Numer zespołu Nazwa zespołu Data od Data do
Numer Nazwa Daty skrajne Liczba skanów rozwiń wszystko
56/499/0 Związek Cechów Rzemieślniczych na powiat przemyski w Przemyślu 1869-1951 0 rozwiń
1. Ogólne Zjednoczenie Rzemieślników Przemyskich w Przemyślu 1869-1890; sygn. 1-3; 3 j.i. - księga uchwał, wypisowa księga uczniów, dziennik kasowy. 2. Związek Cechów Rzemieślniczych na Powiat Przemyski w Przemyślu 1905-1939; sygn. 4-39, 110-111; 38 j.a - protokoły walnych zgromadzeń i posiedzeń wydziału, okólniki Izby Rzemieślniczej we Lwowie, statuty Związku Stowarzyszeń Przemysłowych powiatu przemyskiego, sprawy organizacyjne, rejestry uczniów, walka z nielegalnym zatrudnieniem uczniów - terminatorów, współpraca ze szkołą zawodową, karty rzemieślnicze, sprawy członków Cechu, walka z nielegalnym rzemiosłem, cenniki, udział w wystawach przemysłowych, targach, pokazach wyrobów, księgi kasowe, sprawy finansowe, fundusze specjalne, druki własne, wzory statutów dla korporacji przemysłowych, ich związków oraz dla ich dodatkowych urządzeń, sprawozdania Izby Rzemieślniczej we Lwowie za rok 1937. 3. Urzędowa Komisja Egzaminów Czeladniczych dla Grupy Wyrobów Skórzanych w Przemyślu 1910-1923; sygn. 40; 1 j.i. - protokoły podawcze (ewidencja kandydatów do egzaminów). 4. Komisja Egzaminacyjna Czeladnicza dla wszystkich Zawodów w Przemyślu 1908-1951; sygn. 41-58; 18 j.i. - sprawy organizacyjne, rejestr egzaminów czeladniczych, protokoły podawcze, protokoły egzaminów, podania o dopuszczenie do egzaminów czeladniczych, zaświadczenia o wykonaniu sztuk popisowych przy egzaminach czeladniczych. 5. Powiatowa Grupa Rzemiosła w Przemyślu 1941-1949; sygn. 59-96; 38 j.i. - księga protokołów Powiatowej Grupy Rzemiosła, sprawy organizacyjne, księga zapisu i wyzwolin uczniów, sprawy terminatorów, podania w sprawie przyjęcia w poczet członków, ewidencja rzemieślników z okresu okupacji, katy rzemieślnicze, sprawy finansowe, akta egzaminów czeladniczych. 6. Okręgowy Związek Cechów w Jarosławiu Oddział w Przemyślu 1944-1951; sygn. 97-109, 112-116; 18 j.i. - protokoły Walnych Zebrań i posiedzeń Rady Oddziału Okręgowego Związku Cechów i Zarządu Cechów, statuty, regulaminy władz cechowych, sprawozdania finansowe, Dom Rzemiosła w Przemyślu, klepsydry rzemieślników przemyskich, sprawy komisji egzaminacyjnych działających przy związku, odpisy zarządzeń jednostki nadrzędnej, Regulamin Sądów Cechowych, Regulamin Komisji Egzaminacyjnych Mistrzowskich, II sprawozdanie statystyczne Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie za rok 1947. Liczba jednostek w zespole: 109
56/500/0 Cech Stowarzyszenia Połączonych Rzemieślników w Dobromilu 1598, 1728, 1766-1845, 1860, 1874, 1878-1941 1567 rozwiń
Akta i księgi cechowe 1598, 1728, 1766-1845, sygn. 1-7 (przywilej Stanisława Herburta, przywilej Olbrychta Krasińskiego i jego żony, Zuzanny, dekret sądu łączący cechy, księgi cechowe); sprawy organizacyjne 1894-1923, 1931, 1935-1938, sygn. 8-12, (statut stowarzyszenia, zarządzenia władz zwierzchnich oraz protokoły walnych zgromadzeń i posiedzeń Zarządu); akta dotyczące członków Cechu, 1860, 1874, 1878-1941, sygn. 13-27, (księgi wpisowe, ewidencje, księgi zapisów, rejestry, protokoły egzaminacyjne, certyfikat przynależności wydany przez Magistrat miasta Dobromila, wypisy z ksiąg cechowych); sprawy finansowe Cechu 1920-1937, sygn. 28-30, (ewidencje opłacania składek, budżety i sprawozdania Cechu oraz jego księgi kasowe). Liczba jednostek w zespole: 30
