Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/560/0 Sąd Krajowy w Raciborzu 1885-1943 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 76
45/561/0 Akta notariusza Karola Gottsmanna w Baborowie 1893-1898 0 rozwiń
Umowy kupna-sprzedaży - umowy spadkowe, przekazywanie majątku, uwierzytelnione odpisy 1893-1899 (6 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 6
45/562/0 Akta notariusza Artura Langera w Baborowie 1921-1923 0 rozwiń
Umowy kupna-sprzedaży - umowy spadkowe, przekazywanie majątku, uwierzytelnione odpisy 1921-1923 (5 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 5
45/563/0 Akta notariusza Augusta Elsnera w Głubczycach 1864-1907 0 rozwiń
Akta: Akty notarialne: 1864 - 1907 120 j.a. Pomoce ewidencyjne: Rejestry notarialne: 1872-1900 7 j.a. Liczba jednostek w zespole: 127
45/566/0 Akta notariusza Józefa Fikusa w Głubczycach 1849-1880 0 rozwiń
Akta:Akty notarialne: 1849-1880 67 j.a. Pomoce ewidencyjne:Rejestry notarialne: 1849-1880 4 j.a. Liczba jednostek w zespole: 69
45/574/0 vacat - Akta notariusza Justiusa Lacha w Głubczycach - zespół włączony do zespołu nr 571 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1
45/575/0 Akta notariusza dra Gerharda Lüfta w Głubczycach 1927-1930 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 5
45/580/0 vacat - Akta notariusza H.Bohma - zespół przekazany do AP w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/581/0 vacat - Akta notariusza L.Brauera - zespół przekazany do AP w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/582/0 vacat - Akta notariusza A.J.Glatzela - zespół przekazany do AP w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/583/0 vacat - Akta notariusza A.Kaschnego - zespół przekazany do AP w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/584/0 vacat - Akta notariusza R.Locke'a - zespół przekazany do AP w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/585/0 vacat - Akta notariusza H.Lufta - zespół przekazany do AP w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/586/0 Zakłady Chemiczne "Blachownia" w Blachowni Śląskiej 1935-1944 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 34
45/587/0 Starostwo Powiatowe w Koźlu 1945-1950 [1952] 0 rozwiń
Referat Ogólno-Organizacyjny: sprawy repatriacyjne, akcje społeczne, stosunek strosty do władzy niezespolonych, wybory do ciał samorządowych, akta w sprawach rad narodowych, sprawy ogólno-administracyjne, materiały zjazdów i konferencji starostów, odprawy służbowe, wewnętrzna organizacja starostw i podległych władz oraz urzędów, kontrola starostwa i nadzór nad podległymi urzędami, ogłoszenia i komunikaty starostwa, sprawozdania sytuacyjne starosty, sprawozdania z działalnosci referatów starostwa, statystyka ludności, statystyka rolna, spisy rolne 1945-1950 (86 j.a.), Referat Rachunkowo-Gospodarczy: zarządzenia i przepisy wydane przez starostwo i inne urzędy, materiały z miesięcznych odpraw, sprawozdania z finansowych wyników oszczędnościowych, sprawy budżetowe 1945-1949 (8 j.a.), Referat Społeczno-Polityczny: sprawozdania sytuacyjne referatu i zarządów gminnych, opinie społeczno-narodowościowe, sprawy paszportowe, sprawy niemieckie i innych cudzoziemców, zmiany imion i nzawisk, sprawy repatriacji osób do kraju, sprawy obywatelstwa i weryfikacji miejscowej ludności, sprawy grobownictwa wojennego, kontroli prasy i widowisk, rejestracja związków i stowarzyszeń 1945-1950 (237 j.a.), Referat Administracyjno-Prawny: okólniki i zarządzenia, sprawozdania, współdziałanie z innymi urzędami, sprawy