Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
21/3401/0 Gmina Raków 1990-1994 0 rozwiń
Protokoły z Sesji Rady Gminy, protokoły z posiedzeń Zarządu Gminy, protokoły z posiedzeń Komisji, Statut Gminy, Statut Rady Gminy, regulamin organizacyjny Urzędu i Zarządu Gminy, sprawozdania statystyczne, wydawnictwa własne, kontrole zewnętrzne, uchwały Rady Gminy, uchwały Zarządu Gminy, sprawozdania z wykonania budżetu, orzeczenia organizacyjne publicznych szkół. Liczba jednostek w zespole: 28
21/3402/0 Gmina Złota 1990-1992 0 rozwiń
Sesje Rady Gminy, posiedzenia Zarządu Gminy, posiedzenia Komisji, narady pracowników, uchwały Zarządu Gminy, uchwały Rady Gminy, decyzje samorządu terytorialnego, zarządzenia Wójta, sprawozdania statystyczne, kontrole zewnętrzne, budżet Gminy, analizy i prognozy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej Liczba jednostek w zespole: 24
21/3403/0 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski 1990-1996 0 rozwiń
Protokoły z sesji rady miejskiej, protokoły z posiedzeń komisji, wnioski i interpelacje radnych, uchwały rady miejskiej, zezwolenia, decyzje, zgłoszenia na prowadzenie działalności gospodarczej, ewidencja gruntów, decyzje komunalizacyjne, decyzje podziałowe gruntów, zezwolenia, decyzje i zgłoszenia na prowadzenie działalności gospodarczej, akta spraw cywilnych z udziałem Urzędu Miasta Liczba jednostek w zespole: 665
21/3404/0 Gmina Nowa Słupia 1990-1994 0 rozwiń
protokoły, uchwały i materiały na sesje Liczba jednostek w zespole: 16
21/3405/0 Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie 1990-1996 0 rozwiń
Protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Zatrudnienia, protokoły z narad pracowników, struktura organizacyjna, zarządzenia, plany pracy, sprawozdania statystyczne, skargi i wnioski, kontrole zewnętrzne, stan prawny nieruchomości własnych, budżet i jego realizacja, sprawozdania finansowe. Liczba jednostek w zespole: 21
21/3406/0 Sąd Pokoju w Oleśnicy 1919-1928 0 rozwiń
akta spraw Liczba jednostek w zespole: 1
21/3407/0 Prokuratura Rejonowa w Busku-Zdroju 1975-1992 0 rozwiń
W skład zespołu wchodzą teczki spraw z zakresu administracji prokuratora, w tym: zarządzenia, pisma okólne, instrukcje, plany pracy, harmonogramy, udziały w posiedzeniach organów kolegialnych, naradach, organizacja, planowanie i sprawozdawczość, współpraca z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi, prasą, kontrolka wokand. Liczba jednostek w zespole: 67
21/3408/0 Sąd Rejonowy w Starachowicach 1984-1992 0 rozwiń
materiały sfery administracyjnej - skargi, sprawozdania i informacje statystyczne, praktyki, podziały czynności Liczba jednostek w zespole: 11
21/3409/0 Spuścizna Edwarda Jędrzejczyka (1925-2017) publicysty, wieloletniego pracownika i wicedyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego 1931-2012 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 34
21/3410/0 Związek Międzygminny "Nida 2000" w Starym Korczynie 1991-1996 0 rozwiń
Protokoły i uchwały Zgromadzenia Związku z lat 1994-1996, komisje i procedury z przetargu na budowę I etapu wodociągu regionalnego Nowy Korczyn z 1994 r., protokoły z zebrania burmistrzów i wójtów zainteresowanych budową ujęcia brzegowego z rzeki Nidy z lat 1991-1994, dokumenty dotyczące utworzenia Związku Międzygminnego NIDA 2000 z lat 1993-1994, dokumenty dotyczące współdziałania gmin w zakresie zaopatrzenia w wodę z lat 1991-1993, budżet Związku na 1996 r. i jego zmiany Liczba jednostek w zespole: 7
21/3411/0 Kuratorium Oświaty w Kielcach 1990-1993 0 rozwiń
Organizacja i sieć szkół, placówek oświatowo wychowawczych, akty normatywne własnej jednostki, kontrole własnej jednostki, kontrole jednostek podległych, kontrole finansowo-gospodarcze, sprawozdania roczne, wytyczne organizacyjno-programowe dla jednostek nadzorowanych, nadawanie imion szkołom. Liczba jednostek w zespole: 33
21/3412/0 Gmina Pawłów 1990-1992 0 rozwiń
Sesje Rady Gminy, posiedzenia Zarządu Gminy, narady pracowników, uchwały Rady Gminy, wybory sołtysów i rad sołeckich, budżet gminy, regulaminy i instrukcje, dokumentacja zabytkowego zespołu budynków Szkoły Podstawowej w Radkowicach Kolonii, katalog parku dworskiego w Pokrzywnicy. Liczba jednostek w zespole: 14
21/3413/0 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach [1990] 1993-1999 0 rozwiń
Protokoły z posiedzeń Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, Uchwały Kolegium Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, Sprawozdania z wykonania budżetu i ramowego planu pracy, Sprawozdania statystyczne, Biuletyny informacyjne, akta przykładowe w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej, Kompleksowe kontrole gospodarki finansowej, Problemowe kontrole wydatków budżetowych, Kontrole sprawdzające wykonanie zaleceń kontroli gospodarki finansowej, Plany finansowe, ich zmiany i sprawozdania z realizacji, Budżet Regionalnej Izby Obrachunkowej, jego zmiany i sprawozdanie z wykonania. Liczba jednostek w zespole: 215
21/3414/0 Akta dr. Adama Winiarskiego adwokata, działacza społecznego i polityka, współzałożyciela i wieloletniego członka struktur Stronnictwa Demokratycznego na Kieleccyźnie 1945-1978 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
21/3415/0 Gmina Kazimierza Wielka 1990-1996 0 rozwiń
sesje Rady Miasta i Gminy, posiedzenia Zarządu Miasta i Gminy, komisje Rady Miasta i Gminy, statuty i regulaminy organizacyjne, sprawozdania statystyczne, budżet Gminy Liczba jednostek w zespole: 33
Wyświetlanie 3 496 do 3 510 z 3 537 wpisów.