Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/362/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Koźlu 1950-1955 0 rozwiń
rozkazy Komendy Wojewódzkiej PO "SP" 1954 (1 j.a.), miesięczne plany pracy 1954-1955 (2 j.a.), sprawozdania instruktora przysposobienia rolniczego 1950 (1 j.a.), miesięczne meldunki sytuacyjne, wykazy obsady personalnej 1951 (1 j.a.), sprawozdania z rejestracji i naboru młodzieży, wykazy, meldunki 1952-1954 (2 j.a.), informacje i sprawozdnia 1954 -1955 (2 j.a.), zestawienia z wykonania prac społecznych 1954 (1 j.a.), sprawozdnia z całokształtu pracy Komendy 1955 (1 j.a.), ankiety sprawozdawcze 1955 (1 j.a.), zestawienia z wykonanych prac społecznych 1955 (1 j.a.), protokoły i spisy akt wybrakowanych 1955 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 14
45/363/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Namysłowie 1948-1955 0 rozwiń
rozkazy specjalne Komendy Wojewódzkiej PO "SP" 1954 (1 j.a.), sprawozdania z działalności kulturalno-wychowawczej 1948 (1j.a.), meldunki stanu etatowo-ewidencyjnego, sprawozdania personalne 1949 (1j.a.), miesięczne meldunki sytuacyjne, wykazy 1950-1951 (2 j.a.), miesięczne ankiety sprawozdawczo-statystyczne, zestawienia 1952 (2 j.a.), sprawozdania z przeprowadzonej rejestracji młodzieży 1953-1954 (2 j.a.), informacje i sprawozdania 1954-1955 (2 j.a.), protokoły i spisy akt wybrakowanych 1955 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 12
45/364/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Niemodlinie 1950-1955 0 rozwiń
rozkazy, zarządzenia, meldunki, wytyczne, sprawozdania, informacje 1950-1955 (6 j.a.), sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej, opisowe z naboru młodzieży 1950, 1952 (2 j.a.), sprawozdania z przebiegu naboru junaków 1950 (1 j.a.), wykaz imienny komendantów i instruktorek gminnych, zawiadomienia o wypadkach nadzwyczajnych 1950 (1 j.a.), miesięczne sprawozdania inspektora przysposobienia rolniczego 1950 (1 j.a.), miesięczne meldunki sytuacyjne 1951 (1 j.a.), wykaz klasyfikacyjno-inwentaryzacyjny i ankiety sprawozdawczo-statystyczne 1951-1952 (1 j.a.), sprawozdania z przeprowadzonej rejestracji i naboru młodzieży 1953 (1 j.a.), protokoły i spisy akt wybrakowanych 1955 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 15
45/365/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Nysie 1948-1955 0 rozwiń
wykazy statystyczne i zestawienia liczbowe zasobów młodzieży, sprawozdania z rejestracji młodzieży i przebiegu werbunku, zestawienia liczbowe komendantów gminnych, wykazy hufców 1948, 1950-1953 (5 j.a.), miesięczne meldunki sytuacyjne, sprawozdania, wykazy 1951 (1 j.a.), meldunki o wypadkach, wykazy stanu młodzieży 1951 (1 j.a.), miesięczne ankiety sprawozdawczo-sprawozdawcze, wykazy obsady personalnej pracowników Komendy Powiatowej 1952 (1 j.a.), sprawozdania, informacje, meldunki, plany pracy 1950-1955 (6 j.a.), protokoły zdawczo-odbiorcze przekazywania obowiązków służbowych i sprzętu 1950-1955 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 15
45/366/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Oleśnie 1950-1954 0 rozwiń
rozkazy, zarządzenia Komendy Wojewódzkiej PO "SP" 1950 (1 j.a.), sprawozdania, wykazy, zestawienia i wykazy ilościowe młodzieży 1950, 1953 (2 j.a.), miesięczne meldunki sytuacyjne, zestawienia statystyczne hufców, miesięczne ankiety sprawozdawczo-statystyczne, stan ilościowy junaków i junaczek, analiza przebiegu pracy 1951-1952 (2 j.a.), sprawozdania z przeprowadzonej rejestracji młodzieży 1954 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 6