wynikające ze stosowania przepisów postępowania przymusowego w administarcji, raporty sytuacyjne Milicji Obywatelskiej, sprawy milicji, urzędu bezpieczeństwa, doniesienia o napadach rabunkowych i inne, sprawy Urzędu Stanu Cywilnego i meldunkowe, zmiany imion i nazwisk, szkody wojenne, ewidencja i kontrola ruchu ludności 1945-1950 (133 j.a.), Referat Karno- Administracyjny: protokoły z rozpraw karno-administracyjnych 1948-1949 (3 j.a.), Referat Wojskowy: sprawozdania z lustracji podległych referatów, ilościowe wykazy koni, sprawy porzuconego uzbrojenia, terenów zaminowanych, sprawy osadników wojskowych, organizacji przysposobienia wojskowego 1945-1949 (13 j.a.), Referat Osiedleńczy: sprawozdania dotyczące spraw osadnictwa, materiały akcji uwłaszczeniowej, korespondencja 1945-1950 (17 j.a.), Referat Przemysłu i Handlu: sprawozdania z działalności referatu, wykazy zakładów przemysłowych, rzemieślniczych i handlowych, sprawy koncesji handlowych, rzemieślnicze, sprawy komisji cennikowych 1945-1949 (16 j.a.), Referat Zdrowia : sprawozdania z działalności służby zdrowia i jej pracowników, akta dotyczące ośrodków zdrowia, chorób zakaźnych, sprawozdania z działalności przychodni przeciwgruźliczej, wykazy zachorowań na choroby weneryczne, gminne wykazy urodzeń i zgonów, sprawozdania z działalności Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem, sprawy ekshumacji zwłok 1949-1950 (32 j.a.), Referat Opieki Społecznej: sprawozdania z działalności opieki społecznej i zakładów opiekuńczych1945-1950 (13 j.a.), Referat Kultury i Sztuki: sprawozdania sytuacyjne z działalności referatu, akta ogólne dotyczące spraw kultury i sztuki, sprawy teatralne, szkolnictwa muzycznego,zbiorów muzealnych, szkolnictwa artystycznego, dómów kultury 1945-1948 (18 j.a.), Referat Budownictwa: sprawozdania i statystyka spraw budowlanych, akta Powiatowej Komisji Odbudowy, ewidencja cmentarzy i mogił wojennych, sprawy odbudowy i remontów szkół w powiecie 1945-1950 (73 j.a.), Referat Pomiarów: sprawy administracyjne, sprawy aktualizacji aparatu pomiarowego 1948-1949 (5 j.a.), Referat Rolnictwa: instrukcje, zarządzenia i korespondencja, sprawozdania i korespondencja dotycząca osadnictwa, parcelacji, uwłaszczenia oraz spraw rolnych, akta niektórych majątkó ziemskich, protokoły z przejęcia - przekazania gospodarstw rolnych, imienne wykazy gospodarstw i ch stanu posiadania 1945-1949 (55 j.a.), Referat Oświaty Rolniczej: akta dotyczące szkół i oświaty, materiały powiatowej rady i gminnych rad oświaty rolniczej oraz Powiatowej Rady Narodowej 1945-1948 (4 j.a.), Referat Weterynarii: sprawozdania i statystyka w sprawach weterynaryjnych, zakaźnych chorób zwierzęcych i wynikówurzędowego badania mięsa, akta dotyczące organizacji służby weterynaryjnej, stanu pogłowia i współpracy w dziedzinie hodowli zwierząt 1945-1949 (11 j.a.), dopływ: nab.6240/2011: przejęcie majątków 1945-1947 (6 j.a.), przepadek mienia 1949-1951 (1 j.a.), weryfikacja 1942 - 1947 (5 j.a.), sprawy metrykalne 1946-1949 (3 j.a.), zmiana imion i nazwisk 1946 - 1952 (6 j.a.), sprawy obywatelstwa 1945-1950 (18 j.a.), regulaminy Biur Ewidencji Ludności 1946 (1 j.a.), zarządzenia, obwieszczenia, okólniki 1945-1951 (2 j.a.), sprawozdania z realizacji odbudowy 1947-1948 (1 j.a.), protokół z posiedzenia Komisji Kontroli Mieszkań 1945-1949 (1 j.a.), przesłuchania świadków 1945-1949 (1 j.a.), , kursy, protokół zjazdu starostów, sprawy kadrowe 1946-1949 (1 j.a.), działalność Powiatowego Komitetu Społecznego dla uczczenia Kongresu