Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
39/178/0 Zbiór akt urzędów leśnych województwa łódzkiego 1919-1945 0 rozwiń
Plany gospodarcze lasów państwowych i prywatnych, rejestry pomiarowe lasów, regulacja granic, sprawy sporne, likwidacja serwitutów, programy zagospodarowania między innymi plany urządzenia gospodarstwa leśnego w Nieborowie i Parku Nieborowskiego z 1938 r., plany urządzenia reprezentacyjnych lasów państwowych w nadleśnictwie Spała z lat 1935-1937, a także plany parcelacji lasów. Liczba jednostek w zespole: 313
39/179/0 vacat - Zarząd Powiatowy Koniński - przekazano do Archiwum Państwowego w Poznaniu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
39/180/0 Ubezpieczalnia Społeczna w Łodzi [1922-1933] 1934-1948 [1950] 0 rozwiń
Akta administracyjno-gospodarcze dotyczące budowy i remontów poszczególnych obiektów Ubezpieczalni takich jak szpitale i sanatoria, akta personalne lekarzy, aptekarzy oraz pracowników administracyjnych Ubezpieczalni, wykazy stanu zatrudnienia (większość zespołu) z poszczególnych zakładów zarejestrowanych w Ubezpieczalni zawierające dane odnośnie płac pracowników i wielkości odprowadzanych składek. Liczba jednostek w zespole: 79533
39/181/0 Sąd Okręgowy w Łodzi [1911-1916] 1917-1939 [1940-1999, 2013-2014] 0 rozwiń
Prezydium Sądu, 1932-1938, sygn., 1-1a - personel i organizacja Sądu. Wydział Cywilny: repertoria i skorowidze różnych sekcji, 1917-1939, sygn. 1b-196; akta spraw, 1924-1939 [1943], sygn. 197-1111 - sprawy majątkowe, testamenty, prawo własności, licytacje, działy, unieważnianie aktów prawnych, spory graniczne, darowizny, mianowanie kuratorów, alimenty, rozwody, uznanie za zaginionego i zmarłego, renty, ubezwłasnowolnienia, wypadki drogowe, wynagrodzenia za pracę, prostowanie treści aktów, spory finansowe, egzekucje. Wydział Handlowy, 1927-1934: akta ogólne, sygn. 1112-1123 - sprawy organizacyjno-administracyjne i personalne; akta spraw, sygn. 1124-1260 - postępowanie układowe, zobowiązania, należności, odroczenia ratalne, spłaty zobowiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, postępowania upadłościowe. Akta pisarza hipotecznego przy Sądzie Okręgowym, 1917-1939, sygn. 1261-1368; wypisy, wykazy hipoteczne nieruchomości łódzkich i powiatu łódzkiego, akta wykonawcze komornika, repertoria i skorowidze. Wydział Karny: repertoria i skorowidze różnych sekcji, 1917-1939, sygn. 1369-1628; akta spraw, 1921-1939, sygn. 1629-2209 - kradzieże, przywłaszczenie mienia, fałszowanie testamentów, wprowadzanie do obiegu fałszywych pieniędzy, oszustwa, pobicia, napady rabunkowe, usiłowania zabójstwa, nielegalny handel obcą waluta, uchylanie się od służby wojskowej, szantaż, sutenerstwo, czyny nieżądne wobec nieletnich, gwałty, zniesławienia w prasie, nadużycia finansowe, brak spraw o charakterze politycznym. Sąd Rozjemczy dla Zakładu Ubezpieczenia od Wypadków w Łodzi, 1928-1938, sygn. 2210-2215 - repertoria i skorowidze. Urząd Prokuratorski przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, 1924-1938, sygn. 2216-2227 - napady rabunkowe, zniesławienie, kradzieże, pobicia, czyny nieżądne. Sąd Pracy w Łodzi, 1929-1939, sygn. 2228-2289 - wynagrodzenia za pracę, umowy o pracę, mieszkania służbowe, eksmisje, repertoria i skorowidze. Sędziowie śledczy przy Sądzie Okręgowym w Łodzi: Sędzia śledczy ds..Wyjątkowego znaczenia w Warszawie z siedzibą w