45/367/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Opolu 1950-1955 0 rozwiń
zarządzenia, rozkazy Komendy Wojewódzkiej PO "SP" 1951-1954 (1 j.a.), plany pracy, informacje 1955 (1 j.a.), przekrój statystyczny personelu komendy powiatowej 1950 (1 j.a.), wykazy młodzieży 1950 -1951 (2 j.a.), analizy, sprawozdania i meldunki sytuacyjne, sprawozdania inspektora powiatowego przysposobienia rolniczego, komendantów gminnych i hufców przemysłowych 1950-1952 (5 j.a.), wykazy i analizy kadry etatowej 1951 (1 j.a.), sprawozdania z przebiegu rejestracji i werbunku młodzieży 1952 (1 j.a.), sprawozdania, informacje, oceny, wykazy 1953-1954 (2 j.a.), zestawienia prac społecznych z poszczególnych gmin 1954-1955 (2 j.a.), przes.998/2007 - 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 17
45/368/0 Komenda Miejska Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Opolu 1949-1950 0 rozwiń
wykazy zasobów młodzieży męskiej 1949-1950 (2 j.a.), wykazy pracowników pracowników cywilnych, protokoły kontroli 1950 (1 j.a.), sprawozdnia i meldunki sytuacyjne 1950 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 4
45/369/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Prudniku 1950-1955 0 rozwiń
miesięczne plany pracy 1955 (1 j.a.), miesięczne meldunki sytuacyjne i ankiety sprawozdawczo-statystyczne, meldunki o nadzwyczajnych wypadkach 1950-1952 (3 j.a.), sprawozdania ogólne, sprawozdnia z przeprowadzonej rejestracji młodzieży sprawozdania instruktora przysposobienia rolniczego, sprawozadnia z pracy Komendy Powiatowej 1950, 1953-1955 (5 j.a.), wykazy klasyfikacyjno-inwentaryzacyjne 1950-1952 (1 j.a.), wykazy zasobów młodzieży i obsady personalnej Komendy Powiatowej 1951-1952 (2 j.a.), zestawienia prac społecznych, zobowiązania 1952-1955 (1 j.a.), protokół kontroli przeprowadzonej w Komendzie Powiatowej 1951 (1 j.a.), protokoły i spisy akt wybrakowanych 1955 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 15
45/370/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Raciborzu 1950-1955 0 rozwiń
rozkazy, zarządzenia Komendy Wojewódzkiej PO "SP" 1953-1955 (3 j.a.), sprawozdania instruktora przysposobienia rolniczego, meldunki sytuacyjne 1950 (1 j.a.), miesięczne sprawozdania sytuacyjne, sprawozdania z pracy hufców, sprawozdania z przeprowadzonych rejestracji młodzieży, sprawozdania ogólne, meldunki, wykazy młodzieży 1951-1955 (5 j.a.), meldunki o wypadkach nadzwyczajnych 1954 (1 j.a.), protokoły i spisy akt wybrakowanych 1955 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 11
45/371/0 Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Strzelcach Opolskich 1949-1955 0 rozwiń
plany prac społecznych i karty ewidencyjne hufców 1952 (1 j.a.), spisy imienne komendantów i komendantek gminnych 1949 (1 j.a.), sprawozdania, meldunki sytuacyjne, wykazy młodzieży, wykazy obsady personalnej, informacje ogólne, sprawozdania z przeprowadzonej o rejestracji młodzieży żeńskiej 1949-1954 (11 j.a.), zestawienia wykonanych prac społecznych 1951 (1 j.a.), oceny i analizy szkolenia, sprawozdania z pracy kulturalno-oswiatowej 1954 (1 j.a.), arkusze spisowe środków podstawowych z inwentaryzacji za rok 1954 1955 (1 j.a.), protokoły i spisy akt wybrakowanych 1955 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 17
45/372/0 Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym Delegatura w Opolu 1950-1955 0 rozwiń
