Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
45/717/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wołczynie 1950-1974 0 rozwiń
organizacja MRN 1950 (1 j.a.), protokoły sesji MRN 1950-1973 (24 j.a.), rejestr wykonania uchwał MRN 1958-1959 (2 j.a.), akta komisji radzieckich - protokoły z posiedzeń, protokoły z kontroli, sprawozdania, plany pracy 1950-1973 (19 j.a.) organizacja prezydium MRN 1956-1957 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium 1950-1973 (24 j.a.), realizacja uchwał Prezydium 1955 (3 j.a.), komitety blokowe - statut, plany pracy, protokoły posiedzeń i kontroli 1955-1956 (1 j.a.), sprawozdania z działalności MRN i jej organów 1951-1954 (1 j.a.), sprawozdania GUS za 1951 r. (2 j.a.), kontrole i inspekcje zewnętrzne 1951-1956, 1970-1971 (2 j.a.), budżet 1950-1957 (8 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1950-1959 (10 j.a.), Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - plany remontów, sprawozdania, bilans 1953-1954 (2 j.a.), Rzeźnia Miejska - plany i sprawozdania z działalności, plany kapitalnych remontów, bilanse 1954-1955 (5 j.a.), projekty techniczne budynków mieszkalnych 1957-1958 (3 j.a.), akta Miejskiego Komitetu do Walki z Analfabetyzmem - protokoły z zebrań i przeprowadzonych kontroli 1950-1951 (1 j.a.), współpraca z organami bezpieczeństwa 1951 (1 j.a.), akta kolegium karno-administracyjnego - sprawozdania z działalności 1952-1958 (1 j.a.), zmiana imion i nazwisk, sprawy obywatelstwa 1951 (1 j.a.). Liczba jednostek w zespole: 152
45/718/0 Inspektorat Szkolny w Kluczborku 1945-1950 [1951] 0 rozwiń
okólniki, wytyczne, instrukcje władz nadrzędnych 1945-1949 (2 j.a.), okólniki Inspektora Szkolnego 1945-1947 (1 j.a.), protokoły, sprawozdania z konferencji Inspektoratów Śląska Opolskiego 1945-1948 (1 j.a.), protokoły konferencji kierowników szkół 1945-1950 (4 j.a.), protokoły konferencji rejonowych 1945, 1947-1949 (2 j.a.), protokoły zebrań nauczycieli 1945, 1948-1950 (2 j.a.), protokoły i sprawozdania z konferencji nauczycieli-opiekunów społecznych 1948-1950 (1 j.a.), protokoły konferencji podinspektorów przedszkoli i instruktorów wychowania przedszkolnego 1945-1949 (1 j.a.), protokoły konferencji wychowawczyń przedszkoli 1946-1950 (1 j.a.), protokoły zebrań pracowników Inspektoratu 1946-1949 (1 j.a.), protokoły posiedzeń rad pedagogicznych 1946-1949 (2 j.a.), organizacja szkół powszechnych, ogólnokształcących, podstawowych, wykazy rejonów szkolnych 1946-1949 (7 j.a.), plany pracy Inspektoratu 1945-1950 (5 j.a.), plany gospodarcze, plany inwestycji 1946-1949 (3 j.a.), sprawozdania roczne, okresowe, miesięczne 1945-1950 (56 j.a.), Komisja Oświaty-protokoły zebrań, protokoły kontroli 1945-1950 (4 j.a.), preliminarze budżetowe, projekty budżetów, budżety szkół, przedszkoli 1945-1950 (11 j.a.), wizytacje-sprawozdania, protokoły lustracji 1946-1950 (6 j.a.), zestawienia ruchu uczniów 1949 (1 j.a.), wykazy absolwentów szkół powszechnych 1949 (2 j.a.), wykazy nauczycieli 1945-1950 (5 j.a.), spisy wychowawczyń przedszkoli 1946 (1 j.a.), wykazy księży nauczających religii 1947-1949 (1 j.a.), wykazy pracowników obwodu szkolnego 1945-1949 (2 j.a.), księga kontroli etatów 1948 (1 j.a.), ocena kadry pracowników administracyjnych, ocena nauczycieli 1949 (1 j.a.), wykazy szkół powszechnych, liczby sal lekcyjnych i nauczycieli, ocena szkół, wykazy stanu liczbowego uczniów, wykazy młodzieży, wykazy przedszkoli 1945-1949 (10 j.a.), sprawozdania z akcji repolonizacji 1947-1950 (1 j.a.), walka z analfabetyzmem- instrukcje, sprawozdania spisy, rejestry 1940-1950 [1951] (4 j.a.), oświata dorosłych 1946 (2 j.a.), sprawy budowlane szkół-odbudowa, remonty 1945-1950 (9 j.a.), kursy dla przedszkolanek-podania 1946-1947, 1950 (2 j.a.), sprawozdania ze stanu przedszkoli, sprawozdania z działalności przedszkoli 1946-1949 (2 j.a.), Dom Dzieci w Jaśkowicach 1945-1946 (1 j.a.), skargi 1945-1946 (1 j.a.), spis mienia nierolniczego 1947 (1 j.a.), związki zawodowe-wykaz prac społecznych 1949 (1 j.a.), plany budynków szkolnych i przedszkolnych (2 j.a.), przes.989/2007 - 1 j.a.; przes. 2069/2015 listy dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kadłubie Wolnym 1948-1949 (1 j.a.); przes. 2080/2015 plany szkół w Bąkowie i Biskupicach XX w. (2 ja). Liczba jednostek w zespole: 164
