcie polskich banków na Górnym Śląsku z lat 1939-1944, sygn. 7-19 Bilanse i salda z lat 1939-1944, sygn. 20-24 Przejęcie hipotek z lat 1940-1944, sygn. 25-30 Likwidacja hipotek z lat 1937-1944, sygn. 31-35 Ściągnięcie należności od nabywców działek z parcelacji z lat 1940-1945, sygn. 36-69 Sprawozdania z gospodarki przedsiębiorstw finansowanych przez Bank: sprawozdania i bilanse z lat 1939-1944, sygn. 70-77 Liczba jednostek w zespole: 77
12/322/0 vacat - Katowickie akta bankowe - zbiór szczątków zespołów - wydzielone zespoły wpisano do kartoteki pod numerami 12/2205-2209 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
12/323/0 Królewski Górnośląski Urząd Górniczy w Tarnowskich Górach [1750] 1783-1861 [1864] 188 rozwiń
Górnośląska Kasa Pomocy Górnictwa Węglowego - administracja, umowy, pełnomocnictwa, uchwały gwarków w sprawach kuksowych, z lat 1855-1862, sygn. 1-1a Uniformy górnicze - regulaminy, wzory uniformów, z lat 1787-1825, sygn. 2-4 Sprawy procesowe z tytułu regale górniczego, z lat 1841-1861, sygn. 5-6 Bezpieczeństwo górnicze, nieszczęśliwe wypadki - przepisy, z lat 1793-1854, sygn. 7-10 Poszukiwania geologiczne, z lat 1817-1861, sygn. 11-13 Analizy węgla, z lat 1794-1861, sygn. 14-15 Rewizja kotłów, z lat 1860-1861, sygn. 16-17 Dawne górnictwo tarnogórskie, z lat 1750-1775, sygn. 18 Uwagi von Karstena o hucie strzybnickiej, z lat 1804, sygn. 19 Budowa szpitala brackiego, z lat 1826-1858, sygn. 20-21 Kontrole podległych kopalń, z lat 1791-1860, sygn. 22-31, brak sygn. 22a Budżety i produkcja podległych kopalń, z lat 1798-1861, sygn. 32-45, 48 brak sygn. 45 Zakładanie kopalń galmanu, z lat 1823-1864, sygn. 46-47, brak sygn. 46-47 Liczba jednostek w zespole: 46
12/324/0 Urząd Górniczy Katowice-Północ [1901] 1939-1944 0 rozwiń
Nadzór nad kopalniami: organizacja urzędu, szkolenie personelu i nadzorczego i mierniczych górniczych, zatrudnienie i płace, technika produkcji, plany robót górniczych, kontrola urządzeń technicznych kopalń z lat 1901-1944, sygn. 1-44 Liczba jednostek w zespole: 44
12/325/0 Urząd Górniczy Katowice-Południe [1831] 1939-1945 0 rozwiń
Okręgowy Urząd Górniczy Katowice-Południe /Bergrevier Kattowitz - Süd/: akta dotyczące tytułów własności, reprezentacji i administracji kopalń, urzędników, ruchu kopalń, podatków, uprawnień górniczych, maszyn i kotłów parowych z lat 1831-1922, sygn. 1-48, 34a-b Okręgowy Urząd Górniczy Katowice: akta dotyczące wyłączności górniczych, planów ruchu, kontroli urządzeń, jazdy liną, maszyn i kotłów parowych z lat 1922-1939, sygn. 49-83 Urząd Górniczy Katowice-Południe /Bergamt Kattowitz-Süd/ Akta normatywne i dotyczące organizacji urzędów górniczych z lat 1939-1944, sygn. 84-92 Akta dotyczące urzędników z lat 1939-1944, sygn. 93-99 Akta dotyczące uprawnień górniczych z lat 1939-1944, sygn. 100-112 Akta dotyczące robotników z lat 1939-1944, sygn. 113-125 Sprawy wynikające z nadzoru policji górniczo-przemysłowej na ruchem kopalń z lat 1939-1944, sygn. 126-187 Akta dotyczące ruchu kopalń z lat 1939-1945, sygn. 188-650, 637 t. I i II Statystyka z lat 1939-1944, sygn. 651-695 Akta różne z lat 1939-1944, sygn. 696-722 Liczba jednostek w zespole: 760
12/326/0 Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych w Katowicach 1879-1933 [1937] 0 rozwiń
