Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
12/209/0 Inspektorat Pracy 46 Obwodu w Rybniku 1945-1950 0 rozwiń
Sprawy bezpieczeństwa i ochrony pracy w zakładach z lat 1946-1950, sygn. 1-3 Sprawy karno-administracyjne z lat 1947-1949, sygn. 4 Układy zbiorowe z lat 1949-1950, sygn. 5 Zażalenia w sprawach pracy i płacy z lat 1949, sygn. 6 Sprawozdawczość i korespondencje z lat 1945-1950, sygn. 7 Liczba jednostek w zespole: 7
12/210/0 Inspektorat Pracy 47 Obwodu w Bielsku 1947-1950 0 rozwiń
Sprawy bezpieczeństwa i ochrony pracy w zakładach z lat 1948-1950, sygn. 1-3 Opieka nad matką i dzieckiem z lat 1947-1950, sygn. 4 Dokształcanie młodocianych i przysposobienie do zawodu z lat 1947-1949, sygn. 5 Sprawozdawczość z lat 1947-1950, sygn. 6-8 Liczba jednostek w zespole: 8
12/211/0 Inspektorat Pracy 48 Obwodu w Sosnowcu 1945-1950 0 rozwiń
Sprawy bezpieczeństwa i ochrony pracy w zakładach z lat 1945-1950, sygn. 1-7 Higiena pracy, choroby zawodowe z lat 1949-1950, sygn. 8-14 Opieka nad matką i dzieckiem z lat 1950, sygn. 15 Dokształcanie młodocianych i przysposobienie do zawodu z lat 1950, sygn. 16 Wypadki przy pracy z lat 1950, sygn. 17 Sprawy inwestycyjne zakładów z lat 1950, sygn. 18 Sprawozdawczość z lat 1946-1950, sygn. 19-27 Liczba jednostek w zespole: 34
12/212/0 Inspektorat Pracy 49 Obwodu w Zawierciu 1945-1950 0 rozwiń
Sprawy bezpieczeństwa i ochrony pracy w zakładach z lat 1945-1950, sygn. 1-23, 56-93 Higiena pracy, choroby zawodowe z lat 1947-1948, sygn. 24-25 Zatargi zbiorowe i indywidualne z lat 1945-1950, sygn. 26-37 Ochrona pracy kobiet i młodocianych z lat 1947-1950, sygn. 38 Powołanie komisji rozjemczych z lat 1948, sygn. 39 Wypadki przy pracy z lat 1948-1950, sygn. 40-42 Sprawy inwestycyjne zakładów z lat 1947-1950, sygn. 43-45 Związki zawodowe z lat 1945-1948, sygn. 46 Sprawozdawczość z lat 1945-1950, sygn. 47-55, 94-96, 103 Działalność karno-administracyjna z lat 1945-1950, sygn. 97-102 Liczba jednostek w zespole: 103
12/213/0 Inspektorat Pracy 50 Obwodu w Bytomiu 1945-1950 0 rozwiń
Sprawy bezpieczeństwa i ochrony pracy w zakładach z lat 1945-1950, sygn. 1-8 Zatargi zbiorowe z lat 1948, sygn. 9 Czas pracy z lat 1945-1950, sygn. 10 Liczba jednostek w zespole: 10
12/214/0 Inspektorat Pracy 95 Obwodu w Gliwicach 1949-1950 0 rozwiń
Okólniki z lat 1949-1950, sygn. 1 Preliminarz wydatków na poprawę warunków bhp w zakładach z lat 1949-1950, sygn. 2 Korespondencja z lat 1949-1950, sygn. 3 Liczba jednostek w zespole: 3
12/215/0 Inspektorat Pracy 97 Obwodu w Zabrzu 1950 0 rozwiń
Sprawozdawczość z lat 1950, sygn. 1-2 Liczba jednostek w zespole: 2
12/216/0 Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Wojewódzka w Katowicach 1982-1989 0 rozwiń
Zjazd Wojewódzki z lat 1986-1987, sygn. 1-3 Zjazdy, posiedzenia oraz organizacja jednostek podległych: gminnych; miejsko-gminnych; miejskich z lat 1982-1989, sygn. 4-21 Protokoły posiedzeń plenarnych, Komitetu Wykonawczego, Prezydium z lat 1983-1989, sygn. 22-26 Posiedzenia komisji stałych i doraźnych z lat 1982-1989, sygn. 27-34 Kampania sprawozdawczo-wyborcza z lat 1984-1985, sygn. 35 Podstawy prawne działania i organizacja z lat 1983-1989, sygn. 36 Opracowania rad miejskich, miejsko-gminnych, gm. na temat realizacji programów wyborczych z lat 1986-1988, sygn. 37 Ogniwa zakładowe z lat 1984-1989, sygn. 38-41 Działacze Ruchu - wykazy, ankiety personalne z lat 1983-1989, sygn. 42-47 Odznaczenia z lat 1985-1987, sygn. 48 Działalność interwencyjna z lat 1989, sygn. 49 Współpraca z zagranicą z lat 1983-1989, sygn. 50 Inicjatywy RW w zakresie oświaty, kultury, ochrony zdrowia, współzawodnictwa pracy z lat 1983-1989, sygn. 51-54 Udział PRON w kampaniach poprzedzających referendum, wybory do Sejmu, rad narodowych z lat 1984-1988, sygn. 55-68 Liga Miast Nadwiślańskich z lat 1987-1988, sygn. 69 II Kongres PRON z lat 1987, sygn. 70 Liczba jednostek w zespole: 70
12/218/0 Sąd Okręgowy w Katowicach [1944] 1945-1951 0 rozwiń