56/501/0 "Transport" Spółdzielnia Przewozowa z odpowiedzialnością udziałami w Jarosławiu 1945-1953 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 12
56/502/0 Okręgowa Spółdzielnia Obrotu Zwierzętami "Samopomoc Chłopska" w Jarosławiu 1947-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 26
56/503/0 Akta rodziny Dolańskich z Grębowa 1896, 1904, 1907, 1911-1944 0 rozwiń
dokumenty osobiste 1896, 1904, 1907, 1914-1918, 1938-1939, 1944; sygn. 1-10 (m. in. świadectwo chrztu S. Dolańskiego, świadectwo dojrzałości, dyplomy ukończenia szkoły wyższej, akta związane ze zwolnieniem ze służby wojskowej, dowód tożsamości, przepustka nocna, akta dotyczące wypadku samochodowego, brudnopisy prac i listów); akta związane z pełnieniem przez Seweryna Dolańskiego funkcji zastępcy członka Rady Nadzorczej Państwowego Banku Rolnego, 1929-1932, sygn. 11-18 (protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, bilanse i zestawienia statystyczne PBR); akta związane z pełnieniem przez Seweryna Dolańskiego funkcji prezesa Rady Powiatowej w Tarnobrzegu, 1919, 1923-1939, sygn. 19-24 (maszynopisy referatów S. Dolańskiego, korespondencja służbowa, akta dot. budowy dróg powiatowych, budżety, sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu powiatu tarnobrzeskiego za lat 1924-1939); udział Seweryna Dolańskiego w partiach politycznych, organizacjach, stowarzyszeniach ogólnopolskich, regionalnych i powiatowych, 1915-1940, 1942, 1944, sygn. 25-36 (m. in. pisma stronnictwa Prawicy Narodowej, korespondencja z Małopolskim Zrzeszeniem Spirytusowym, Państwowym Monopolem Spirytusowym, Związkiem Właścicieli Lasów, pisma Komitetu Towarzystwa Rolniczego Krakowskiego, Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w Tarnobrzegu, Stowarzyszenia Łakarzy, akta Powiatowej Kasy Oszczędności w Tarnobrzegu, Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Gleba”, Okręgowej Mleczarni Spółdzielczej w Nisku, Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „Dostawa”, karta udziałowa Dolańskiego w akcjach fabryki „Odlew”, akta organów zarządzających szkołami na terenie powiatu tarnobrzeskiego); udział Dolańskich w organizacjach kościelnych i charytatywnych, 1912, 1921-1924, 1926, 1929-1944, sygn. 37-42 (pismo do S. Dolańskiego związane z pełnieniem przez niego funkcji szambelana papieskiego, akta dot. parafii rzymskokatolickiej w Grębowie i budowy kościoła, pisma różnych organizacji i stowarzyszeń z prośbami o datki, itp., prośby o pomoc i zapomogę, zaświadczenia o ubóstwie, pisma PCK i Rady Opiekuńczej Powiatowej w Dębicy – fragmenty); udział Teresy Dolańskiej w organizacjach i stowarzyszeniach, 1932, 1934-1939, sygn. 43-44 (legitymacje, akta związane z udziałem T. Dolańskiej w pracach Powiatowego Zarządu Kół Gospodyń Wiejskich); korespondencja Dolańskich, 1918-1941, sygn. 45-51 (korespondencja prywatna S. Dolańskiego, korespondencja Dolańskiego z H. Skrzyńskim, hr. M. Mycielską, hr. H. Tarnowskim, listy do żony, korespondencja prywatna T. Dolańskiej); korespondencja i akta dot. spraw prawno-majątkowych, 1916-1942, 1944, sygn. 52-63 (korespondencja S. Dolańskiego z bankami, dot. spraw finansowych i majątkowych, z Ministerstwem Skarbu, z adwokatami, z towarzystwami ubezpieczeniowymi, dot. majątków w Samostrzelu, Dobrzynie, Kraczkach, Poznaniu i Kamieńcu Pomorskim, z