Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
48/1/0 Starostwo Powiatowe Piotrkowskie [1915] 1919-1939 50404 rozwiń
Referat Bezpieczeństwa Publicznego: sprawozdania sytuacyjne (1919-1927), układ sił politycznych i narodowościowych w samorządach – sprawozdania policyjne (1929-1939), nadzór nad działalnością partii politycznych i stowarzyszeń społecznych, nadzór nad działalnością stowarzyszeń żydowskich (1919-1938), nadzór nad działalnością związków zawodowych (1919-1929), strajki robotników rolnych i przemysłowych (1919-1927), nadzór nad prasą i kolportażem (1920-1929), nadzór nad działalnością kin i kinoteatrów (1919-1929), nadzór nad organizacją imprez kulturalnych i masowych (1920-1929), pozwolenia na posiadanie broni palnej (1919-1931), rejestracja cudzoziemców, arkusze ewidencyjne cudzoziemców (m. in. byłych żołnierzy armii ukraińskiej internowanych w Polsce, uciekinierów z Rosji Sowieckiej), akty uznania i nadania obywatelstwa polskiego, wnioski paszportowe (przede wszystkim emigracja żydowska); Referat Ogólno – Administracyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, zmiana granic powiatu piotrkowskiego i radomszczańskiego – korespondencja, budżety starostwa i ich wykonanie, projekt utworzenia nowego powiatu w Tomaszowie Mazowieckim (1929-1930), korespondencja dotycząca nadania praw miejskich osadom Bełchatów, Grocholice i Sulejów, zmiany granic gmin wiejskich, protokoły zebrań gminnych, zebrania wiejskie i wybory sołtysów, statystyka rolna, rejestracja spółek łowieckich, plany i programy gospodarki leśnej, wybory do Sejmu i Senatu (1922-1928), nadzór nad instytucjami wyznaniowymi (chrześcijańskimi, żydowskimi i sektami), opieka społeczna, koncesjonowanie działalności gospodarczej, nadzór nad działalnością cechów; Referat Wojskowy: wykaz oficerów rezerwy zamieszkałych na terenie powiatu (1922), rejestracja weteranów powstań narodowych (1922-1923), protokoły komisji poborowej, listy i spisy poborowych, skorowidze (1919-1929), rejestracja samochodów przydatnych dla wojska (1920); Referat Karno – Administracyjny: osądy karno-administracyjne, protokoły komisji antyalkoholowych, działalność komisji polubownych; Referat Sanitarny: sprawozdania miesięczne lekarza powiatowego (1919-1929), sprawozdania z działalności Urzędu Sanitarno – Obyczajowego i Komisji Sanitarno-Obyczajowej w Piotrkowie, ewidencja lekarzy i innego personelu medycznego, zwalczanie chorób zakaźnych, protokoły posiedzeń gminnych komisji sanitarnych, nadzór sanitarny nad placówkami oświatowymi; Referat Weterynaryjny: sprawozdania roczne powiatowego lekarza weterynarii, organizacja weterynaryjnych komisji wykonawczych; Referat Robót Publicznych: instrukcja dotycząca budowy i utrzymania dróg gminnych, projekt ustawy o wodociągach i kanalizacji w Piotrkowie (1927), pozwolenia na budowę, konserwacja grobów i cmentarzy wojennych, budowa i remonty obiektów sakralnych; Kancelaria: dzienniki korespondencyjne, skorowidze. Okres drugi 1930-1939 Referat Ogólny: przepisy i zarządzenia ogólne, reprezentacja rządu, uroczystości oficjalne i udział w nich starosty, akcje społeczne kierowane i nadzorowane przez starostę, protokoły zebrań periodycznych naczelników władz I instancji, wnioski o nadanie odznaczeń państwowych, wykaz