Łodzi, 1937-1939, sygn. 2290-2313; Sędzia śledczy I rejonu w Łodzi, 1937-1939, sygn. 2314-2332; Sędzia śledczy II rejonu w Łodzi, 1938-1939, sygn. 2333-2355; Sędzia śledczy III rejonu w Łodzi, 1938-1939, sygn. 2356-2375; Sędzia śledczy IV rejonu w Łodzi, 1937-1939, sygn. 2376-2427; Sędzia śledczy V rejonu w Łodzi, 1937-1939, sygn. 2428-2440; Sędzia śledczy w Łęczycy, 1938-1939, sygn. 2441-2454; Sędzia śledczy w Zgierzu, 1934-1939, sygn. 2455-2467. Akta szczegółowe spraw sędziów śledczych zawierają postępowania w sprawie: kradzieży, rabunków, zabójstw, fałszerstw dokumentów, zmuszania robotnic do nieżądu, ubezpieczeń robotników, nielegalnych wyjazdów za granicę, przynależności do Komunistycznej partii Polski i Polskiej Partii Socjalistycznej - Lewicy. Akta ogólne sądów, 1930-1939, sygn. 2468-2480 - zarządzenia, okólniki, organizacja i administracja, wykazy sędziów i innych pracowników, stan wojenny, postępowanie doraźne. Repertoria i skorowidze wyroków I-X rejonu, 1917-1939, sygn. 2481-2651 - rejon I-V dotyczy łodzi, rejon VI-X powiatów: brzezińskiego, łaskiego łódzkiego, łęczyckiego i kutnowskiego. Akta spraw różnych rejonów, 1920-1938, sygn. 2651-2704 - uchylanie się od służby wojskowej, kradzieże i morderstwa, fałszowanie dokumentów i pieniędzy, gwałty. Dopływy akt z 1999 r.: akta spraw cywilnych, 1930-1939, sygn. 1-56, 680-688; akta spraw karnych, 1925-1939, sygn. 57-114, postępowania w sprawie wykonania testamentów, 1915-1947, sygn. 115-591; Sąd Rozjemczy dla Zakładu Ubezpieczenia od Wypadków w Łodzi, 1932-1939, 592-669; zrzeczenia się spadków, 1919-1937, sygn. 670-679; akta upadłości zakładów Józefa Richtera, 1931, sygn. 689-692; repertoria i skorowidze spraw 1918-1929, sygn. 1-18. Dopływ akt z 2008 r. repertoria spraw i dowody do rejestru handlowego 1917-1939 [1940-1945], sygn. 1-12855. Liczba jednostek w zespole: 16746
39/182/0 Komenda Policji Państwowej miasta Łodzi 1919-1939 0 rozwiń
Wykaz komisariatów, rozkazy dzienne Komendanta, spisy akt przeznaczonych do przekazania do Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz do wybrakowania, podania o zezwolenia na handel uliczny, akta osobowe policjantów, nekrologi funkcjonariuszy, meldunki doraźne dotyczące partii politycznych, dochodzenia przeciwko działaczom komunistycznym oraz członkom Stronnictwa Narodowego, wykazy związków zawodowych znajdujących się na terenie województwa łódzkiego, akta mobilizacyjne, rejestr wydanych dowodów osobistych, akta poszczególnych komisariatów policji znajdujących się na terenie Łodzi III, VI, VII, XI i XIV - sprawy gospodarcze, spis broni i amunicji, ewidencja blankietów mandatów karnych, miesięczne wykazy zatrzymanych, rozkazy dzienne Komendy, raporty z dochodzeń, protokół z odprawy komendantów wojewódzkich. Liczba jednostek w zespole: 87
39/183/0 Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Łodzi 1919-1939 0 rozwiń
Sprawy naboru i szkolenia funkcjonariuszy, dyslokacja komend powiatowych i okręgowych, protokoły odpraw komendantów powiatowych i kierowników komisariatów miejskich, wykazy imienne policjantów według stopni (listy starszeństwa), rozkazy Komendy Wojewódzkiej, przeglądy i dzienniki inwigilacyjne, instrukcje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, listy gończe i fotografie zatrzymanych, spisy akt przeznaczonych do przekazania do Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz do wybrakowania, okólniki w sprawach gospodarczych i regulaminowych, plan ochrony przejazdu regenta Węgier admirała Horthy'ego, statut Kasy Pożyczkowo i Zapomogowo-Oszczędnościowej, wnioski o odznaczenia, korespondencja z 4 dyonem żandarmerii. Liczba jednostek w zespole: 52