Zarządem Dóbr w Dzikowie; akta dot. nieruchomości w Warszawie, umowa sprzedaży nieruchomości w Radłowie, sprawa testamentu hr. Bnińskiej, szacunek ruchomości i nieruchomości w Baranowie Sandomierskim); dokumenty administracyjno-gospodarcze, 1911-1913, 1915-1941, sygn. 64-75 (kasa podręczna, kategornik wydatków osobistych, księgi finansowe, wyciągi z rachunków, kopiały S. Dolańskiego, wyciągi z rachunków, rachunki osobiste T. Dolańskiej, rachunki domowe, pisma zakładów naprawy samochodów, rachunki ze stacji benzynowych, weksle, kupony Państwowej Pożyczki Premiowej, niewypełnione formularze dowodów wpłaty, czeków, telegramów); akta odnoszące się do całości majątku nieruchomego, 1916-1940, sygn. 76-98 (akta dotyczące parcelacji majątku Grębów, akta dotyczące kredytów na odbudowę majątku, akta dotyczące podatków, akta dotyczące szkód wojennych w majątku, pisma sądów, operat szacunkowy majątku, korespondencja ze Starostą Tarnobrzeskim, Urzędem Wojewódzkim Lwowskim, listy do S. Dolańskiego w sprawie budowy centrali telefonicznej, akta dot. budowy drogi gminnej Grębów – Krawce, szkice i plany dworu, korespondencja z firmą Akcyjne Towarzystwo Elektryczne, akta dot. pracowników majątku); akta odnoszące się do poszczególnych rewirów majątku 1914-1944 sygn. 99-117 (zestawienia, raporty, listy wypłat z folwarku Grębów i Ługi, rewirów Biadoliny i Borek); rolnictwo, 1922-1944, sygn. 118-123 (korespondencja z firmami zajmującymi się hodowlą i sprzedażą roślin, ulotki i oferty sprzętu rolniczego, korespondencja z odbiorcami masła); akta dotyczące młyna w majątku Grębów, 1917-1921, 1941-1944, sygn. 124-127 (korespondencja z C.K. Centralą Krajową, z firmami zajmującymi się budowa młynów, oferty firm produkujących maszyny młyńskie, rozliczenia, raporty młyna); akta dotyczące gorzelni w majątku Grębów, 1940-1944, sygn. 128 (korespondencja, zarządzenia władz dot. gorzelni); akta dotyczące lasów w majątku Grębów, korespondencja z odbiorcami drewna, 1917-1920, 1922-1944, sygn. 129-150 (akta sprawy sądowej, pisma dot. daniny lasowej, akta związane z eksportem drewna, korespondencja z władzami, umowy dot. kupna drewna, korespondencja z odbiorcami drewna, wykazy ruchu w sągach, zestawienia klas wieku z poszczególnych rewirów majątku); akta dotyczące tartaku w majątku Grębów, 1916-1920, sygn. 151-152 (korespondencja z firmą dostarczająca maszyny do tartaku, ulotki i foldery reklamowe); akta dotyczące majątku Grębów w czasie II wojny światowej, 1939-1944, sygn. 153-158 (korespondencja, wytyczne władz okupacyjnych, notatki, wyliczenia, poświadczenia dot. dostaw żywności, wyliczenia, zestawienia gospodarcze majątku, akta dot. pracowników majątku, pokwitowania odbioru świadczeń przez wojska polskie, spis rzeczy pozostawionych na przechowanie w Grębowie); rachunki, dowody dostawy, dowody wpłaty, recepty, 1919-1944, sygn. 159-186; akta Spółki Wodnej dla Osuszenia Gruntów i Łąk w Grębowie, Jamnicy i Furmanach, 1915-1917, 1926-1939, sygn. 187-194 (korespondencja, protokół z I Walnego Zebrania, księga kontowa, odpisy rat rocznych, rachunki, wykazy datków konkurencyjnych, potwierdzenia wpłaty, sprawozdania o melioracjach łąk w majątku Grębów); akta dotyczące biblioteki w majątku Grębów, 1923-1924, 1926, 1943, sygn. 195-198 (wypisy z artykułów ukazujących się w „Czasie”, dwa numery „Wiadomości Katolickich”, fragmenty artykułów i książek z pieczęcią „Księgozbiór Grębów”, katalog księgozbioru); varia, 1907, 1918, 1928, 1933-1934, 1936, 1939-1940, sygn. 199-202 (pamiątka I Komunii Św. Anusi i Anielki Komierowskich, pisma instytucji do Zarządu majątku Grębów dot. zaopatrzenia w żywność i opał w czasie I wojny, projekt szkoły powszechnej w Zabrniu, pisma do browaru hr. Zdzisława Tarnowskiego w Dzikowie). Liczba jednostek w zespole: 202