45/719/0 Inspektorat Szkolny w Oleśnie 1945-1950 0 rozwiń
konferencje- protokoły posiedzeń pracowników Inspektoratu, protokoły konferencji kierowników szkół, protokoły konferencji wychowawczyń przedszkoli 1945-1950 (6 j.a.), organizacja szkół-sprawozdania, projkty, zestawienia 1945-1949 (8 j.a.), akta szkół-organizacja, plany pracy, sprawozdania 1945-1947 (32 j.a.), plany pracy Inspektoratu 1947 (1 j.a.), plany gospodarcze Inspektoratu 1948-1949 (2 j.a.), sprawozdania 1945-1950 (27 j.a.), informacje o finansowaniu rolnictwa 1949-1950 (1 j.a.), protokoły Państwowej Komisji Egzaminacyjnej 1948-1950 (1 j.a.), wykazy nauczycieli niewykwalifikowanych 1948-1950 (1 j.a.), wykazy obwodów szkół ogólnokształcących i wykazy szkół powszechnych 1945, 1949 (2 j.a.), analfabetyzm-walka z analfabetyzmem, wykazy analfabetów 1947-1950 (6 j.a.), organizacja przedszkoli-sprawozdania, protokoły wizytacji, wykazy 1945-1950 (31 j.a.), informacje o działalności biblioteki 1945-1947 (2 j.a.), nab.9278/2018: dziennik lekcyjny kursu, zespołu języka polskiego w Lasowicach Małych 1950-1951 (1 j.a.), dziennik lekcyjny kursu, zespołu nauki początkowej dla dorosłych w Chocianowicach 1950-1951 (1 j.a.), dziennik lekcyjny kursu dla dorosłych w Kuźni 1949-1950 (2 j.a.), Liczba jednostek w zespole: 124
45/720/0 vacat-Powiatowa Komisja Wyborcza w Kluczborku 1958-włączony do zespołu nr 2832-Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 2.02.1958 r. 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/721/0 vacat-Powiatowa Komisja Wyborcza w Kluczborku 1972-włączony do zespołu nr 2836-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19.03.1972 r. 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/722/0 vacat-Powiatowa Komisja Wyborcza w Kluczborku 1973-włączony do zespołu nr 2837-Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9.12.1973 r. 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/723/0 vacat-Powiatowa Komisja Wyborcza w Oleśnie 1958-włączony do zespołu nr 2832-Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 2.02.1958 r. 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/724/0 vacat-Powiatowa Komisja Wyborcza w Oleśnie 1972-włączony do zespołu nr 2836-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19.03.1972 r. 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
45/725/0 Fabryka Maszyn i Urządzeń "Famak" w Kluczborku [1945] 1947-1996 0 rozwiń
Zarządzanie: protokoły posiedzeń komisji bhp, posiedzeń konferencji samorządu robotniczego, prezydium rady robotniczej i rady zakładowej, zebrań załogi i aktywu, narad wytwórczych i technicznych (1945-1970) 12 j.a. Organizacja: schematy organizacyjne, zbiory zarządzeń własnych, (1945-1996) 21 j.a. Planowanie działalności gospodarczej: plany wieloletnie, plany roczne finansowe kosztów, inwestycji pozalimitowych, inwestycji i kapitalnych remontów, ogólnozakładowych, produkcji, przedsięwzięć organizacyjno-technicznych, rozwoju techniki, projekty planów techniczno-ekonomicznych, plany techniczno-przemysłowo-finasowe, zaopatrzenia materiałowego, zatrudnienia i funduszu płac, zadań gospodarczych i funduszu płac, sprawozdania statystyczne GUS, analizy działalności gospodarczej (1946-1978) 147 j.a. Wydawnictwa i obsługa informacyjna: hala maszyn zakładów (1948) 1 j.a. Kontrola: kontrole zewnętrzne (1946-1988) 20 j.a. Postępowe metody