Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
12/1/0 Starostwo Powiatowe w Katowicach [1790] 1873-1922 0 rozwiń
Sprawy majestatu, granic, dary z łaski: osoba króla i jego rodziny, podróże dostojników, układy z zagranicą, opieka nad obywatelami Prus za granicą, darowizny z łaski, wnioski o rehabilitację z lat 1848-1921 , sygn. 1-15 Sprawy dot. ustawodawstwa, zarządzania i organizacji: dot. wyborów do ciał ustawodawczych z lat 1832-1922, sygn. 16-31 Sprawy statystyki, osiedli mieszkaniowych, ludności i dóbr ziemskich: zbiegostwo z Kongresówki, cudzoziemcy z lat 1835-1922, sygn. 32-62 Sprawy organizacji i zarządzania powiatem, sprawy komunalne: wybory starosty i deputowanych, personel urzędniczy, zasiedlanie rolnych terenów, gminy żydowskie z lat 1818-1922 , sygn. 63-105 Sprawy dot. gospodarki rolnej i leśnej: Izba Rolna, zwalczanie szkodników z lat 1831-1922 , sygn. 106-115 Sprawy dot. handlu, rzemiosła, przemysłu i budownictwa: restauracje, wyszynk, cechy przymusowe, położenie klasy robotniczej, budowa dróg, regulacja rzek z lat 1822-1922, sygn. 116-209 Sprawy policyjne: nadzór nad różnymi stowarzyszeniami, organizacjami robotniczymi, osobami politycznie podejrzanymi z lat 1822-1922 , sygn. 210-373, 273a, 294a, 306a, 357a, 357b Sprawy wojskowe: materiały z okresu plebiscytu i szkód z okresu powstań z lat 1854-1922, sygn.374-390 Sprawy sądowe: działalność rozjemcza z lat 1832-1917, sygn. 391-393 Sprawy finansowe: podatek gruntowy, recesy z lat 1821-1921, sygn. 394-422 Sprawy kościelne i szkolnictwa: zarządzenie w sprawach wyznaniowych i szkolnych, sprawy indywidualnych parafii i szkół z lat 1832-1922 , sygn. 423-728, 479a Sprawy lecznictwa, weterynarii, policji sanitarnej: służba sanitarna, szczepienia ochronne z lat 1830-1922, sygn. 729-753 Akta urzędu ubezpieczeń: współdziałanie i nadzór nad zakładami ubezpieczeń z lat 1867-1922, sygn. 754-761, 759a Liczba jednostek w zespole: 768
12/2/0 Wydział Powiatowy w Katowicach [1812] 1872-1922 [1924] 0 rozwiń
Sprawy ogólne: sprawy graniczne, nadzór nad cudzoziemcami z lat 1910-1922, sygn. 1-3, 3a Sprawy budżetowo-finansowe z lat 1874-1922, sygn. 4-8, 4a Sprawy Sejmiku Powiatowego z lat 1872-1922, sygn. 9-25, 9a, 9b Sprawy podatkowe z lat 1896-1922, sygn. 26-43, 43a Sprawy Powiatowej Kasy Oszczędności, dotacje, pożyczki z lat 1875-1922, sygn. 44-63, 44a, 44b, 52a, 52b, 54a, 56a, 60a, 63a Sprawy Powiatowego Sądu Kupieckiego z lat 1904-1919, sygn. 64 Sprawy gospodarki wodnej z lat 1895-1922, sygn. 65-72 Sprawy fundacji, zabytków, bibliotek z lat 1874-1922, sygn. 73-80 Sprawy ogólno-organizacyjne z lat 1873-1921, sygn. 81-91 Sprawy opieki społecznej z lat 1871-1922, sygn. 92-122 Sprawy budowlane i osiedleńcze z lat 1874-1922, sygn. 123-141, 135a, 138a, 125a Sprawy regulacji rzek, melioracji, kanalizacji z lat 1889-1922, sygn. 142-151, 145a, 147a, 147b Sprawy granic powiatów, gmin i dominiów z lat 1874-1921, sygn.152-162, 152a,b, 154a,b, 156 