56/504/0 Powszechna Spółdzielnia Spożywców z odpowiedzialnością udziałami w Lesku 1942-1951 [1952] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 16
56/505/0 Okręgowa Spółdzielnia Obrotu Zwierzętami "Samopomoc Chłopska" w Mielcu 1947-1951 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 22
56/506/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rybotyczach powiat Przemyśl [1951-1953] 1954-1973 [ 1974-1978] 0 rozwiń
Protokoły z sesji GRN 1955-1968, sygn. 1-8; plany pracy GRN 1955-1964, sygn. 9; komisja dróg i mienia gromadzkiego – protokoły, plany pracy 1955-1967, sygn. 10; komisja finansowo-budżetowa – protokoły, plany pracy 1955-1968, sygn. 11; komisja kontroli gospodarki narodowej i społecznej – protokoły, plany pracy 1958-1960, sygn. 12; komisja mandatowa – protokoły, wnioski 1962-1964, sygn. 13; komisja oświaty, kultury i spraw socjalnych – protokoły, plany pracy, sprawozdania 1955-1968, sygn. 14; komisja rolnictwa, leśnictwa i zaopatrzenia ludności – protokoły, plany pracy 1955-1968, sygn. 15; protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 1955-1968, sygn. 16-23; sprawozdania z działalności Prezydium GRN 1965-1966, sygn. 24; plany pracy Prezydium GRN 1955-1965, sygn. 25; protokoły zebrań wiejskich 1956-1968, sygn. 26-29; protokoły odpraw sołtysów 1958-1960, sygn. 30; książka odpraw sołtysów 1962-1963, sygn. 31; program rozwoju gromady 1961-1965, sygn. 32; plany gospodarcze gromady 1961-1967, sygn. 33-36; plany kompleksowe 1956, sygn. 37; sprawozdania z wykonania planów gospodarczych 1966, sygn. 38; spis rolny 1955-1958, sygn. 39; kontrole i zalecenia pokontrolne – protokoły 1960-1968, sygn. 40-43; budżet gromady 1956-1967, sygn. 44-48; sprawozdania finansowe 1958-1963, sygn. 49-50; protokoły Gromadzkiego Komitetu A.S.P. 1956-1958, sygn. 51. Kat. B do dalszego przechowania: domowe książki meldunkowe (miejscowości Huwniki, Makowa, Posada Rybotycka) 1954-1957, 5 j.a. - 0,.03 m.b. Dopływ: Rejestry mieszkańców miejscowości: Gruszowa, Kopysno, Makowa, Rybotycze, Posada Rybotycka. Liczba jednostek w zespole: 56
56/507/0 Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Źródło" w Przemyślu 1944-1955 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 37
56/508/0 Rada Zakładowa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lubaczowie 1955-1975 0 rozwiń
1. Zjazdy powiatowe delegatów, 1955-1972, sygn. 1; 2. Posiedzenia Prezydium i Plenum Powiatowej Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1964-1968, 1970-1974, sygn. 2-4; 3. Plan pracy, 1956-1974, sygn. 5; 4. Roczne sprawozdania z działalności Powiatowej Rady Zakładowej Związku Nauczycielstwa Polskiego, 1955-1975, sygn. 6; 5. Statystyka, 1964-1972, sygn. 7; 6. Roczne sprawozdania finansowe, 1968-1974, sygn. 8; 7. Roczne sprawozdania Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, 1965-1974, sygn. 9; 8. Rejonowe konferencje pedagogiczne, 1958-1974, sygn. 10; 9. Konkurs”Nasze ognisko dobrze pracuje, 1962-1968, sygn. 11-12 Liczba jednostek w zespole: 12