bezrobotnych legionistów (1931); Referat Organizacyjny: instrukcje kancelaryjne dla starostw powiatowych (1931-1938), zmiany w podziale administracyjnym powiatu, organizacja starostwa i zasady urzędowania, organizacja władz podległych, sprawy osobowe urzędników – korespondencja, szkolenia pracowników; Referat Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: sprawozdania sytuacyjne, nadzór nad działalnością partii politycznych legalnych i nielegalnych, nadzór nad mniejszościami narodowymi, akta komisji wyborczych do Sejmu i Senatu, wybory do Sejmiku Powiatowego, rad miejskich i rad gminnych, nadzór nad stowarzyszeniami społecznymi i związkami zawodowymi, nadzór nad prasą i kolportażem, zakładami drukarskim, klęski żywiołowe – korespondencja, akta cudzoziemców, wnioski paszportowe, koła łowieckie – korespondencja; Referat Administracyjny: nadawanie, poświadczanie i utrata obywatelstwa, nadzór nad urzędami stanu cywilnego, statystyka ruchu naturalnego ludności, nadzór nad instytucjami wyznaniowymi, ewidencja duchownych różnych wyznań, spółki wodne, wybory do ciał samorządowych, nadzór nad samorządem gminnym, statystyka aprowizacyjna; Referat Karno – Administracyjny: orzecznictwo karno – administracyjne; Referat Wojskowy: spisy poborowych, ćwiczenia rezerwistów – korespondencja, zasiłki dla rodzin wojskowych, gołębie pocztowe – korespondencja, ewidencja pojazdów mechanicznych, ewidencja rowerów; Referat Budowlany: statystyka budowlana; Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: statystyka produkcji rolnej, scalanie gruntów – korespondencja, parcelacja rządowa i prywatna – korespondencja, kredyty rolne – korespondencja, sprzedaż nawozów sztucznych, rybołówstwo – korespondencja, przetwórstwo rolne – korespondencja, Referat Melioracyjny: melioracja gruntów rolnych – korespondencja; Referat Ochrony Lasów: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawozdania i statystyka, ochrona lasów – korespondencja, zalesianie nieużytków – korespondencja, plany i programy urządzeń leśnych; Referat Weterynaryjny: sprawy personalne służb weterynaryjnych, nadzór weterynaryjny nad targami i handlem zwierząt, obrotem surowcami i produktami zwierzęcymi, przewozem zwierząt, choroby zakaźne zwierząt – korespondencja; Referat Opieki Społecznej: przepisy i zarządzenia, nadzór nad stowarzyszeniami i instytucjami opiekuńczymi, opieka nad repatriantami, uchodźcami i emigrantami, organizacja kolonii letnich i dożywianie dzieci, ubezpieczenia społeczne – korespondencja, opieka nad inwalidami, weteranami, poszkodowanymi przez klęski żywiołowe – korespondencja, organizacja pomocy dla bezrobotnych – korespondencja; Referat Sanitarny: przepisy i zarządzenia ogólne, rejestracja personelu medycznego – korespondencja, pomoc lekarska dla urzędników państwowych – korespondencja, nadzór nad szpitalami i przychodniami zdrowia – korespondencja, nadzór sanitarny nad osiedlami, targami, odpustami i pielgrzymkami, obrotem i produkcją żywności, zaopatrzenie ludności w wodę, nadzór nad szkołami, ekshumacja zwłok, cmentarze grzebalne, choroby zawodowe, wypadki przy pracy, szczepienia ochronne, zwalczanie chorób zakaźnych, statystyka sanitarna; Referat Przemysłowy: nadzór nad przemysłem koncesjonowanym, zakładami elektrycznymi, przemysłem wolno handlowym, przemysłem wolno fabrycznym, przemysłem ludowym, przemysłem rzemieślniczym, handlem okrężnym i komiwojażerami, przedsiębiorstwami przewozowymi, organizacje rzemieślnicze, korporacje, cechy i związki, statystyka przemysłowa i handlowa. Liczba jednostek w zespole: 5492