pracy: wnioski racjonalizatorskie, biuletyn tematów racjonalizatorskich, protokoły klubu techniki i racjonalizacji (1951-1958) 9 j.a. Dyscyplina pracy: notatki z wyjazdów służbowych (1951-1955) 1 j.a. Środki rzeczowe: założenia inwestycyjne rozbudowy zakładów, protokoły odbioru urządzeń, kosztorysy robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych, inwentarze majątku trwałego, przejęcie nieruchomości (1945-1958) 9 j.a. Finanse i księgowość: bilanse zamknięcia (1948-1993) 37 j.a. Postęp techniczny: projekty racjonalizatorskie (1961-1968) 79 j.a. Dokumentacja techniczna: dokumentacja rejestracyjna przenośników i suwnic (1953-1968) 68 j.a. Liczba jednostek w zespole: 404
45/726/0 Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Linopłyt" w Wołczynie 1946-1958 0 rozwiń
Dokumentacja aktowa – 44 j.a. mb. Organizacja 3 j.a. (1949-1956) Zarządzenia Dyrektora, skorowidz aktów prawnych Planowanie 12 j.a. (1950-1958) Plany produkcji, plany techniczno-finansowo-przemysłowe, plany techniczno-ekonomiczna, plany finansowe, plany handlowo-finansowe Sprawozdawczość 29 j.a. (1946-1958) Sprawozdania z działalności, terminowe, z wykonania planów, sprawozdania z wartości zapasów poz. 16-21 (1948-1954) Bilanse, analiza bilansu, spisy poz. 22-44 (1946-1958) Dokumentacja techniczna 1 j.a mb. Projekt szatni i umywalni (1949) Liczba jednostek w zespole: 45
45/727/0 Państwowy Ośrodek Maszynowy w Wołczynie 1952-1957 0 rozwiń
1. Organy kolegialne 1 j.a. (1954-1956) Protokoły odpraw roboczych. 2. Akty normatywne 2 j.a. (1952-1957) Zarządzenia i instrukcje jednostek nadrzędnych. 3. Planowanie i sprawozdawczość 4 j.a. (1953-1957) Plany finansowo-gospodarcze, bilanse 4. Ogólne zasady pracy i płacy 1 j.a. (1954-1957) Zatwierdzone premie 5. Zatrudnienie 1 j.a. (1954-1955) Sprawy pracownicze – ankiety pracownicze, pisma pracowników Liczba jednostek w zespole: 9
45/728/0 Spółdzielnia Budowlana w Kluczborku 1950-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 455
45/729/0 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Oleśnie 1945-1958 0 rozwiń
Dokumentacja aktowa – 602 j.a. 1. Materiały prawne i normatywne -2 j.a. (1947) Okólniki „Społem”, okólniki partii PPS przy Spółdzielni „Społem”. 2. Samorząd spółdzielczy - 32 j.a. (1947-1956) Plany pracy samorządu i sprawozdania, protokoły walnych zjazdów, Rady, komisji, protokoły odbytych zebrań i narad, sprawozdania z działalności samorządu, wykazy, Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. 3. Zarząd - 31 j.a. (1948-1956) Uchwały Zarządu, plany pracy Zarządu, posiedzenia Zarządu, sprawozdania z załatwiania skarg i wniosków, krytyka prasowa, protokoły i sprawozdania z działalności. 4. Zbiór zarządzeń, regulaminów, instrukcji - 4 j.a. (1946-1954) Okólniki i instrukcje, protokoły zdawczo-odbiorcze, zarządzenia. 5. Sprawozdania z rewizji, kontroli i inspecji - 8 j.a. (1949-1955) Protokoły przeprowadzonych kontroli, sprawozdania z rewizji i zalecenia porewizyjne. 6. Rewizja / kon trola jednostek zrzeszonych - 21 j.a. (1949-1957) Protokoły przeprowadzonych kontroli, sprawozdania z rewizji gminnych spółdzielni, listy pokontrolne, protokoły przeprowadzonej inspekcji, polustracyjne. 7. Organizacja służby rewizyjnej - 7 j.a. (1952-1955) Protokoły narad i odpraw instruktorów, plany pracy instruktorów, sprawozdania, kontrolki czynności. 8. Dokumenty członkowskie - 11 j.a. (1948-1955) Statut gminnej spółdzielni i instrukcje PZGS, Komitety członkowskie – protokoły i sprawozdania, wykazy, deklaracje udziałów członkowskich, rejestr członków, udziały członków, ankiety korespondentów. 9. Organizacja wewnętrzna - 4 j.a. (1946-1955) Zachowanie tajemnicy służbowej, poczta specjalna, sprawy arbitrażowe, Inspektorat Pracy. 10. Organizacja i instruktaż społeczny - 28 j.a. (1949-1956) Protokoły i sprawozdania z wizytacji gminnych spółdzielni, sprawy kulturalno-oświatowe, sprawy współzawodnictwa i racjonalizacji. 