Zjednoczeniowego partii robotniczych 1948-1949 (1 j.a.), dokumentacja budowy szkoły podstawowej w Steblowie 1949-1950 (1 j.a.), korespondencja w sprawie uruchowmienia przewozów wodnych, usprawnienie ewidencji, i konroli ruchu ludności, zadania biur ewidencji ludności 1945-1949 (1 j.a.), protokoły z zebrań naczelników władz i urzędów niezespolonych 1948-1949 (1 j.a.), zarządzenia wewnętrzne 1945-1948 (1 j.a.), organizacja Urzędu Wojewódzkiego i Starostwa 1945-1951 (1 j.a.), prawo urzędnicze, zabezpieczenie tajemnicy służbowej, opłaty skarbowe, sprawy łowieckie, akcja odśnieżania, zakaz sprzedaży napojów alkoholowych 1946-1950 (1 j.a.), zarządzenia w sprawie Wiejskiej Służby Pomocniczej 1945-1946 (1 j.a.), podania i opinie w sprawach zwolnień z obozów 1945-1947 (1 j.a.), budżet administracyjny na 1950 rok 1950 (1 j.a.), odprawy i konferencje 1950 (1 j.a.), sprawy organizacyjne "a" i "b" 1950 (2 j.a.), spółdzielczość produkcyjna - sprawozdania z działalności 1950 (1 j.a.), inwestycje ogólne 1950 (1 j.a.), pisma okólne, protokoły, upoważnienia 1950 (1 j.a.), inspekcje u kontrole 1950 (1 j.a.), planowanie pomocy kredytowej dla rolnictwa 1950 (1 j.a.), sprawozdania i statystyka 1949-1950 (1 j.a.), protokoły zdawczo-odbiorcze przekazanych aktów prawnych 1947-1949 (1 j.a.), statystyka ogólna - Główny Urząd Statystyczny 1950 (1 j.a.), planowanie ogólne 1950 (1 j.a.), planowanie produkcji zwierzęcej 1950 (1 j.a.), planowanie produkcji roślinnej 1950 (1 j.a., oświata rolnicza 1950 (1 j.a.), sprawozdania z akcji hipotecznej 1947 (1 j.a.), roszczenia autochtonów o zwrot swych gospodarstw 1948 (1 j.a.); nab. 8278/2016: akta osobowe 1949-1950 (1 j.a.); przes. 2425/2016: wnioski o przyznanie prawa własności nieruchomości ziemskich, akty nadania gospodarstw i działek, arkusze szacunkowe gospodarstw, protokoły konferencji powiatowych w sprawie Funduszu Odbudowy Szkół i Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy, imienne wykazy ludności, karty ewidencyjne usc, sprawozdania zarządów gminnych, statystyczne i imienne wykazy pracowników samorządowych, zarządzenia organizacyjne, protokoły i sprawozdania z odpraw, weryfikacje, decyzje odmowne w sprawie potwierdzenia narodowości polskiej, ewidencja i kontrola ludności, sprawy społeczno-polityczne, sprawozdanie z obchodów Tygodnia Społecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju, wnioski o wydanie tymczasowego zaświadczenia o narodowości polskiej 1945-1950 (25 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 860
45/588/0 Powiatowa Rada Narodowa w Koźlu 1946-1950 0 rozwiń
okólniki kancelarii Rady Państwa i Wojewódzkiej Rady Narodowej 1949 (1 j.a.), protokoły z plenarnych posiedzeń Rady 19446-1950 (3 j.a.), księga uchwał Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 1948-1950 (1 j.a.), komisje radzieckie: protokoły z posiedzeń, kontroli, sprawozdania, plany pracy, korespondencja 1947-1950 (8 j.a.), gminne komisje oświatowe: korespondencja, plany pracy, sprawozdania 1949-1950 (2 j.a.), wykazy członków komisji radzieckich 1950 (1 j.a.), walka z analfabetyzmem 1950 (1 j.a.), Fundusz Odbudowy Szkół: instrukcje, protokoły, sprawozdania 1948 (1 j.a.), Komisja Kwalifikacyjna: podania, orzeczenia, postanowienia 1946-1950 (1 j.a.), Komisja Planowania: instrukcje, protokół z kontroli i posiedzenia 1949 (1 j.a.), Komisja Rolna: protokoły z zebrań, sprawozdania, korespondencja 1950 (1 j.a.), Powiatowa Komisja Zdrowia: plany pracy. Sprawozdania, protokoły 1948-1950 (1 j.a.), Gminne Komisje Zdrowia: plany