56/509/0 "Spólnota Pracy" Spółdzielcza Organizacja Zbytu Drobnej Wytwórczości w Warszawie Oddział Wojewódzki w Przemyślu [1946-1948] 1949-1954 [1955] 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 28
56/510/0 vacat - Spółdzielnia Pracy w Przemyślu - zespół włączono do zbioru nr 396 - Zbiór szczątków zespołów z terenu miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 0
56/511/0 Spółdzielnia Budownictwa Wiejskiego "Samopomoc Chłopska" w Rzeszowie 1947-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 35
56/512/0 Rzeszowskie Gorzelnie Rolnicze w Rzeszowie 1951-1952 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 14
56/513/0 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Żurawicy 1946-1957 0 rozwiń
Zarządzenia i sprawy pracownicze, 1947-1957, sygn. 1-23 - sprawy organizacyjno-administracyjne, zarządzenia władz zwierzchnich i własne, sprawozdania i protokoły z posiedzeń Zarządu, sprawozdania Komitetu Członkowskiego, protokoły z posiedzeń członków, sprawozdania i protokoły z narad roboczych, protokoły z kontroli zewnętrznej i wewnętrznej, współzawodnictwo pracy, sprawy BHP, regulamin Sekcji Kobiet, protokoły z posiedzenia sekcji, sprawozdania z obchodu dnia Święta Spółdzielczości, notatki prasowe; Planowanie i sprawozdawczość, 1948-1949, 1951-1956, sygn. 24-42 - plany finansowo-gospodarcze, przewozów towarowych, plany pracy i sprawozdania Instruktora kontroli i Samorządu, sprawozdania z wykonania planu przewozów, sprawozdania statystyczne z działalności GS Żurawica; Księgowość, 1948-1957, sygn. 43-64 - budżety, bilanse, sprawozdania finansowe dotyczące osobowego funduszu płac, fundusz oszczędnościowy, celowy, plany kosztów, skrypty dłużne i kredyty, sprawozdania ze stanu księgowości, protokoły z kontroli ksiąg Gminnej Spółdzielni "Samopomocy Chłopskiej" w Żurawicy; Skup i kontraktacja, 1949-1956, sygn. 65-99 - plany produkcji rolnej, sprawozdania ze skupu żywca, produktów rolnych, plany skupu i sprawozdania z ich wykonania; Produkcja, 1949-1952, 1954-1955, sygn. 100-106 - plany produkcji piekarń, księgi produkcji piekarń, sprawozdania z wykonania planu produkcji wędlin; Zaopatrzenie ludności - sprzedaż detaliczna, 1949, 1951-1954, sygn. 107-114 - plany obrotów i sprawozdania z wykonania obrotów na szczeblu detalu, sprawozdania z żywienia zbiorowego; Inwestycje i kapitalne remonty, 1946, 1950-1952, 1954-1956, sygn. 115-123 - kosztorysy na remonty (masarni, piekarni, młyna motorowego, zlewni mleka, budynku przeznaczonego na kolonie dla dzieci w Bolestraszycach, bocznicy kolejowej GS), adaptacje sklepów; Rada Zakładowa, 1950-1951, sygn. 124 - sprawozdania statystyczne Rady Zakładowej przy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Żurawicy. Akta kategorii „B-50” do dalszego przechowywania - 27 j. a. - 0,15 mb. Liczba jednostek w zespole: 124
56/514/0 Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Przemyślu [1949-1953] 1954-1956 [1957] 0 rozwiń