48/2/0 Wydział Powiatowy w Piotrkowie 1917-1950 [1953] 0 rozwiń
Zarządzenia i okólniki komisarzy rządu ludowego i starostów, korespondencja z samorządami miejskimi i gminnymi. sprawozdania budżetowe, nadzór nad drogownictwem, budownictwem, sprawozdania statystyczne, księga depozytów Liczba jednostek w zespole: 3711
48/3/0 Inspektorat Szkolny w Piotrkowie 1917-1950 0 rozwiń
Akta osobowe nauczycieli, statystyka szkolna. Liczba jednostek w zespole: 2973
48/4/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Drobnej Własności Rolnej w Piotrkowie 1932-1942 0 rozwiń
Zawiera jednostkowe akta spraw rozpatrywanych przez Urząd, sprawozdania statystyczne, okólniki i zarządzenia, korespondencję z innymi instytucjami. Liczba jednostek w zespole: 2932
48/5/0 Komunalna Kasa Oszczędności w Piotrkowie 1912-1949 0 rozwiń
Księgi kasowe Liczba jednostek w zespole: 175
48/6/0 vacat - Urząd Zatrudnienia w Łodzi Oddział w Piotrkowie Trybunalskim - akta wybrakowano przed 1980 rokiem 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
48/7/0 Nadleśnictwo Piotrków w Meszczach 1917-1948 0 rozwiń
Zarządzenia, akta pracownicze, korespondencja dotyczące zbytu drewna. Liczba jednostek w zespole: 620
48/8/0 Akta miasta Bełchatowa [1903] 1925-1944 3194 rozwiń
Z okresu kancelarii rosyjskiej zachowały się jedynie księgi ludności stałej, założone w 1903 r. Zostały one zamknięte w roku 1931. Stanowią ważne źródło do poszukiwań genealogicznych oraz do poznania struktury rodzinnej, zawodowej i wyznaniowej Bełchatowa w trzech pierwszych dekadach XX wieku (sygn. 173 – 184). Szczątkowo zachowały się też materiały archiwalne z okresu międzywojennego (sygn. 1 – 11). Wśród tych akt najcenniejsza jest Księga uchwał [protokołów posiedzeń] Rady Miejskiej z lat 1925 – 1936. Kilka jednostek to budżety lub sprawozdania budżetowe. Pojedyncze teczki dotyczą ubezpieczeń, podatków, kontroli ruchu ludności i lustracji gospodarki miejskiej. Zdecydowaną większość zespołu stanowią akta wytworzone w latach 1940 – 1944 (sygn. 12 – 172). Wśród nich przeważają materiały dotyczące spraw gospodarczych (przemysł, rolnictwo, handel, podatki, zatrudnienie, wynagrodzenia). Kilka jednostek archiwalnych dotyczy spraw organizacyjnych sądów i urzędów, a także pozwoleń dla ludności polskiej na odbywanie podróży i na posiadanie rowerów. Kilka jednostek zawiera informacje na temat działalności policji, gestapo i SS w Bełchatowie. Ogólne pojęcie o terrorze wobec ludności polskiej i germanizacji znajdziemy w teczkach dotyczących finansowego wspierania Niemców rannych podczas działań wojennych i prowadzenia tzw. „walki narodowościowej”. Liczba jednostek w zespole: 184
48/9/0 Akta miasta Piotrkowa 1721-1945 9460 rozwiń