Wydział Prezydialny: normatywy, zmiany terytorialne, współpraca z Prokuraturą Generalną i prokuraturą sądów okręgowych, Kolegium Administracyjne, ustrój sądownictwa, sprawy organizacyjne i obsady sądów, wizytacje i nadzór sądowy i nad sądami, współpraca z prasą, orzecznictwo i sprawy majątkowe, sprawy systemu penitencjarno-wychowawczego, przepisy archiwalne, sprawy postępowania cywilnego i karnego z lat 1945-1951, sygn. 1-238 Liczba jednostek w zespole: 846
12/219/0 Powiatowa Rada Narodowa w Katowicach 1945-1950 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne PRN i podległych rad narodowych, zarządzenia, okólniki, korespondencja z lat 1945-1949, sygn. 1 Zarządzenia, okólniki w sprawach ogólnych z lat 1945-1950, sygn. 2-22 Sprawy radnych; skład rad, mandaty z lat 1945-1950, sygn. 23-32 Protokoły posiedzeń PRN i podległych rad z lat 1945-1950, sygn. 33-88, 46a-d, 51a Sprawozdawczość PRN i podległych rad z lat 1945-1950, sygn. 89-103 Komisje PRN i podległych rad, kontrolna działalność rad z lat 1945-1950, sygn. 104-166 Zarządzenia i sprawozdania z akcji z lat 1945-1950, sygn. 167-186 Korespondencja PRN z WRN i Wydziałem Powiatowym z lat 1946-1950, sygn. 187-192 Prośby o interwencję, skargi i zażalenia z lat 1945-1950, sygn. 193-200 Liczba jednostek w zespole: 205
12/220/0 Starostwo Powiatowe w Katowicach 1945-1950 [1951] 0 rozwiń
Referat Ogólno-Organizacyjny: statut organizacyjny, zarządzenia i okólniki własne, władz zwierzchnich, organizacja urzędów, protokoły i korespondencja dotyczące odpraw, zjazdów i posiedzeń kierowników oddziałów, starostw, aktywu, sprawy personalne Starostwa, podziału administracyjnego i zaludnienia powiatu; sprawozdania miesięczne, półroczne i roczne z działalności Starostwa, oddziałów, referatów, gmin; sprawy szkoleniowe, wizytacje z lat 1945-1950, sygn. 1-106, 5a, 49a, 82a, 87a, połączono sygn. 19 i 20 Referat Rachunkowo-Gospodarczy: preliminarze budżetowe, wyciągi z ksiąg budżetowych, zalecenia polustracyjne; sprawozdawczość z odpraw kierowników referatów z lat 1948, sygn. 107-111 Referat Społeczno-Polityczny: sprawozdania sytuacyjne o stanie bezpieczeństwa oraz ruchu politycznym i społecznym w powiecie - tygodniowe, miesięczne, statystyka, MO - stan, dyslokacja, rozkazy, odprawy, raporty; sprawy wyborów do Sejmu i obchodów uroczystości narodowych, akcja rehabilitacyjna, repolonizacyjna, weryfikacyjna, usuwania śladów niemczyzny, wysiedleńcza, przesiedleńcza, repatriacyjna, wykazy i statystyka tych akcji, nadania i pozbawienia obywatelstwa, stosunki wyznaniowe na terenie województwa; statuty, wykazy i sprawozdawczość stowarzyszeń działających na terenie powiatu z lat 1945-1951, sygn. 112-324, 119a, 186a, 188a, 231a, 232a, 246a, 252ab, 254a, 256a, 258a, 259a, 261a, 263a, 265a, 267a, 271a, 272a, 276a, 278a, 281a, 287a, 291a, 296a, 300a, 302a, 303a, 307a-b, 309a, 313a, 314a, 317a, 319a-b, połączono sygn. 116-119 Referat Administracyjno-Prawny: organizacja i działalność referatu, biur ewidencji ludności, biur meldunkowych, sprawy wywłaszczeniowe, zmiany nazwisk, łowieckie, rybackie, wodno-melioracyjne, drogowe, szkód i strat wojennych na terenie powiatu, wykazy i sprawozdania miesięczne gmin, ewidencja cmentarzy i sprawy grobownictwa żołnierzy radzieckich, brytyjskich, niemieckich z lat 1945-1950, sygn. 325-367, 341ab Referat Karno-Administracyjny: przestępstwa kryminalne na tle politycznym, sprawy niemieckie - rejestracja pretensji z lat 1946, sygn. 368-369 Referat Wojskowy: działalność i plany pracy Wydziału, sprawozdania z lustracji w terenie z lat 1945-1950, sygn. 370-373 Referat Ochrony przed pożarami i innymi klęskami: Organizacja Powiatowej Komendy Pożarnictwa z lat 1945, sygn. 374 (brak) Referat Przemysłowo-Handlowy: zarządzenia i korespondencja, sprawy ogólne i wykaz składów i warsztatów rzemieślniczych z lat 1945-1950, sygn. 375-379, 376a-e, 377ab Referat Aprowizacji: organizacja, komisje nadzoru z lat 1945-1949, sygn. 380-384 Referat Zdrowia: organizacja, zestawienia statystyczne i wykazy poradni oraz przychodni, sprawozdania z działalności terenowych ośrodków zdrowia, ośrodków dentystycznych, poradni