a,b,c,d,e,f, 158a, 158b, Sprawy wyborów gminnych, wynagrodzenia urzędników gminnych z lat 1871-1922, sygn. 163-205, 171a, 171b, 172a, 174a, 184a 192a, 194a, 200a, 204a Sprawy podatków i danin gminnych z lat 1874-1922, sygn. 206-230, 206a, 210a Sprawy statutów gmin z lat 1894-1920, sygn. 231-235 Sprawy łowiectwa: dzierżawa terenów łowieckich z lat 1907-1921, sygn. 236 Sprawy zażalenia przeciw władzom gminnym z lat 1874-1921, sygn. 237-249, 239a, 240a, 244a, 245a Sprawy różne gmin: sprawy komunalne gmin z lat 1882-1922, sygn. 250-257 Sprawy majątków ziemskich: administracja obszarami dworskimi z lat 1873-1922, sygn. 258-264, 258a, 264a Sprawy urzędów okręgowych lat 1874-1922, sygn. 265-295, 288a, 290a Sprawy Urzędu Stanu Cywilnego: nadzór nad USC i personelem tych urzędów z lat 1874-1922, sygn. 296-321, 299a Sprawy sanitarne i opieki zdrowotnej z lat 1878-1922, sygn. 322-331 Sprawy szkolne i opiekuńcze z lat 1874-1919, sygn. 332-336 Sprawy dróg i mostów: opłaty drogowe z lat 1876-1920, sygn. 337-347, 341a Sprawy wynagrodzenia urzędników z lat 1888-1922, sygn. 348-350 Sprawy aprowizacji z okresu I wojny światowej z lat 1916-1919, sygn. 351-352 Liczba jednostek w zespole: 404
12/3/0 Dyrekcja Policji w Katowicach 1881-1920 [1922] 0 rozwiń
Akta ogólno-organizacyjne: akta personalne funkcjonariuszy policji, nadzór nad kwaterami prywatnymi z lat 1899-1922, sygn. 1-20, 5a, 5b, 19a Akta bezpieczeństwa: nadzór nad imprezami kulturalno-oświatowymi, pośrednictwem pracy z lat 1886-1921, sygn. 21-95 Akta obyczajowe: akta dotyczące prostytucji z lat 1902-1920, sygn. 96-98 Akta dotyczące spraw gospodarczych (koncesje na wyszynk i handel): wyszynk alkoholu, handel starzyzną, zarządzenia gospodarcze okresu wojennego z lat 1881-1922 , sygn. 99-122, 99a, 99b, 108a Akta dotyczące spraw sanitarnych i zdrowia: akta personalne położnych i chorych umysłowo z lat 1900-1918, sygn. 123-141 Posteriora obejmują akta Spezial Polizei z lat 1920-1922 oraz Dyrekcji Policji z lat 1922-1923 Dopływ nieopracowany - akta osobowe H.W. Max Rősner z lat 1919-1921, sygn. 142 Liczba jednostek w zespole: 148
12/5/0 Sąd Obwodowy w Mysłowicach [1668] 1879-1922 [1989] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10910
12/6/0 Dyrekcja Kolei Żelaznych w Katowicach [1809] 1895-1922 [1945] 0 rozwiń
Sprawy ogólne: okupacja Królestwa w czasie I wojny światowej, protokoły z okresu plebiscytu z lat 1914-1922, sygn. 1-3 Sprawy techniczne: budowa linii telefonicznych z lat 1895-1926, sygn. 4-20 Sprawy personalne z lat 1880-1933, sygn. 21-33 Posteriora obejmują akta personalne pracowników przeniesionych Liczba jednostek w zespole: 2026
12/7/0 Urząd Budownictwa Nadziemnego w Katowicach [1852] 1913-1922 [1926] 0 rozwiń