sprawozdania statystyczne z ruchu spraw i wydanych orzeczeń 1951-1955 (1 j.a.), korespondencja 1951-1955 (1 j.a.), protokoły zdawczo-odbiorcze akt 1955 (1 j.a.), repertoria i skorowidze 1950-1954 (13 j.a.), akta spraw z poszczególnych artykułów kodeksu karneo i ustaw 1950-1954 (176 j.a.), orzeczenia 1950-1954 (72 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 267
45/373/0 Państwowy Arbitraż Gospodarczy Okręgowa Komisja Arbitrażowa w Opolu 1956-1989 [1991] 0 rozwiń
Zarządzenia Prezesa 1956-1989 (4 j.a.), Plany prac 1961-1980 (2 j.a.), Sprawozdania z działalności 1956-1989 (11 j.a.), Sprawozdania statystyczne 1974-1986 (3 j.a.), Kontrole zewnętrzne 1979-1989 (1 j.a.), Postępowanie arbitrażowe 1956-1991 (236 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 257
45/374/0 Huta "Małapanew" Spółka Akcyjna w Ozimku [1945] 1946-1995 0 rozwiń
Przepisy prawne i organy kolegialne (1955- 1994) 9 j.a. Protokoły posiedzeń Zarządu Spółki, protokoły i zebrania Rad Oddziałowych i Rad Robotniczych, konferencje sprawozdawczo-wyborcze. Organizacja (1946-1994 ) 6 j.a. Schematy organizacyjne , protokół zdawczo–odbiorczy huty. Planowanie (1948- 1994) 41 j.a. Plany wieloletnie, plan działania Oddziału Zaopatrzenia Robotniczego, plan finansowo-gospodarczy, plany techniczno-ekonomiczne, plan zaopatrzenia materiałowego, plan kosztów, plan produkcji. Sprawozdawczość, ststystyka, analizy (1945-1995) 84 j.a. Sprawozdania statystyczne, sprawozdania z przejęcia zakładu, z akcji inwestycyjnej,sprawozdania finansowe, bilanse analizy działalności gospodarczej, analizy dynamiki płac, analiza służb utrzymania ruchu, wykorzystania kwalifikacji kadr, analiza ekonomiczna strat, analizy produkcji, analizy czasu pracy, analiza opłacalności. Akta normatywne (1954-1994) 69 j.a. Zarządzenia, decyzje, okólniki, pisma okólne i polecenia służbowe dyrektora. Organizacja i technika pracy biurowej (1975-1994) 1 j.a. Ewidencja archiwum zakładowego. Kontrole (1967- 1991) 3 j.a. Kontrole instytucji zewnętrznych. Kadry (1949-1990 ) 8 j.a. Akta funduszu płac pracowników, zasady i programy szkoleń, normy pracy, płacy- zarządzenia i sprawozdania, zakładowa umowa zbiorowa. Technika (1958-1992 ) 3 j.a. Zarchiwizowane rysunki techniczne. Dokumentacja kartograficzna (1960) 1 j.a. [Oddział Zaopatrzenia Robotniczego] - Gospodarstwo Rolne Brygidki w Brzegu Liczba jednostek w zespole: 246
45/375/0 Huta im. gen. K. Świerczewskiego w Zawadzkiem powiat Strzelce Opolskie [1899,1917-1944]1945-2009 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1235
45/376/0 Zakłady Mechaniczne Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych „OFAMA” w Opolu 1946-1973 0 rozwiń
Dokumentacja aktowa – 183 j.a. 1, 02 mb. Organy kolegialne 15 j.a. (1949-1960) Protokoły Konferencji Partyjno-Ekonomicznej, protokoły posiedzeń Prezydium Rady Robotniczej, protokoły posiedzeń Rady Zakładowej, Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych, Zakładowej Komisji Współzawodnictwa Pracy, posiedzenia Centralnego Zarządu Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych z dyrektorami zakładów podległych, protokoły narad. Organizacja 29 j.a. (1949-1973) Protokoły zdawczo-odbiorcze przedsiębiorstwa, struktura organizacyjna, schematy organizacyjne, zarządzenia Dyrektora, okólniki, regulaminy i instrukcje, informacja o historii zakładu. Planowanie 52 j.a. (1947-1965) Plany sześcioletnie, pięcioletnie, trzyletnie, plany produkcyjne, plany finansowe, inwestycyjne, kosztów, zatrudnienia i funduszu płac, plany nakładów na BHP, Narodowy Plan Gospodarczy, plany techniczno-finansowo-przemysłowe. Sprawozdawczość 83 j.a. (1946-1966) Sprawozdania z wykonania planu 6-letniego, sprawozdania