Dział Planowania, 1950-1957, sygn. 1-32 - perspektywy rozwoju PGR Okręgu Przemyśl w oparciu o tezy IX Plenum KC PZPR, wnioski programowe do perspektywicznego planu zagospodarowania Zjednoczenia PGR Przemyśl, zbiorówka i ocena założeń gospodarczych dla zespołów PGR, plany gospodarczo-finansowe dla Zjednoczenia PGR Przemyśl, Warsztatów Mechanicznych PGR Sędziszów Małopolski, dla zespołu Charzewice, Ogrodniczego w Łańcucie, Nehrybka, plany inwestycyjne, sprawozdania o realizacji inwestycji, uwagi do wykonania planu budowlanego w Zjednoczeniu PGR Przemyśl, sprawozdania z zatrudnienia, produkcji, przemysłu rolnego, roślinnej mechanizacji i produkcji zwierzęcej, zbiorcze raporty operatywne, zakładowa umowa zbiorowa w Charzewicach; Dział Zatrudnienia i Płac, 1954-1956, sygn. 33-40 - sprawozdania z zatrudnienia i płac zespołu Charzewice, Łańcut, Nehrybka, PGR Oleszyce, Warsztatów Samochodowe w Sędziszowie, sprawozdania z działalności stołówek i bufetów pracowniczych, fundusz na urządzenie placówek socjalnych; Inspektor Organizacji, 1949-1957, sygn. 41-87 - struktura organizacyjna i zakresy czynności Ministerstwa PGR, Okręgowego Zarządu PGR i Zjednoczenia PGR, wykaz komórek organizacyjnych Zjednoczenia protokoły przejęcia agend, wykaz zespołów i gospodarstw podległych Zjednoczeniu PGR Przemyśl, zarządzenia i okólniki Ministerstwa PGR, Dyrektora i vice-Dyrektora Okręgu, protokoły narad i odpraw, zakres czynności Zakładu Instalacyjno-Montażowego PGR i schemat organizacyjny służby transportowej PGR, skargi i zażalenia, protokoły z kontroli omłotów akcji żniwnej, zbiorówka spisu z natury środków trwałych, korespondencja w sprawie przekazywania i przyjmowania gruntów w gospodarstwach PGR Charzewice, Hurko, Huwniki, Łańcut, Nehrybka, Radymno, Sieniawa, Szówsko, Wybrzeże, Zawada, operaty pomiarowe PGR Przyborów pow. Dębica, PGR Adamówka, Cieplice, Dobcza, Dobra, Izabelin, Młyny, Piwoda, Sieniawa, Szówsko, Wietlin, Wola Ryszkowa pow. Jarosław, PGR Targowiska pow. Krosno, gospodarstwa Dądrowica, Piskorowice pow. Leżajsk, PGR Gorajec pow. Lubaczów, gospodarstwa Przecław pow. Mielec, PGR Buszkowiczki, Cisowa, Hurko, Huwniki, Kupiatycze, Leszczyny, Łodziska, Nehrybka, Olszany, Pikulice, Posada Rybotycka, Sielec, gospodarstwa Leszczawa Dolna, Łodziska, Medyka, Walawa, Tryńcza pow. Przemyśl, PGR Kobylica pow. Radymno, gospodarstwa Charzewice, pow. Tarnobrzeg, gospodarstwa Polana, pow. Ustrzyki Dolne; Dział Finansowo-Księgowy, 1954-1957, sygn. 88-124 - okólniki finansowe – własne, zbiorcze plany sfinansowania inwestycji, sprawozdania finansowe, korespondencja z Ministerstwa PGR. Opisowa analiza do zbiorczego bilansu Zespołu Okręgu PGR Przemyśl, protokół z odprawy głównych księgowych, bilanse zespołów PGR, zestawienia analityczne z wykonania planu gospodarczo-finansowego do bilansu zamknięcia, protokoły z przeprowadzonych w zespołach kontroli finansowych i zarządzenia polustracyjne, protokoły z rewizji dokumentalnych w zespołach i gospodarstwach przeprowadzonych przez ZPGR Przemyśl, Inspektorat Kontrolno-Rewizyjny, zarządzenia i protokoły z rewizji dokumentalnych w zespole Bircza, Charzewice, Cieszanów, Horyniec, Huwniki, Łańcut, Narol, Nehrybka, Oleszyce, Radymno, Sieniawa, Szówsko, Zawada, w Warsztatach Naprawczych PGR Przemyśl, Warsztatach Naprawczych PGR Sędziszów; Dział Inwestycji, 1954-1955, sygn. 125 - protokoły w sprawie założeń i projektów na elektryfikację oraz budowę obiektów ze szkicami i dotyczącymi pismami korespondencyjnymi (założenia i zatwierdzenia projektowe dotyczące elektryfikacji zespołów); Dział Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego i Zbytu, 1953-1956, sygn. 126-130 - plan zaopatrzenia materiałowego i sprawozdanie z jego wykonania, wykaz produkcji i plan odstaw spirytusu w rozbiciu na kwartały z gorzelni podległych Zjednoczeniu PGR Przemyśl i