39/184/0 Sąd Grodzki w Łodzi [1915] 1928-1939 [1944] 0 rozwiń
I. Wydział Cywilny (repertoria - sekcja I-V), skorowidze - układ wg sekcji i liter, repertoria CPS, A i N, repertoria i skorowidze różnych sekcji, akta spraw (szczegółowe): alimenty, renta alimentacyjna, ubezpieczenia, komorne, eksmisje, egzekucje, kupno-sprzedaż towaru, wekslowe, usługi. II. Wydział Karny repertoria i skorowidze, akta spraw (szczegółowe): kradzież, lichwa, napad, oszustwo, przywłaszczenie, pobicie, włóczęgostwo, zniewaga, znęcanie się.. III. Wydział dla nieletnich (akta opiekuńcze): ustanowienie opieki, rady familijnej nad nieletnimi, ubezwłasnowolnienie, spadek, spis inwentarza po zmarłych, usamowolnienie. IV. Oddział Karny dla Nieletnich repertoria i skorowidze, akta szczegółowe, głównie z 1932 r.: kradzieże, pobicie, wyłudzenie i przywłaszczenie pieniędzy, znęcanie się. Liczba jednostek w zespole: 3622
39/185/0 Sąd Pokoju I Okręgu w Łodzi 1916-1928 0 rozwiń
Ustanowienie opieki nad niepełnoletnimi i członkami rodzin osób zmarłych, sporządzanie spisów inwentarza po zmarłych 1916-1928, sygn. 1-104, 121-122; skorowidze i repertoria spraw 1917-1929, sygn. 105-120; sprawy o kradzież 1919-1934, sygn. 123-124. Liczba jednostek w zespole: 124
39/186/0 Sąd Pokoju II Okręgu w Łodzi 1916-1928 0 rozwiń
Ustanowienie opieki nad niepełnoletnimi i członkami rodzin osób zmarłych, sporządzanie spisów inwentarza po zmarłych 1916-1928, sygn. 1-71; skorowidze i repertoria spraw 1916-1929,sygn. 72-84. Liczba jednostek w zespole: 84
39/187/0 Sąd Pokoju III Okręgu w Łodzi 1916-1928 0 rozwiń
Ustanowienie opieki nad niepełnoletnimi i członkami rodzin osób zmarłych, sporządzanie spisów inwentarza po zmarłych 1916-1928, sygn. 1-64; skorowidze i repertoria spraw 1916-1929, sygn. 65-79. Liczba jednostek w zespole: 79
39/188/0 Sąd Pokoju IV Okręgu w Łodzi 1917-1929 0 rozwiń
Ustanowienie opieki nad niepełnoletnimi i członkami rodzin osób zmarłych, sporządzanie spisów inwentarza po zmarłych 1917-1928, sygn. 1-75; skorowidze i repertoria spraw 1918-1928,sygn. 76-90. Liczba jednostek w zespole: 90
39/189/0 Sąd Pokoju V Okręgu w Łodzi 1916-1928 0 rozwiń
Ustanowienie opieki nad niepełnoletnimi i członkami rodzin osób zmarłych, sporządzanie spisów inwentarza po zmarłych 1916-1928, sygn. 1-97; skorowidze i repertoria spraw 1916-1928, sygn. 98-106. Liczba jednostek w zespole: 106
39/190/0 Sąd Pokoju VI Okręgu w Łodzi 1916-1928 0 rozwiń
Ustanowienie opieki nad niepełnoletnimi i członkami rodzin osób zmarłych, sporządzanie spisów inwentarza po zmarłych 1916-1928, sygn. 1-99; akta spraw karnych 1921-1925, sygn. 100-116, skorowidze i repertoria spraw 1916-1928, sygn. 117-125. Liczba jednostek w zespole: 126
39/191/0 Sąd Pokoju VII Okręgu w Łodzi 1916-1928 0 rozwiń
Ustanowienie opieki nad niepełnoletnimi i członkami rodzin osób zmarłych, sporządzanie spisów inwentarza po zmarłych 1916-1928, sygn. 1-89; skorowidze i repertoria spraw 1916-1928, 1930, sygn. 90-102. Liczba jednostek w zespole: 103
39/192/0 Sąd Pokoju VIII Okręgu w Łodzi 1916-1928 0 rozwiń