zakładu, sprawozdania przedsiębiorstwa przemysłowego, sprawozdania z działalności gospodarczej, z wykonania planu produkcji, sprawozdania z wykonania planu inwestycji, kosztów, z wykonania planu obrotu materiałowego, planu obrotu towarowego, planu technoczno-organizacyjnego, planu wielkości podstawowych, sprawozdania z zatrudnienia i płac, z wykonania norm pracy, współzawodnictwa pracy 51 j.a. (1946-1961) Bilanse, protokoły badania sprawozdania finansowego, analiza planu 5-letniczego, analiza działalności, analiza działalności ekonomicznej, analizy zatrudnienia i funduszu płac 32 j.a. (1948-1966) Skargi i wnioski 1 j.a. (1952-1959) Sprawozdanie z załatwionych i niezałatwionych skarg i zażaleń Prace naukowo badawcze 1 j.a. (1952-1958) Badania geologiczne i ekspertyzy Kontrole 1 j.a. (1947-1952) Protokoły kontroli przeprowadzanych przez Centralny Zarząd Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych i zarządzenie pokontrolne Sprawy racjonalizatorskie 1 j.a. (1956-1957, 1960) Plany pracy i sprawozdania z racjonalizacji. Dokumentacja techniczna 130 j.a. 3, 08 mb. (1948-1964) Dokumenty rozbudowy zakładu, maszyn. Liczba jednostek w zespole: 313
45/377/0 Zakłady Koksownicze im. Powstańców Śląskich w Zdzieszowicach 1946-2005 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1629
45/378/0 Fabryka Maszyn i Urządzeń "Agromet-Pionier" w Strzelcach Opolskich 1945-2003 0 rozwiń
Organy kolegialne 83 j.a.(1945-1999) Konferencja Samorządu Robotniczego, akta Rady Robotniczej i Rady Pracowniczej, akta Rady Zakładowej i Rady Oddziałowej 57 j.a. (1946-1999) Akta komisji działających w zakładzie, zebrania delegatów, protokoły narad i odpraw kierowników, zebrania załogi 15 j.a. (1948-1999) Konferencje organizowane przez przedsiębiorstwo, udział w obcych konferencjach, sprawozdania z podróży służbowych na targi, uchwały narad produkcyjnych i wykonanie uchwał 11j.a. (1945-1998) Organizacja 92 j.a.(1945-1999) Zasady organizacji, statut, dokumenty prawne, akta Centrali Handlu Zagranicznego „Agromet-Motoimport”, schematy organizacyjne 14 j.a. (1945-1996) Regulaminy organizacyjne, dokumenty rejestracyjne jednostki, regulamin ochrony przeciwpożarowej, konkurs na dyrektora 12 j.a. (1953-1999) Zarządzenia dyrektora, pisma okólne dyrektora, polecenia służbowe 45 j.a. (1947-1999) Instrukcje notatki służbowe , restrukturyzacja zakładu, prace naukowo-badawcze 19 j.a. (1952-1999) Protokoły zebrania koła zakładowego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, protokoły zebrań Klubu Sportowego „Stal” 2 j.a. (1949-1954) Planowanie 157 j.a. (1948-1999) Wskaźniki i wytyczne, plany perspektywiczne, plany 6-letnie, 5-letnie, 3-letnie, plany działalności, plany akcji socjalnych, Narodowy Plan Gospodarczy 21 j.a. (1950-1989) Plany techniczno-przemysłowe, plany techniczno przemysłowo-finansowe, plany techniczno-ekonomiczne, korekty planów techniczno-ekonomicznych, projekt planu produkcji 64 j.a. (1949-1990) Plany finansowe, korekta planów finansowych, plany produkcji, plany inwestycyjne 42 j.a. (1948-1999) Plany zaopatrzenia, kapitalnych remontów, kooperacji i dostaw, plany postępu technicznego, plany prac rozwojowych i wdrożeniowych, plany zużycia materiałów i przewozów towarowych plany wykorzystania maszyn 15 j.a. (1950-1999) Plany poprawy organizacji techniki i technologii, plany poprawy organizacji, plany zatrudnienia i płac, plany etatyzacji, plan BHP, plany operatywne 17 j.a. (1953-1973) Statystyka i sprawozdawczość 306 j.a. (1945-2000) Zestawienia zbiorcze, zestawienia, sprawozdania z