11. Dokumenty organizacyjno-samorządowe GS - 41 j.a. (1946-1955) Protokoły walnych zgromadzeń, sprawy wyborów, posiedzenia Zarządu gminnych spółdzielni, protokoły i sprawozdania zebrań gromadzkich, protokoły narad prezesów gminnych spółdzielni, narady i zebrania członków, plany i sprawozdania z działalności, wykazy pracowników i Zarządów. 12. Sprawy personalne - 53 j.a. (1945-1956) Protokoły dodatkowe dla Zbiorowego Układu Pracy, sprawy Działu Kadr, ewidencja i spisy pracowników, sprawy przeszeregowania, przyjęcia i zwolnienia pracowników, zobowiązania pracowników, akta personalne, teczki osobowe, analizy. 13. Szkolenie - 15 j.a. (1952-1956) Protokoły dotyczące szkoleń, plany szkoleń, sprawozdania, sprawy szkoleń, nauczanie języka, dzienniki. 14. Akcje - 6 j.a. (1949-1955) Sprawy akcji masowych, sprawy akcji socjalnych – plany i sprawozdania, zabezpieczenia mienia socjalnego. 15. Plany finansowe - 31 j.a. (1950-1958) Plany finansowe, plany finansowe GS, SOM, plany rzeczowo-finansowe, preliminarz budżetowy, informacje. 16. Plany - 27 j.a. (1949-1957) Plany działalności, plany pracy, roczne, Narodowy Plan Gospodarczy, plan gospodarczy, plany operatywne, zaopatrzenia, produkcyjne, plany zakupu i sprzedaży, sprawozdania produkcyjne, analizy. 17. Sprawy kredytowe - 4 j.a. (1946-1955) Sprawy kredytowe. 18. Zatrudnienie i płace - 27 j.a. (1950-1956) Plany etatów, funduszu płac, sprawozdania z zatrudnienia i płac, zestawienia, kontrola funduszu płac. 19. Sprawy działalności usługowej - 2 j.a. (1951-1955) Struktura organizacyjna handlu-transportu- produkcji, sprawozdania z działalności Działu Handlu. 20. Inwestycje i kapitalne remonty - 26 j.a. (1950-1955) Wyrównawczy Spółdzielczy Fundusz Inwestycyjny, plany i sprawozdania z inwestycji, plany i sprawozdania z kapitalnych remontów, dokumentacja inwestycji i kapitalnych remontów, inwestycje pozalimitowe. 21. Sprawozdania statystyczne - 23 j.a. (1950-1956) Sprawozdania statystyczne. 22. Sprawozdawczość finansowa - 80 j.a. (1946-1956) Harmonogram prac bilansowych, bilanse surowe, netto, kwartalne, dochodów i wydatków, bilanse, załączniki do bilansu, bilans zamknięcia, bilanse zbiorcze, kontrole bilansów, sprawozdania finansowe, analizy bilansów. 23. Dokumentacja księgowa - 12 j.a. (1945-1955) Sprawy dotyczące księgowości. 24. Rozliczenie majątku obrotowego - 3 j.a. (1951-1954) Dane gospodarcze, zestawienia planu ilościowego i analizy obrotów, szacowanie obiektów i majątków. 25. Administracja gospodarcza - 8 j.a. (1945-1955) Umowy, przekazanie majątku, użytkowanie nieruchomości, rozdział nawozów. 26. Dział Skupu - narady - 3 j.a. (1950-1955) Narady Działu Skupu. 27. Plany i sprawozdawczość Działu Skupu - 8 j.a. (1950-1956) Plan skupu i sprzedaży, sprawozdania z ich wykonania. sprawy kontraktacji. 28. Zakłady inne - 4 j.a. (1949-1953) Akta Ośrodka Maszynowego w Lasowicach Wielkich, gospód, Zakładów Remontowo-Montażowych. 29. Związek Zawodowy - 66 j.a. (1946-1954) Posiedzenia Plenum, Prezydium, Rady, Komisji, zebrań, narad i odpraw, sprawy wyborów, sprawozdania z działalności, ewidencja i deklaracje członkowskie, sprawy organizacyjne i lustracji, akcji socjalnej, kulturalno-oświatowej, szkolenia, współzawodnictwo, preliminarze budżetowe, sprawozdania statystyczne, akta wyborcze Zakładowej Organizacji Związkowej. 30. TPPR - 2 j.a. (1949-1950) Protokoły posiedzeń Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, sprawy Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. 31. Liga Kobiet - 6 j.a. (1949-1955) Protokoły zebrań Ligi Kobiet, posiedzeń Rady Kobiecej, narad Aktywu Kobiecego, sprawozdania. 32. Koło sportowe - 1 j.a. (1953-1954) Akta Koła Sportowego „Spójnia” przy PZGS. Dokumentacja techniczna – 1 j.a. (1954) Dokumentacja techniczna, kosztorysy i rysunki techniczne magazynu nawozów sztucznych GS Zębowice. przes.2041/2014: plan techniczno-eksploatacyjny na 1952 rok (1 j.a.) Liczba jednostek w zespole: 598
