Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/244/6 Koło Polonistów Oddział w Łodzi 1936-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/244/7 Polskie Stowarzyszenie Kobiet z Wyższym Wykształceniem 1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/244/8 Towarzystwo Przyjaciół Francji Oddział w Łodzi 1921-1928 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
39/244/9 Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego I Oddział Łódzki 1919 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/244/10 Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Zawodowych w Łodzi 1929-1929 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/244/11 Towarzystwo Kultury Katolickiej w Łodzi 1925-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/244/12 Oddział Łódzki Koła Pracowników Funduszu Bezrobocia przy Związku Zawodowym Pracowników Ubezpieczeń Społecznych w Polsce 1934-1938 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/244/13 Katolickie Stowarzyszenie Kobiet Diecezji Łódzkiej 1936-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
39/244/14 Stowarzyszenie Teatralne "Thalia" w Łodzi 1931-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/244/15 Klub Zagadnień Życiowych 1927-1929 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/244/16 Towarzystwo Polskiego Gimnazjum Filologicznego im. H. Sienkiewicza w Łodzi 1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/244/17 Niemieckie Towarzystwo Popierania Oświaty 1907-1920 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/244/18 Łódzkie Męskie Towarzystwo Śpiewacze 1859-1910 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/244/19 Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Zawodowych Koło Łódzkie 1932-1934 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 7
39/244/20 Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Średnich Samorządowych, Społecznych i Prywatnych w Łodzi 1932-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
39/244/21 Koło Współpracy Intelektualnej Wyższych Urzędników Miejskich w Łodzi 1926-1928 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 6
39/245/0 Wolna Wszechnica Polska Oddział Łódzki 1926-1939, 1945-1953 [1954-1964] 0 rozwiń
Regulaminy i postanowienia oraz sprawozdania i plany wykładów WWP w Warszawie, sprawozdania z działalności, składy osobowe i spisy wykładów Oddziału Łódzkiego, kartoteka strat z lat 1939-1945, akta związane z likwidacją, emerytury dla profesorów, dzienniki korespondencyjne, księgi i dzienniki kasowe, dokumentacja budowy gmachu przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, albumy i kata personalne studentów, programy studiów i egzaminów, korespondencja w sprawach biblioteki. Materiały przekazane przez prof. Helenę Brodowską: referaty okolicznościowe, notatki bibliograficzne, zestawienia słuchaczy, protokoły z seminariów, kronika Sekcji Oświatowo-Społecznej Wydziału Pedagogicznego WWP w obozie jenieckim w Woldenbergu, druki, wycinki prasowe. Liczba jednostek w zespole: 389
39/246/0 Męskie Gimnazjum Polskiego Towarzystwa "Uczelnia" w Łodzi [1891] 1906-1920 [1924] 0 rozwiń
I. Rada Opiekuńcza szkoły polskiej, 1906-1918, sygn. 1-5: protokoły z posiedzeń, sprawozdania z działalności; II. Towarzystwo "Uczelnia", 1907-1920, sygn. 6-17: protokoły z zebrań, organizacja i działalność zarządu, finanse i dochody Towarzystwa Wpisów i Zapomóg Gimnazjum Polskiego; III. Gimnazjum Polskie: 1. Powstanie i działalność, 1906-1919, sygn. 18-23: statut, sprawozdania, lista założycieli, akta upaństwowienia szkoły; 2. Organizacja zajęć szkolnych i zarządzanie, 1907-1920, sygn. 24-27: protokoły rady pedagogicznej i ogłoszenia dyrektora szkoły; 3. Nauczyciele, 1907-1920, sygn. 28-34: akta personalne, listy płacy; 4. Korespondencja, [1891] 1906-1920, sygn. 35-39, 77: przepisy dla szkół niepaństwowych, zjazdy delegatów szkół, zarządzenia i zezwolenie Prezydium Policji w Łodzi, koncesja, sprawozdania miesięczne, dziennik podawczy; 5. Sprawy gospodarczo-finansowe, 1906-1920, sygn. 40-52: inwentarz szkoły, preliminarze budżetowe, bilanse, sprawozdania kasowe, subsydia dla szkoły, księgi kasowe; 6. Uczniowie, 1906-1920 [1924], sygn. 53-73: księgi ewidencji uczniów, wykazy postępów w nauce, protokoły egzaminów dojrzałości, dokumenty uczniów (metryki świadectwa, podania o przyjęcie); 7. Biblioteka i organizacje przyszkolne, 1913-1919, sygn. 74-76: spis książek, "Kasa Przezorności" pracowników, organizacja skautowa. Liczba jednostek w zespole: 77
