Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/192/0 Akta gminy Płazów powiat Lubaczów 1926-1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 64
56/193/0 Akta gminy Wielkie Oczy powiat Lubaczów 1939-1954 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 90
56/194/0 Akta gminy Kańczuga-wieś powiat Przeworsk 1944-1954 [1958] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 153
56/195/0 Akta gminy Manasterz powiat Przeworsk 1944-1954 [1959] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 90
56/196/0 Akta gminy Markowa powiat Przeworsk 1891-1954 [1957] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 159
56/197/0 Akta gminy Przeworsk-wieś powiat Przeworsk 1942-1954 [1959] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 205
56/198/0 Akta gminy Tryńcza powiat Przeworsk 1935-1954 [1957] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 131
56/199/0 Akta gminy Bircza powiat Przemyśl 1944-1954 0 rozwiń
Dział Ogólno-Administracyjny: protokoły z posiedzeń plenarnych GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, uchwały, plany pracy i sprawozdawczość Prezydium GRN, akta komisji działających przy GRN, Protokoły z zebrań gromadzkich, książki protokołów z sesji sołtysów, sprawy ogólno administracyjne, Referendum ludowe, spisy wyborów do sejmu, ewidencja ruchów ludności (m.in.. wykaz repatriantów), rejestry mieszkańców gromad: Bircza, Bircza, Stara, Boguszówka, Brzuska, Jasienica, Korzeniec, Leszczawa Dolna, Łozinka, Nowa Wieś, Rudawka, Sufczyna, Wola Korzeniecka; gromadzkie księga meldunkowe 1944-1954, sygn. 1-28; Dział Budżetowo-Finansowy: budżety i sprawozdania rachunkowe, preliminarze, sprawy podatkowe, rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego gromad: Bircza, Bircza, Stara, Boguszówka, Brzuska, Huta Brzuska, Jasienica, Korzeniec, Leszczawa Dolna, Łozinka, Nowa Wieś, Rudawka, Sufczyna, Wola Korzeniecka; księgi wymiaru i wykonania świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne 1944-1953, sygn. 29-62; Dział Socjalno-Kulturalny: opieka społeczna, akcja sanitarna, oświata 1945-1954, sygn. 63-65; Dział Gospodarki Komunalnej: budownictwo i odbudowa 1948, sygn. 66; Dział Rolnictwa: akcja przesiedleńcza, akcja siewno-wiosenna, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne, statystyka rolna 1944-1952, sygn. 67-71; Inne: statystyka strat osobowych i zniszczeń wojennych, przemysł, handel, rzemiosło 1948, sygn. 72-73; Aneks: skład Zarządu i GRN 1944-1953, sygn. 74. B-dal. akta osobowe – 6 j.a. Liczba jednostek w zespole: 74
56/200/0 Akta gminy Dubiecko powiat Przemyśl 1931-1954 0 rozwiń
Dział Ogólno-Administracyjny: protokoły z sesji zwyczajnej GRN, Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, Księga uchwał GRN, protokoły inspekcji i zarządzenia pokontrolne, Kwartalne plany pracy i sprawozdania prezydium i rady, Kwartalne plany pracy i sprawozdania komisji rady, Protokoły z posiedzeń komisji, Protokoły z zebrań gromadzkich, Rejestr skarg i zażaleń, Rejestr obcokrajowców, rejestry osób przybywających i opuszczających gromady: Bachórzec, Drohobyczka, Dubiecko, Hucisko Nienadowskie, Iskań, Kosztowa, Nienadowa, Polchowa, Przedmieście Dubieckie, Ruska Wieś, Słonne, Sielnica, Śliwnica, rejestr mieszkańców, książki meldunkowe 1931-1954, sygn. 1-77; Dział Budżetowo-Finansowy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, roczne sprawozdania z wykonania budżetu, budżety gromadzkie, księgi wymiaru i wykonania świadczeń w naturze, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego 1944-1953, sygn. 78-135; Dział Socjalno-Kulturalny: kultura i sztuka (świetlica, biblioteka, kino, ruch artystyczny) 1951-1954, sygn. 136; Dział Gospodarka Komunalna: wykazy rozdziału materiałów budowlanych. Wykaz właścicieli budynków objętych powszechną