Sanok, sprawozdania z obrotu najważniejszymi materiałami; Dział Produkcji Roślinnej, 1952-1957sygn. 131-154 - zarządzenia własne, gospodarstwa nasienne, ankieta i wytyczne w sprawie likwidacji odłogów, plany produkcji nasion warzywnych, zasiewów zbóż kwalifikowanych, produkcji roślinnej, plan i sprawozdanie z wykonania odstaw zbóż, sprawozdanie wynikowe z produkcji ogrodniczej, obrachunek produkcji w gorzelniach, młynach i tartakach zespołu Charzewice, sprawozdanie wynikowe z zasiewów materiałem kwalifikowanym, protokół z odprawy odnośnie przygotowań do kampanii siewnej, referaty z narad roboczych na temat akcji żniwno-omłotowej, kampanii siewnej i żniwno-omłotowej, bilans ziemiopłodów, kontrola organizacji produkcji roślinnej; Dział Zootechniki, 1953-1956, sygn. 155-164 - instrukcje i zarządzenia własne, sprawy ogólno-organizacyjne, plan wzrostu pogłowia bydła, zbiorcze zestawienie obrotu inwentarzem żywym, zestawienie produkcji i obowiązkowych dostaw mleka, sprawozdanie zbiorcze ze stanu i obrotu bydła zarodowego i hodowlanego, ze stanu inwentarza hodowlanego, statystyka chorób zwierząt, kontrole użytkowości obór PGR; Dział Mechanizacji Transportu, 1953-1956, sygn. 165-189 - protokoły z narad roboczych starszych mechaników zespołowych i kierowników warsztatów, pięcioletni plan transportu, program rozbudowy warsztatów, plan potrzeb napraw głównych obiektów mechanizacji i transportu, zapotrzebowania na artykuły różne i ogumienie do pojazdów, plan remontów i analiza pracy Warsztatu Naprawczego PGR Przemyśl, plan zaopatrzenia Warsztatów Naprawczych PGR Sędziszów Małopolski, inwentura parku ciągnikowo-maszynowego, mechanizacji zespołu Charzewice, zespołu PGR Łańcut, PGR Nehrybka, sprawozdanie z ilości posiadanych pojazdów samochodowych i ich wykorzystanie w zespołach podległych Zjednoczeniu, z wykonania prac i zużycia materiałów pędnych, akcje prac polowych; Dział Przemysłu Rolnego, 1953-1957, sygn. 190-205 - protokoły z odpraw kierowników gorzelni i młynów, plany finansowo-gospodarcze przemysłu rolnego, gorzelni zespołów: Charzewice, Horyniec, Narol, Nehrybka, Szówsko, Zawada, Tartaku i Cegielni zespołu PGR Zawada, plany produkcyjne młynów zespołów Horyniec - Cieszanów, Narol, Nehrybka, Szówsko, Charzewice. Młyn – Tartak, Tartak – Narol, zestawienie potrzeb inwestycyjnych Zakładów Przemysłu Rolnego, zbiorcze sprawozdania z zatrudnienia i produkcji w cegielniach, gorzelniach, młynach, tartakach, protokoły z inspekcji zakładów przemysłu rolnego i zarządzenia poinspekcyjne, wskazówki ekologiczno-techniczne gorzelni Chorzelów, Czajkowa, Przecław, pow. Mielec, Kolbuszowa, Korzeniów, Sędziszów, Zawada pow. Dębica, zestawienia zakładów przemysłowych Zjednoczenia PGR Przemyśl, Technik Wynalazczości i Racjonalizacji - przyjęte wnioski racjonalizatorskie; Rada Zakładowa i Komitet Zespołowy PZPR, 1954-1956, sygn. 206-208 - protokoły z zebrań Rady Zakładowej, Związku Zawodowego pracowników Rolnych i Leśnych, protokoły zebrań Komitetu Zespołowego PZPR w zespołach PGR Przemyśl, ocena pracy Komitetu Zespołowego przy zespole PGR Nehrybka. Liczba jednostek w zespole: 208
56/515/0 Zespół Państwowe Gospodarstwa Rolne. Klucz Bircza 1951-1959 0 rozwiń