W części I pozostałość aktowa po Sekcji Administracyjnej w Wydziale Administracyjnym liczy 164 j.a. Na początku, jako najważniejsze, umieszczono akta dotyczące organizacji władz miejskich i Rady Miejskiej w Piotrkowie (sygn. 1-15). Zawierają one wykazy urzędników miejskich, protokóły ich mianowania, listy stanu liczebnego służby, korespondencję z władzami zwierzchnimi, protokoły wyborów i zebrań Rady Miejskiej. Osobna teczka traktuje o prowadzeniu archiwum miejskiego (sygn. 10). W dalszej części Sekcji Administracyjnej znajdują się akta dotyczące dzierżaw miejskich, handlu i kupiectwa, opłaty kanonów i konsensów, melioracji miasta i oświetlenia ulic. O pożarach w mieście, w tym o wielkim pożarze w 1865 r., informują akta (sygn. 68-71). Istotne wiadomości o rozwoju przestrzennym Piotrkowa zawierają woluminy dotyczące regulacji miasta (sygn. 96-111). Znajdują się w nich plany nowych ulic, placów i posesji oraz dokumentacja przyłączenia Wielkiej Wsi i Jurydyki . Danych zbiorczych, o stanie liczebnym ludności, o rzemiośle, handlu i rolnictwie dostarczają akta tyczące się statystyki (sygn. 112-115). O obowiązkach i pracy niższych urzędników miejskich, tj. stróżów nocnych, policjantów dozorców cyrkułowych, można się dowiedzieć z woluminów (sygn. 132-134). Pojedyncze teczki w Sekcji Administracyjnej, nie mieszczące się w nadanym układzie haseł, zostały ujęte w oddzielną grupę (sygn. 140-164). Znajdują się wśród nich, m.in. materiały dotyczące regulacji hipotek, przejazdu przez Piotrków ważnych osobistości, piotrkowskiej Kasy Oszczędnościowej. Akta pozostałe po Sekcji Fabrycznej w Wydziale Administracyjnym liczą 82 j.a. (sygn. 165-216). Dotyczą głównie gospodarki miejskiej, tj. stawiania domów, zabudowy pustych placów, cegielni miejskiej. Ważną wśród nich grupę stanowią akta odzwierciedlające działalność cechów w Piotrkowie (sygn. 179-208). Akta powstałe w wyniku funkcjonowania Sekcji Oświecenia w Wydziale Administracyjnym liczą 30 j.a. (sygn. 217-247) i obejmują zagadnienia z życia istniejących w Piotrkowie: cerkwi prawosławnej, bożnicy i gminy wyznaniowej żydowskiej, kościołów i klasztorów katolickich, kościoła ewangelickiego oraz związanych z nimi szkół wyznaniowych i szkoły elementarnej. Akta Wydziału Skarbowego z Sekcja Skarbową i Kasą Ekonomiczną stanowią najliczniejszą grupę w zespole – 445 j.a. (sygn. 248-693). W Sekcji Skarbowej na wyróżnienie zasługują inwentarze majątków po zmarłych mieszkańcach i związane z nimi akta opieki nad nieletnimi (sygn. 248-325). Z pojedynczych tytułów należy wymienić: poszyt o dzierżawach domów rządowych na przestrzeni 60 lat (sygn. 338 ), poszyt o krajowej loterii (sygn. 339) oraz akta w przedmiocie kursu pieniędzy (sygn. 340) z okresu 1808-1871. Akta Kasy Ekonomicznej zostały wyodrębnione w 22 grupy rzeczowe o następujących tytułach: ekstrakty kwartalne, zaliczki, kaucje i vadia, rewizje kasy oraz fundusze. Wśród tych ostatnich wyróżniono fundusze: bożnicze, emerytalne, gminne, kwaterunkowe, propinacyjne, przechodnie, szkolne, szpitalne. W aktach ogólnych Kasy Ekonomicznej można odnaleźć ciekawe poszyty dotyczące: ściągnięcia kontrybucji austriackiej z 1809 r. (sygn. 657), mianowania urzędników i oficjalistów magistratu (sygn. 662), składki na wystawienie pułków w czasie powstania listopadowego (sygn. 665). Wydział Skarbowy zamykają dzienniki korespondencyjne Kasy Ekonomicznej (sygn. 690-693). Akta pozostałe po Sekcji Wojskowej w Wydziale Wojskowym liczą 81 j.a. (sygn. 694-775). Dla poznania okresu