elektryfikacją 1953-1954, sygn. 137; Dział Rolnictwo: Wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne w gromadach: Bachórzec, Drohobyczka, Dubiecko, Hucisko Nienadowskie, Iskań, Kosztowa, Nienadowa, Podbukowina, Przedmieście Dubieckie, Słonne, Sielnica, Śliwnica, Wybrzeże; osadnictwo rolne, Statystyka i sprawozdawczość 1947-1953, sygn. 138-141; Akta stanu cywilnego: wykaz kart zgonu 1939-1952, sygn. 142; Akcesja: protokoły z sesji sołtysów, wykazy gospodarstw rolnych 1953-1954, sygn. 143-144; Aneks: książki meldunkowe 1951-1954 [1956-1957], sygn. 145-163. B-dal. 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 163
56/201/0 Akta gminy Fredropol powiat Przemyśl 1944-1954 0 rozwiń
Dział Ogólno-Administracyjny: księga protokołów z posiedzeń rady gminnej, protokoły z posiedzeń plenarnych GRN, protokoły z posiedzeń GRN, księgi uchwał GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, kwartalne sprawozdania z działalności GRN i plany pracy, plany pracy, protokoły z posiedzeń i kontroli gminnych komisji; protokoły z sesji i sprawozdania sołtysów, protokoły z zebrań gromadzkich; księga protokołów z sesji sołtysów, protokoły z posiedzeń Zespołu gminnego, podział terytorialny, ewidencja i kontrola ruchu ludności, księga kontroli ruchu ludności gromad: Askamanice, Berendowice, Darowice, Fredropol, Kłokowice, Kniażyce, Koniusza, Koniuszki, Kormanice, Kupiatycze, Malhowice, Młodowice, Sierakośce, Sólca; ewidencja wysiedlonych, Referendum ludowe, wybory do sejmu, spisy wyborów 1939-1954, sygn. 1-55; Dział Finansowo-Budżetowy: budżet i sprawozdania z wykonania budżetu, roczne sprawozdanie rachunkowe, preliminarz dochodów i wydatków, rejestr wymiaru i poboru podatku gruntowego w ziemiopłodach, rejestry wymiarowy podatku gruntowego, Rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego gromad: Askamanice, Darowice, Fredropol, Kłokowice, Kniażyce, Koniusza, Koniuszki, Kormanice, Kupiatycze, Malhowice, Młodowice, Sierakośce, Sólca; majątek gmin i gromad 1944-1953, sygn. 56-84; Dział Socjalno-Kulturalny: sprawy oświaty 1949-1950, 1953, sygn. 85; Dział Rolnictwo: osadnictwo i przesiedlenie, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne, wykazy powierzchniowe gospodarstw rolnych, wykazy nieruchomości; spis powierzchni użytków oraz zasiewów, rejestry szczegółowe pomiarowo-szacunkowe po przebudowie rolnej, wykazy szczegółowe użytkowników poszczególnych gromad, spisy zwierząt gospodarskich, ewidencja koni, 1945-1952, sygn. 86-95; Aneks: książka meldunkowa 1946-1954 [1956], sygn. 95-96. B-dal Liczba jednostek w zespole: 97
56/202/0 Akta gminy Krasiczyn powiat Przemyśl 1944-1954 0 rozwiń
Dział Ogólno-Administracyjny: protokoły z posiedzeń GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, uchwały Prezydium GRN, kwartalne plany pracy prezydium rady i komisji oraz sprawozdania, protokoły z posiedzeń Komisji Rolnej, sprawy ogólno-administracyjne, protokoły z zebrań sołtysów, księga zebrań sołtysów, protokoły zebrań gromadzkich, kwartalne sprawozdania statystyczne o stanie i ruchu ludności, Narodowy spis powszechny, spisy wyborców, wykazy mieszkańców gromad: Brylińce, Chłodowice, Cisowa, Dybawka, Krasiczyn, Krzeczkowa, Mielnów, Olszany, Rokszyce, Śliwnica, Tarnawce, Zalesie; Rejestr osób przybyłych i opuszczających gromady gminy Krasiczyn; księgi kontroli ruchu ludności 1944-1954, sygn. 1-62; Dział Finansowo-Budżetowy: preliminarz budżetowy i roczne sprawozdanie z wykonania budżetu, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, wykaz podatników podatku gruntowego podlegających daninie narodowej na zagospodarowanie Ziem Odzyskanych, rejestry wymiaru i poboru podatku gruntowego w ziemiopłodach i zestawienia wpływów podatku gruntowego, wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne (wg