Drogi, koleje z lat 1852-1916, sygn.1-20 Policja budowlana, budownictwo przemysłowe i wodne, szkody górnicze z lat 1865-1924, sygn. 21-70 Sądy i więzienia z lat 1874-1924, sygn. 71-149 Domeny państwowe z lat 1877-1922, sygn. 150-189 Budynki policyjne i celne, służba sanitarna z lat 1887-1926, sygn. 190-221 Szkoły średnie i zawodowe z lat 1881-1923, sygn. 222-287 Szkoły ludowe, budownictwo sakralne z lat 1856-1922, sygn. 288-559 Opłaty budowlane, raporty, sprawozdania, inwentarz, biuro z lat 1864-1921, sygn. 560-577 Liczba jednostek w zespole: 577
12/8/0 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Katowicach 1874-1922 [1926] 0 rozwiń
Akta rzeczowe: pisma okólne władz nadrzędnych, statystyka, konferencje nauczycieli, egzaminy, nauka języka niemieckiego i religii, zwalnianie uczniów, sprawy sądowe z lat 1894-1922, sygn. 1-21 Akta osobowe nauczycieli z lat 1874-1926, sygn. 22-363, 59a Liczba jednostek w zespole: 364
12/9/0 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Mysłowicach 1874-1922 0 rozwiń
Ogólne sprawy szkolne: bieżące sprawy szkół i zarządów szkolnych w poszczególnych miejscowościach z lat 1908-1921, sygn. 1-10 Akta personalne nauczycieli z lat 1874-1922, sygn. 11-75 Liczba jednostek w zespole: 75
12/10/0 Główny Urząd Ceł w Mysłowicach 1888-1921 0 rozwiń
Sprawy ogólne i organizacyjne z lat 1897-1921, sygn. 1-15 Zarządzenia regulujące sprawy przemytu, uprawnień policji z lat 1912-1921, sygn. 16-17 Zarządzenia dotyczące wwozu i wywozu artykułów żywnościowych i przemysłowych z lat 1907-1921, sygn. 18-32 Opłaty celne z lat 1900-1918, sygn. 33 Liczba jednostek w zespole: 41
12/11/0 Oddział I Urzędu Celnego w Mysłowicach 1902-1921 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, kontroli przejść granicznych, opłat celnych z lat 1902-1921, sygn. 1-95 Liczba jednostek w zespole: 95
12/12/0 Oddział I Urzędu Celnego w Szopienicach 1863-1922 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, osobowe, kontroli przejść granicznych, opłat celnych, statystyka z lat 1863-1922, sygn. 1-68 Liczba jednostek w zespole: 68
12/13/0 Oddział II Urzędu Celnego w Brzezince 1838-1922 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość, sprawy kontroli przejść granicznych, opłat celnych z lat 1838-1922, sygn. 1-77 Liczba jednostek w zespole: 77
12/14/0 Oddział II Urzędu Celnego w Mysłowicach 1830-1922 0 rozwiń
Sprawy organizacyjne, osobowe, kontroli przejść granicznych, opłat celnych z lat 1830-1922, sygn. 1-50 Liczba jednostek w zespole: 50
12/15/0 Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska w Bytomiu [1918] 1920-1921 [1923] 19010 rozwiń
Naczelna Rada Ludowa Podkomisariat dla Śląska: Sprawy ogólno-administracyjne: organizacja Podkomisariatu, sprawozdania, zażalenia, materiały propagandowe, zaopatrzenie ludności, szkolnictwo polskie, rokowania polsko-niemieckie, sprawozdania z rokowań w Paryżu z lat 1918-1920, sygn. 1-53 Polski Komisariat Plebiscytowy dla Górnego Śląska w Bytomiu: Biuro Prezydialne: regulaminowe raporty sytuacyjne, przygotowania do plebiscytu, spisy osób uprawnionych do głosowania z lat 1920-1921, sygn. 54-105, 55a Wydział Szkolny: organizacja polskiego szkolnictwa na Górnym Śląsku z