45/730/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Wyzwolenie" w Budzowie, pow. Olesno 1951-1965 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 18
45/731/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Zwycięstwo" w Wydzieraczu, pow. Olesno 1953-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 19
45/732/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. gen. K.Świerczewskiego w Zębowicach, pow. Olesno 1953-1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
45/733/0 Zakład Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bąkowie 1950-1960 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 13
45/734/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Kluczborku 1945-1980 0 rozwiń
Wydział Operacyjno-Rachunkowy : rewizje pełne i problemowe, bilanse.(1945- 1980) 20 ja, Stanowisko Administracyjno-Gospodarcze: Ewidencja stempli, protokoły i sprawozdania Rady Zakładowej (1961- 1966) 3 ja Liczba jednostek w zespole: 23
45/735/0 Bank Rolny Oddział Powiatowy w Kluczborku 1950-1961 0 rozwiń
Finansowanie, kredytowanie i kontrola państwowych gospodarstw rolnych 266 j.a. (1950-1961) Plany gospodarczo-finansowe, inwestycyjne i sprawozdania finansowe Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Baborowie, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Bąkowie, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Baruszowicach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Biestrzychowicach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Biskupicach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Bogdańczowicach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Brzezinkach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Chudobie, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Ciecierzynie, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Dobiercicach, Dobierczycach 60 j.a. (1956-1961) Plany gospodarczo-finansowe, inwestycyjne i sprawozdania finansowe Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Gierołcicach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Gortatowie, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Jakubowicach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Kluczborku, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Kochłowicach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Komorznie, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Kostowie, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Krapkowicach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Krzywiczynach 76 j.a (1950-1961) Plany gospodarczo-finansowe, inwestycyjne i sprawozdania finansowe Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Łączanach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Łosiowie, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Miechowie, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Nasalach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Oleśnie, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Paczkowie, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Paruszowicach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Pągowie, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Proślicach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Pszczonkach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Roszkowicach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Rożnowie 69 j.a. (1955-1961) Plany gospodarczo-finansowe, inwestycyjne i sprawozdania finansowe Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Sławięcicach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Smardach