specjalistycznych i żłobków przyzakładowych; sprawy personalne pracowników z Volsklistą II z lat 1945-1950, sygn. 385-440, 385a, 390a, 400a Referat Odbudowy: przepisy i zarządzenia, miesięczne sprawozdania zarządów miejskich, nadzór nad budową i remontami szkół z lat 1946-1950, sygn. 441-456 Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: protokoły zebrań i inspekcji, planowanie, sprawozdawczość i statystyka dotycząca rolnictwa, rejestracja i wykazy obiektów rolniczych i gospodarstw poniemieckich, zadania roczne w zakresie rolnictwa, sprawy osadnictwa, repatriantów, wysiedleń; kursy szkoleniowe i organizacja szkół rolniczych z lat 1945-1950, sygn. 457-473, połączono sygn. 463 i 464 Dział Samorządowy (Wydział Powiatowy): Referat Ogólno-Samorządowy: protokoły posiedzeń, okólniki i zarządzenia, wykazy pracowników i sprawy kadrowe, korespondencja, okólniki i zarządzenia dotyczące przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych, związki samorządowe, wydawnictwa urzędowe; materiały dotyczące działalności gmin i miast powiatu katowickiego z lat 1945-1950, sygn. 474-545, 474a-c, 476a-b, 525a, 526a Referat Nadzoru nad gminami: sprawozdania, protokoły rewizji, statystyka, interwencje mieszkańców gmin, wykazy gmin, naczelników i burmistrzów; sprawy personalne i wyborów wójtów, naczelników oraz burmistrzów; organizacja administracji gminnej, nazewnictwo miejscowości i ulic z lat 1945-1950, sygn. 546-645, 630a, brak sygn. 555 Referat Budżetowo-Finansowy: budżety, sprawozdania rachunkowe, wnioski o subwencje i pomoc finansowa, protokoły posiedzeń rad narodowych, zestawienia wydatków miast i gmin, plany finansowo-gospodarcze z lat 1945-1950, sygn. 646-1133, brak sygn. 1070 Referat Opieki Społecznej: organizacja referatu i referatów gminnych z lat 1945-1950, sygn. 1134-1142, 1142a-c Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej: fundusz gospodarki mieszkaniowej, plany wykonawcze, sprawozdawczość, zarządzenia normatywne, sprawy mieszkaniowe 1947-1951, sygn. 1143-1154, 1152a Liczba jednostek w zespole: 10587
12/221/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Nowym Bytomiu [1945] 1947-1950 0 rozwiń
Miejska Rada Narodowa: protokoły posiedzeń z lat 1945-1950, sygn. 1-8 Zarząd Miejski: protokoły posiedzeń ZM, budżet miasta, stowarzyszenia, sprawy narodowościowe, opinie polityczne i moralności o mieszkańcach z lat 1945-1950, sygn. 9-28 Liczba jednostek w zespole: 28
12/222/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Rudzie 1947-1950 0 rozwiń
Miejska Rada Narodowa w Rudzie: kandydaci na radnych Miejskiej Rady Narodowej, skład osobowy komisji Miejskiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, skład osobowy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1947-1950, sygn. 1-4 Zarząd Miejski w Rudzie: protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego, sprawozdania z wykonania uchwał Zarządu, spis domów poniemieckich i opuszczonych, budżet miasta z lat 1947-1950, sygn. 5-8 Liczba jednostek w zespole: 8
12/223/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Wirku [1945] 1949-1950 0 rozwiń
Miejska Rada Narodowa: protokoły posiedzeń MRN, Prezydium i komisji z lat 1945-1950, sygn. 1-14 Zarząd Miejski: protokoły posiedzeń ZM, budżety na 1949 r. i 1950 r.; repatriacja Niemców z gminy Nowa Wieś oraz z miasta i gminy Wirek, opinie polityczne i moralności o mieszkańcach z lat 1947-1950, sygn. 15-19 Liczba jednostek w zespole: 19
12/224/0 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach [1925] 1950-1973 [1991] 0 rozwiń