Ustanowienie opieki nad niepełnoletnimi i członkami rodzin osób zmarłych, sporządzanie spisów inwentarza po zmarłych 1916-1928, sygn. 1-37; akta spraw karnych 1919-1927, sygn. 38-41, skorowidze i repertoria spraw 1916-1929, sygn. 42-60. Liczba jednostek w zespole: 60
39/193/0 Sąd Pokoju IX Okręgu w Łodzi 1917-1929 0 rozwiń
Ustanowienie opieki nad niepełnoletnimi i członkami rodzin osób zmarłych, sporządzanie spisów inwentarza po zmarłych 1916-1928, sygn. 1-63; akta spraw karnych 1923-1924, sygn. 64-65, skorowidze i repertoria spraw 1919-1929, sygn. 66-83. Liczba jednostek w zespole: 83
39/194/0 Sąd Pokoju X Okręgu w Łodzi 1918-1928 0 rozwiń
Ustanowienie opieki nad niepełnoletnimi i członkami rodzin osób zmarłych, sporządzanie spisów inwentarza po zmarłych 1918-1929, sygn. 1-35; akta spraw karnych 1926-1931, sygn. 36-38, skorowidze i repertoria spraw 1923-1928, sygn. 39-44. Liczba jednostek w zespole: 44
39/195/0 Sąd Pokoju w Bałutach 1918-1928 0 rozwiń
Ustanowienie opieki nad niepełnoletnimi i członkami rodzin osób zmarłych, sporządzanie spisów inwentarza po zmarłych 1918-1921, sygn. 1-15; skorowidze i repertoria spraw 1919-1928, sygn. 16-19. Liczba jednostek w zespole: 19
39/196/0 Sąd Specjalny w Łodzi 1939-1945 0 rozwiń
I. Akta spraw (szczegółowe) - układ chronologiczny wg napływu spraw: działalność polityczna, ruch oporu, nielegalna działalność, wykroczenia administracyjno-urzędowe, przekroczenia granicy, wypowiedzi antyniemieckie, słuchanie radia, użycie siły wobec Niemca, posiadanie broni, kontakty z jeńcami, przeprowadzanie jeńców, przekupstwo, przestępstwo dewizowe, dezercja, sabotaż, fałszowanie dokumentów, opuszczanie getta, przestępstwa rasowe, zakazane związki krwi, nielegalny handel, wyrób wódki, ubój, rabunek, zabójstwo, gwałty, kradzież itp. charakterystyczne dla okresu okupacji. II. Akta ogólne: dzienniki urzędowe, zarządzenia, przepisy, sprawozdania. III. Akta personalne: ogólne i szczegółowe pracowników sądu (szczątki). IV. Wycinki prasowe dotyczące działalności sądu oraz o wyrokach sądu. V. Wyroki sądu i nakazy karne (zgromadzone w teczkach wg kolejności spraw).VI. Repertoria, skorowidze oraz ankiety zmarłych więźniów, korespondencja. Liczba jednostek w zespole: 10859
39/197/0 Więzienie Łódzkie 1929-1939 [1940] 0 rozwiń
Akta personalne więźniów ułożone alfabetycznie, głównie z lat trzydziestych XX w., więzionych za przestępstwa pospolite: gwałty napady, nierząd, kazirodztwo, wielożeństwo, czerpanie zysku z nierządu, zabójstwo oraz za przestępstwa społeczno-polityczne: zajścia uliczne, opór przeciwko władzy, uchylanie się od służby wojskowej, dezercja, antysemityzm, nielegalne przekroczenie granicy, przynależność do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Liczba jednostek w zespole: 53
39/198/0 Zakłady Karne w Łodzi 1939-1945 0 rozwiń
Fragmentarycznie zachowane akta personalne więźniów i funkcjonariuszy, skorowidze więźniów uwzględniają obok imienia i nazwiska również: datę aresztowania, przeniesienia do innego więzienia czy obozu koncentracyjnego oraz o zwolnieniu i ewentualnie śmierci więźnia. Liczba jednostek w zespole: 744
39/199/0 Więzienie w Sieradzu 1917-1939 [1945] 0 rozwiń