Dolnych, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Szczepanowicach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Świniarach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Tułach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Wierzbicy, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Wierzbicy Górnej 30 j.a. (1956-1961) Plany gospodarczo-finansowe, inwestycyjne i sprawozdania finansowe Inspektoratu PGR Kluczbork, Stacji Sztucznego Unasienniania Zwierząt PGR Kluczbork, Zakładu Przemysłu Rolnego Cegielnia PGR Bąków, Zakładu Przemysłu Rolnego PGR Bąków, Zakładu Remontowo-Budowlanego PGR Kluczbork, Zespółu PGR Kluczbork, Zespółu Ogrodniczego PGR Gortatów, Zespółu Ogrodniczego PGR Kluczbork 31 j.a. (1956-1961) Finansowanie, kredytowanie i kontrola innych przedsiębiostw podległych Ministerstwu Rolnictwa 68 j.a. (1954-1961) Plany gospodarczo-finansowe, inwestycyjne i sprawozdania finansowe Budowlanego Przedsiębiorstwa Powiatowego w Kluczborku, Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego w Kluczborku, Wojewódzkie Zjednoczenie Budownictwa Wiejskiego Zarząd Budowlany w Kluczborku, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Stacji Hodowlano-Badawczej w Bąkowie, Stacji Selekcji Roślin w Uszycach, Wojewódzkiej Zbiornicy i Sortowni Przemysłowych Surowców Wtórnych w Kluczborku 25 j.a. (1954-1961) Plany gospodarczo-finansowe, inwestycyjne i bilanse Państwowego Ośrodka Maszynowego w Kolonii Długiej, Państwowego Ośrodka Maszynowego w Wołczynie 12 j.a. (1957-1959) Plany gospodarczo-finansowe, inwestycyjne i sprawozdania finansowe Dwuletniej Szkoły Ogrodniczej Gospodarstwa Szkolnego w Bogdanowicach, Gospodarstwa Szkolnego przy Technikum Rolniczym w Polanowicach, Państwowego Technikum Weterynaryjnego Gospodarstwa Szkolnego w Kluczborku, Szkoły Rolniczej w Kluczborku, Szkoły Rolniczej I Stopnia Gospodarstwa Szkolnego w Kluczborku, Technikum Hodowlanego w Polanowicach, Technikum Rolniczego w Kluczborku, Technikum Rolniczego w Polanowicach, Technikum Weterynaryjnego w Kluczborku 31 j.a. (1956-1961) Finansowanie, kredytowanie i kontrola innych przedsiębiostw podległych Ministerstwu Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 9 j.a. (1956-1960) Plany inwestycyjne i kapitalnych remontów Rejonu Lasów Państwowych w Kluczborku, Kluczborskich Fabryk Mebli w Kluczborku, Tartaku w Kluczborku. Finansowanie, kredytowanie i kontrola jednostek spółdzielczych 67 j.a. (1956-1958) Plany gospodarcze Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Biadaczu, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Bogdańczowie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Borkach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Brunach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Brynicy, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Brzezinkach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ciecierzynie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Czaplach Starych, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Dobiercicach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Duczowie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Gierałcicach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Gołkowicach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Gortatowie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Gosławiu, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Jakubowicach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Komorznie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Krzywiczynach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Krzywiźnie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kujakowicach Dolnych, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ligocie Dolnej, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ligocie Wołczyńskiej, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ligocie