wykonania plany 6-letniego, sprawozdania i meldunki z działalności 35 j.a. (1945-1999) Sprawozdania o stanie przygotowań do prywatyzacji, sprawozdania z produkcji, zamierzeń i planów organizacyjno-technicznych sprawozdania inwestycyjne 98 j.a. (1947-1999) Sprawozdania z z zatrudnienia i funduszu płac, ze stanu i ruchu zatrudnionych, wypłat z funduszu płac, o strukturze wynagrodzeń,, sprawozdania z wykształcenia, sprawozdania dotyczące pracowników według urlopu, badanie popytu i kosztów na pracę, z poziomu mechanizacji i automatyzacji stanowisk pracy, sprawozdania o zasobach mieszkaniowych, z BHP, sprawozdania z inspekcji i kontroli 44 j.a. (1947-2000) Sprawozdania z działalności naukowej i badawczo rozwojowej, o wynalazczości i innowacjach, z transportu kolejowego i samochodowego, o ochronie środowiska, z wykorzystania energii, z zużycia paliw i olejów, o obiektach noclegowych 11 j.a. (1947-2000) Sprawozdania finansowe, badania sprawozdań finansowych, bilanse 75 j.a. (1945-2000) Analizy działalności przedsiębiorstwa, analizy ekonomiczne, analizy norm pracy, analizy zdolności produkcyjnych, analizy obciążenia stanowisk pracy, analizy kosztów, informacje 43 j.a. (1947-1998) Normalizacja 5 j.a. (1948-1966) Normy pracy, zestawienia zbiorcze norm zużycia materiałów Współdziałanie 12 j.a. (1954-1998) Współdziałanie z organami rad narodowych, z instytucjami krajowym, opinie Kontrole 39 j.a. (1949-1999) Kontrole zewnętrzne, zalecenia pokontrolne, decyzje dotyczące ochrony środowiska Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Wojewódzkiego, badania i decyzje Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska Kadry 16 j.a. (1949-1997) Umowy Zbiorowe, regulaminy pracy, zakładowy system wynagradzania, wykazy, karty pracownicze kadry kierowniczej Ochrona Pracy 1 j.a. (1949-1954) Karty wypadków przy pracy Szkolenie pracowników 1j.a. (1952-1955) Sprawozdania ze szkoleń wewnątrzzakładowych Postępowe metody pracy 5 j.a. (1946-1981) Współzawodnictwo pracy, Młodzieżowy „Wyścig Pracy”, klub techniki Środki rzeczowe 7 j.a. (1946-1997) Wykazy nieruchomości, protokoły odbioru wykonanej roboty inwestycyjnej, modernizacja odlewni Ochrona zakładu pracy 4 j.a. (1947-1996) Doniesienia o kradzieżach i niszczeniu mienia, raporty z działalności Straży Przemysłowej, opinia o zakładowej Straży Pożarnej Ksiegowość-finanse 1 j.a. (1947-1952) Plan kont Rachuba kosztów 9 j.a. (153-1999) Kalkulacje, rejestry kosztów, cenniki Pomiary i badania 24 j.a. (1949-1999) wykonanie pomiarów, wyniki badań, wykazy, analizy, ewidencja zanieczyszczeń Eksport i Sprzedaż 5 j.a. (1952-1996) Umowy, wykazy niewykonanych zleceń Dokumentacja konstrukcyjna 10 j.a. (1949-1995) Dokumentacja maszyn, protokoły próbnego zbioru buraków i ziemniaków, protokoły odbioru części zamiennych maszyn, informacje Jakość wyrobów 3 j.a. (1951-1997) Akta dotyczące znaku jakości i znaku bezpieczeństwa, reklamacje Dokumentacja techniczna – 64 j.a. 1,21 mb (1974-1999) Dokumentacja techniczna produkowanych maszyn Materiały ulotne – 3 j.a. 0,03 mb(1953-1968) Gazetka zakładowa "Błyskawica", Biuletyn okolicznościowy- XX lecie istnienia Fabryki Sprzętu Rolniczego "Pionier" Strzelce Opolskie 1948-1968, Biuletyn Klubu Techniki i Racjonalizacji przy Fabryce Sprzętu Rolniczego "Pionier" Strzelce Opolskie 1948-1968 Liczba jednostek w zespole: 850
45/379/0 Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Opole" S.A. w Opolu 1945-1998 0 rozwiń