224/1 Wydział Organizacyjno-Prawny z lat 1950-1973 [1974] - inwentarz kartkowy 3451 j. 1. Sekretariat gen. J. Ziętka z lat 1963-1973 [1974], sygn. 1-164 2. Rozporządzenia i uchwały Rady Państwa i KM RM z lat 1950-1973, sygn. 165-195 3. Rozporządzenia, zarządzenia, okólniki, pisma okólne organów nadrzędnych z lat 1955-1970, sygn. 196-201 4. Zarządzenia i pisma okólne Przewodniczącego i Prezydium WRN z lat 1950-1973, sygn. 202-230 5. Zarządzenia i pisma okólne Wydziału Organizacyjno-Prawnego z lat 1950-1971, sygn. 231-235 6. Wybory do Sejmu z lat 1972-1973, sygn. 236-240 7. Sprawy organizacyjne WRN z lat 1950-1973, sygn. 241-263 8. Protokoły sesji WRN z lat 1950-1973, sygn. 264-465 9. Ewidencja i realizacja uchwał WRN z lat 1954-1973, sygn. 466-474 10. Spotkania posłów z wyborcami z lat 1966-1973, sygn. 475-497 11. Interpelacje i wnioski, postulaty radnych i ich realizacje z lat 1951-1973, sygn. 498-514 12. Komisje WRN z lat 1955-1973, sygn. 515-1370 13. Rada Seniorów z lat 1961-1973, sygn. 1371-1379 14. Zespoły radnych z lat 1961-1973, sygn. 1380-1386 15. Sprawy organizacyjne Prez. WRN z lat 1950-1958, sygn. 1387-1394 16. Protokoły posiedzeń Prezydium WRN z lat 1950-1973, sygn. 1395-2205 17. Realizacje uchwał z lat 1951-1973, sygn. 2206-2337 18. Komitety blokowe z lat 1950-1954, sygn. 2338-2344 19. Protokoły narad przewodniczących i sekretarzy prezydiów rad narodowych wszystkich szczebli z lat 1950-1968, sygn. 2345-2366 20. Organizacja i zakres działania Prez. WRN i prezydiów terenowych oraz ich wydziałów z lat 1950-1973, sygn. 2367-2432 21. Organizacja zjednoczeń i niektórych instytucji z lat 1950-1973, sygn. 2433-2440 22. Decentralizacja uprawnień i zadań na różnych stopniach rad oraz pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Prez. WRN z lat 1959-1973, sygn. 2441-2456 23. Narady i odprawy z lat 1950-1968, sygn. 2457-2480 24. Podział administracyjny - państwa, województwa, powiatów, miasta, osiedli, wsi z lat 1950-1973, sygn. 2481-2761 25. Nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych z lat 1951-1973, sygn. 2762-2775 26. Herby miast z lat 1968-1969, sygn. 2776 27. Plany pracy WRN, prezydium WRN, Wydziałów Prez. WRN, rad terenowych i jednostek podległych z lat 1951-1973, sygn. 2777-2849 28. Sprawozdania z działalności Prez. WRN, Wydziałów Prez. WRN, rad terenowych i jednostek podległych z lat 1950-1973, sygn. 2850-2962 29. Analiza materiałów z sesji WRN i posiedzeń prezydiów PRN i MRN z lat 1968-1972, sygn. 2963-2969 30. Sprawozdania statystyczne z lat 1950-1971, sygn. 2970-3004 31. Analiza uchwał PRN i MRN oraz ich prezydiów z lat 1960-1973, sygn. 3005-3027 32. Analiza skarg i wniosków z lat 1954-1971, sygn. 3028-3061 33. Wydawnictwa, krytyka prasowa, monografie z lat 1952-1973, sygn. 3062-3104 34. Współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi z lat 1956-1972, sygn. 3105-3110 35. Biurowość z lat 1950-1972, sygn. 3111-3122 36. Kontrole z lat 1950-1972, sygn. 3123-3380 37. Szkolenie pracowników z lat 1984-1971, sygn. 3381-3383 38. Odznaczenia państwowe, komisja odznaczeniowa z lat 1954-1969, sygn. 3384-3396 39. Odznaczenia odznaką "Zasłużonego dla Rozwoju Województwa Katowickiego" z lat 1962-1964; sygn. 3397-3449 spis zdawczo-odbiorczy - dopływ nieopracowany z lat 1973-1974 w ilości 6 j. - 0,30 m.b. spis roboczy nr 1 z lat [1934] 1950-1973 [1975], 754 j. - 0,04 m.b. (w tym 744 fotografie i 10 j. aktowych) 224/2 Kuratorium Okręgu Szkolnego [1949] 1950-1973 [1974] - inwentarz książkowy 1505 j. 1. Konferencje, zjazdy, narady: protokoły konferencji, zjazdów i narad z lat 1950-1973, sygn. 1-101 2. Organizacja własnej jednostki, organizacja i sieć szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych: zakres działania i organizacja Wydziału Oświaty, Kuratorium, sieci szkół i placówek oświatowo - wychowawczych z lat 1950-1973, sygn. 102-205 3. Akty normatywne, skargi i wnioski z lat 1950-1973, sygn. 206-226 4. Planowanie i sprawozdawczość z lat 1950-1973 [1974], sygn. 227-418 5. Wydawnictwa, obsługa pasowo - informacyjna z lat 1952-1973, sygn. 419-426 6. Współdziałanie z radami narodowymi, organizacjami politycznymi, młodzieżowymi i społecznymi z lat 1952-1972, sygn. 427-439 7. Biurowość z lat 1950-1973, sygn. 440-446 8. Kontrole i rewizje z lat 1950-1973 [1974], sygn. 447-573 9. Kadry, szkolenie, charakterystyka z lat 1950-1973, sygn. 574-605 10. Inwestycje szkolne, nieruchomości, baza lokalowa z lat 1950-1973, sygn. 606-670 11. Organizacja i programy pracy dydaktyczno - wychowawczej z lat 1950-1973, sygn. 