Akta ogólne: korespondencja w sprawach i zatrudnienia więźniów, wypadki w więzieniu, rozkazy naczelnika, wykazy wydanych porcji i artykułów żywnościowych, raporty dozorców, księga płac funkcjonariuszy, kartoteki uposażeń, akta osobowe funkcjonariuszy, księgi więźniów, wykazy rzeczy odebranych więźniom, książka próśb i zażaleń więźniów, dane o ich sprawowaniu oraz wypłacanych należnościach za pracę, wykaz niemieckich jeńców wojennych z 1945 r. Teczki poszczególnych więźniów odsiadujących wyroki za kradzież, gwałt, kazirodztwo, spędzanie płodu, zabójstwo rozbój, uchylanie się od służby wojskowej, dezercję, nielegalną emigrację, udział w strajku, antysemityzm, przynależność do Komunistycznej Partii Polski, Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, Partii Młodo-Niemców. Liczba jednostek w zespole: 150
39/200/0 Zakład Karny w Sieradzu [1934] 1939-1945 0 rozwiń
Akta osobowe więźniów, skazanych przez różne sądy okupacyjne, obejmują w większości przestępstwa charakterystyczne dla okresu okupacji, jak: działalność polityczna (między innymi więźniowie narodowości czeskiej i niemieckiej), słuchanie radia, obraza Rzeszy, wypowiedzi antyniemieckie, przestępstwa gospodarcze, przekroczenie granicy, opuszczanie pracy, posiadanie broni, fałszowanie dokumentów, malwersacja kartek żywnościowych, nadużycia podatkowe, przekupstwo urzędników, nielegalny handel, szmugiel do getta, paserstwo, szantaż, zakłócanie spokoju, stręczycielstwo, nielegalny wyrób wódki, kłusownictwo, pobicie. Akta ewidencyjne: księgi więźniów, skorowidze, księgi ewidencyjne więźniów zwolnionych, wywiezionych do innych więzień lub obozów koncentracyjnych oraz ewidencja zmarłych. Akta ogólne: zarządzenia, korespondencja w sprawach więźniów oraz ich wyżywienia i zatrudnienia, akta personalne funkcjonariuszy, księgi meldunkowe więźniów, karty transportowe. Liczba jednostek w zespole: 12894
39/201/0 Tajna Policja Państwowa Oddział w Łodzi 1940-1945 0 rozwiń
Zachowane akta są przeważnie pozostałością czwartego oddziału. Większość to prowadzone przez gestapo dochodzenia w sprawie naruszeń okupacyjnej dyscypliny pracy oraz niedozwolonych związków krwi, ponadto sprawozdania statystyczne urzędu, wykaz urzędników i pracowników według stanu na 1.01.1941 r., ingerencje w sprawy niemieckiej listy narodowej, doniesienia w sprawach rzekomych prześladowań Niemców łódzkich latem 1939 r., informacje o nastrojach politycznych ludności polskiej w latach 1942-1944, dochodzenia w sprawie nielegalnego przekraczania getta łódzkiego, informacje o deportacji Polaków do obozów koncentracyjnych i obozu pracy na Sikawie oraz dzienniki urzędowe policji kryminalnej w Łodzi. Liczba jednostek w zespole: 98
39/202/0 Tajna Policja Państwowa w Łodzi Ekspozytura w Sieradzu 1940-1945 0 rozwiń
Sprawy związane z funkcjonowaniem Kościoła i narodowościowe, dochodzenia w sprawie osób oskarżonych o przestępstwa polityczne, o naruszenie okupacyjnej dyscypliny pracy oraz niedozwolone związki pomiędzy Niemcami i Polakami. Liczba jednostek w zespole: 21
39/203/0 Państwowa Policja Kryminalna Posterunek Policji Kryminalnej w Łodzi [1936] 1940-1945 0 rozwiń
W większości zachowały się akta komisariatu w gettcie. Sprawy ogólnoorganizacyjne i personalne funkcjonariuszy, meldunki o przestępczości w Łodzi i rejencji, materiały dotyczące działalności policji na terenie getta łódzkiego: przekraczanie granic, konfiskaty mienia, sprawozdania dotyczące morderstw i samobójstw w gettcie, ewidencji i statystyki ruchu ludności, raporty dzienne Przełożonego Starszeństwa Żydów oraz zarządzenia i ogłoszenia władz okupacyjnych, ewidencja aresztowanych żydów, księgi ewidencyjno-kontrolne. Liczba jednostek w zespole: 82