powstania styczniowego przydatne są dwa woluminy korespondencji Naczelnika Wojennego Powiatu Piotrkowskiego z Magistratem m. Piotrkowa z lat 1861-1867 (sygn. 694, 695). Dalsze akta związane są ze stacjonowaniem wojsk w mieście i traktują głównie o budowlach wojskowych, odwachu, lazarecie, kwaterunku, dostawach żywności, podwodach, śledzeniu spisowych i dezerterów. Woluminy dotyczące spisu wojskowego (sygn.736-760) obejmują lata 1816-1872 i zawierają tabele poborowych, listy osób uchylających się od służby, akty jedynactwa, zasady i organizację poboru. Korespondencja władz miejskich z komendantami żandarmerii dotyczy głownie ścigania przestępców i dezerterów, legalności paszportów, organizacji służby wojskowej (sygn. 763-765). Spośród pojedynczych tytułów na uwagę zasługuje wolumin podający informacje o posiadaniu broni palnej przez obywateli Piotrkowa (sygn. 776) oraz poszyt o przemarszach wojsk przez miasto w okresie 1832-1871 ( sygn. 767 ). Akta Sekcji Policyjnej w Wydziale Wojskowym liczą 121 j.a. (sygn. 776-897) i odzwierciedlają działalność służby policyjnej w Piotrkowie. Poszyty dotyczące aresztów informują o stanie i liczbie więźniów, podają imienne listy aresztowanych, jak również rachunki za utrzymanie więźniów (sygn. 776-780). Do zadań policji należała kontrola targowisk miejskich, co znalazło odbicie w aktach zawierających notowania i wykazy cen targowych (sygn. 781-794). Korespondencja Sekcji Policyjnej z władzami nadrzędnymi dotyczy przeważnie rozsyłania cyrkularzy, ścigania przestępców, skarg mieszkańców, pozwoleń na pobyt poza miejscem zamieszkania. Ciekawe materiały o zdarzających się w mieście pożarach, klęskach żywiołowych, zabójstwach są zawarte w teczkach dotyczących nadzwyczajnych wypadków (sygn. 805-806). O stanie zdrowotnym mieszkańców Piotrkowa świadczą akta dotyczące aptek, lekarzy, chirurgów, akuszerek, szczepień ochronnych (sygn. 807-811) oraz szpitala powiatowego (sygn. 863-869). Osobna grupę stanowią poświadczenia wydanych paszportów zagranicznych (sygn. 812-818) oraz zezwoleń na zmianę miejsca zamieszkania, czyli tzw. przesiedleń (sygn. 819-83). Charakterystyczne sprawy obyczajowe można napotkać wśród skarg i próśb przedkładanych policji przez mieszkańców miasta (sygn. 843-846). Spisy przewożonych przez Piotrków aresztantów, więźniów i włóczęgów zawierają woluminy odnoszące się do stacji transportowej (sygn. 849-853). O stanie sanitarnym miasta i urządzeniach komunalnych dowiadujemy się z poszytów opatrzonych sygn. (854-859). Z pojedynczych tytułów na uwagę zasługują akta dotyczące: gier hazardowych w okresie 1810-1869 (sygn.875), nadanych orderów w latach 1819-1872 (sygn. 877), zabaw publicznych i teatrów w latach 1827-1872 (sygn.879) oraz dozoru policyjnego nad osobami politycznie podejrzanymi w latach 1854-1872 (sygn. 891). Dzienniki korespondencyjne wspólne dla wszystkich wydziałów oprócz Kasy Ekonomicznej zachowały się tylko w ilości 14 egzemplarzy i pochodzą z przedziału lat 1848-1870. Pierwszą część zespołu zamykają serie ksiąg meldunkowych ludności stałej w ilości 506 j.a. i niestałej w ilości 223 j.a. założonych w 1865 r. i kontynuowanych przez lata siedemdziesiąte XIX w. i sporadycznie do 1890 r. Każda księga była przyporządkowana jednej posesji i