Organy kolegialne 12 j.a. (1968-1994) Protokoły zebrań Delegatów Samorządu Załogi, protokoły posiedzeń Rady Robotniczej, jej plenum i prezydium, protokoły posiedzeń Rady Pracowniczej, Zakładowa Komisja Rozjemcza, plany działania i sprawozdania z działalności Rady Zakładowej i Rady Robotniczej, informacje Rady Zakładowej i referaty na plenum Rady Zakładowej. Organizacja 28 j.a. (1945-1995) Akta wyłączenia przedsiębiorstwa z PKP, organizacja zakładu, schematy organizacyjne, statuty, zarządzenia Dyrektora, okólniki i polecenia Dyrektora, instrukcje kancelaryjne, dziennik podawczy. Planowanie 44 j.a. (1950-1987) Plany pięcioletnie, dwuletnie, plany przedsięwzięć organizacyjno-technicznych, plany techniczno-ekonomiczne, plany techniczno-finansowo-przemysłowe, plany rzeczowo-finansowe, plany społeczno-gospodarcze, plany finansowe, plany inwestycyjne, techniczne, produkcji i operatywne, plany kosztów, rozwoju techniki, plany zatrudnienia i funduszu płac oraz plany nakładów na BHP. Sprawozdawczość 95 j.a. (1950-1995) Zestawienia, sprawozdania przedsiębiorstwa przemysłowego, sprawozdania z działalności, z wykonania planu produkcji, sprawozdania z wykonania napraw, planu kosztów, sprawozdania inwestycyjne, sprawozdania z zatrudnienia i płac, z robót budowlanych 22 j.a. (1950-1995) Sprawozdania finanasowe, sprawozdania finansowe Rady Zakładowej, protokoły badania sprawozdania finansowego, orzeczenia o prawidłowości 41 j.a. (1954-1987) Bilanse, analizy 32 j.a. (1951-1990) Normalizacja 1 j.a. (1963-1970) Przygotowanie i wprowadzanie reform norm i płac Kontrole 6 j.a. (1973-1990) Kontrole Urzędu Skarbowego, rewizje gospodarcze Ceny 27 j.a. (1951-1953, 1988-1995) Kalkulacja cen napraw wagonów, przeliczenia cenowe, ceny zaopatrzeniowe, ceny napraw taboru. nab. 7879/2015: protokoły z narady dekadowej 1977 (1 j.a.), plany rzeczowo- finansowe 1978 (1 j.a.), planowanie działalności inwestycyjnej 1977-1980 (2 j.a.), sprawozdawczość z działalności inwestycyjnej 1978-1985 (2 j.a.), przyjęcia środków trwałych 1984 (1 j.a.), zamówienia wewnętrzne na potrzeby produkcji 1977, 1984 (2 j.a.), refundacja nakładów inwestycyjnych na potrzeby produkcji 1977-1985 (2 j.a.), finansowanie inwestycji 1977 (1 j.a.), finansowanie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej oraz innych prac 1977-1984 (1 j.a.), katalogi norm zakładowych 1986 (2 j.a.), kronika działania terenowej obrony przeciwlotniczej, zakładowego oddzialu samoobrony i obrony cywilnej ZNTK Opole 1961-1997 (1 j.a.), kronika- sztafeta olimpijska Los Angeles 1984 ZSZ ZNTK Opole 1980-1984 (1 j.a.), kronika SKS ZSZ PKP ZNTK Opole 1987-1989 (1 j.a.); nab. 7880/2015: przydział mieszkań zakładowych 1955-1996 (188 j.a.), wnioski o najem mieszkań zakładowych 1991-1996 (1 j.a.), budowa hotelu robotniczego 1972-1978 (1 j.a.), budowa budynku mieszkalnego rotacyjnego "OKA" 1974-1979 (1 j.a.); nab. 7980/2015: myjnia wózków wagonowych- rysunki konstrukcyjno- budowlane b.d. (5 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 429
45/380/0 Cementownia "Bolko" w Opolu 1946-1961 0 rozwiń
Zarządzanie: Zarządzenia wewnętrzne, (1950-1960) 1 j.a. Organizacja przedsiębiorstwa: schematy organizacyjne, rejestr przedsiębiorstwa, korespondencja, (1947-1961) 3 j.a. Planowanie i sprawozdawczość: wieloletnie i roczne plany inwestycyjne, wieloletnie i roczne plany produkcji, plany i sprawozdania z wykonania kapitalnych remontów, plany finansowe i kosztów, plany zatrudnienia i funduszu płac, plany wydatków na BHP, sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych, sprawozdania statystyczne GUS, (1947-1961) 86 j.a. Narady i posiedzenia: narady wytwórcze i