39/204/0 Posterunek Żandarmerii w Radomsku 1940-1944 0 rozwiń
Rozkazy i instrukcje dowódcy żandarmerii w Radomiu, meldunki dzienne i raporty sytuacyjne poszczególnych posterunków żandarmerii (Stützpunkte). Liczba jednostek w zespole: 6
39/205/0 Centrala Imigracyjna w Łodzi 1939-1945 0 rozwiń
Akta organizacyjne, obsada personalna, zarządzenia w sprawie postępowania z przesiedlanymi volksdeutschami, zestawienia liczbowe volksdeutschów w poszczególnych powiatach, badanie stanu zdrowia przesiedleńców, akcja germanizacyjna wśród polskich emigrantów z Zagłębia Ruhry, nadawanie obywatelstwa osiedlonym Niemcom z Ukrainy, Wołynia, Galicji, krajów nadbałtyckich i Rumunii (teczki poszczególnych rodzin i osób). Liczba jednostek w zespole: 661
39/206/0 Centrala Przesiedleńcza w Poznaniu Oddział w Łodzi 1939-1944 0 rozwiń
Organizacja wysiedleń, sprawozdania z akcji wysiedleńczej wg poszczególnych powiatów, sprawozdania statystyczne i opisowe, raporty dzienne, tygodniowe i miesięczne z poszczególnych obozów, podania o zwolnienie, poszukiwania zbiegłych, udział w akcji policji i żandarmerii, aparatu administracji i partii, instrukcje osiedlanie tzw. Niemców wołyńskich, listy transportów wysiedlonych z różnych miejscowości do obozów podległych Centrali. Liczba jednostek w zespole: 162
39/207/0 Kancelaria Adwokacka Alfreda Eckerdorfa w Łodzi 1928-1939 0 rozwiń
Sprawy cywilne i karne dotyczące głównie spraw finansowych przedsiębiorstw i osób prywatnych oraz sprawy o wynagrodzenie za pracę. Liczba jednostek w zespole: 9
39/208/0 Kancelaria Adwokacka Waltera Kindermana w Łodzi 1922-1945 0 rozwiń
Sprawy handlowe, w których W. Kinderman występował jako przedstawiciel firm niemieckich, francuskich, czeskich, angielskich i włoskich, przeciwko ich wierzycielom z terenu okręgu łódzkiego, sprawy związane z pełnieniem funkcji radcy prawnego w Zjednoczonych Zakładach Włókienniczych K. Scheiblera i L. Grohmana, drobne sprawy takie jak: protesty weksli, eksmisje, spadki, rozwody, korespondencja prywatna, akta związane z należącym do Kindermana majątkiem w Woli Pszczółeckiej powiat Łask. Liczba jednostek w zespole: 470
39/209/0 Kancelaria adwokacka Erwina Königa w Łodzi 1935-1944 0 rozwiń
Akta z lat 1935-1939: sprawy majątkowo-handlowe przeważnie pomiędzy osobami fizycznymi, a rzadziej przedsiębiorstwami. Akta z lat 1939-1944: sprawy rozwodowe, głównie między małżeństwami mieszanymi polsko-niemieckimi i żydowsko-niemieckimi, nielegalny handel, przejście granicy, prowadzenie gorzelni. Liczba jednostek w zespole: 370
39/210/0 Kancelaria Adwokacka Rudolfa Ludwika Pohla 1936-1944 0 rozwiń
Sprawy rozwodowe małżeństw mieszanych polsko-niemieckich oraz sprawy finansowe osób fizycznych. Liczba jednostek w zespole: 19
39/211/0 Adwokaci łódzcy - zbiór szczątków zespołów 1916-1939 0 rozwiń
Akta adwokata Bolesława Bolińskiego w Łodzi - akta w sprawie upadłości przedsiębiorstw przemysłowych: Towarzystwo Akcyjne Fabryki Wyrobów Wełnianych Juliusz Heinzel, Towarzystwo Akcyjne Manufaktury Bawełnianej Jakub Kestenberga. Akta adwokata Józefa Lachmanowicza w Łodzi - akta w sprawie upadłości przedsiębiorstw przemysłowych Józefa Richtera oraz Borsta w Zgierzu. Akta adwokata Zygmunta Puppego w Łodzi - akta w sprawie upadłości przedsiębiorstwa Borsta w Zgierzu Akta adwokata Antoniego Żelazowskiego w Łodzi - akta w sprawie upadłości przedsiębiorstw: Banku Handlowego, zakładów Karola T. Buhle, Bera Freidenberga, Szaji Rosenblatta, Jakuba Steigerta, Maksymiliana Szyffera, Widzewskiej Manufaktury, Jakuba Wojdysławskiego, Rudolfa Kindlera w Pabianicach, Borsta w Zgierzu i Towarzystwa Akcyjnego Przędzalni Bawełny "Zawiercie". Liczba jednostek w zespole: 33