39/247/0 Miejskie Gimnazjum Męskie im. J. Piłsudskiego w Łodzi 1916-1939 [1959-1978] 0 rozwiń
1. Okólniki władz Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Kuratorium i Inspektora Szkolnego, 1917-1939, sygn. 1-3; 2. Projekt statutu, 1916-1918, sygn. 4; 3. Sprawozdania z działalności szkoły, 1916-1939, sygn. 5-9; 4. Wykazy i nauczycieli i zezwolenia na nauczanie, 1917-1939, sygn. 10-11; 5. Dziennik podawczy, 1939, sygn. 12; 6. Zestawienia statystyczne, dokumenty uczniów, katalogi, księgi postępów, dzienniki lekcyjne, protokoły egzaminów, świadectwa, 1916-1939, sygn. 13-81; 7. Plany i rozkłady lekcji, wykazy pomocy naukowych i podręczników, 1917-1939, sygn. 82-84; 8. Ankiety i korespondencja w sprawach dożywiania, świetlicy, kolonii letnich oraz stanu higienicznego szkoły, 1932-1939, sygn. 85-86; 9. Organizacje przyszkolne: harcerstwo, Towarzystwo Popierania Budowy Szkół Publicznych Stowarzyszenie Wychowanków, 1922-1939 [1959-1978], sygn. 87-104, 107; 10. Koła naukowe, 1924-1934; sygn. 105-106, 108. Liczba jednostek w zespole: 112
39/248/0 Prywatne Gimnazjum Męskie im. ks. I. Skorupki w Łodzi 1915-1939 0 rozwiń
I. Towarzystwo "Oświata" w Łodzi: 1. Zarząd Towarzystwa, 1918-1938, sygn. 1-14: protokoły posiedzeń, umowy notarialne, korespondencja dotycząca gimnazjum; 2. Statuty sprawozdania, finanse Towarzystwa, 1933, 1937, sygn. 15-16; 3. Nauczyciele, 1920-1931, sygn. 17-21: wykazy, podania normy płac, Kasa Przezorności, ubezpieczenia; 4. Sprawy finansowo-gospodarcze, 1919-1932, sygn. 22-24: dotacje na szkołę, przebudowa budynków; 5. Uczniowie, 1925-1931, sygn. 25: sprawy konfliktów uczeń-nauczyciel; 6. Organizacje przyszkolne, 1925-1931, sygn. 26-27: Związek Strzelecki, hufiec szkolny, Zjednoczenie Zrzeszeń Rodzicielskich. II. Akta II Gimnazjum Filologicznego w Łodzi: 1. Działalność szkoły, 1917-1919, sygn. 28-29: historia szkoły, wizytacje; 2. Protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, 1916-1919, sygn. 30; 3. Stan sanitarny pomieszczeń, 1918-1919, sygn. 31; 4. Wykazy nauczycieli, 1915-1919, sygn. 32-33; 5. Uczniowie, 1915-1919, sygn. 34-45: księgi ocen, dzienniki, skorowidze do rejestrów, egzaminy maturalne; 6. Nauczanie, 1918-1919, sygn. 46: program naukowy; 7. Korespondencja w sprawie pomocy materialnej uczniom, 1918-1919, sygn. 47; 8. Drużyna harcerska, 1918-1919, sygn. 48; 9. Księga pamiątkowa, 1917-1939, sygn. 49. III. Gimnazjum im. Ks. I. Skorupki: 1. Nadzór na szkolnictwem, 1919-1939, sygn. 50-79: Okólniki Ministerstwa, Kuratorium i Inspektoratu Szkolnego, dzienniki korespondencyjne; 2. Organizacja i działalność, 1919-1939, sygn. 80-90: nadanie uprawnień szkoły państwowej, roczne sprawozdania opisowe i statystyczne, wizytacje; 3. Zarządzanie, 1919-1934, sygn. 91-91: protokoły posiedzeń rady pedagogicznej, ogłoszenia dyrektora; 4. Nauczyciele, 1919-1939, sygn. 95-105: wykazy akta personalne, listy płacy, księgi kosztowe nauczycieli; 5. Wykazy druków, 1918-1937, sygn. 106-107; 6. Sprawy finansowo-gospodarcze, 1920-1939, sygn. 108-113: budżety sprawozdania finansowe, plany i projekty przebudowy budynku szkoły; 7. Uczniowie, 1915-1939, sygn. 114-202: dokumenty uczniów, księgi adresowe, katalogi ocen, dzienniki lekcyjne, świadectwa, protokoły egzaminów maturalnych, frekwencja uczniów, zestawienia statystyczne; 8. Nauczanie, 1921-1936, sygn. 203-209: programy nauczania, wykazy podręczników, ankiety sprawozdania; 9. Wychowanie - opieka, 1922-1939, sygn. 210-219: sprawozdania lekarza szkolnego, pomoc materialna, sprawozdania z kolonii i opieka nad szkołami powszechnymi; 10. Organizacje przyszkolne, 1921-1939, 220-224: sprawozdania, kwestionariusze, protokoły; 11. Inne, 1920-1937, sygn. 225-229: rozporządzenia, plakaty rocznicowe. Liczba jednostek w zespole: 229
Wyświetlanie 401 do 420 z 3 310 wpisów.