pracy, sprawozdania, protokoły 1950 (1 j.a.), sprawozdania z działalności Powiatowej Rady Narodowej 1946-1948 (1 j.a.), kandydaci do PRN i ich życiorysy 1946 (1 j.a.), składy osobowe rad narodowych i zarządów gminnych 1948-1949 (1 j.a.), ankiety sprawozdawcze gminnych rad narodowych 1949 (1 j.a.), sprawozdania z przeprowadzonych kontroli gminnych rad narodowych 1949 (1 j.a.), uchwały Wydziału Powiatowego i gminnych rad narodowych 1949-1950 (2 j.a.0, protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Koxlu 1946-1950 (4 j.a.), protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Bierawie 1946-1950 (4 j.a.), protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Blachowni Śląskiej 1946-1950 (4 j.a.), protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Cisku 1946-1949 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Gościęcinie 1946-1949 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Kędzierzynie 1946-1950 (4 j.a.), protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Kłodnicy 1946-1950 (4 j.a.), protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Pawłowiczkach 1946-1950 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Polskiej Cerekwi 1946-1950 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Reńskiej Wsi 1946-1949 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Większycach 1946-1949 (3 j.a.), materiały z wyborów sołtysa i podsołtysa w gromadzie Stare Koźle 1947 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń, zebrań, sprawozdania przedkładane do wiadomości Powiatowej Rady Narodowej 1949 (1 j.a.), konferencje wójtów, sekretarzy i sołtysów 1950 (1 j.a.), lustracje zarządów gminnych: protokoły, sprawozdania i zarządzenia pokontrolne 1947-1950 (2 j.a.), sprawozdania z realizacji FOR i podatku gruntowego 1949-1950 (1 j.a.), zestawienia budżetowe 1950 (1 j.a.), korespondencja w sprawach organizacyjnych 1946-1950 (8 j.a.), nab.9273/2018: sprawozdania z działalności Powiatowej Rady Narodowej w Koźlu 1946-1950 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 83
45/589/0 Wydział Powiatowy w Koźlu 1945-1950 0 rozwiń
Referat Ogólno-Samorządowy: organizacja samorządu powiatowego, wybory i działalność rad narodowych, wybór członków Wydziału Powiatowego, protokoły z posiedzeń Wydziału Powiatowego, zjazdy, konferencje, statut emerytalny, sprawy osobowe pracowników i szkolenia pracowników, zarządzenia wewnętrzne, okólniki i pisma okólne, plany pracy, sprawozdania z działalności, sprawozdania z lustracji, sprawozdania statystyczne, sprawy majątku gmin i gromad, wyciągi hipoteczne, akta nieruchomości, sprawy oświaty i kultury, Komunalna Kasa Oszczędności 1945-1950 (73 j.a.), Referat Nadzoru nad Gminami: ustalanie polskich nazw miejscowości i sprawy podziału administracyjnego powiatu, okólniki Wydziału Powiatowego i władz zwierzchnich, sprawy organizacji samorządu gminengo, protokoły z sesji i odpraw przełożonych gmin oraz sesji sołtysów, sprawozdania gmin, sprawy osobowe pracowników gminnych, organizacja nadzoru nad samorządem gminnym, lustracje gmin, organizacja urzędów gminnych, sprawy budżetowo-finansowe gmin, statystyka samorządowa, sprawy podatków, opłat i pożyczek, sprawy majątki komunalnego w gminach 1945-1950 (88 j.a.), Referat Budżetowo-Finansowy: preliminarze budżetowe, budżety, sprawozdania z wykonania budżetu, statuty podatków, sprawy subwencji, wymiar i pobór podatków, zestawienia wpływów i udziałów podatków, protokoły z lustracji referatów podatkowych, sprawy dotacji i pożyczek, plany inwestycji, planowanie gospodarcze, wnioski i przydzielanie warsztatów i zakładów poniemieckich, wykazy pracowników z terenu gmin powiatu kozielskiego pracujących w kopalniach 1945-1950 (54 j.a.), Miejscowy Urząd Planowania Przestrzennego: inwentaryzacja powiatu - materiały do planów zagospodarowania przestrzennego 1949 (1 j.a.); przes. 2426/2016: protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego- wyciągi 1947-1950 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 261