39/211/1 Akta adwokata Bolesława Bolińskiego w Łodzi 1925-1932 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
39/211/2 Akta adwokata Józefa Lachmanowicza w Łodzi 1928-1939 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 4
39/211/3 Akta adwokata Zygmunta Puppego w Łodzi 1934-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
39/211/4 Akta adwokata Antoniego Żelazowskiego w Łodzi 1916-1934 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 24
39/212/0 Związek Dziewcząt Niemieckich Młodzieży Hitlerowskiej Chorągiew Łódzka 1940-1944 0 rozwiń
Ankiety personalne, karty ewidencyjne, legitymacje członkiń organizacji. Liczba jednostek w zespole: 30
39/213/0 Komisarz miasta Łodzi Oddział Rekwizycji 1939-1940 0 rozwiń
Rachunki za zarekwirowane surowce i towary przez Wehrmacht oraz świadczone usługi, zestawienia osób i firm dotkniętych przez rekwizycje, zarządzenia Szefa Zarządu Cywilnego 8 Armii, ogłoszenia Komisarza Miasta Łodzi, korespondencja i sprawozdania dotyczące rekwizycji. Liczba jednostek w zespole: 9
39/214/0 Urząd Rent w Łodzi 1939-1945 0 rozwiń
Akta szczegółowe ubezpieczonych ułożone alfabetycznie (w poszczególnych teczkach znajdują się zawiadomienia rodzin o śmierci ich członków, podające okoliczności zgonu), listy zatrudnionych w Urzędzie i odbywających służbę wojskową. Liczba jednostek w zespole: 6125
39/215/0 Zarząd Nieruchomości Głównego Urzędu Powierniczego Wschód Ekspozytura w Łodzi 1940-1945 0 rozwiń
Akta dotyczące przejmowania i regulacji prawa własności nieruchomości z terenu Łodzi; akta dotyczące przejmowania i regulacji prawa własności nieruchomości znajdujących się w miejscowościach położonych w okolicach Łodzi; spis ulic Łodzi wraz z numeracją nieruchomości; przepisy i rozporządzenia Rzeszy; akta osobowe pracowników Zarządu Nieruchomości, skorowidze do akt nieruchomości miasta Łodzi litery A-Z, kartoteka pracowników Wydziału Budowlanego HTO. Liczba jednostek w zespole: 14135
39/216/0 Urzędy, instytucje i przedsiębiorstwa państwowe III Rzeszy w Rejencji Łódzkiej - zbiór szczątków zespołów 1939-1945 0 rozwiń
Państwowy Urząd Budowy Dróg w Łodzi: budownictwo drogowe na terenie rejencji łódzkiej, komunikacja w okresie II wojny światowej, plany i mapy, normatywy, przepisy techniczne, instrukcje i zarządzenia. Organizacja Todt Grupa Operacyjna II Nadzór Budowlany w Łodzi: administracja prac fortyfikacyjnych przeprowadzonych latem 1944 r. w związku ze zbliżaniem się frontu wschodniego. Obrona Przeciwlotnicza Przemysłu Urząd Obwodowy w Łodzi: obrona zakładów przemysłowych w Łodzi i rejencji, plany schronów. Państwowy Urząd Gospodarki Wodnej w Łodzi: akta personalne pracowników Urzędu. Liczba jednostek w zespole: 72
39/216/1 Państwowy Urząd Budowy Dróg w Łodzi 1940-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 42
39/216/2 Organizacja Todt Grupa Operacyjna II Nadzór Budowlany w Łodzi 1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 9
Wyświetlanie 271 do 315 z 3 310 wpisów.