gromad), rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego gromad: Brylińce, Chłodowice, Dybawka, Krasice, Krasiczyn, Mielnów, Olszany, Rokszyce, Śliwnica, Tarnawce, Zalesie; rejestry wymiarowy podatku gruntowego, zestawienie wyników wymiaru podatku gruntowego 1945-1953, sygn. 63-96; Dział Socjalno-Kulturalny: kultura i sztuka, Oświata dla dorosłych 1949, 1952, sygn. 97-98; Dział Rolnictwo: wykazy posiadaczy gruntów, wykazy osób przesiedlonych, wykazy mienia pozostawionego po ukraińskich przesiedlonych, spisy powierzchni użytków oraz zasiewów, spis powierzchni warzyw oraz liczby drzew i krzewów owocowych, wykaz inwentarza żywego i martwego gminy, spisy zwierząt gospodarskich, ewidencja struktury rolnej gospodarstw wg gromad, sygn. 99-109. B-dal. 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 110
56/203/0 Akta gminy Krzywcza powiat Przemyśl 1931-1954 0 rozwiń
Dział Ogólno-Administracyjny: protokoły z zebrań GRN, protokoły z posiedzeń GRN, księga uchwał GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, księga uchwał Prezydium GRN, plany pracy i sprawozdania z działalności gminnej rady i prezydium gminnej rady, plany pracy i protokoły z posiedzeń komisji, plany pracy i protokoły z posiedzeń Zespołu Gminnego, protokoły z zebrań gromadzkich, protokoły z sesji sołtysów, rejestry osób przybywających i opuszczających gromady gminy Krzywcza, rejestry mieszkańców gromad: Babice, Bachów, Chyrzyna, Kupna, Krzywcza, Reczpol, Ruszelczyce, Skopów, Średnia, Wola Krzywiecka; rejestry osiemnastoletnich, księga meldunkowa wojskowych 1931-1954, sygn. 1-91; Dział Finansowo-Budżetowy: budżet i roczne sprawozdania rachunkowe, preliminarze budżetowe i budżety gromadzkie, rejestr wymiaru i poboru podatku gruntowego w ziemiopłodach wraz z zestawieniem wyników podatku gruntowego, rejestry wymiarowe podatku gruntowego gromad: Babice, Bachów, Chyrzyna, Kupna, Krzywcza, Reczpol, Ruszelczyce, Skopów, Średnia, Wola Krzywiecka; księgi wymiaru i wykonania świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne 1945-1954, sygn. 92-124; Dział Socjalno-Kulturalny: oświata i kultura, likwidacja analfabetyzmu 1949-1954, sygn. 125; Dział Gospodarka Komunalna: Wykaz zelektryfikowanych zagród 1953, sygn. 126; Dział Rolnictwo: osadnictwo rolne, wykaz posiadających gospodarstwa rolne, spisy powierzchni użytków oraz zasiewów, spis zwierząt gospodarskich, sygn. 127-131; Akcesja: książki meldunkowe gromad gminy Krzywcza, skład GRN, szkody wojenne w gminie – wykazy i protokoły szkód 1944-1954 [1956-1957], sygn. 132-149. Liczba jednostek w zespole: 149
56/204/0 Akta gminy Kuńkowce powiat Przemyśl [1905] 1936-1954 0 rozwiń
Dział Ogólno-Administracyjny: księga protokołów z posiedzeń GRN, protokoły z posiedzeń rady i prezydium rady, księga protokołów z sesji sołtysów, kwartalne plany pracy, sprawozdania i protokoły z posiedzeń komisji, protokoły z zebrań gromadzkich, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, sprawy ogólno-administracyjne, Narodowy spis powszechny, statystyka ludności, rejestry osób przybywających i opuszczających gminę, rejestr mieszkańców czasowo w gminie zameldowanych, księgi ewidencyjne ludności i rejestry mieszkańców gromad: Bełwin, Korytniki, Krasice, Kuńkowce, Łętownia, Ostrów, Wapowce; Referendum 1945-1952, sygn. 1-39; Dział Finansowo-Budżetowy: księga wydatków budżetowych, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, preliminarze, wykazy podatników podatku gruntowego podlegających daninie narodowej, rejestr wymiarowy podatku gruntowego w ziemiopłodach, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, rejestr gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego gromad: Bełwin, Korytniki, Krasice, Kuńkowce, Łętownia, Ostrów, Wapowce 1944-1952, sygn. 40-70; Dział Socjalno-Kulturalny: oświata i kultura, oświata dla dorosłych 1949-1952, sygn. 71-72; Dział Gospodarka Komunalna: sprawy ogólno-gospodarcze - elektryfikacja wsi, zniszczenia wojenne, opieka nad grobami żołnierzy 1947-1952, sygn. 73; Dział Rolnictwo: osadnictwo rolne, sprawy powierzchni użytków oraz zasiewów, spis zwierząt gospodarskich, statystyka rolna, wykaz osób posiadających gospodarstwo rolne, klasyfikacja gruntów, wykaz użytków specjalnych w gospodarstwach rolnych, spis powierzchni warzyw oraz liczby drzew owocowych 1945-1952, sygn. 74-81; Akta stanu cywilnego: wykazy zgonów – Kuńkowce 1949-1950, sygn. 82; Akcesja: książki meldunkowe gromad gminy Kuńkowce, akta zarządu gminnego 1944-1954 [1955-1957] sygn. 83-102. B-dal. 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 103
56/205/0 Akta gminy Kuźmina powiat Przemyśl 1945-1954 0 rozwiń
Dział Ogólno-Administracyjny: plany pracy, protokoły z posiedzeń i sprawozdania z działalności GRN, księga protokołów GRN, plany pracy i protokoły z posiedzeń prezydium GRN, akta komisji, protokoły z sesji sołtysów, protokoły z zebrań gromadzkich, księgi kontroli ruchu ludności, spis wyborców 1946-1954, sygn. 1-13; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne i roczne sprawozdania rachunków, preliminarz budżetowy, budżet gromadzki, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego gromad: Kreców, Kuźmina, Leszczawa Górna, Leszczawka, Rozpucie, Roztoka, księgi wymiaru i wykonania świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne, księga biercza daniny narodowej dla płatników podatku gruntowego 1946-1953, sygn. 14-34; Dział Socjalno-Kulturalny: oświata i kultura (wykaz analfabetów, sprawy bibliotek i świetlic) 1949-1952, sygn. 35; Dział Rolnictwo: wykaz gospodarstw rolnych, statystyka rolna (spisy powierzchni użytkowej oraz zasiewów, wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych) 1945-1946, 1950. 1953, sygn. 36-37; Akcesja: skład GRN, szkody wojenne w gminie, wykazy szkód, korespondencja w sprawie szkód wojennych 1945-1953, sygn. 38-40. Liczba jednostek w zespole: 40
56/206/0 Akta gminy Medyka powiat Przemyśl 1946-1954 0 rozwiń
Dział Ogólno-Administracyjny: księga protokołów GRN i Prezydium, Protokoły z posiedzeń Zarządu gminnego, protokoły z sesji GRN, księga uchwał GRN, kwartalne plany pracy i sprawozdania rady i prezydium, kwartalne plany pracy komisji, księga protokołów sesji sołtysów, protokoły zebrań gromadzkich, kontrola wewnętrzna, sprawy osobowe, Narodowy spis powszechny, sprawozdania z ruchu ludności, książki meldunkowe, spisy wyborców 1948-1954, sygn. 1-20; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety administracyjne i roczne sprawozdania rachunkowe, preliminarze zbiorcze i indywidualne, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego 1948-1952, sygn. 21-34; Dział Socjalno-Kulturalny: Sprawy oświaty i kultury - oświata dla dorosłych, świetlica 1951-1953, sygn. 35; Dział Gospodarka Komunalna: imienny wykaz zelektryfikowanych zagród 1953, sygn. 36; Dział Rolnictwo: osadnictwo rolne, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne, statystyka rolna, klasyfikacja gruntów, spisy zwierząt gospodarskich, spisy powierzchni warzyw oraz liczby drzew i krzewów owocowych, spisy powierzchni użytków rolnych oraz zasiewów 1946-1953, sygn. 37-46; Akcesja: książki meldunkowe, Akta Zarządu Gminnego - wykaz sołtysów, skład GRN 1949-1954 [1955-1956], sygn. 47-51. B-dal. 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 51
56/207/0 Akta gminy Orzechowce powiat Przemyśl 1935-1954 0 rozwiń