671-1036 12. Realizacja programów, wyniki nauczania i wychowania z lat 1950-1973, sygn. 1037-1309 13. Opieka nad dziećmi i młodzieżą z lat 1950-1973 [1974], sygn. 1310-1381 14. Kursy, dokształcanie zawodowe, biblioteka, czytelnictwo, likwidacja analfabetyzmu z lat [1949] 1950-1973, sygn. 1382-1456 15. Dokumentacja fotograficzna szkół z lat 1951, 1959, 1970-1972, sygn. 1457-1505 spis zdawczo odbiorczy - dopływ, akta szkół z lat 1929-1954, 9 j. spis roboczy nr 2 z lat [1934] 1950-1973 [1975], 4283 j. spis zdawczo-odbiorczy nr 3 z lat 1946-1960, 55 j. spis zdawczo-odbiorczy nr 4 z lat 1945-1973, 29 j. 224/3 Wydział Kultury z lat [1949] 1950-1973 [1974, 1976] - inwentarz kartkowy 1030 j. I. Organizacja wydziału z lat 1950-1973, sygn. 1-4 II. Organa kolegialne z lat 1951-1973, z lat 5-14 III. Zbiór normatywów z lat 1950-1972, sygn. 15-18 IV. Planowanie i sprawozdawczość: 1. Plany i sprawozdania z pracy wydziału z lat 1953-1973, sygn. 19-25 2. Plany i analizy rozwoju kultury z lat 1959-1973, sygn. 26-42 3. Plany gospodarcze z lat 1955-1973, sygn. 43-68 4. Plany i sprawozdania inwestycyjne z lat 1952-1973, sygn. 69-107 5. Budżet i sprawozdania finansowe z lat 1952-1973, sygn. 108-195 V. Statystyka: 1. Sprawozdania dotyczące placówek kulturalno-oświatowych z lat 1953-1974, sygn. 196-217 2. Sprawozdania dotyczące bibliotek z lat 1955-1974, sygn. 218-233 3. Sprawozdania dotyczące teatrów i instytucji muzycznych z lat 1959-1974, sygn. 234-243 4. Sprawozdania dotyczące muzeów z lat 1962-1974, sygn. 244-245 5. Sprawozdania dotyczące szkolnictwa z lat 1954-1973, sygn. 246-274 VI. Biurowość i archiwum z lat 1966-1972, sygn. 275-277 VII. Wycinki prasowe z lat 1963-1971, sygn. 278-300 VIII. Kontrole z lat 1962-1974, sygn. 301-328 IX. Personel z lat 1962-1974, sygn. 329-332 X. Inwestycje z lat 1949-1973, sygn. 333-366 XI. Placówki kulturalno-oświatowe: 1. Sprawy ogólne z lat 1953-1971, sygn. 367-400 2. Biblioteki z lat 1954-1973, sygn. 401-474 3. Domy kultury z lat 1954-1970, sygn. 475-487 4. Świetlice z lat 1952-1963, sygn. 488-490 5. Kluby z lat 1963-1972, sygn. 491-498 XII. Stowarzyszenia społeczno-kulturalne z lat 1957-1974, sygn. 499-537 XIII. Ludność rodzima i cygańska z lat 1957-1974, sygn. 538-539 XIV. Plastyka z lat 1962-1974, sygn. 540-553 XV. Sztuka ludowa z lat 1954-1973, sygn. 554-562 XVI. Imprezy kulturalne: 1. Obchody, rocznice, jubileusze z lat 1952-1971, sygn. 563-588 2. Dni Oświaty, książki, prasy z lat 1952-1973, sygn. 589-612 3. Konkursy z lat 1953-1970, sygn. 613-623 XVII. Teatry i instytucje muzyczne: 1. Sprawy ogólne z lat 1958-1973, sygn. 624-639 2. Teatry z lat 1950-1973, sygn. 640-669 3. Amatorski ruch teatralny z lat 1964-1973, sygn. 670-681 4. Instytucje muzyczne z lat 1949-1973, sygn. 682-742 5. Amatorski ruch muzyczne z lat 1962-1973, sygn. 743-756 6. Przedsiębiorstwa estradowe - sale widowiskowe z lat 1959-1974, sygn. 757-773 XVIII. Kinematografia z lat 1953-1973, sygn. 774-812 1. Amatorskie i dyskusyjne kluby filmowe z lat 1958-1976, sygn. 813-819 XIX. Współpraca kulturalna z zagranicą z lat 1965-1973, sygn. 820-823 XX. Wojewódzki Konserwator Zabytków: 1. Sprawy ogólne z lat 1951-1970, sygn. 824-838; 837/I 2. Muzea z lat 1950-1974, sygn. 839-880 3. Zabytki archeologiczne z lat 1952-1974, sygn. 881-885 4. Zabytki ruchome z lat 1952-1973, sygn. 886-894 5. Zabytki nieruchome z lat 1954-1974, sygn. 895-901 XXI. Pomniki Walki i Męczeństwa z lat 1953-1974, sygn. 902-916 XXII. Szkolnictwo artystyczne z lat 1951-1973, sygn. 917-1028 XXIII. Zbiór fotografii z lat 1951-1962, sygn. 1029 spis zdawczo-odbiorczy - dopływ nieopracowany z lat 1954-1973 w ilości 32 j. - 0,5 m.b. 224/4 Urząd Spraw Wewnętrznych z lat [1928] 1950-1973 [1975] - inwentarz książkowy 1646 j. Odcinek I - Akta stowarzyszeń z lat [1929] 1950-1958, sygn. 1-1292/I, 14a-b, 571a, 834a - opuszczono numerację 451-459, 265, brak sygn. 1, 2, 552, 570/I Odcinek II - Akta stowarzyszeń z lat [1925] 1958-1965, sygn. 1-197/II Odcinek III z lat [1945] 1950-1973 [1975] 1. Organizacja z lat 1950-1975, sygn. 