oznaczona numerem policyjnym wraz z nazwiskiem właściciela. W drugiej części zespołu na pozostałość aktową Wydziału I Administracyjnego liczącego 2900 j.a. składają się akta gospodarki komunalnej tj. dzierżaw nieruchomości miejskich, placów i gruntów, remontów ulic i mostów, utrzymywania czystości na ulicach i placach oraz oświetlenia miasta. Poszyty obejmują również korespondencję dotyczącą nadzoru nad kościołami i gminami wyznaniowymi ściąganiem podatków , Kasą Miejską i przedsiębiorstwami miejskimi. Pozostałe poszyty zawierają koncesje udzielane na handel i rzemiosło, pozwolenia na budowę domów prywatnych i gmachów publicznych, zaświadczenia wydawane obywatelom. Istotnych wiadomości o stanie miasta dostarczają coroczne zestawienia statystyczne i plany regulacji ulic i budowy infrastruktury miejskiej. Oddzielną serię w Wydziale Administracyjnym tworzą akta ubezpieczeń nieruchomości od pożaru liczące 1595 j.a. zawierające oprócz rozliczeń finansowych i polis plany sytuacyjne budynków. Ubezpieczenia obejmują posesje znajdujące się w Piotrkowie oraz we wsiach z gminy Szydłów włączonych w obszar miasta w 1917 r. Akta Wydziału II Wojskowo-Policyjnego liczące 1478 j.a. zawierają dokumentację nadzoru nad aresztantami, cudzoziemcami, szpitalami, rozbiórkami domów, organizacją pospolitego ruszenia, poborem do wojska (spisy poborowych). Ukazują działania służby policyjnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego przez nakładanie i egzekwowanie kar porządkowych, wydawanie paszportów krajowych i zagranicznych, poszukiwania osób zaginionych, dezerterów i zbiegów z aresztu. Na koniec wydziału dołączono poszyty dotyczące mobilizacji armii w latach 1901-1913 oraz księgi ludności niestałej z lat 1891-1914 w ilości 10 j.a. W wydziale odnaleziono tylko jeden dziennik pism wychodzących z 1913 r. Kompletnie zachowana seria ksiąg ludności stałej wraz z dowodami założona w 1889 r. a zamknięta w 1930 r. została zarchiwizowana w ramach III części zespołu obejmującej okres 1915-1939. W Wydziale III Finansowym liczącym 909 j.a. zachowały się akta dotyczące ściągania na rzecz miasta opłat targowych, sądowych, kar administracyjnych i policyjnych, podatków od mieszkańców, rozliczeń ze szkołami różnych wyznań i dozorami kościelnymi. Ponadto można w nich odnaleźć informacje o rozkładach podatku podymnego i innych należności, korespondencję z Izbą Skarbową i władzami powiatowymi, regulacje hipotek, opłaty za leczenie osób różnych wyznań, a także zaświadczenia wydawane obywatelom w sprawach finansowych i dowody w sprawie naruszenia przepisów o handlu miejskim i akcyzie. W wydziale pozostały zaledwie dwa dzienniki pism wchodzących i jeden dziennik pism wychodzących z lat 1876-1878. Po Wydziale IV Kwaterunkowym liczącym 464 j.a. pozostały typowe dokumenty związane się z utrzymaniem wojsk rosyjskich w Piotrkowie. Dotyczą one zabezpieczenia kwater dla żołnierzy i oficerów, wyposażenia ich w opał i oświetlenie, rozliczenia opłat za wynajmowane kwatery, egzekwowania podatku kwaterunkowego, remontów koszar i organizowania przemarszu wojsk. Ponadto akta zawierają korespondencję w sprawach wyborów członków i działalności Komisji Kwaterunkowej i Komisji Sanitarnej, oraz protokoły Deputacji Kwaterniczej. Do najważniejszych