Sprawy ogólno-administracyjne: statuty, protokoły walnych zebrań i zarządu, sprawozdania z działalności, likwidacja związku z lat 1922-1937, sygn. 1-34, 4a, 8a-b, 11a Sprawy administracyjno-gospodarcze: wywiady o firmach, preliminarze budżetowe, sprawy finansowe z lat 1920-1933, sygn. 35-40 Sprawy socjalne: rada urzędnicza, budownictwo mieszkaniowe z lat 1922-1933, sygn. 41-43 Sprawy wodne: gospodarka wodna, prawo wodne z lat 1923-1932, sygn. 44-48 Sprawy górnicze: tąpnięcia, prawo górnicze, technika górnicza, szkody górnicze, plany upaństwowienia niemieckiego ciężkiego przemysłu, monografia polskiego węgla z lat 1918-1932, sygn. 49-60 Zaopatrzenie: zaopatrzenie w drewno i cement z lat 1926-1932, sygn. 61-62 Zbyt: wykazy wysyłek węgla, eksport, umowy handlowe z lat 1911-1928, sygn. 63-70 Statystyka: ceny cynku, ołowiu, statystyki zarobków, wydobycia, zatrudnienia, i ogólne przemysłu górniczo-hutniczego na Górnym Śląsku z lat 1878-1933, sygn. 71-215, brak sygn. 90, 91 Sprawy personalne: akta personalne Dyrektora Związku i inżynierów z lat 1922-1934, sygn. 216-220 Liczba jednostek w zespole: 223
12/327/0 Unia Polskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego w Katowicach [1924] 1932-1939 [1941] 0 rozwiń
Sekretariat: walne zgromadzenia, zebrania zarządu, komitetów, komisji z lat 1932-1939, sygn. 1-21 Wydział Podatkowo-Prawny: statuty, skład organów zarządzających, likwidacja Unii, ustawy budowlane, reforma rolna z lat 1931-1939, sygn. 22-56, 23a-b Wydział Handlu i Komunikacji: sprawy kolejowe, drogi wodne, dane o międzynarodowym handlu węglem z lat 1924-1939, sygn. 57-74 Wydział Techniczny: techniczny stan kopalń, sprawy inwestycyjne, kosztów, płacowe, utargów, możliwości rozwojowe kopalń, produkcja cynku i ołowiu, sprawy dotyczące produkcji chemicznej z lat 1925-1941, sygn. 75-134 Wydział Ekonomiczno-Prasowy: sprawozdania Unii, okólniki, tabele płac, czas pracy, sprawy socjalne, opisy zakładów, statystyka zatrudnienia i płac, bilans zakładów, statuty spółek z lat 1921-1939, sygn. 135-193 Wydział Statystyczny: organizacja statystyki /okólniki, kwestionariusze, formularze/, kwerendy statystyczne, statystyki zatrudnienia, zarobków, wydajności produkcji, zbytu, kursy dewizowe, notowania cen cynku i ołowiu z lat 1924-1940, sygn. 194-304 Wydział Administracyjno-Finansowy: biblioteka podręczna, komisja rewizyjna, budżety, koszty utrzymania Unii, subwencje, składki, likwidacja majątku, listy płac z lat 1932-1939, sygn. 305-320 Referat Personalny: wykaz pracowników, rada urzędu z lat 1932-1939, sygn. 321-323 Anteriora pochodzą z Górnośląskiego Związku Przemysłowców Górniczo-Hutniczych w Katowicach Liczba jednostek w zespole: 323
12/328/0 Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo-Hutniczych w Gliwicach Delegatura w Katowicach 1939-1944 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne i finansowe: organizacja Związku, okólniki, sprawy rachunkowe, listy płac z lat 1939-1944, sygn. 1-10, 3a Sprawozdania, statystyki i ankiety dotyczących przedsiębiorstw należących do Związku: sprawozdania, sprawy wodne, statystyki produkcyjne z lat 1939-1944, sygn. 11-20, 16a Sprawy zaopatrzenia zakładów w materiały i sprzęt z lat 1939-1940, sygn. 21-34, 22a Sprawy robotnicze: okólniki, płace, związek zawodowy z lat 1939-1944, sygn. 35-40 Sprawy ochrony zakładów przemysłowych: przepisy z lat 1942-1944, sygn. 41 Materiały nadesłane z tytułu członkostwa w obcych instytucjach: sytuacja gospodarcza /żywnościowa/ na Węgrzech, w Rumuni, Bułgarii i Czechosłowacji z lat 1942, sygn. 42 Liczba jednostek w zespole: 45
12/329/0 Związek Pracodawców Górnośląskiego Przemysłu Górniczo -Hutniczego w Katowicach [1920] 1922-1939 [1940] 0 rozwiń
Sprawozdania roczne z lat 1927, 1935, sygn. 1-2 Zbiory protokołów posiedzeń i okólników z lat 1922-1939, sygn. 3-17 Sprawy płac i czasu pracy w górnictwie i hutnictwie z lat 1920-1939, sygn. 17a-24 Umowy zbiorowe z lat 1920-1940, sygn. 25-77, brak sygn. 75, 76, 77 Anteriora dotyczą umowy zbiorowej z roku 1920 zawartej między Związkiem Pracodawców Górnośląskiego Przemysłu Górniczo-Hutniczego /Arbeitgeberverband der Oberschlesischen Bergwerks- und Hüttenindustrie/ i związkami zawodowymi pracowniczymi. Liczba jednostek w zespole: 75
Wyświetlanie 301 do 320 z 2 939 wpisów.