1-5/III 2. Planowanie, sprawozdawczość z lat 1950-1975, sygn. 6-19/III 3. Kontrola z lat 1962-1974, sygn. 20-80/III 4. Stowarzyszenia z lat 1945-1969, sygn. 81-167/III kancelaria tajna - 115 j. (spis zdawczo-odbiorczy 76 j., inwentarze kartkowe robocze 39 j.) dopływ - spis zdawczo-odbiorczy nr 3 (16 j.) dopływ -spis zdawczo-odbiorczy nr 4 (228 j.) spis roboczy nr 5 - 1 j. 224/5 Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego z lat 1950-1973, inwentarz kartkowy roboczy 203 j., spis zdawczo-odbiorczy nr 2 dla 255 j., spis roboczy nr 1 dla 76 j. 224/6 Wydział Finansowy z lat 1950-1954, inwentarz kartkowy roboczy 14 j., spis roboczy nr 1 dla 8 j. 224/7 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z lat 1950-1972, inwentarz kartkowy roboczy 23 j., spis zdawczo-odbiorczy 105 j., spis roboczy nr 1 dla 23 j. 224/8 Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza z lat 1961-1971, inwentarz kartkowy roboczy 10 j. 224/9 Wydział Komunikacji z lat 1950-1972, spis zdawczo-odbiorczy 71 j., spis roboczy 1 j., inwentarz kartkowy roboczy 6 j. 224/10 Wydział Pracy i Pomocy Społecznej z lat 1950-1954, inwentarz kartkowy roboczy 13 j. 224/11 Wydział Budownictwa z lat 1958-1961, inwentarz kartkowy roboczy 6 j. 224/12 Wydział Inspekcji z lat 1951-1952, inwentarz kartkowy roboczy 6 j. 224/13 Wydział Wojskowy z lat 1950-1951, inwentarz kartkowy roboczy 13 j. 224/14 Wydział Zdrowia z lat 1950-1953, inwentarz kartkowy roboczy 7 j. 224/15 Wydział Statystyki z lat 1953-1962 - inwentarz kartkowy 43 j. 1. Informacja statystyczna - biuletyny statystyczne woj. Katowickiego z lat 1957-1962, sygn. 1-5 2. Statystyka gospodarcza z lat 1953-1962, sygn. 6-23 3. Statystyka społeczna z lat 1955-1961, sygn. 24-42, 27a dopływ nieopracowany - spis zdawczo-odbiorczy 33 j. 224/16 Wydział Rolnictwa i Leśnictwa z lat 1945-1973, spis roboczy 6 j., spis zdawczo-odbiorczy 3474 j. 224/17 Wydział Zatrudnienia z lat 1952-1973, spis zdawczo-odbiorczy 17 j. 224/18 Wydział Społeczno-Administracyjny z lat 1960-1973, inwentarz kartkowy roboczy 10 j., spis zdawczo-odbiorczy 23 j. 224/19 Wydział Przemysłu i Handlu z lat [1939] 1950-1973 [1974], spis zdawczo-odbiorczy 2796 j. 224/20 Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki z lat 1949-1974, spis zdawczo-odbiorczy 578 j. 224/21 Wojewódzka Komisja Cen z lat 1966-1971, spis zdawczo-odbiorczy nr 1 dla 18 j. 224/22 Zakład Reprodukcji z lat 1958-1974, spis zdawczo-odbiorczy nr 1 dla 15 j. 224/23 Wydział do Spraw Wyznań z lat 1967-1973, spis zdawczo-odbiorczy nr 1 dla 24 j. 224/24 Wydział Urbanistyki i Architektury z lat 1957-1972, spis zdawczo-odbiorczy nr 1 i 2 dla 109 j., spis roboczy nr 3 dla 3 j. 224/25 Zespół Aktywizacji Ogrodnictwa z lat 1964-1972, spis zdawczo-odbiorczy nr 1 dla 71 j. Liczba jednostek w zespole: 21220
12/225/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Katowicach [1945-1949] 1950-1951 0 rozwiń
Wydział Ogólny: organizacja, statystyka personalna, uchwały, protokoły posiedzeń i sesji prezydiów rad narodowych; plany pracy, sprawozdania z działalności i z akcji przeprowadzanych przez rady narodowe; Komisje - organizacja, protokoły posiedzeń i kontroli oraz sprawozdania z działalności z lat 1949-1951, sygn. 1-111, 4a, 66a Wydział Społeczno-Administracyjny: repatriacja Niemców, ewidencja obywateli ZSRR i ludności cygańskiej, ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy emerytalne, stosunek duchowieństwa do władz terenowych z lat 1949-1951, sygn. 112-123 Wydział Finansowy: sprawy podatku gruntowego z lat 1950-1951, sygn. 124-125 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: organizacja, okólniki i zarządzenia Ministra GKiM, wykazy zatrudnionych inżynierów i techników, preliminarze budżetowe, plany finansowe i inwestycyjne; sprawozdania kwartalne wydziałów terenowych, walka z analfabetyzmem w zakładach pracy z lat 1949-1951, sygn. 126-142 Wydział Zdrowia: preliminarze budżetowe i plany gospodarcze terenowych ośrodków zdrowia, sprawozdania ze stanu służby zdrowia z lat 1950-1951, sygn. 