techniczne, (1949-1956) 2 j.a. Kontrole: kontrole i lustracje, (1949-1961) 8 j.a. Personel: zarządzenia i wytyczne, zakładowa umowa zbiorowa, współzawodnictwo pracy (1949-1960) 15 j.a. Bezpieczeństwo i higiena pracy: zarządzenia i wytyczne z zatrudnienia, zakładowa umowa zbiorowa, wypadki przy pracy, (1948-1961) 6 j.a. Nieruchomości: nieruchomości cementowni, (1947-1960) 6 j.a. Finanse i księgowość: bilans otwarcia, bilanse zamknięcia, bilanse akcji socjalnej, (1946-1961) 18 j.a. Inwestycje: inwestycje w cementowni, (1951-1957) 4 j.a. Produkcja: prowadzenie robót górniczych, metryki strzałowe, plany i sprawozdania z wynalazczości pracowniczej, wnioski racjonalizatorskie, (1951-1960) 13 j.a. Zaopatrzenie, transport, zbyt: plany przewozu ładunków, plany zaopatrzenia materiałowego, sprawozdania z realizacji przydziałów, sprawozdania z eksploatacji pojazdów mechanicznych, (1948-1960) 14 j.a. Samorząd Robotniczy: konferencje samorządu robotniczego, (1958-1960) 1 j.a. Rada Robotnicza: posiedzenia rady robotniczej (1956-1960) 1 j.a. Rada Zakładowa: zebrania rady zakładowej, (1948-1958) 2 j.a., dopływ (plan techniczno-ekonomiczny, plan działania cementowni sprawozdanie z realizacji) 1959-1960 przes.756 2 j.a.-0,04 mb. Liczba jednostek w zespole: 182
45/381/0 Cementownia "Groszowice" w Opolu 1945-1996 0 rozwiń
Zarządzanie: uchwały rady nadzorczej, zarządzenia wewnętrzne, (1946-1995) 23 j.a., Organizacja przedsiębiorstwa: schematy organizacyjne, rejestr i rejestracja przedsiębiorstwa, organizacja przedsiębiorstwa, statuty i regulaminy organizacyjne przedsiębiorstwa, regulaminy pracy i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa, historia cementowni, rejestr skarg i wniosków (1945-1983) 13 j.a., Planowanie i sprawozdawczość: plany wieloletnie, plany inwestycyjne, przemysłowe, kapitalnych remontów, finansowe i kosztów, plany i sprawozdania z akcji socjalnych, sprawozdania statystyczne GUS, (1945-1996) 85 j.a., Narady i zebrania: protokoły zebrań załogi, narad wytwórczych i technicznych, klubu racjonalizacji i techniki, (1946-1961) 8 j.a., Kontrole: protokoły kontroli zewnętrznych, (1946-1986) 3 j.a., Personel: układy zbiorowe pracy, zakładowy regulamin wynagradzania, współzawodnictwo i ewidencja współzawodnictwa, wykazy pracowników cementowni, (1945-1996) 11 j.a., Bezpieczeństwo i higiena pracy: zarządzenia wewnętrzne w zakresie bhp, (1953-1959) 2 j.a., Nieruchomości i ruchomości: inwentaryzacje majątku cementowni, (1946-1961) 25 j.a., Finanse i księgowość: bilans otwarcia i bilanse zamknięcia, (1947-1993) 35 j.a., Inwestycje: protokoły posiedzeń komisji oceny projektów inwestycyjnych, (1948-1958) 6 j.a., Produkcja: sprawozdania z wynalazczości pracowniczej, wnioski racjonalizatorskie, rysunki projektów racjonalizatorskich, katalogi norm, (1948-1961) 24 j.a., Zaopatrzenie, transport, zbyt: plany i sprawozdania przewozu ładunków, plany zaopatrzenia materiałowego, (1949-1962) 20 j.a., Konferencje partyjno-ekonomiczne: protokoły konferencji partyjno-ekonomicznych, (1954-1955) 2 j.a., Rada Pracownicza: protokoły zebrań rady pracowniczej, (1983-1989) 1 j.a., Rada Zakładowa: protokoły zebrań rady zakładowej, (1945-1954) 5 j.a., NSZZ Solidarność: regulamin wyborów do władz, (1992) 1 j.a., Agitatorzy, Liga Kobiet, koło sportowe: protokoły zebrań agitatorów, ligi kobiet i koła sportowego cementowni, (1950-1954) 1 j.a, dopływ (bilans roczny, plan techniczno-przemysłowo-finansowy) 1959-1961 przes. 757 3 j.a.-0,18 mb. Liczba jednostek w zespole: 268
Wyświetlanie 641 do 660 z 3 959 wpisów.