45/590/0 Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukierniczego Zarząd Okręgu w Opolu [1949] 1953-1973 0 rozwiń
materiały Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Spożywczego w Opolu 1953-1962 (16 j.a.), materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1963-1972 (4 j.a.), protokoły z plenarnych posiedzeń Zarządu Okręgu 1966-1973 (7 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydiun Zarządu Okręgu 1968-1973 (6 j.a.), akta komisji rewizyjnej i komisji problemowych (5 j.a.), sprawozdania, oceny, informacje 1960-1973 (15 j.a.), sprawy bhp 1962-1965 (1 j.a.), regulaminy pracy i podział funduszu zakładowego 1966-1969 (2 j.a.), sprawy kilturalno-oświatowe 1968-1970 (1 j.a.), preliminarze budżetowe i bilanse 1962-1972 (20 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 82
45/591/0 Związek Zawodowy Pracowników Spoldzielczości Pracy i Zarząd Okręgu w Opolu [1962] 1968-1973 0 rozwiń
materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1968-1972 (3 j.a.), materiały z zebrań sprawozdawczo-wyborczych w radach zakładowych 1969, 1972 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych i prezydium Z.O. 1968-1973 (4 j.a.), materiały Komisji Rewizyjnej i Komisji problemowych 1968-1973 (3 j.a.), protokoły z narad 1969-1972 (1 j.a.), projekt statutu Związku 1972 (1 j.a.), zakresy czynności pracowników ZO i regulaminy pracy 1969-1973 (4 j.a.), plny pracy, statystyka 1968-1973 (4 j.a.), protokoły i sprawozdania z wizytacji rad zakładowych 1969-1971 (1 j.a.), akta PKZP 1962, 1968-1973 (2 j.a.), informacje z działalności socjalno-bytowej 1973 (1 j.a.), analiza stanu bhp 1970 (1 j.a.), współzawodnitwo pracy i racjonalizacja pracy 1969-1973 (3 j.a.), informacje w sprawach ekonomicznych 1969 (1 j.a.), jednolity plan kont i bilans 1969-1973 (2 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 33
45/592/0 Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki Zarząd Okręgowy w Opolu 1957-1973 0 rozwiń
materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1963-1972 (4 j.a.), materiały z kampanii sprawozdawczo-wyborczych w radach zakładowych 1960-1973 (6 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych i prezydium Zarządu Okręgu 1957-1973 (10 j.a.), akta komisji problemowych 1961-1973 (7 j.a.), plany pracy 1961-1973 (4 j.a.), sprawozdania, informacje, sprawozdania statystyczne 1961-1973 (12 j.a.), interwencje i rejestr interwencji 1961-1973 (7 j.a.), zakładowe regulaminy pracy 1965-1973 (2 j.a.), sprawy bhp 1961-1967 (4 j.a.), sprawy kulturalno-oświatowe, - sprawozdania, oceny, konkursy, akta Klubu Związków Twórczych 1964-1970 (4 j.a.), akta dotyczące organizacji spartakiad, wycieczek i turystyki 1967-1972 (2 j.a.), współpraca ze związkami zawodowymi innych branż 1967-1971 (2 j.a.), Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe - sprawy ogólne, wykazy radnych i członków 1966-1972 (2 j.a.), archiwum zakładowe: protokoły z wizytacji i spisy akt 1962-1973 (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 69
Wyświetlanie 821 do 840 z 3 943 wpisów.