143-152 Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: sprawy gruntowe i leśne, sadownictwo, warzywnictwo i ogrodnictwo: wykazy nieruchomości poniemieckich i kościelnych, sprawy weterynarii z lat 1949-1951, sygn. 153-162 Referat Budownictwa: zarządzenia i okólniki Ministerstwa, organizacja władz budowlanych z lat 1950-1951, sygn. 163-165 Referat Wojskowy: organizacja,, sprawozdania referatów wojskowych, aktualizacja kart ewidencyjnych, sprawy wychowania fizycznego, wykazy obiektów sportowych, pojazdów konnych i uprzęży, rozminowywanie i oczyszczanie terenu, terenowa obrona przeciwlotnicza z lat 1949-1951, sygn. 166-176, 166a Referat Oświaty i Kultury: preliminarze wydatków na kulturę, sprawozdanie z obchodów święta 22 Lipca, szkolnictwo powszechne i zawodowe, sprawy muzeów i ochrona zabytków z lat 1950-1951, sygn. 177-183 Akta personalne z lat 1945-1951, sygn. 184-233 Liczba jednostek w zespole: 236
12/226/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Bytomiu [1947] 1950-1958 0 rozwiń
Oddział Organizacyjny: zarządzenia Przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej, rejestr postulatów zgłaszanych przez mieszkańców na spotkaniach z posłami i radnymi, sprawozdania z realizacji postulatów, interpelacje radnych, protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, plany pracy Miejskiej Rady Narodowej i Prezydium, sprawozdania, instrukcja kancelaryjna dla prezydiów rad narodowych stopnia wojewódzkiego, powiatowego oraz miast stanowiących powiaty z lat [1947] 1950-1958, sygn. 1-70 Miejska Komisja Planowania Gospodarczego: protokoły posiedzeń Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych, plany pracy Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego, plany gospodarcze i sprawozdania z ich realizacji, czyny społeczne, bilanse siły roboczej, dochodów i wydatków ludności, oceny sytuacji gospodarczej, opinie lokalizacyjne, projekty i założenia inwestycji miejskich z lat 1952-1958, sygn. 71-102 Miejski Komitet Kultury Fizycznej: Komisja Organizacyjna Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, projekty i założenia projektowe budowy obiektów sportowych i rekreacyjnych z lat 1956-1958, sygn. 103-106 Oddział Społeczno-Administracyjny: sprawy obywatelskie i graniczne z lat [1947] 1950-1958, sygn. 107-108 Referat Przemysłu: protokoły narad, plany i sprawozdania, skargi i wnioski, wykazy zakładów, warsztatów przemysłowych, rzemieślniczych i usługowych z lat 1951-1958, sygn. 109-119 Liczba jednostek w zespole: 119
12/227/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rudzie Śląskiej [1945] 1950-1973 [1974] 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno-Prawny: protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej, protokoły spotkań radnych z wyborcami, komisje Miejskiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, protokoły narad, zarządzenia Przewodniczącego Prezydium, materiały dotyczące zmiany granic miasta i powiatu, nazw ulic, normatywy kancelaryjne z lat 1950-1973, sygn. 1-315; Miejska Komisja Planowania Gospodarczego: sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Kolegium i zespołów specjalnych, plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania, bilanse siły roboczej, dochodów i wydatków ludności, lokalizacje i opinie z lat 1953-1973 [1974], sygn. 316-420, 416a; Wydział Kultury: plany gospodarcze miasta w zakresie kultury i sztuki, sprawozdania z ich realizacji, protokoły zebrań Aktywu Kulturalnego miasta, analiza i ocena pracy dydaktyczno-wychowawczej w domach kultury, materiały dotyczące działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej z lat 1960-1969, sygn. 421-428; Miejski Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: protokoły posiedzeń Prezydium i Plenum Miejskiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki, protokoły narad aktywu sportowego miasta, prezesów i sekretarzy klubów sportowych, plany pracy i posiedzeń Miejskiego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki i jego komisji, sprawozdania z działalności, sprawozdania