Dział Ogólno-Administracyjny: protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, księga protokołów Komisji Polowej, protokoły z zebrań Zarządu Gminnego i Prezydium, protokoły z posiedzeń plenarnych GRN, akta komisji, protokoły z zebrań i sesji sołtysów, sprawy ogólno-administracyjne (sprawozdania o ruchu budowlanym, wykaz cmentarzy, drogi gminne), rejestry mieszkańców gromad: Batycze, Drohojów, Duńkowiczki, Hnatkowice, Kosienice, Maćkowice, Małkowic, Orły, Orzechowce, Trójczyce, Ujkowice, Wacławice; rejestry osób przybywających i opuszczających gromady gminy Orzechowce, księgi kontroli ruchu ludności, rejestry kart zameldowania, domowe książki meldunkowe, ewidencja i kontrola ruchu ludności, współzawodnictwo pracy, spisy wyborców 1930-1954, sygn. 1-107; Dział Budżetowo-Finansowy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, preliminarz dochodów i wydatków, budżety gromadzkie, księgi biercze wymiarowe podatku gruntowego, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego, wykaz ustalonych wkładów oszczędnościowych dla uczestników Społecznego Funduszu Oszczędnościowego 1944-1954, sygn. 108-135; Dział Socjalno-Kulturalny: sprawy oświaty (kursy dla analfabetów) 1949-1953, sygn. 136; Dział Rolnictwo: Gminny Komitet Osadnictwa Spółdzielczo-Parcelacyjnego, ewidencja osób osiedlonych, wykazy opuszczonych majątków poukraińskich, wykazy gospodarstw rolnych, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne w miejscowościach gminy Orzechowce, spis powierzchni użytków i zasiewów, wykaz zwierząt gospodarskich, statystyka rolna 1947-1954, sygn. 138-146; Akcesja: Dział Administracyjno-Gospodarczy: protokoły z zebrań i sesji sołtysów, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, księgi kontroli ruchu ludności, skorowidze imienne do ksiąg meldunkowych 1930-1945, sygn. 147-168; Dział Budżetowo-Finansowy: budżety gminy, budżety gromadzkie, roczne sprawozdania rachunkowe, księgi biercze podatku gruntowego gromad: Batycze, Drohojów, Duńkowiczki, Hnatkowice, Kosienice, Maćkowice, Małkowic, Orły, Orzechowce, Trójczyce, Ujkowice, Wacławice; księgi biercze podatku drogowego, księgi biercze podatku wyrównawczego, księgi biercze daniny narodowej, księgi biercze świadczeń w naturze, księgi szarwarkowe 1930-1953, sygn. 167-256; Dział Rolnictwo: statystyka produkcji rolnej, wykazy gospodarstw rolnych, książki meldunkowe, sprawozdania z działalności GRN i Prezydium GRN, skład Zarządu i GRN, sprawozdania sołtysów z działalności gromad 1944-1954 [1959-1960], sygn. 257-278. B-dal. 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 278
56/208/0 Akta gminy Przemyśl-wieś powiat Przemyśl 1929-1954 0 rozwiń
Dział Ogólno-Administracyjny: księga protokołów z posiedzeń GRN i Prezydium, protokoły z sesji GRN, księgi uchwał, plany pracy i sprawozdania rady i prezydium, protokołów z zebrań sołtysów, statystyka ludności, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, szkody ojenne, księgi meldunkowe szeregowych urlopowanych, rejestry osób przybywających i opuszczających gminę, rejestry mieszkańców gromad: Grochowce, Hermanowice, Hureczko, Krówniki, Kruhel Mały, Kruhel Wielki, Łuczyce, Nehrybka, Pikulice, Prałkowce, Przekopana, Sielec, Stanisławczyk, Wilcza, Witoszyńce; księga osób czasowo zameldowanych 1929-1954, sygn. 1-82; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, preliminarze zbiorcze i indywidualne, budżety gromadzkie, księgi biercze świadczeń w naturze, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego gromad: Grochowce, Hermanowice, Krówniki, Kruhel Mały, Kruhel Wielki, Łuczyce, Nehrybka, Pikulice, Prałkowce, Przekopana, Rożubowice, Sielec, Stanisławczyk, Wilcza, Witoszyńce; rejestr wymiarowy podatku gruntowego – Państwowy Fundusz Ziemi, Uspołecznione 1944-1954, sygn. 83-144; Dział Rolnictwo: osadnictwo rolne, statystyka rolna, wykaz osób posiadających gospodarstwo rolne, spisy powierzchni użytków oraz zasiewów, spis zwierząt gospodarskich, 1947-1949, 1954, sygn. 145-150; Akcesja: protokoły z sesji GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium książki meldunkowe gromad gminy Przemyśl-wieś, skład Zarządu i GRN, skorowidz do rejestru mieszkańców 1949-1954 [1955-1957] sygn. 151-169. B-dal. 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 170