lat 1920-1921, sygn. 106-199, brak sygn. 129 Wydział Wywiadowczy: materiały i raporty o przygotowaniach niemieckich do plebiscytu z lat 1920-1921, sygn. 200-206, brak sygn. 201-206 Wydział Socjalno-Polityczny: zatargi z tytułu zatrudnienia z lat 1921, sygn. 207 (brak) Wydział Prasowy: wycinki z prasy, przekłady artykułów z lat 1920-1921, sygn. 208-210 (brak) Wydział Wychowania Fizycznego: organizowanie akcji wychowania fizycznego z lat 1920-1921, sygn. 211-212 Wydział Administracyjny: akcja plebiscytowa z lat 1920-1921, sygn. 213-214 Wydział Prawny: zażalenia z lat 1920-1921, sygn. 215 Wydział Rolnictwa: sprawy prawne z lat 1920-1921, sygn. 216 Wydział Gospodarczy: rozliczenia z funduszów z lat 1920-1921, sygn. 217-222 Wydział Reemigracyjny: starania o reemigrację Polaków z zachodnich prowincji Niemiec z lat 1920-1921, sygn. 223-225 Wydział Statystyczny: instrukcje, spisy z lat 1920, sygn. 226-227 Sekcja Personalna: obsada sekcji z lat 1920-1921, sygn. 228-230 Sekcja Organizacyjna z lat 1920-1921, sygn. 231 Naczelna Władza na Górnym Śląsku: Biuro Prezydialne: rozkazy dzienne, raporty, spisy powstańców, zaświadczenia z lat 1921, sygn. 232-251, 232 a-f Wydział Szkolny: organizowanie szkolnictwa, sprawy personalne z lat 1921, sygn. 252-256 Wydział Administracyjny: instrukcje dla dowódców powiatowych z lat 1921, sygn. 257 Wydział Prawny: rekwizycje, odszkodowania z lat 1921, sygn. 258-259 Wydział Gospodarczy: wypłata żołdu, zaopatrzenie z lat 1921, sygn. 260-261 Sekcja Personalna z lat 1921, sygn. 262-263 Materiały plebiscytowe: raporty informacyjne, sprawozdania, odezwy, okólniki, ulotki, afisze, nalepki, wyniki plebiscytu z lat 1919-1921, sygn. 264-306, 266a, 278a-c Fotokopie dotyczące powstań śląskich z lat 1919-1923, sygn. 307 Liczba jednostek w zespole: 307
12/16/0 Naczelna Rada Ludowa na Górnym Śląsku [1919] 1921-1922 19149 rozwiń
Wydział Prezydialny: organizacja NRL i poszczególnych Wydziałów, raporty sytuacyjne dla aliantów, rokowania z Niemcami, wytyczanie granicy, przejęcie władzy na G. Śląsku, sprawozdania sytuacyjne, projekty ustaw i rozporządzeń z lat 1920-1922, sygn. 1-276 Wydział Administracyjny: organizacja sądownictwa, wybory komunalne z lat 1921-1922, sygn. 277-278 Wydział Zdrowia Publicznego: materiały do rokowań polsko-niemieckich w sprawach ochrony zdrowia, organizacja służby zdrowia z lat 1920-1922, sygn. 279-314 Wydział Oświecenia Publicznego: ogólne zarządzenia i instrukcje w sprawach szkolnych, sprawozdanie, sprawy nauczycieli, rozliczenia finansowe z lat 1919-1922, sygn. 315-371 Wydział Bezpieczeństwa: nadzór nad stowarzyszeniami niemieckimi, materiały wywiadowcze, raporty protokoły zeznań z lat 1921-1922, sygn. 372-381 Doradca powiatowy w Katowicach: rokowania w sprawie uchodźców z lat 1921-1922, sygn. 382-383 Doradca powiatowy w Zabrzu z lat 1922, sygn. 384 Akta personalne z lat 1920-1922, sygn. 385-399 Liczba jednostek w zespole: 399
Wyświetlanie 1 do 15 z 2 939 wpisów.