Sprawy Ogólne, 1953-1958, sygn. 1-7 - protokoły z posiedzeń Komisji Głównej ds Produkcji, Zakładowa Komisja Rozjemcza - akta spraw o nieprawnie zwolnionych i zaleganie z wypłatą poborów, protokoły narad roboczych, posiedzeń komisji kontroli, skargi i zażalenia; Planowanie 1951-1958, sygn. 8-68 -plany wieloletnie produkcyjne, gospodarczo-finansowe, działalność gospodarstw, zarządzenia i wytyczne władz zwierzchnich, wnioski inwestycyjne, plany kapitalnych remontów, inwestycyjne, urządzeń socjalnych, sprawozdania wynikowe; Zatrudnienie i Płace 1951-1958, sygn. 69-75 - sprawozdania z zatrudnienia i płac, z akcji socjalnych, z wypadków przy pracy, z przebiegu współzawodnictwa, z ruchu osobowego, o pracy kulturalno-oświatowej; Sprawy Organizacyjne 1951-1958, sygn. 76-80 - tereny i grunty (protokoły przyjęć odłogów z Państwowego Funduszu Ziemi), spisy powierzchni użytków, arkusze ewidencyjne, rejestry pomiarowe; Finanse i Księgowość 1951-1959, sygn. 81-113 - plany finansowo-kredytowe, bilanse, sprawozdania finansowe, zestawienia analityczne, inwentura, rewizja dokumentalna; Zaopatrzenie i Zbyt 1951-1952, 1954, sygn. 114-115 - obroty magazynowe, plany zaopatrzenia materiałowego; Produkcja Roślinna 1952-1958, sygn. 116-120 – sprawozdania z prac rolnych, omłotów, szacunki plonów, sprawozdania z likwidacji odłogów, plan zasiewów, ochrony roślin, akcje żniwne; Produkcja Zwierzęca 1952-1957, sygn. 121 - sprawozdawczość z produkcji zwierzęcej; Budownictwo 1951-1957, sygn. 122-126 - plany wykonania robót, realizacja inwestycji, remonty kapitalne; Organizacje Związkowe 1951-1959, sygn. 127-137 - zebrania sprawozdawczo-wyborcze, zebrania Rady Rolnej, ankiety sprawozdawcze, protokoły z zebrań POP, posiedzeń KZ PZPR, z konferencji partyjno-ekonomicznych. Liczba jednostek w zespole: 137
56/516/0 Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych Cieszanów 1947-1997 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 2141
56/517/0 Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych Huwniki 1951-1958 0 rozwiń
Ogólno-organizacyjne 1951-1958; sygn. 1-7 - instrukcje dla pracowników, zmiany w stanie posiadania, protokoły zdawczo-odbiorcze, bilans przekazania, protokoły z narad, z kontroli, zalecenia pokontrolne. Planowanie 1951-1958; sygn. 8-42 - plany gospodarczo-finansowe, gospodarcze. Finanse i księgowość 1951-1957; sygn. 43-61 - plany funduszu płac, sprawozdania z jego wykonania, bilanse, inwentura, sprawozdania finansowe, inwentaryzacje. Produkcja zwierzęca 1951-1957; sygn. 62-65 - sprawozdania z obrotu inwentarzem żywym, ze stanu bydła, zestawienia zbiorcze dla inwentarza żywego. Produkcja roślinna 1951-1957; sygn. 66-72 - plany zasiewów, spisy użytków, sprawozdanie z prac wiosennych i jesiennych, akcje żniwne, obroty paszami. Mechanizacja 1951-1957; sygn. 73-74 - plany użytkowania i napraw maszyn, obroty częściami zapasowymi, zużycia paliwa. Budownictwo 1951-1956; sygn. 75-80 - plany kapitalnych remontów i inwestycji, plany i kosztorysy nietypowych obiektów budowlanych, protokoły ostatecznego odbioru robót, szkice lokalizacyjne poszczególnych gospodarstw. Organizacje związkowe 1951-1957; sygn. 81-87 - protokoły z zebrań Rady Zakładowej, współzawodnictwo pracy, sprawozdanie z akcji socjalnej, protokoły ze szkolenia pracowników, nadużycia, uroczystości, zebrania Koła ZMP, protokoły i uchwały organizacji partyjnej. Liczba jednostek w zespole: 87
56/518/0 Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych Horyniec-Zdrój [1948] 1949-1957 0 rozwiń
Liczba jednostek w zespole: 1764
Wyświetlanie 781 do 800 z 2 776 wpisów.