56/209/0 Akta gminy Rybotycze powiat Przemyśl 1944-1954 0 rozwiń
Dział Ogólno-Administracyjny: protokoły z posiedzeń GRN, kwartalne plany pracy i sprawozdania Gminnej Rady i Komisji, protokoły z posiedzeń komisji, protokoły z zebrań gromadzkich, podział terytorialny, sprawy osobowe Rady Narodowej i Komisji 1948-1954, sygn. 1-11; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, budżety gromadzkie, rejestr wymiarowy podatku gruntowego w ziemiopłodach, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego gromad: Hujsko, Huwniki, Kalwaria, Kopysno, Leszczyny, Makowa, Nowosiółki Dydyńskie, Posada Rybotycka, Rybotycze, Sopotnik; rejestry wymiarowe podatku gruntowego gospodarstw opuszczonych, niezamieszkałych i z Nadleśnictwa Państwowego Trójca; rejestr wymiarowy podatku gruntowego cz. I-III 1944-1953, sygn. 12-44; Dział Rolnictwo: wykaz osób posiadających gospodarstwo rolne, spis zwierząt gospodarskich, sprawozdawczość i statystyka 1947-1950, sygn. 45-48. Akcesja: skład Zarządu i GRN, wykazy gospodarstw rolnych 1944-1953, sygn. 49-54. B-dal. 2 j.a. Liczba jednostek w zespole: 54
56/210/0 Akta gminy Stubno powiat Przemyśl 1944-1954 0 rozwiń
Dział Ogólno-Administracyjny: księgi protokołów GRN, protokoły z sesji GRN, kwartalne plany pracy i sprawozdania GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, akta komisji, księga protokołów z sesji sołtysów, kontrola wewnętrzna, rejestry osób przybywających i opuszczających gminę, książki meldunkowe gromad gminy Stubno; spis wyborców, współzawodnictwo pracy 1945-1954, sygn. 1-22; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, preliminarze zbiorcze i indywidualne, wykazy podatników podatku gruntowego podlegających daninie narodowej, rejestr wymiarowy podatku gruntowego, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego gromad: Barycz, Chałupki Dusowskie, Kalników, Nakło, Poździacz, Skład Solny, Starzawa, Stubienko, Stubno; księga biercza podatku na elektryfikację i radiofonizację wsi 1944-1953, sygn. 23-47; Dział Socjalno-Kulturalny: oświata dla dorosłych, szkoły, świetlice, kina 1948-1952, sygn. 48; Dział Rolnictwo: imienne wykazy właścicieli gruntów, wykaz osób posiadających gospodarstwo rolne, wykazy mienia poukaińskiego, klasyfikacja gruntów 1945-1951, sygn. 4-52; Akcesja: protokoły z sesji sołtysów, księgi uchwał GRN, spisy wyborców, sprawozdania sytuacyjne, wykazy gospodarstw rolnych, skład Zarządu i GRN, wybory sołtysów 1945-1953, sygn. 53-61. B-dal. 1 j.a. Liczba jednostek w zespole: 61
56/211/0 Akta gminy Żohatyn powiat Przemyśl 1944-1954 0 rozwiń
Dział Ogólno-Administracyjny: protokoły z posiedzeń GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, plany pracy rady, prezydium i komisji, rejestr osób przybywających i opuszczających gminę 1948-1954, sygn. 1-5; Dział Finansowo-Budżetowy: budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, rejestr wymiaru i poboru podatku gruntowego w ziemiopłodach, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego gromad: Borowica, Brzeżawa, Dobrzanka, Jawornik Ruski, Kotów, Lipa, Malawa, Piątkowa, Tarnawka, Żohatyń; księgi wymiaru i wykonania świadczeń w naturze 1944-1953, sygn. 6-25; Dział Socjalno-Kulturalny: oświata dla dorosłych 1949-1950, sygn. 26; Dział Rolnictwo: wykaz osób posiadających gospodarstwo rolne, statystyka rolna 1947, 1950, sygn. 27-28; Akcesja: książki meldunkowe gromad gminy Żohatyń, skład Zarządu i HRN, sprawozdania z działalności GRN 1946-1954 [1955-1956], sygn. 29-35. Liczba jednostek w zespole: 35
Wyświetlanie 201 do 220 z 2 783 wpisów.