akt Kasy Miejskiej liczącej 233 j.a. należą: sprawozdania roczne z działalności finansowej Magistratu – bilanse miasta za lata 1875-1914, księgi sum miejskich z lat 1875-1881, dzienniki rozchodów i przychodów z lat 1889-1911, dzienniki sum przechodnich i depozytowych z lat 1886-1911, rejestry zaległości płatniczych z lat 1878-1906, rejestry podatku od kanonów z lat 1882-1909, rejestry podatku kwaterunkowego, szkolnego, parafialnego z lat 1887-1914 oraz protokoły z kontroli Kasy Miejskiej za lata 1900-1914. Zachował się pojedynczy dziennik korespondencyjny wpływów z 1882 r. Przykładowo pozostawiono w aktach Kasy Miejskiej miesięczne dowody rozchodowe, listy płac urzędników, rozliczenia z wykonanych kontraktów i robót miejskich, kosztorysy na budowę i remonty mostów, rejestry wpłat podatków i premii za ubezpieczenia. Liczba jednostek w zespole: 15870
48/10/0 Akta miasta Rozprzy 1805-1869 [1875] 0 rozwiń
- Wydział Administracyjny: sprawozdania statystyczne (1817-1868), sprawy rzemieślnicze (1819-1867), szczepienia przeciwko ospie i epidemia cholery (1847-1872), bezpieczeństwo i pożary (1825-1843), - Wydział Policyjny: nadzór nad propinacją, - Wydział Skarbowy: sprawozdania finansowe, okólniki i zarządzenia władz skarbowych, - Wydział Wojskowy: podatek rekrutowy, korespondencja w sprawach żołnierzy dymisjonowanych, urlopowanych, dezerterów, żywności, przechodu wojsk, spis zaciągu wojskowego (1859-1867), - Przywileje i prawa miejskie (1820-1871) Liczba jednostek w zespole: 169
48/11/0 Akta miasta Wolborza 1808-1869 [1876] 308 rozwiń
- Wydział Administracyjny: spisy ognisk (domów) z charakterystyką zabudowań, - Wydział Skarbowy: akta w sprawie wyposażenia magistratu, sprawozdania finansowe, - Wydział Wojskowy: imienny spis mieszkańców koszar wolborskich (dawny pałac biskupi). - Uzupełnienia - akta dotyczące parafii ewangielickiej Liczba jednostek w zespole: 40
48/12/0 Cechy Bełchatowa - zbiór szczątków zespołów 1830-1949 0 rozwiń
Większość akt dot. działalności cechu tkackiego - nastarsza księga cechowa pochodzi z 1837 r. W księdze cechu szewskiego z 1830 r. znajduje się zapis kontraktu kupna domu. Po kilku cechach nie zachowały się żadne materiały. Liczba jednostek w zespole: 18
48/12/1 Cech Rzemieślników 1946-1948 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
48/12/2 Cech Rzeźników 1921-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
48/12/3 Cech Szewców 1830-1927 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
48/12/4 Cech Tkaczy 1837-1949 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 10
48/12/5 Cech Kowali 1918-1937 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2
48/13/0 Powiatowy Związek Cechów Rzemieślniczych w Piotrkowie Trybunalskim 1945-1948 0 rozwiń
Protokoły zebrań Zarządu, protokoły egzaminów czeladniczych, statystyka i sprawozdania o zakładach rzemieślniczych. Liczba jednostek w zespole: 26
48/14/0 Cechy miasta Piotrkowa - zbiór szczątków zespołów 1550-1955 11 rozwiń
Dudki cechowe, przywilej Augusta II z 1720 r. wydany dla cechu szewskiego, patenty czeladnicze z 1906 r., książki rzemieślnicze Liczba jednostek w zespole: 88
48/14/1 Cech Cieśli 1896-1927 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 3
Wyświetlanie 1 do 20 z 1 450 wpisów.