statystyczne, sprawozdania z organizacji i przebiegu akcji spartakiad oraz innych imprez masowych, protokoły zebrań i sprawozdania z działalności klubów sportowych, materiały dotyczące budowy i remontów obiektów sportowych z lat 1955-1968, sygn. 429-475; Wydział Spraw Wewnętrznych: zmiana i ustalanie pisowni imion i nazwisk, odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego, poświadczanie i ustalanie obywatelstwa, sprawy ludności cygańskiej, sprawy wyznaniowe i graniczne, notatki służbowe, wykaz akt z lat [1945] 1951-1972, sygn. 476-536; Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: sprawy organizacyjne Wydziału, protokoły narad, plany i sprawozdania z ich realizacji, sprawozdania statystyczne, skargi i wnioski, likwidacja szkód górniczych, zagospodarowanie hałd i nieużytków, analizy ekonomiczne, projekty techniczne i założenia inwestycji miejskich, wykaz akt z lat 1959-1973 [1974], sygn. 537-587, 586a; Wydział Handlu, Przemysłu i Usług: narady, programy działania Wydziału i przedsiębiorstw handlowych, rejestry przedsiębiorstw prywatnych, wykazy placówek handlowych i rzemieślniczych, analizy i oceny zaopatrzenia rynku, funkcjonowania sieci sklepowej i gastronomii, protokoły kontroli placówek handlowych, sprawozdania statystyczne z lat 1959-1973, sygn. 588-606; Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: sprawozdania z działalności Wydziału, protokoły narad, informacje o rynku pracy na terenie miasta, o absolwentach szkół zawodowych, o zatrudnianiu kobiet, kontrole zewnętrzne Wydziału, kontrole przeprowadzane przez Wydział w domach "górnika", hotelach i kwaterach robotniczych, skargi z lat 1959-1973, sygn. 607-621; Liczba jednostek w zespole: 623
12/228/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Świętochłowicach [1945] 1950-1973 [1987] 0 rozwiń
Wydział Organizacyjno-Prawny: zarządzenia i pisma okólne Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i Przewodniczącego, protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń komisji, Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, sprawy dotyczące organizacji wydziałów i referatów, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, narady, normatywy kancelaryjne z lat 1950-1973, sygn. 1-290, 49a-b, 62a-b, 147a, 164a, 169a, 185a, 193a, 205a, 227a, 239a-b, 270a, 274a Miejska Komisja Planowania Gospodarczego: plany pracy, protokoły posiedzeń Kolegium, plany gospodarcze i inwestycyjne, bilanse siły roboczej, dochodów i wydatków ludności, opinie do lokalizacji z lat 1952-1973, sygn. 291-375 Wydział Finansowy: plany pracy Wydziału, budżety miasta i sprawozdania z ich wykonania z lat 1951-1973, sygn. 376-394 Wydział Spraw Wewnętrznych: sprawy dotyczące zmiany imion i nazwisk, stowarzyszeń, sprawy narodowościowe z lat [1945] 1950-1966, sygn. 395-451 Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza: protokoły kontroli gospodarki wodnej w zakładach i przedsiębiorstwach na terenie miasta, projekt techniczno-roboczy przełożenia kanału potoku Nowobytomki z lat 1965-1972, sygn. 452-543 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: zarządzenia wewnętrzne wydziału, sprawozdania, projekty techniczno-robocze zagospodarowania nieużytków doliny Rawy i rejony "Mijanka", ewidencja gruntów z lat 1956-1973, sygn. 454-467 Wydział Zatrudnienia: analiza i informacje o sytuacji na rynku pracy z lat 1966-1970, sygn. 468 Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury: decyzje lokalizacji szczegółowej z lat 1962-1964, sygn. 469 Statystyk Miejski: metryki i tablice statystyczne, sprawozdania statystyczne z lat [1949] 1950-1962 [1965], sygn. 470-474 Liczba jednostek w zespole: 519
12/229/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wirku 1950-1951 0 rozwiń
Ewidencja radnych, wykazy członków komisji stałych, protokoły posiedzeń komisji, plany pracy, protokoły przeprowadzonych kontroli, protokoły posiedzeń i uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1950-1951, sygn. 1-8 Liczba jednostek w zespole: 8
Wyświetlanie 201 do 220 z 2 935 wpisów.