Zameckiej, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Maciejowie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Markotowie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Miechowie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Nasalach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Polanowicach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Proślicach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rożnowie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Sarnowie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Sierosławicach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Skałągach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Smardach Dolnych, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Smardach Górnych, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Szymonkowie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Świniarach Małych, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Świniarch Wielkich, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Unieszowie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wąsicach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wierzbicy Dolnej, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wierzbicy Górnej, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wierzchach 42 j.a (1956) Bilanse Rolniczego Zespołu Spółdzielczego w Biadaczu, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Brynicy, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Brzecławicach, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Brzezince, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Duczowie, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Gierałcicach, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Gołkowicach, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Gortotowie, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Jakubowicach, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Krzywiczynach, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Kujakowicach Dolnych, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Ligocie Wołczyńskiej, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Miechowie, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Nasalu, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Proślicach, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Rożnowie, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Skałągach, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Smardach Dolnych, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Smardach Górnych, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Szymonkowie, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Świniarach Wielkich, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Wierzbicy Dolnej, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Wierzbicy Górnej, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Wierzchach 25 j.a. (1956-1958) Sprawozdawczość i statystyka 2 j.a. (1957-1960) Zbiorcze sprawozdania i bilnas oddziału. Liczba jednostek w zespole: 412
45/736/0 Bank Rolny Oddział Powiatowy w Oleśnie [1946] 1950-1953 0 rozwiń
Przekazywanie agend między bankami 2 j.a. (1948-1952) Przejęcie Kasy Szewczyka Spółdzielni z o.o. w Zębicach przez Państwowy Bank Rolny Oddział w Oleśnie, Likwidacja Komunalnej Kasy Oszczędności w Oleśnie - przejęcie jej aktywów i pasywów przez Bank Rolny Oddział w Oleśnie. Zatrudnienie 1 j.a. (1946-1948) Akta personalne pracowników zwolnionych. Środki rzeczowe 3 j.a. (1952-1953) Książka ewidencyjna ruchomości stanowiacych „środki trwałe”, książka ewidencyjna ruchomości stanowiacych „środki nietrwałe” oraz książka ewidencyjna ruchomości stanowiacych „drobny inwentarz” Banku Rolnego Oddział Powiatowy w Oleśnie. Liczba jednostek w zespole: 6
Wyświetlanie 961 do 980 z 3 943 wpisów.